Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/278

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

sKoG OG MYRER. 265 Skaaren 1ast nedbringes gjennem Løveid fra brugene ved Ulefos. Af Ovenstaaende 125 5883Z12 ty1vter og 1962V4 lagter ved er beregnet en afgift til elvekassen af 7 øre pr. load. Foruden Ovenstaaende er flødet privat af vedkommende eiere: Fra Fossum gjennem F alkumelven til Bøle og Skien: Langved og tømmer ca. 1O 557 tylvter Smaaspi1–er og props ca. 7 687 » - W – 18 244 tylvter For Skien cel1ulosefabrik, fra Skiens havn til fabriken ved Vadrette 5 324 » (lO 942 load)

= 23 see tylvter S

Hertil Ovenstaaende . . 125 588?’Z12 » = l49 1Ö61Z‘12 tylvter Naar herfra trækkes, hvad der er kommet fra distrikterne neden- for Skien og andre vasdrag . l6 er-mi ) fremkommer som nedflødet gjennem l1ovedvasdraget ..... 132 481îî,:*“22 tylvter. Iberegnet det tømmer, Som er leveret til brugene ved Ulefos og til træsliberierne ved Tinnfos og Fossum, kan vasdragets samlede tylvteta1 i 1898 ansættes til 156 OOO tylvter. Af dette tylvteta1 var 23OO tylvter gjenliggende ved Løveid fra f. A., me- dens ved udgangen af 1898 dersteds henlaa 1526 tylvter. Der er altsaa aavirket ca. 155 OOO tylvter; hertil kommer den frem- flødede lagterved (8 fods). Hvis man paa grund af de dimensioner, hvorefter flødningsaf- giften beregnes (pag. 249–252), søger at omgjøre de ovenfor nævnte nedflødede 125 588 tylvter tømmer til kï1bikmetcr træ, saa faaes, at de udgjør 327 OOO load square beregning, hvilket er circa 257000 load rund beregning eller nær 876 OOO m.3 eller nær 2.9 m.3 pr. ty1vt. Hine 155 OOO tylvter, som er aavirket i Skiens- vasdraget, skulde efter dette udgjøre 449 5OO og 8600 m.3 ved. Lægges saa hertil forbruget i distriktet 235 4O0 m.3, saa sku1(le i alt være hugget ca. 693 5OO m.3 træ, hvad der fordelt vasdrag, saasom (åIOIllfi1(’l1, l)rammenS vasdrag og Ingen resten 1967“ï;’1: tylvt fra distrikternc mellem Lex-eid og Skicn.

  • 0) Det tilsvarende kva11tum i 1897 var 107 4911Z‘12.

’’“’’Û) Desuden et mindre parti fra Logens vasdrag til Ulefos.