Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/238

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEBYGN1NG. 225 sjelden hos os, under navn af “fatabúr. I førstningen var vel buret kun paa et stokværk, men allerede fra høit op i middel- alderen og nedad til vor tid har det i regelen havt to stokværk, hvoraf det underste tjente som madbod, medens det andet var klædeskammer og soverum dels for gaardens folk og dels for gjæster. Forsaavidt var der heller ikke nogen forskjel mellem et bur og et loft (lopt). Loft (lopt) er, anvendt paa en bygning, et rum, som ligger høiere end det underste, og derefter er ordet gaaet over til at betegne hele bygningen. Heller ikke i konstruk- tionen er der nogen forskjel mellem et bur og et loft, de er begge laftbygninger, hvis øverste stokværk omgives med svalgang af stavværk. Svalgangen var nødvendig for at komme til øverste rum, saalænge trappen, som altid dengang tilfældet, blev lagt udenfor væggene. Dog er der den forskjel mellem begge byg- 11inger, at trappen i buret som regel ligger paa gavlsiden, men i loftet ved den ene langvæg. Dertil kommer, at loftet staar lige paa – jorden, medens buret hviler paa stolper og derfor kaldes stabbur, hvad enten ordet kommer af stabbe og derfor bør skrives stabbur eller af stav. Hensigten med disse støtter er at fri rummene for rotter og mus. Skikken med at sætte buret paa stolper af dette hensyn hidrører vistnok fra gammel tid. Stab- burene er lidt efter lidt forsvundne paa mange steder i landet, hvor man for bekvemmeligheds skyld har indi-ettet særegne rum for vedkommende sager i vaaningshuset. Om stabbur())ae beretter L(mdstad: «Paa gaarden Ri.s-vold i Hjartdal staar et gammelt mærk- værdigt loft eller stabbur. Døren er lukket med en uhyre laas og forresten over1æsset med jernbeslag. Sengene er anbragt paa en anden maade end den nu brugelige, som de gamles rekkjur. I ældgammel tid brugtes de saakaldte jordloft uden stolper, lige- som det da enten stod i række med stuebygningen eller ved svalegang i forbindelse med samme. Risvoldloftet skal være det første af dette slags, som blev bygget i Hjartdal. Da man siden rev det ned og flyttede det paa en anden tuft, befandtes der istedenfor mose at være lagt strimler af rødt klæde mellem stokkene. Med flere stuebygninger fra gammel tid er det samme tilfæ1det. Stabburene blev i ældre tid og tildels i nyere pyntet med udskjæringer i træ. Stabburet eller loftet er bondens fornemste hus; i det nederste rum har han sin mad og i det øverste sine klæder og kostbar- heder. Der er ogsaa hans gjæsteværelse og brudekammer, og kun den, som man vil bevise en særdeles hæder, bydes op i loftet. Dette hus blev derfor i gamle dage udstyret med mest pragt, om vi tør kalde det saa –- med udskaarne dørstolper, velbeslagne 15 – Bratsberg amt.