Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/94

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
46
Haakon Magnusſøn.

hører man noget om hans Gjeld til Paveſtolen i Anledning af det ſtore Laan, idet Provſt Hermann i Lübeck, Biſkop Henriks Fuldmegtig, den 13de April 1375 meddeelte Biſkop Nikolas af Skara Qvittering for 13 Mk. brendt Sølv i Afdrag paa 25 Mk„ ſom han ſkyldte ſom Cautioniſt for den ſalig Konges Laan: en Udbetaling, ſom Biſkop Nikolas dog ſiden, nemlig i November 1377, fordrede tilbage, efterſom Provſt Hermanns Hverv ſom Collector ſkulde være ophørt, da hiin Betaling ſkete[1]. Dette er forreſten den ſidſte Gang, at dette Laan kommer paa Bane. De fleſte Cautioniſter var vel nu for det meſte døde, ſaa at man ikke havde nogen egentlig at holde ſig til, og Schismet, ſom ſiden indtraf, maatte gjøre det vanſkeligt for hvilkenſomhelſt af begge de indbyrdes fjendtlige Paver at fordre det med Strenghed indfriet. Derfor er det heller ikke nogenſinde blevet indfriet, og Gjeldsbrevet ſamt de øvrige dertil hørende Documenter ligge endnu i det pavelige Archiv.

Om Erkebiſkop Thronds Virkſomhed og Embedsførelſe i disſe Aar veed man foruden det lidet, ſom allerede er omtalt, intet andet at.berette, end at han fordrede Palliehjelp ogſaa af Island, da der udtrykkeligt fortælles, at Biſkop Oddgeir til Skaalholt, der i 1373 kom tilbage fra en Reiſe til Norge, ogſaa havde Brev med fra Erkebiſkopen, hvori dennes Hjelp fordredes[2]. Det er meget muligt, ja endog heel ſandſynligt, at Thronds Forgængere.ligeledes havde fordret den, men der er i alle Fald intet udtrykkeligt nævnt derom.

Kort før Kong Magnus’s Død blev ogſaa, ſaavidt vides, den ſidſte Biſkop til Syderøerne indviet, over hvilken Erkebiſkopen af Nidaroos endnu udtrykkeligen erkjendtes at have Supremati ſom Metropolitan. Dette var den føromtalte Jon Doncan, Archidiaconus i Som. Biſkop William døde den 21de April 1374, og den 1ſte Juni valgte Geiſtligheden paa Man denne Jon Doncan, der var manſk af Fødſel og nu maaſkee netop befandt ſig paa Øen i Anledning af ſit Collectorhverv, til hans Efterfølger. Han begav ſig da ſtrax til Paveſædet og blev her ogſaa den 6te November derefter bekræftet i Verdigheden, men merkeligt nok, ved Proviſion, uden at dog det tidligere Valg, ſom det ellers var ſedvanligt, omtales eller casſeres. Blandt de ſedvanlige Anbefalingsſkrivelſer udſtededes ogſaa en til Erkebiſkopen i Nidaroos. Han indviedes den 25de November af en Cardinal og begav ſig ſtrax paa Hjem-

  1. Celſes Bullarium, S. 136, Breve i det fra. Rigsarchiv. I Brevet af 1377, der er dateret 4de November, taler Biſkop Nicolas om den hele Sum af 25 Mk. br. ſom allerede betalt. Aarſagen, hvorfor Provſt Hermanns Hverv ſom Undercollector ſkulde anſees fem ophørt, var formodentlig den, at Biſkop Henrik af Slesvig, der havde anſat ham, imidlertid var død.
  2. Isl. Annaler, Udg. S. 324.