Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
25
1373, 1374. Kong Haakons Omſorg for Krongodſet og for Byerne.

ſom Udſtedelſes-Sted for et eller andet Kongebrev: det er ſaaledes i ſig ſelv ikke ſaa urimeligt, at Kongerne i den Tid ej havde det til ſin Raadighed, og at ſaaledes Pantſettelſen virkelig har fundet Sted. Ligeledes pantſatte de, ſom allerede nævnt, Kindahered i Veſtergøtland med alle kongelige Rettigheder og Indtægter til Harald Magnusſøn for 600 Mk. Peninger, ſom han havde lovet at udrede til Æsbjørn Blaapannes Befrielſe fra Fangenſkabet. Altſaa ſeer man, at netop disſe Anliggender, Berigtigelſen af Gjeld, ſom de ved Krigen havde paadraget ſig, ſterkt beſkjeftigede dem. Ved Siden heraf holdt Kong Haakon ogſaa ſkarpt Øje med Kronens Indtægter, ſom det nu mere end nogenſinde gjaldt at pasſe paa, og ſom maaſkee nok under den ſidſte Krigens og Urolighedens Tid kunne have lidt endeel Afbrek ved de kongelige Ombudsmends Skjødesløshed og den Vanſkelighed, ſom det for Kongen var forbundet med ſelv at have det tilbørlige Tilſyn. Saaledes forordnede han i Bergen den 15de September 1373, at da den ſaakaldte Petersgaard paa Stranden i Bergen lenge havde ligget øde, og ingen af Kronens Rettigheder vare ſvarede deraf, ſom Leding, Strædet-Brolegning og Møde- eller Thing-Gang, kaldte han herved ſamme Petersgaard med Tomt og Huus tilbage under Kronen, og da han ikke vilde, at denne Uſkik og Ulydighed ſkulde blive til Vane, beſtemte han, at naarſomhelſt Nogen paa den Maade lod ſine Tomter ligge øde uden at ſvare den tilbørlige Afgift deraf, ſkulde de være hjemfaldne til Kronen[1]. Den følgende Sommer (den 20de Juli) under et Ophold i Karmtſund, formodentlig efterat have været i Stavanger, lod han udgaa en Befaling til at kverſette eller beſlaglegge alt det Gods, en paa Grønland afdød Mand, Baard Dees, ejede i Gaarden Holmedalen ved Bryggerne i Bergen. En kongelig Hirdmand, Sigurd Kolbeinsſøn, hvem Kongen havde ſendt i ſit Ombud til Grønland, havde nemlig der kjøbt alt Jordegods og al anden Arv eftr hiin Baard, og da Kongen fandt dette utilbørligt af ham, ſaaſom Loven hjemlede Kongen Forkjøbsret i alle Handeler, lod han, ſom ſagt, hiin Beſlagleggelſe af Baards forrige Ejendom ſette i Verk[2]. Man finder og enkelte andre Forordninger og Beſtemmelſer fra denne Tid, deels af begge Kongerne tilſammen, deels af Kong Haakon alene. Den vigtigſte af disſe er en Forordning, ſom Kong Haakon udgav under ſit Ophold paa Nordmøre om Vaaren 1372, da han formodentlig var under Vejs fra Throndhjem til Bergen, og efterat han havde holdt et Raadsmøde, hvorved man var kommen overeens om, hvad han herved paabød for at verne om de gamle Kjøbſteders, fornemmelig Throndhjems og Bergens, Rettigheder, der nu

  1. Norges gl. L. III. S. 193.
  2. Dipl. Norv. III.