Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/378

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
330
Erik af Pomern og Dronning Margrete.

det nyserhvervede Herredømme i Sverige. Men det er et ſmukt Træk, at en af hendes førſte Handlinger, førend hun havde betraadt ſvenſk Grund, var i Forening med Erkebiſkopen af Lund, fra Malmø den 6te Auguſt at tilſkrive de hedenſke Lapper, fornemmelig dem, der ſtod under ſvenſk Herredømme, et Brev, hvori hun opfordrede dem til at antage Chriſtendommen, og fremſtillede dennes Hovedlærdomme for dem paa en fattelig Maade. Mag man end indrømme, at denne Maade at tiltale dem paa viſtnok var forfejlet, og at Brevets Indhold uden nærmere Forklaring ikke vilde have været dem forſtaaeligt, endog om det havde været affattet i deres eget Sprog, endſige paa Latin, ſaa var det dog i alle Fald velmeent. Dette er ellers en af de førſte Gange, hvor man hører Navnet „Lapper“ anvendt; det er øjenſynligt opkommet i Sverige og betegner egentlig kun den Deel af den finſke Nation, ſom havde ſit Tilhold i Sverige og Finland[1]. Fra Malmø har hun formodentlig begivet ſig gjennem Skaane og Bleking til Sølvesborg og Kalmar, hvilke vigtige Punkter, der endnu vare i v. Vitzernes Vold, hun nu førſt og fremſt ſøgte at faa i ſin Magt, hvilket ogſaa, ſom vi have ſeet, lykkedes hende, ſkjønt imod ſtore Penge-Opofrelſer. Ved denne Lejlighed var det vel ogſaa, at Heyne Snakenborg, d. 15de September, overlod Dronningen endeel Ejendomme, ſom han havde faaet med ſin førſte Huſtru Birgitte Gøtſtavsdatter (hvoriblandt Vederholm i Veſtergøtland), for hvilke hun, ſom det heder, gav fuld Betaling, „mere af ſin Naade, Dyd, og Godvilje, end for hans Rets Skyld“, ſkjønt han havde været med i den Strid, hvori Kong Albrecht blev fangen, og havde her været hans Hjelper og Tjener, ſaavel imod Dronning Margrete „af Guds Naade Sverige, Danmarks og Norges Dronning“, ſom imod hele Sveriges Rige[2]. Naar det her heder, at Dronningen kjøbte Ejendomme af ham for fuld Betaling, ſkulde man friſtes til at tro, at denne Betaling, hun ſkulde give, kun var Løſepenge, ſom hun eftergav ham, imidlertid ſeer man dog, at hun ſiden lod ham udbetale Penge for dem, og at det ſaaledes dog har været et virkeligt Kjøb, ſkjønt det vel er muligt, at Betalingen ej har været ſtor. Heyne Snakenborgs Brødre Gerhard og Johan vare ogſaa tilſtede ved denne Act, og ſiden den Tid fremtreder Hr. Heyne Snakenborg ſom en af Dronningens meſt betroede Mend. Kalmar og Sølvesborg var ſærdeles vigtige Punkter for den Krig, ſom nu førtes med Kong Albrechts Underſaatter

  1. Brevet er aftrykt hos Suhm. XIV. 550. Navnet „Lapper“ forekommer, ſaavidt vides, allerførſt i Drottſeten Knut Jonsſøns Brev om Helſinger og Birkkarle af 15de Septbr. 1328, Dipl. Sv. No. 2675; dernæſt i Flatøbogen (Udg. Cap. 106), der er fra ſamme Tid ſom Dronningens Brev.
  2. Br. i ſv. Rigsarchiv.