Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/292

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
244
Olaf Haakonsſøn.

Dog ſkulde Bymendene i Bergen ſom hidtil kunne drage til Vaagen og der holde ſin Kjøbſtevne.

For Finmarkens og Haalogalands Indvaanere indſkerpedes Forbudet mod at ſejle med ſine Varer andenſteds end til Vaagen endnu yderligere, og deres Overtredelſe deraf blev endog erklæret for en Landraadeſag, fordi Rusſerne og Karelerne havde opſagt Dagen (Stilſtanden) med Nordmendene, og hine Landſkabers Indbyggere derfor maatte være paa ſin Poſt og gjøre hine Fjender Modſtand, naar de vilde tilføje Norges Indbyggere Skade. Den nærmere Sammenheng med denne Opſigelſe kjendes ikke. Man kan vel med Sikkerhed antage, at Stilſtanden oftere har været fornyet ſiden 1351[1], men ingen Efterretning er opbevaret om de Forhandlinger, ſom desangaaende fandt Sted. Sandſynligviis har den, ſom tidligere, hver Gang været fornyet kun paa ti Aar[2], og ſaaledes vel og paa det nærmeſte hvert tiende Aar, forſaavidt ingen Hindringer kom ivejen og forhalede Fornyelſen. Tillige er det ſandſynligt, at Fornyelſen ſkete, om ej juſt under eet, ſaa dog paa det nærmeſte ſamtidigt for Norges og Sveriges Vedkommende, endog efter Adſkillelſen; thi Stilſtanden i 1351 ſluttedes for begge Riger under eet, og ſaaledes maatte den vel ogſaa løbe ud paa ſamme Tid for begge. Vi have ſeet, at Bo Jonsſøn underhandlede om Stilſtand mellem Sverige og Rusland i 1374[3], og deraf kunde man maaſkee ſlutte, at der til ſamme Tid ogſaa har været underhandlet fra norſk Side, og at der blev indgaaet en Stilſtand paa ti Aar, hvilken ſaaledes løb ud 1384. Om Krigen ſelv vides ikke andet, end at Rusſerne enten maaſkee allerede i dette Aar, eller i et af de paafølgende — Tiden angives forſkjelligt — gjorde et Indfald i det nordlige Norge, drebte Mandsperſoner, men tog Kvinder og Børn til Fange, og ranede deres Penge[4]. Man maa ſaaledes antage, at der, trods Advarſlen til Indbyggerne af Nordland og Finmarken om at være paa ſin Poſt, dog ikke er gjort klekkelige Anſtalter til at modſtaa Rusſernes Angreb. Noget ſynes dog fra det Offentliges Side at være foretaget i den Anledning, thi efter al Sandſynlighed var det med Henſyn til denne Krig, at der blev paalagt hele Almuen i Nordfjord en overordentlig Afgift til Udbedring af Syſlens

  1. See foregaaende Bind, S. 527. Da ogſaa Nordmendene deeltog i den Krig, ſom da førtes med Rusſerne, er det rimeligt, at ogſaa Stilſtanden blev ſluttet for deres Vedkommende.
  2. Freden eller Stilſtanden af 1326 ſluttedes, ſom vi have ſeet, paa ti Aar.
  3. See ovenfor S. 53.
  4. Islandſke Annaler, Udg. S. 338. Notitſen findes ej i Flatø-Annalerne, men kun i Skaalholts- og Lagmands-Annalerne, i de førſte for 1386, i de ſidſte for 1385.