Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/286

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
238
Olaf Haakonssøn.

rige[1]. Altsaa er det aabenbart, at der er forsøgt Megling, men Resultatet kjendes ikke, uden forsaavidt man maa antage, at en ny Stilstand eller Forlengelse af Stilstand er bragt istand, og at Albrecht maaskee har frasagt sig de øst-skaanske Slotte. Saaledes stod Sagerne hen, saa lenge Kong Olaf levede, indtil Margrete næste Gang reiste sig mod Kong Albrecht, for i kort Tid at berøve ham baade Frihed og Rige, saaledes som det i det Følgende vil blive berettet.

18. Indenlandske Forhandlinger og Raadsmøder. Forordninger om Islandsfarernes Afgifter m. m. Russerne herje i Nordland og Finmarken.


Medens Dronningen saaledes ved Underhandlinger og Feider søgte at sikkre sin Søns Riger mod udvortes Fare, og om muligt at vinde Sverige tilbage for Folkunge-Ætten, udviklede Drottseten og Raadet i Norge en ikke ringe Virksomhed med Hensyn til Rigets indvortes Anliggender: en Virksomhed, der i alle Fald vidner om god Vilje, om den end ikke i alle Sæde kan siges at have været heldig. Man kan neppe under Kong Magnus’s og Kong Haakons Regjering paavise saa mange Raadsmøder i et kort Tidsrum, som de, der nu holdtes i Olafs Umyndighedsaar mellem 1381 og 1385, og allerede ovenfor tildeels ere berørte. Der holdtes mindst eet hvert Aar, maaskee endog flere. Foruden den større Sammenkomst, der fandt Sted ved Hyldingen i Nidaroos 1381, holdtes der og, som vi have seet, en mindre i Oslo seenhøstes samme Aar, hvorved der anstilledes Efterregning med Kronindtægterne. Om Sommeren 1382 var Drottseten og Cantsleren i Bergen, uden at dog noget større Møde da synes at have været holdt, men i October samme Aar samledes Drottseten, de tre fornemste Fehirder for Nidaroos, Tunsberg og Bergen, Biskopen sammesteds og Provst Vinalde, Hr. Sigurd Hafthorssøn, og flere andre Herrer og Embedsmend, i sidstnævnte Stad. I August 1384 holdtes et lignende, men større Møde i Tunsberg, hvor den nysudnævnte Erkebiskop Nikolas og de fire øvrige Biskoper, Hr. Sigurd Hafthorssøn, de tre ovennævnte Fehirder, Haakon Jonssøn, Alf Haraldssøn og flere andre Herrer samledes med Drottseten. Ved Midsommerstider 1384 samledes Drottseten og Cantsleren med Biskop Jakob, Provst Vinalde, Haakon Jonssøn, Erlend Philipssøn og Alf Haraldssøn i Bergen, hvor en eller maaskee flere Forordninger gaves, og hvor saavel Drottseten, som de fleste øvrige af de nævnte Herrer synes at være forblevne indtil hen i August, da de ogsaa i denne Maaned udstedte en Retterbod fra Ber-

  1. Detmar, S. 386, 387, Recessus Hansæ, Uddrag hos Suhm, XIV. S. 162, 163.