Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
228
Olaf Haakonssøn.

anklaget og fordreven Provsts Sag[1]. Seent om Høsten 1382 blev der holdt et Høvdingemøde i Bergen, hvor Drottseten atter var tilstede tilligemed Hr. Sigurd Hafthorssøn, alle de tre fornemste Fehirder, nemlig Erlend Philipssøn i Bergen, Otte Rømer i Throndhjem og Gaute Erikssøn i Tunsberg, foruden Provst Vinalde, Peter Nicolassøn, Sysselmand paa Haalogaland, Lagmanden i Bergen Jon Aslakssøn, og flere andre; muligt at Kongen ogsaa nu var tilstede, idetmindste udferdigedes der Breve og Retterbøder i hans Navn[2], dog er det ikke sandsynligt[3]. Droningen var i alle Fald reist til Halland og Sjæland. Man veed kun lidet om Forhandlingerne, men at de for en stor Deel maa have gjeldet Kongens Indtægter og Ledingsvæsenet, synes man allerede af de tre Fehirders Nærværelse at maatte kunne slutte. Et lignende Møde blev i det følgende Aars August Maaned (d. 26de) holdt i Tunsberg, hvor ligeledes Drottseten, Hr. Sigurd Hafthorssøn og de tre Fehirder vare tilstede, og hvor derhos den nye Erkebiskop Nikolas – der nu for første og sidste Gang aflagde et kort Besøg i sin Kirkeprovins – tilligemed alle de fire Biskoper, Jon af Oslo, Jakob af Bergen, Olaf af Stavanger og Sigurd af Hamar vare nærværende[4]. Heller ikke om Forhandlingsemnerne paa dette Møde, hvorfra der ogsaa udstededes Kongebreve, skjønt Kongen da neppe var i Norge[5], have vi fuldstendig Efterretning, men den Gjetning ligger nærmest, at de tildeels vedkom den daværende Krigsstand, og formodentlig ogsaa Spørgsmaalet om, hvorvidt Hansestædernes Privilegier skulde bekræftes eller ej.

Hvad der hindrede Kong Albrecht fra at begynde noget nyt Felttog mod Kong Olaf og Dronning Margrete allerede i 1382, var neppe noget andet end en ny Uenighed, der var opstaaet mellem ham og hans Raad, samt de øvrige Stormend. De nærmere Omstændigheder derved kjendes ikke, men saa meget kan man slutte sig til, at Kongen, utaalmodig

  1. See Hr. Narves Brev fra Forberg af 7de Septbr. 1382, ssteds. No. 441.
  2. N. gl. Love III. S. 215.
  3. Den 31te October var hun sandsynligviis paa Vardberg, eller andensteds i Halland, siden Johan Liste, Høvedsmanden paa Oppensteen, nævnes som nærværende ved et Brev, hun udstedte. See Annaler f. Nord. Oldkynd. og Historie f. 1855, S.12, 13, hvor dette Brev (om Abrumstorps Indløsning) er aftrykt. Fem Dage senere var Henrik Wardenberg, der ved dette Brev qvitterede for 400 Mk. Selv, Pantesummen for Abrumstorp, paa Landsthinget i Sjæland, Suhm, S. 526, og sandsynligviis var Dronningen ogsaa her tilstede.
  4. N. gl. Love III. S. 216.
  5. De isl. Annaler (Udg. S. 336) melde, Flatø Annalerne for 1384, Skaalholts-Annalerne for 1383, og Lagmands-Annalerne med nogle Brudstykker for 1382, „at Kong Olaf reiste til Danmark“. Det sidste Aarstal synes at være det rette.