Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
179
1381 fgg. Anseede Mend og Ætter.

tyde hen paa, at Gallerne, idetmindste Nikolas Galle, var besvogret saavel med Gaute Erikssøn som med Kanerne[1], hvad der ogsaa i sig selv er rimeligt, da han levede i deres nærmeste Naboskab. Men nøjagtigt kan Svogerskabet ikke eftervises.

Blandt de haandgangne Mend i samme Egn paa Østlandet ved Aarhundredets Slutning nævnes hyppigt Simon Thorgeirssøn, hvilken maa have været en Søn af hiin Ridder Thorgeir Simonssøn, der nævnes som Medlem af Raadet omkring 1319[2]. Simon ejede Gods paa Oplandene, nemlig Stokke i Redal, Askvik i Land og Berg i Skeidsmo Sogn, derhos ejede han Thorshov i Oslohered sammen med Chorsbroderen i Oslo Sira Erik Thorkelssøn; ligeledes ejede han en Part i Steenbygningen i Gaarden Agaten i Oslo; men alle disse Ejendomme solgte han efterhaanden, formodentlig fordi hans egentlige Hjem var paa Vestfold, hvor han boede paa Fosnes i Arndals Sogn. Men desforuden havde han andre Besiddelser i Oslo, Bergheims- og Skogheims-Hereder, og ejede endog en Deel af Borgagerde (Borregaard) i eller ved Sarpsborg, nemlig Mks. Bool, som han gav til Tune Kirke for sin og sin Hustrus Sjæl. I et af de Breve, han udstedte, siger han udtrykkeligt, at han var i Frændskab med Thorstein Ragnvaldssøn Stumpe, altsaa har han vel ogsaa været beslegtet med flere af de fornemme Ætter paa den Tid. I 1388 og maaskee allerede før var han Medlem af Raadet. Allersidst nævnes han som levende i Aaret 1415[3].

En meget anseet Mand i det nærmeste Naboskab af Kanerne og Gallerne var Bjørn Thorleifssøn, hvilken vi allerede oftere have haft Anledning til at omtale som Sysselmand i Skidusyssel efter Ketil Vigleikssøn, fra Tiden omkring 1370 indtil 1386. Han havde mange Besiddelser, især paa Grenland og i Nærheden af Skidan, dog kjøbte eller tilpantede han sig ogsaa Gods andensteds, f. Ex. Brekke paa Idd eller rettere i Ennindalen, som Ejeren, der havde faaet det i Medgift med sin Hustru, først pantsatte ham i 1368, og denne Hustru siden i 1370,

  1. Blandt andet kan anføres, at i een og samme Gaard, Vaale i Vaale Sogn paa Vestfold, gav Gaule Erikssøn 4 Ør. Bool, Fru Ingebjørg 2 Er. B. for Nikolas Galles og Sønnen Erlings Sjæl, Hr. Thoralde Sigurdssøn 2 Er. B. for Roar Roarssøns og sin Kone Ragnhilds Sjæl, altsammen til Sognets Kirke. Eysteins Reg. fol. 48 b. Ogsaa Aslak Steinarssøn gav ½ Laups Land i samme Gaard.
  2. See ovf. f. B. S. 3, 6. Thorgeir Simonssøn var gift med Sigrid Bjørnsdatter og ejede Jordegods paa Follo (Dipl. N. III. 121).
  3. Dipl. N. III. 363. 364. V. 248. II. 383. IV. 490. II. 444. 448. III. 435. 478. IV. 526. III. 550. IV. 751. I. 616. II. 637. Eysteins Reg. fol. 199.