Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
169
1381 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

Tid af forlenet med Syſlen i Modheim, Eker og Tverdalene ſom brugeligt og arveligt Pant, indtil han havde faaet ſaameget, ſom Panteſummen, 200 Mk. brendt, beløb ſig til. Hans Herkomſt og tidligere Livsbane kjendes ikke; hvor han førſte Gang fremtræder, er det allerede ſom en formaaende Mand, der havde laant Kong Haakon Penge og rimeligviis allerede af ham var bleven forlenet med Oslo-Sysſel. Man ſkulde friſtes til at antage, at han egentlig hørte hjemme paa Hedemarken, ſiden han i 1380 kjøbte halv 6te Mk. Bool i Skeide paa Numedal[1], imidlertid vil dette ikke ſige ſtort, da Benedict kjøbte Gods paa ſaa mange andre Steder. Sandſynligviis var det hans Embedsvirkſomhed ſom Sysſelmand i Oslo Sysſel, der bragte ham i Forbindelſe med den rige Huſtru Ulfhild paa Throndſtad, Datter af Thorgaut Jonsſøn og Enke efter Kolbjørn Thorgilsſøn paa Throndſtad. Han egtede hende, uviſt naar, dog neppe før 1380, og ſynes fra denne Tid af fornemmelig at have ſamlet Gods paa Eker og Lider, hvor ogſaa meget af Huſtruens Gods ſynes at have været beliggende, ſkjønt han, eller ſnarere hans Huſtru, havde ogſaa Ejendomme i Rygge Sogn, af hvilke de gav 3 Ør. B. i Bjordſen for Thorgaut Jonsſøns og dennes Huſtru Gerthruds Sjæl[2]. Fra 1381 af nævnes Benedict ſom Medlem af Raadet og var det ſandſynligviis en god Tid før. Han kjøbte i 1388 og 1389 3 Mk. Bool i Svidre i Lider, 1389 6 Ør. B. i veſtre Røren paa Eker, og drev det til i 1391 at tilvende ſig et Fiſke, ſom han paaſtod at høre under Svidre, og ſom den hidtilværende Beſidder ej alene maatte afſtaa, men ogſaa dermed indrømme Benedict fri Vej til og fra Fiſket over ſin egen Ejendom[3]. Men Benedict var, ſom vi have ſeet, heller ikke ſaa nøjeregnende med de Midler, han anvendte, naar det gjaldt at ſkaffe ſig Fordele[4]. Han ſynes at være død lidt før 1400[5], men hans Huſtru Ulfhild Thorgautsdatter overlevede ham i mange Aar, fremdeles i

  1. Dipl. N. V. 317.
  2. Biſkop Eyſteins Regiſter tal. 204. Ogſaa i Autn i Rygge blev der ſkjenket Gods til ſamme Kirke for Thorgauts og Huſtru Gerthruds Sjæl, men der ſiges ej udtrykkeligt af hvem.
  3. Dipl. N. IV. 554, 556, 566, 545, 676.
  4. See ovenfor S. 121.
  5. Han maa have været død noget for 1401, da Brevet, Dipl. IV. 720, blev ſkrevet. Den 23de Marts 1400 kjøbte Ulfhild Jordegods paa Ringerike (Dipl. N. III. 706); altſaa maa hun da have været Enke, thi ellers vilde Manden være optraadt ſom Kjøbet. Det ſynes ogſaa, ſom han maa være død, førend den Deel af Eyſteins Regiſter, der angaar Oslo Provſti, blev affattet, thi her omtales (fol. 53, 54) Gaver af Fru Ulfhild for hendes Mand Benedicts Sjæl. Nu mangler vel det Sted, ſom angiver Aaret, da denne Deel blev affattet, men ſtort ſenere end 1402 kan det dog ej have været.