Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/181

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
133
1381 fgg. Biſkoper.

med fuld Ret kaldes en bedrøvelig Tid, men Hvilen var ikke desmindre nødvendig og har dog tilſidſt viiſt ſig at være velgjørende.

Vi begynde med Biſkoperne ved Kong Olafs Tronbeſtigelſe. Flere af disſe havde nylig tiltraadt ſine Embeder, eller bleve kort efter beſkikkede dertil, ſaa at Biſkopsſkifterne paa det nærmeſte vare ſamtidige med Kongeſkiftet. Men med Biſkopsſtolenes Beſettelſe var der nu megen Vringlen og Ubeſtemthed. I ſamme Aar, ſom Kong Haakon, døde Biſkop Magnus af Hamar, og ſtrax derefter, endnu i 1380, eller førſt i 1381, døde Biſkop Botulf i Stavanger[1]. Til Botulfs Eftermand valgtes, formodentlig paa lovlig kanoniſk Vej, en af Stavanger Kirkes Chorsbrødre, Sira Hallgeir Asmundsſøn, og han indviedes af Erkebiſkop Thrond[2]. Men ej lenge efter døde ogſaa denne, i 1381, ſandſynligviis i Auguſt Maaned[3], og Capitlet valgte enſtemmigt Sira Haa-

  1. Biſkop Magnus’s Død omtales kun i et enkelt af de isl. Annalhaandſkrifter, og henføres til 1380. Det ſidſte Brev, hvori han omtales, er fra Februar 1376. Dipl. N. III. 403. Biſkop Botulfs Død angives i Annalerne forſkjelligt, til 1379, 1380, 1381; da hans af Capitlet udvalgte Eftermand Hallgeir indviedes af Erkebiſkop Thrond, ſom ſelv ikke levede Aaret 1381 til Ende, er Botulf død enten førſt i dette Aar, eller ſidſt i 1380. Han omtales endnu ſom levende den 27de Januar 1379, Dipl. N. IV. 512.
  2. Isl. Annaler, Udg. S. 332.
  3. De isl. Annaler (l. c.) henfører Thronds Død til 1379, 1380, 1381; de fleſte dog til dette Aar, hvad der og maa være det rette, thi at han endnu levede den 18de Februar 1381, og at Sira Haakon Ivarsſøn, der af Capitlet valgtes til hans Eftermand, da endnu ikke var Electus, ſees af Chorsbroderen Agmund Olafsſøns Teſtamente, udſtedt paa den Dag, hvor de begge to nævnes (ſee nedenfor). Om noget Aar ſenere end 1381 er ikke Tale, og kan der heller ikke være, thi allerede d. 8de Novbr. 1382 var den af Paven udnævnte og indviede Erkebiſkop Nicolas Ruſer kommen til Danmark, ſom det nedenfor vil ſees. I ſin Udgave af Diarium Vazstenense har Benzelius S. 243 meddeelt en Fortegnelſe paa de norſke Erkebiſkoper efter en Meddelelſe af Th. Torvesſøn, ſom ſkal have fundet den i et islandſk Haandſkrift; den er atter aftrykt i Scr. r. D. VI. 616, og der findes Tiden, naar enhver Biſkop beklædte ſit Embede, angiven, ſkjønt juſt ikke ganſke rigtigt, dog formodentlig mere ved Afſkriverens, end Forfatterens Fejl, da denne ſynes at være nøje underrettet, iſær om de ſenere Erkebiſkoper, fra Paal af. Ved Thrond heder det, at han var Erkebiſkop i 13 Aar, minus 2 Maaneder, 2 Uger og 3 Dage. Dette er nu viſtnok urigtigt, da den anførte Tid vilde for Thrond, ſom indviedes den 22de October 1371, give Aaret 1384, da Thrond forlængſt var død. Men da Angivelſen er altfor nøjagtig, til at man ej ſkulde antage den førſte Nedſkriver deraf for at vide god Beſked, maa en Fejl ved den ſenere Afſkrivning være indløben, og denne ſynes ſnareſt at maatte have været den, at man har læſt 13 iſtedetfor 10, paa den Maade, at Tallet 10, ſom det oftere ſkeer, er betegnet ved xm (d. e. decem, ligeſom jjjjor d. e. qnatuor), og at det m, der kun tilkjendegiver ſidſte Bogſtav af decem, er læſt ſom iii, hvorved 13 fremkommer. Thi var Thrond Erke-