Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/135

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
87
1380. Raadsmøde i Tunsberg. Almindelig Retterbod vedtagen.

enkelt Stad, ſaaledes at kun denne nævntes, og der alene hentydedes til dennes Stedforhold, medens Hovedindholdet dog blev eens for dem alle, er det ogſaa i ſin Orden, at det Exemplar, hvorefter hiin Afſkriſt er tagen, og ſom ſees at have været det, der udferdigedes til Oslo, kun omtaler Tunsberg og Haugathing, under hvilket Oslo tilhørte. Spørsmaalet bliver nu kun: naar kan et ſtørre Raadsmøde have været holdt mellem Januar 1377 og Høſten 1380, ſaaledes at den nu vedtagne Forordning ſidenefter kunde blive vedtagen paa Froſta- og Gulathings Thi om noget Aar før 1377 kan ej være Tale, da Anordningen aabenbart er den „Forbedring“, der bebudes ved den nysnævnte Forordning af 29de Januar i hiint Aar, og den desuden utrykkeligt omtaler Stædernes bekræftede Privilegier. Man vil vanſkeligt finde noget Aar mellem 1377 og 1380, hvor et Rigsmøde kunde være afholdt, med mindre det ſkulde være om Sommeren 1380, kort før Kongens Død, da han i længere Tid ſynes at have opholdt ſig i Tunsberg[1]. Men da bliver der igjen ingen Tid til at Forordningen kunde være vedtagen i Bergen og Throndhjem. Alligevel maa man blive ſtaaende derved og heller antage at Vedtagelſen paa de øvrige Thing ej fandt Sted førend efter hans Død, og at dette maaſkee endog kan være Aarſag i, at de Afſkrifter, vi have, kun nævne Oslo, da nemlig i ſaa Fald Haakon ſelv ikke naaede at udferdige nogen Gjenpart til de øvrige Steder, for hvilke Forordningen ligeſaa meget var beſtemt[2]. Ja den gjaldt egentlig det hele Land, efterſom den ogſaa indeholder nogle Artikler, deels af almindeligt Indhold, deels vedkommende Landdiſtricterne; kort, den er egentlig en af disſe ſtørre, alminlige Retterbøder, ſom Kongerne ſtundom udſtedte, i tidligere Dage hyppigere end i den ſenere Tid, ſaa at altſaa Kong Haakon her ſynes at

  1. Kongen var viſtnok i Tunsberg i Juli Maaned 1378 (ſee ovenfor), men Anordningens egne Ord antyde, at Raadsmødet gik umiddelbart forud for dens Vedtagelſe, og da nu denne maa have ſkeet paa det ſedvanlige Lagthing, der begyndte ved Botulfsvake, den 17de Juni, kan Kongen, der den 16de Juni 1378 endnu var i Bergen, (Norges gl. L. S. 20i), ikke have været i Tunsberg enten ſtrax før, eller under dette Aars Haugathing. Om 1377 kan ej være Tale, thi da var han den 15de Mai i Throndhjem og reiſte ſandſynligviis derfra til Bergen, hvorfra han neppe kom til Øſtlandet førend mellem hiin 16de Juni og 29de Juli 1378: Sommeren 1379 var han formodentlig ved Rigsgrændſen, beſkjeftiget med den ſvenſke Krig. I 1380 var han derimod, ſom vi ville ſee, længe i Tunsberg, netop om Sommeren, og havde da ganſke viſt flere af ſine Raadsherrer hos ſig.
  2. At Anordningen ogſaa anſaaes for gjeldende i de andre Stæder, viſer ej alene dens almindelige Charakter af dens Indhold, men og iſær den Omſtændighed, at der i en af Afſkrifterne ſtaar „Throndhjem“ iſtedetfor Oslo, og i en af Overſettelſerne „Byen“.