Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/135

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
87
1380. Raadsmøde i Tunsberg. Almindelig Retterbod vedtagen.

enkelt Stad, saaledes at kun denne nævntes, og der alene hentydedes til dennes Stedforhold, medens Hovedindholdet dog blev eens for dem alle, er det ogsaa i sin Orden, at det Exemplar, hvorefter hiin Afskrist er tagen, og som sees at have været det, der udferdigedes til Oslo, kun omtaler Tunsberg og Haugathing, under hvilket Oslo tilhørte. Spørsmaalet bliver nu kun: naar kan et større Raadsmøde have været holdt mellem Januar 1377 og Høsten 1380, saaledes at den nu vedtagne Forordning sidenefter kunde blive vedtagen paa Frosta- og Gulathings Thi om noget Aar før 1377 kan ej være Tale, da Anordningen aabenbart er den „Forbedring“, der bebudes ved den nysnævnte Forordning af 29de Januar i hiint Aar, og den desuden utrykkeligt omtaler Stædernes bekræftede Privilegier. Man vil vanskeligt finde noget Aar mellem 1377 og 1380, hvor et Rigsmøde kunde være afholdt, med mindre det skulde være om Sommeren 1380, kort før Kongens Død, da han i længere Tid synes at have opholdt sig i Tunsberg[1]. Men da bliver der igjen ingen Tid til at Forordningen kunde være vedtagen i Bergen og Throndhjem. Alligevel maa man blive staaende derved og heller antage at Vedtagelsen paa de øvrige Thing ej fandt Sted førend efter hans Død, og at dette maaskee endog kan være Aarsag i, at de Afskrifter, vi have, kun nævne Oslo, da nemlig i saa Fald Haakon selv ikke naaede at udferdige nogen Gjenpart til de øvrige Steder, for hvilke Forordningen ligesaa meget var bestemt[2]. Ja den gjaldt egentlig det hele Land, eftersom den ogsaa indeholder nogle Artikler, deels af almindeligt Indhold, deels vedkommende Landdistricterne; kort, den er egentlig en af disse større, alminlige Retterbøder, som Kongerne stundom udstedte, i tidligere Dage hyppigere end i den senere Tid, saa at altsaa Kong Haakon her synes at

  1. Kongen var vistnok i Tunsberg i Juli Maaned 1378 (see ovenfor), men Anordningens egne Ord antyde, at Raadsmødet gik umiddelbart forud for dens Vedtagelse, og da nu denne maa have skeet paa det sedvanlige Lagthing, der begyndte ved Botulfsvake, den 17de Juni, kan Kongen, der den 16de Juni 1378 endnu var i Bergen, (Norges gl. L. S. 20i), ikke have været i Tunsberg enten strax før, eller under dette Aars Haugathing. Om 1377 kan ej være Tale, thi da var han den 15de Mai i Throndhjem og reiste sandsynligviis derfra til Bergen, hvorfra han neppe kom til Østlandet førend mellem hiin 16de Juni og 29de Juli 1378: Sommeren 1379 var han formodentlig ved Rigsgrændsen, beskjeftiget med den svenske Krig. I 1380 var han derimod, som vi ville see, længe i Tunsberg, netop om Sommeren, og havde da ganske vist flere af sine Raadsherrer hos sig.
  2. At Anordningen ogsaa ansaaes for gjeldende i de andre Stæder, viser ej alene dens almindelige Charakter af dens Indhold, men og især den Omstændighed, at der i en af Afskrifterne staar „Throndhjem“ istedetfor Oslo, og i en af Oversettelserne „Byen“.