Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
57
1230—37. Manſke Anliggender.

og Viin[1]. Han traadte derved i Vaſallforhold ogſaa til Kong Henrik hvem han virkelig i den Anledning aflagde den foreſkrevne Hylding, og blev af ham ſlaaet til Ridder; men det var i de Tider ingen Sjeldenhed at een Mand havde Len under forſkjellige Lensherrer, og Olafs Stilling ſom engelſk Vaſall ſynes ikke i mindſte Maade at være kommen i Conflict med hans Forpligtelſer mod Norge. Det er dog muligt, at dette Skridt har vakt Kong Haakons Mistanke, thi Aaret efter at Forleningen havde fundet Sted, lod han ham kalde til ſig, maaſkee for at afgive nærmere Forklaringer; der findes nemlig et Brev, udſtedt af Kong Henrik den 24de Mai 1236, hvorved han tager Kong Olafs Mænd, Beſiddelſer og Indtægter i ſin Beſkyttelſe, medens han er fraværende paa en ifølge den norſke Konges Befaling foretagen Rejſe til Norge[2]. Olaf ſynes virkelig endog at have tiltraadt Rejſen til Norge, ſiden et ſenere Brev af Kong Henrik, dateret 8de April 1237, og hvori Beſkyttelſen fornyes, udtrykkeligt omtaler ham ſom afrejſt[3]. Men rimeligviis har Sygdom nødt ham til at vende om igjen, førend han kom til Norge, thi Sagaen nævner intet øm at han i 1236 eller 1237 lod ſig ſee her og den 21de Mai, kun ſex Uger efter at hiint Beſtyrelſesbrev udſtedtes, afgik han ved Døden i Holm Peel[4]. Han efterlod fire Sønner, Harald, Ragnvald, Magnus og Gudrød, af hvilke Harald, den ældſte, fulgte ham i Regjeringen. Harald var da kun 14 Aar gammel. Strax efter ſin Regjeringstiltrædelſe rejſte han med et ſtort og glimrende Følge over til Norderøerne for at modtage Indbyggernes Hylding, efterladende ſin Frænde Loglenn, hos hvem hans yngſte Broder Gudrød opfoſtredes, ſom Statholder paa Man. Men medens Harald med Enthuſiasme hyldedes af Indbyggerne paa de nordlige Øer, havde Loglenn, ſom det ſynes, Planer fore til at ſætte Gudrød paa Tronen, thi det berettes, at Harald i October Maaned ſendte ſin Ven Joſef tilligemed de for omtalte Brødre af Slægten Mac Neal, Thorkell, Duggall og Mælmor[5], over til Man med endeel Tropper fra Norderøerne, og at disſe ſtrax ſammenkaldte en almindelig Forſam-

  1. Lønnen var Bild Mk. Selv, 100 Crannoes (et irſk Maal) Korn og 5 Fade Viin, ſe Kong Henriks Brev af 11te Juli 1235, hos Rymer I. S. 218, og aftrykt hos Langebek St-r. rer. l)an. lll. 230. Her anferes, ligeledes efter Rymer, Henriks Lejdebrev for Olaf af 13de April ſ. A., gjeldende indtil 1ſte Auguſt, til Sikkerhed under hans Ophold i England; han har altſaa perſonligt indfundet ſig hos Henrik og modtaget Forleningen.
  2. Brev hos Rymer, S. 227, ligeledes aftrykt hos Langebek, l c. S. 231.
  3. Brev hos Rymer, S. 231, Langebek S. 231.
  4. Den manſke Krønike.
  5. Se ovenfor III. S. 771.