Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/695

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
681
1274. Kong Magnus’s Teſtament.

Gang[1]. Dette er den ſtore, i ſin Tid ſmukke St. Michaelskirke paa Vosſevangen, der endnu er til, i taalelig god Stand. Om Kong Magnus’s Menneſkekjærlighed og oprigtige Religiøſitet efter de Tiders Maade vidne ſaavel mange af de allerede omtalte Foranſtaltninger, han i ſin Regjeringstid traf, og hans Beredvillighed til at yde Kirken dens Ret, ſom i Særdeleshed hans Teſtament, der, ſom ovenfor berørt, blev udſtedt i Februar 1277, men ſom allerede maa have været færdigt rum Tid i Forvejen, omkring 1266 eller 1267. I dette Teſtament ſkjenker han førſt tre Merker Sølv til enhver Skibrede i Landet, for dermed at kjøbe Korn og Kvæg til de Fattige; Beſtemmelſen er ſaa nøjagtig, at endog hvert Folke opregnes med dets Skibrede-Tal og det dertil ſvarende tredobbelte Antal Merker. De fire oplandſke Fylker, Gudbrandsdalene, Hadafylke, Heinafylke og Raumafylke, hvor Skibrede-Inddelingen ikke kjendtes, fik hvert 30 Merker. Til Reins Nonnekloſter ſkjenkede han 30 Merkers Bool, til en Præbende, ſom han indſtiftede i Bergens Kathedralkirke, 60 Laupers Bool, paa det Vilkaar, at Præbendens Indehaver paa det til Præbenden hørende Altar ſkulde til beſtemte Tider holde Sjæle-Mesſe for de afdøde Troende, iſær for Kongens Fader, hans Moder og ham ſelv. Til Nonnekloſteret i Bergen ſkjenkede han 70 Laupers Bool af ſin Mødrenearv; til Chorsbrødrene ved St. Hallvards Kirke i Oslo kun 3 Markebool, imod at de efter hans Død ſkulde holde hans Aartid. Til St. Stephans Kloſter i Tunsberg gav han 20 Markebool, til Dragsmark Præmonſtratenſerkloſter 10 Markebool. De her nævnte Kloſtre fik Gaver i Jordegods; de øvrige gejſtlige Stiftelſer kun i rede Penge eengang for alle, nemlig Nidarholmskloſter 120 Mkr. courant, imod den Forpligtelſe at levere baade Sæculargejſtlige og Kloſtergejſtlige Brød og Viin til Conſecration; Dominicanerkloſteret i Nidaros fik 12 Mkr. Sterling; Chorsbrødrene ved Kathedralkirken i Bergen 120 Mkr. Sterl. imod en lignende Forpligtelſe, ſom den der paalagdes Munkene i Nidarholm, ſamt derhos 30 Mkr. Sterl. mod hvert Aar at højtideligholde Kongens Aartid; Dominicanerne i Bergen fik 12 Mkr. Sterl., og Franciſcanerne, ſom det allerede er omtalt, foruden en lignende Sum af 12 Mkr. Sterl. derhos 700 Mkr. ſædvanlig Courant til Kloſtrets Bygning, ligeſom Kongen ogſaa der betingede ſig ſit Gravſted. Nonnekloſtret i Bergen fik, foruden den tidligere omtalte Gave i Jordegods, 40 Mkr. Sterl. i Penge; de to nævnte Hoſpitaler i Bergen, St. Katharinæ og Allehelgens, hiint 100, dette 60 Mkr. Sterl. Ciſtercienſerkloſtret i Lyſe fik 12 Mrk. Sterling. Biſkopperne i Stavanger, Oslo og Hamar fik hver 120 Mkr. Sterl. imod den ſamme For-

  1. Brev af 1271, i Dipl. Norv. IV. No. 2.