Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/690

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
676
Magnus Haakonsſøn.

Kong Magnus ſtiftede de ovenfor nævnte Hoſpitaler i Bergen, ſaaledes ſtiftede Biſkop Thorgils et Hoſpital eller Fattighuus for Syge af Stavanger ved St. Peters Kirke i denne By, hvor Domkirken havde Jordegods (St. Peters Gjerde). I det af ham herom udſtedte Brev, heder det, at han i ſit 15de Embedsaar (altſaa enten i 1270 eller 1271) underrettede Kongen og Chorsbrødrene om ſit Forſæt at ſtifte et ſaadant Hoſpital ſom det nys nævnte, for at de Syge af Byen kunde finde Huusly der, indtil de enten kom ſig eller døde, heller end at de ſyge eller ſaare ſkulde bæres halvdøde fra Huus til Huus ſom før; det var tillige hans Plan at lade ſaa mange Huſe opføre, at Preſten og hans Tjenere kunde faa fornødent Huusrum. Kong Magnus ſelv ſkjenkede dertil St. Peters Kirke, hvorover han havde Dispoſitionsret. Biſkoppen ſkjenkede til den nye Stiftelſe flere Gaarde, tilligemed et Stykke Jord og flere Tomter i Byen. Efter al Sandſynlighed var det ogſaa her de Spedalſke, til hvis Pleje Stiftelſen oprettedes. Brevet er udateret, men maa efter det oven anførte Indhold være at henføre til et af de nærmeſte Aar efter 127l[1]. Man ſeer ogſaa her Kongen med ſin ſædvanlige Godhed og Menneſkekjærlighed række en hjelpſom Haand. Endnu lige til vore Dage har dette Fattig- eller Sygehuus gjennem forſkjellige Omſkiftninger holdt ſig paa ſamme Sted; nu er det Stavanger Amts Sygehuus, men dets Navn er fremdeles „St. Peters Gjerde“. Biſkop Thorgils viſte ſig ogſaa betænkt paa at ſkaffe ſine Chorsbrødre en bedre Stilling, idet han, deels, med Kongens Samtykke, gav dem Biſkopsſtolens Lod i Tienden af Finnø, deels, ſom han udtrykte ſig, i Betragtning af Præbendernes Ubetydelighed ſkjenkede til Chorsbrødrenes fælles Bordhold Sole Kirke med alt dens Tilbehør og alle dens Indtægter[2]. Af alt dette maa man ſlutte, at Thorgils har været en virkſom og for ſine Undergivnes Bedſte omhyggelig Biſkop, ligeſom der vel ogſaa maa have været noget fremragende ved hans Perſonlighed, ſiden han var en af de tvende Biſkopper, der kom til at ledſage Kong Haakon paa Toget til Skotland. Thorgils oplevede den Ulykke, at Byen Stavanger tilligemed Domkirken afbrandt i 1272[3]. Dens egne Midler

  1. Thorkelins Dipl. Norv. II. S. 58. I Brevet ſiges der udtrykkeligt: I vort Biſkopsdømmes 15de Aar tilkjendegav vi Kongen og Chorsbrødrene vort Forſæt, ſom flere Mænd nu kunne ſee. Dette ſynes at antyde, at Bygningsarbejdet allerede var paabegyndt og følgeligen ikke ſaa ubetydelig Tid hengaaet efter at han havde gjort hiin førſte Tilkjendegivelſe. Af de ſtrax nedenfor omtalte Breve ſees det, at han regner en Deel af 1266 for ſit 11te, (ved Skrivfejl ſtaar 9de), og en Deel af 1273 for ſit 18de Embeds-Aar; dette viſer, at hans Indvielſe falder i 1255 eller 1256.
  2. Dipl. Norv. II. No. 13, 15.
  3. Annalerne, v. d. Aar.