Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/687

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
673
1276. Kong Magnus’s Hoſpitalsſtiftelſer i Bergen.

ſkulde betragtes ſom en eneſte, og den oprindelige Plan forandret tillige derhen, at i Stedet for at i det mindſte Katharina-Hoſpitalet tidligere var beſtemt til at være en Plejeſtiftelſe for Spedalſke — hvilket maaſkee og var Planen med Allehelgenshoſpitalet, — indrettedes de nu begge til Fattighuſe, den ſidſte for Mænd, den førſte for Kvinder. Denne Forening af begge Stiftelſer har vel ogſaa været Hovedaarſagen til, at Katharina-Kirke og Hoſpital, for ſaa vidt de allerede vare færdige for Kong Haakons Død — hvilket vel er et ſtort Spørgsmaal — nu flyttedes til Vaagsbunden, ganſke i Nærheden af det andet. Allehelgenskirken var allerede færdig i 1266, og blev da indviet[1], men Katharina-Kirke og Hoſpital kunne ej have været fuldførte, og den hele Stiftelſe ſaaledes bragt i Gang, førend ved Udgangen af 1275 eller Begyndelſen af 1276, thi den kongelige Fundats for den hele Indretning er dateret den 19de April 1276[2]. Den er udſtedt i Bergen af Kong Magnus og Biſkop Aſkatin i Forening. Det beſtemtes her, at der i Allehelgens-Hoſpital ſkulde være 30 Senge, alle for Mandsperſoner, og i Katharina-Hoſpital 20 Senge, alle for Fruentimmer. Til Indretningen ſkulde der beſkikkes tre Preſter, to ved Allehelgenskirken og een ved Katharinakirken; men ved begge ſkulde der kun være een fælles Raadsmand eller Økonom. Ingen maatte optages i Stiftelſen med Provende, men derimod ſkulde de deri optagne, naar de døde, arves af Stiftelſen. Hvert Almisſelem ſkulde dagligdags have een Ret Mad og een Jnſte Øl, men paa Faſtedage, merkeligt nok, det dobbelte. — Fundatſen beſegledes, foruden af Kongen og Biſkoppen, ogſaa af Dronningen, Abbed Erik, og Chorsbrødrene ved Chriſtkirken. Den næſte Stiftelſe af Betydenhed, ſom ſkede ved Kong Magnus’s Foranſtaltning, var den før omtalte Oprettelſe af et Preſte-Collegium ved Apoſtelkirken i Bergen 1271, med en Provſt i Spidſen; dette ſtod i Forbindelſe med betydelige nye Anlæg i og ved

  1. Annalerne, ved 1266.
  2. Dipl. Norv. II. No. 16. I Kong Magnus’s Teſtamente af 2den Febr. 1277 kaldes endnu Katharina Hoſpital en Stiftelſe for de Spedalſke (leprosi) og Allehelgens-Hoſpital et Fattighuus, men da det ved dette Teſtament er at merke, at det er forſonet med en Confirmation af Pave Clemens IV. fra 1268, hvori det allerede omtales ſom gjort, og derfor maa bære opſat for den Tid, eller omtrent ved 1266, ſeer man kun heraf, at Forandringen endnu ikke var ſkeet eller maaſkee endog paatænkt, da Teſtamentet blev conciperet. At Alt da endnu var ved det oprindelige, ſees tillige deraf, at begge Stiftelſer ej omtales under eet, men ſærſkilt, ſamt ogſaa af den Omſtændighed, at der til Katharinas Hoſpital ſkjenkes 100, til Allehelgens kun 60 Mkr., medens derimod efter den nye Indretning Allehelgens-Hoſpitalet var det fornemſte. Muligt, at Kongehallens Brand og de deraf opſtaaede Udvidelſesplaner have bragt K. Magnus til at ſlutte Katharinas Hoſpital fra Egnen ved Sandbro.