Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/603

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
589
1277. De verdslige Herrers Friheder.


Magnus det være ſig, at viſe Gejſtligheden ſin Velvilje, og lægge ſit oprigtige Ønſke for Dagen, at alt nu ſkulde være godt, og fuldkommen Enighed oprettet.

57. De haandgangne Mænds Friheder. Hirdloven.


Vi have ovenfor antydet, at den udſtrakte Ledingsfrihed, ſom Kongen kort for Afſlutningen af den ſidſte Compoſition med Erkebiſkoppen tilſtod ſine haandgangne Mænd, ſkjønt den viſtnok kan ſiges at være begrundet i de herſkende Tidsforhold og Anſkuelſer, dog tillige, eller for en Deel, maa betragtes ſom et Middel, Kongen anvendte til at ſætte de verdslige Høvdinger i bedre Lune, og gjøre dem villigere til at ſamtykke i de Indrømmelſer, ſom Kongen fremdeles agtede at tilſtaa Gejſtligheden og dens Tjenere. Men denne Frihed, ſom ſaaledes baade var bleven Kongens og Biſkoppernes haandgangne Mænd til Deel, var af langt ſtørre Betydning, end man maaſkee anede paa den Tid, den blev given. Skutilſveinerne og Hirdmændene fik Ledingsfrihed ſelv tredie: — Gjeſterne og Kjerteſveinerne ſelv anden, og Lendermændene, ſom man maa formode, i det mindſte ſelv 6te, da de ſkulde ſtille hver fem Mand til Hæren. Da nu Ledings-Ydelſen ikke mere ſkulde være perſonlig, men reel, medens dog den perſonlige Beregning lagdes til Grund, bliver altſaa Meningen heraf, at de haandgangne Mænd fik Skattefrihed for ſaa meget Jordegods, ſom efter den nye Beregning ſkulde anſees at ſvare mod fem, tre eller to Nev, hvilket ſidſte vel altid udgjorde ſaa meget ſom den Hovedgaard, enhver beboede, eller ſtørſte Delen deraf[1]. Derfor taler og hine ovenfor nævnte Breve,

  1. Dette kunde maaſkee tilnærmelſesviis beregnes efter Skibredernes Lide-Antal, ſammenholdt med Jordegodſets virkelige Størrelſe. Saaledes f. Ex. dannede Follo en Skibrede, og ſkulde altſaa, ſom alle Vikens Skibreder, udruſte en Tyveſesſe, det vil vel lige, at Lidernes Antal var omkring 40, ſe o. S. 511. Da nu enhver Lide ved halv Almenning repreſenterede 14 Nev, bliver altſaa Rev-Antallet 560. Men ſammenligner man den ældſte Matrikulſkyld for de Gaarde, hvoraf Follo Skibrede beſtod (Kraakſtads, Aas og Nesodden, ſamt Veſtby Thinglag), vil man finde, at denne i alt udgjorde omkring 560 Skp. Tunge. Altſaa ſvarede en Nev omtrent til 1 Skp. Tunge. Nu kommer det jo rigtignok an paa, om ikke det betydelige Kirkegods betragtedes ſom aldeles ſtaaende udenfor denne Beregning, thi i ſaa Fald bliver det Jordegods, der ſkal fordeles paa de 560 Nev, betydeligt mindre. Men man ſeer dog af den „røde Bog“, at Gaarde, der tilhørte Kirker, angaves at ligge i den og den „Lide“; deraf ſkulde man vel ſlutte, at Lide-Inddelingen ej tog Henſyn til den abſolute Skattefrihed. Under disſe Forudſætninger vilde ſaaledes en Skutilſvein og Hirdmand, i det mindſte paa Øſtlandet, faa 3 Skp. Tunge, en Gjeſt eller Kjerteſvein 2 Skp. Tunge ſkattefrie. Lendermændenes Skattefrihed vilde vel udſtrække ſig til det meſte Jordegods, de ejede.