Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/564

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
550
Magnus Haakonsſøn.


ſnit havde 15 Mks. Veitſle, ſtillede 600, og de øvrige haandgangne Mænd, ſamt Lagmændene, der vel ogſaa tilſammen havde ikke mindre end 1800 Mks. Veitſle, ligeledes 600 Mand; det hele Beløb udgjorde ſaaledes 3284 Mand. Viſtnok vare vel mange Sysſelmænd ogſaa tillige Lendermænd, men derfor kan man ikke regne deres Contingent ſom ſaadanne ind i, hvad de ſom Sysſelmænd ſkulde ſtille: dette ſtilledes af Syſlen, hiin derimod af deres Veitſlegods. Hertil komme nu og de Tropper, ſom Sysſelmanden i Jemteland og Herjedalen vel ogſaa maa have ſtillet, ſkjønt det ikke optegnes. De reglementerede Vaaben for disſe Tropper vare i det mindſte en ſterk Vaabentrøje, Staalbue, Skjold, Sverd, Spyd, og Haandbue med to Tylfter Brodde[1]. Denne Hær var ſaaledes ej alene i ſig ſelv temmelig ſterk, men ogſaa vel bevæbnet. Det er nemlig tydeligt, at disſe Tropper nu traadte ganſke i Stedet for de tidligere ſaakaldte Huuskarle eller Lenstropper, ſom Lendermændene vare pligtige at holde, og hvis Antal vilde have udgjort omtrent 2400 Mand, men ſom nu billigtviis maatte fordeles anderledes, da der i Tidens Løb var opſtaaet et ganſke andet Syſtem med Veitſlerne, end forhen; i ældre Tider var der neppe andre Veitſlemænd end Lendermændene, hvoraf hver havde des ſtørre Veitſler og kunde holde des flere Mand, hvorimod Aarmændene, der forrettede Sysſelmændenes Pligter, intet havde med at ſtille Tropper; nu var der ved Siden af Lendermændene mindre Veitſlemænd; Sysſelmændene vare komne op i Aarmændenes Sted ſom virkelige Befalingsmænd, og vare tildeels ſelv Lendermænd, idet mindſte Veitſlemænd: her udkrævedes altſaa en ny Fordelingsmaade. Det maatte da næſten falde af ſig ſelv, at det Antal Tropper, Sysſelmændene ſkulde bolde, beregnede-s i Sødiſtricterne efter Skibrede-Antallet, uden at man deraf maa forledes til at tro, at denne Troppeſtilling traadte i Stedet for den virkelige Leding- eller Folke-Udbudet. Dette vedblev lige fuldt, eller meentes i det mindſte at ſkulle vedblive; en anden Sag var det, at disſe Ledingstropper kom til at ſpille en mere og mere ubetydelig Rolle ved Siden af Huustropperne, eller, ſom man gjerne kan kalde dem, de ſtaaende Tropper, for ſaa vidt det maa antages, at i det mindſte Sysſelmændene, om de end ikke have holdt det hele foreſkrevne Antal uden i Krigstid, dog altid have været omgivne af ſaa mange Krigere eller Huuskarle, ſom vare nødvendige for dem til at opretholde Orden i deres Syſler, hvilken mindre Skare da igjen udgjorde Kjernetropperne, med hvem de øvrige, der ſkulde holdes i Krigstilfælde, forenedes,

  1. Disſe vare ifølge Hirdſkraa Cap. 35 de for Gjeſter og Kjerteſveiner reglementerede Vaaben, og ſaadanne i det mindſte ſkulde disſe af Lendermændene og Sysſelmændene ſtillede Krigere have.