Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/410

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
396
Haakon Haakonsſøn.

ſkildrer den i et Digt, kaldet Ravnsmaal, med glimrende Farver. „De kampdjerve Skarer“, ſiger han, „ſøgte den herlige, tapre Konge lige fra Finnbygderne, medens Jordbeltets (Havets) Vover bare hans ſejrſæle Skib heelt fra Gøta-Elven; ingen Fyrſte ſaa paa eet Sted flere Hærmænd ſamlede; den ædle Konge kunde lukke Landenes Udſtrande med Hærſkibe og Skjolde. Øges Ild (Guldet) ſtraalede paa den navnkundige Herſker fra de til at ſkride over Havets Bølger afrettede Søheſte; Sverdenes altid ſtraalende Sol ſkinnede fra de prægtige Skuder om den viſe Sejrvinder“. Og ſenere beder det om Sejladſen, da den prægtige Flaade ſkred ud paa Havet: „Guldet ſtraalede mod den klare Himmel af de blanke, om Skibene fæſtede Skjolde; den gavmilde Fyrſtes Skibsflokkes Ferd over Havſtrømmene lignede Lyn“[1]. Man man nu end regne noget fra, og ſkrive det paa det højtravende Digterſprogs Regning, ſaa er dog ſaa meget uden for al Tvivl, at Udruſtningen bar varet overordentlig ſtor og prægtig. Hvor mange Skibe Kongen førte fra Norge, ſiges ikke, men ſenere berettes det, at da dele Flaaden var ſamlet i Syderøerne, udgjorde den paa det andet Hundrede af Skibe, altſaa flere end Mi„ og dertil de fleſte ſtore og vel bemandede[2]. Vel forvoldt det ſig neppe ſaaledes, ſom det etſteds ſiges, at denne Flaade ſkulde være ſtørre og vældigere end nogen anden, der var udgaaen fra Norge, thi den Flaade, ſom Kong Harald Sigurdsſøn førte til England, maa dog have været ſtørre, ſiden den udgjorde 240 Skibe foruden Smaaſkuder og Transportſkibe; men derimod tør det vel hænde ſig, at Kong Haakons Skibe i Gjennemſnit vare ſtørre og ſterkere bemandede end Haralds. Den ſkotſke Hiſtorieſkriver Fordun, der plejer at være meget nøjagtig i ſine Beretninger fra denne Tid, angiver Antallet af Haakons Skibe til 160, og Krigernes Antal til 20000[3]. Denne Angivelſe ſtemmer godt med Sagaens, og er derfor ſikkert rigtig; men derved kommer i Gjennemſnit 125 Mand paa hvert Skib, hvilket maa anſees ſom en uſædvanlig ſterk Bemanding, naar man tager i Betragtning, at mange af Skibene vare Ledingsſkibe. Folkeſtyrken var altſaa denne Gang omtrent lige ſaa ſtor ſom paa Kong Haralds Tog, kun var Skibenes Antal noget mindre[4]. Og i alle Fald var Udruſtningen ſaa vældig, at den neppe ſynes at ſtaa i noget

  1. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 318, 319.
  2. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 319.
  3. Fordun, X. 15. (II. S 97). „Rex Aco Norvegiæ venit apud Novum castrum de Are cum piraticis suis navibus octies viginti, habentibus intra se viginti millia hominum belligerorum. Antallet 160 er netop „ind paa det andet Hundrede“, ſom Sagaen ſiger.
  4. Jvfr. ovf. II. S. 322.