Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/199

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
185
1258. Kongedatteren Chriſtinas Giftermaal.

var den, at han vilde lade bygge en Kirke til Ære for St. Olaf, hvilket han ſtrax lovede, ſom overhoved alt, hun bad ham om. Brylluppet blev holdt Søndag efter Paaſke (31te Marts) med megen Pragt. Onsdagen efter indtraf to af Kong Haakons Svende, Thoralde og Bjarne, ſom han havde afſendt, uviſt i hvad Erende: de berettede om hvad Kongen i Mellemtiden ſiden Chriſtinas Afrejſe havde taget ſig for, og fornemmelig vel om Junker Magnus’s Ophøjelſe til Kongeværdigheden og Fredsſlutningen med Danmark. Saa vidt man kan ſkjønne, blev der oprettet et Slags Forbund mellem Kong Alfonſo og Haakon; idet mindſte gav Alfonſo dennes Geſandter det Tilſagn, at han kunde regne paa hans Underſtøttelſe mod hvilken ſom helſt Magt, hvormed han havde Ufred, undtagen mod Kongerne af Frankrige, Aragon og England, og Kong Haakon, eller rettere vel Geſandterne paa hans Vegne, lovede til Gjengjeld at underſtøtte Kongen af Spanien undtagen mod Danmark, Sverige eller England. Det er aabenbart, at dette Forbund maa have ſigtet til Kong Alfonſos Planer med Henſyn til Kejſerværdigheden, og det er maaſkee ikke ſaa uſandſynligt, at de nys nævnte, ſenere indtrufne Sendebud have bragt yderligere Inſtruxer derom. Han ruſtede ſig, ſiges der, til et Tog mod Hedningerne (d. e. Maurerne), og ønſkede meget at Kong Haakon vilde opfylde ſit Korstogsløfte ved at ſtaa ham bi ved denne Lejlighed[1]. Matthæus af Paris ſiger, at han i det ſamme Aar tænkte paa et Tog til Italien, men hindredes derfra ved et Angreb, ſom Maurerne gjorde paa Cordova[2]. Det er ſaaledes højſt ſandſynligt, at de Udruſt-

    lovelſen, tilſtod Cordova, endnu undertegner ſom „Electo de Scvilla“, ſe Memorial hist. Esp. I. S. 127, hvor dette Brev er aftrykt. Thi det forſtaar ſig, at han ſom trolovet ikke længer kunde fore denne Titel. Vi finde og i et noget ſenere Privilegium af Alfonſo, udſtedt i Valladolid den 10de April 1258, ſamt optagen i ſamme Samling (S. 135) Sevillas Erkeſtol udtrykkeligt omtalt ſom vacant; og endelig findes i et Kongebrev, udſtedt i Segovia den 15de September 1258, Infanten Don Philip kun ſlet og ret kaldt ſaaledes, ikke ved nogen anden Titel. Disſe uimodſigelige diplomatariſke Oplysninger viſe paa det meſt iøjnefaldende, hvor nøjagtig vor Saga er i ſine Angivelſer, og hvor godt vi kunne ſtole paa den, ogſaa i andre Beretninger. Hvis de ſpanſke Hiſtorieſkrivere havde haft et ſaadant Indblik i denne lille Epiſode af deres eget Lands Hiſtorie, ſom den, Sagaen giver, vilde de ikke kunne have begaaet ſaa grove chronologiſke Fejl og overladt ſig til ſaa urimelige Gisninger, ſom dem, vi ovenfor have omtalt. For øvrigt ſees det, at Don Philip ikke ſelv undertegner i hiint Brev af 10de April, hvoraf man maa formode, at han ſtrax efter Brylluppet har begivet ſig bort fra Hoffet til et eller andet Len eller Herreſæde.

  1. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 296.
  2. Matthæus Pariſ. S. 653. Ferreras, (VI. 253) taler om Uroligheder hjemme, der foraarſagede at der ej blev noget af Toget til Italien, og at