Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/185

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
171
1257. Fred med Danmark til Kjøbenhavn.

Det er let at forſtaa, at der under Kongernes Samtaler maatte blive afhandlet mangt og meget der ſtod i Forbindelſe med de Anliggender, der havde bragt dem ſammen, og at de navnlig maa have ønſket at beſegle deres nys ſtiftede Venſkab ved et Giftermaal mellem Medlemmer af begge Kongeætter. Chriſtopher havde paa denne Tid ſelv ingen Datter af den Alder, at hun paa lang Tid kunde blive gift med Magnus, der allerede var 19 Aar gammel, og ſaaledes med det førſte maatte tænke paa at indgaa Egteſkab Kong Eriks Datter Ingeborg var derimod paa denne Tid allerede i det mindſte halvvoxen. Hvorledes dette nu end forholder m„ ſaa er det aabenbart, at Venſkabet og Forbundet mellem Kongerne var oprigtigt meent. Om Haakon kan have næret Erobringsplaner med Henſyn til Halland, maa han nu ganſke have ſlaaet dem af Hovedet. Begge Konger gav hinanden ſtore Foræringer; ſaaledes tilbød Haakon den danſke Konge enten Marieſuden, eller i dens Sted tre andre Skibe af hans Flaade, hvilke han vilde vælge. Chriſtopher modtog Gaven, men vilde endnu ikke gjøre noget Valg, dette forbeholdt han ſig ſenere, og ſkulde da ſende Kong Haakon Bud derom. De ſkiltes ad i al Kjærlighed, og Kong Haakon vendte med vel forrettet Sag tilbage til Norge, hvor alle bleve glade ved hans Hjemkomſt, der viſt nok indtraf langt tidligere end de havde ventet. Han drog førſt til Tunsberg, hvor han gav Krigsfolket Hjemlov, og forkyndte, at han og hans Søn vilde tilbringe denne Vinter i Throndhjem, hvor de nu med Tryghed kunde opholde ſig, ſiden der ikke truede nogen Fare fra Danmark. De tiltraadte ogſaa Rejſen nogen Tid efter; ikke over Land, men til Søs, rundt Kyſten. Med Kongen fulgte paa hans eget Skib Dronningerne Margrete og Richiza[1].

    Huitfeld en fuldſtændig Forvirring, iſær i Chronologien. Saaledes ſiger han at der om hiint paatænkte Forlig mellem Kong Chriſtopher og Byrge Jarl under den norſke Konges Megling ſkulde holdes et Møde i Halland, men ved at læſe hans Beretning om Forhandlingerne paa dette Møde ſeer man at dette er intet andet end Mødet ved Fjælhem, der holdtes førſt i Juni, tidligere end Kong Haakons Ankomſt til Danmark den 28de Juni.

  1. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 293. Kong Haakons Nærværelſe i Danmark dette Aar omtales ogſaa i enkelte danſke Krøniker, navnlig Rykloſters Annaler; forøvrigt tales der yderſt lidet om denne Sag, og hvad der meddeles er baade forvirret og ufuldſtændigt. Af Interesſe er det at ſammenholde hermed Kong Chriſtophers Brev fra Kjøbenhavn af 9de Juli 1217, aftrykt i Thorkelins Dipl. Arn. I. S. 217, der er beſeglet af Dronning Margrete, Erkebiſkop Jakob, Biſkop Nikolaus af Viborg, Kongens Kantſler, Biſkop Peter af Roeskilde, Hertug Valdemar af Jylland, Grev Ernſt af Gleichen, Enkegrevinde Ingerd af Regenſtein, m. fl.; thi man kan ſkjønne at alle disſe Perſoner have været tilſtede ved det nys afholdte Fredsmøde, men at flere andre, hvoriblandt Jaromar og en af Biſkopperne, allerede vare afrejſte, medens Kongen og de øvrige vare blevne tilbage i Kjøbenhavn.