Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/94

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
66

komne af et ſexaarigt Engelſk Fangenſkab, og længtes efter at komme tilbage til Fædrelandet. En Deputation af disſe, anført af en Baadsmand, kom op i mit Logis og denne fremførte: „at de havde hørt, at jeg vilde til Norge, at de, efterat have udſtaaet et ſexaarigt Fangenſkab i et Engelſk Blokſkib, længtes efter at komme tilbage til Fædrelandet; og foreſlog mig at kjøbe en hurtigſeilende Kaperlugger Mazarino, ſom havde tre Maſter og var at faae for 400 Rigsbanksdaler. En Skipper Chriſtenſen, ſom havde deelt Fangenſkabets Lidelſer med dem, vilde paatage ſig Førelſen og havde foreløbig accorderet med Mazarinos Eiermand; en anden Normand L. ſom var gaaet ind paa Forſlaget, havde af Frygt for dets Farlighed trukket ſig tilbage“. Jeg optog med Glæde Forſlaget, leverede Pengene og fik Fartøiets Papirer. Da vi maatte vente, i Kattegat og iſær mellem Skagen og den Norſke Kyſt, at viſiteres af Engelſke eller Svenſke Krydſere, indeholdt Papirene Ordre fra et Kjøbenhavnſk Handelshuus at gaae til Fladſtrand for at kjøbe tørrede Flyndrer, eller ifald Markedet der ikke var heldigt, at gaae til Ringkjøbing paa Veſtkyſten af Jylland. Saaledes kunde vi, ifald vi endog bleve trufne veſtenfor Skagen, i Nødsfald maaſkee redde os fra Fangenſkab. Jeg, min Kone og yngſte Broder (nu Præſt i Løjten) vare anførte ſom Pasſagerer, der ſkulde til Jylland. Jeg tillod kun 20 af disſe Matroſer tilligemed Skippere at følge med, og ſagde, at de kuns maatte medbringe een Skibskiſte; indeholdende den nødvendige Proviant for ſamtlige Mandſkab, da den lille aabne Baad ei kunde rumme mere. Da jeg paa Pascontoiret i Kjøbenhavn forlangte Pas for mig og Familie, ſagde Pasſkriveren, i det han leverede mig det, med et Smiil: „Jeg.veed nok, hvor De vil hen, lykkelig Reiſe“.

Den 14de Juli 1814 gik vi om Morgenen til Toldboden, og ſtege ombord; over hundrede Menneſker ſtode ved Strandbredden, ſvingede med Hattene og raabte: „lykkelig Reiſe!“ Min unge Kone høitideligholdt ſaaledes paa een ſpændende Maade ſin Fødſelsdag med Afreiſe fra Fædreland, Familie og Venner og med Tiltrædelſe af en farrefuld Reiſe.

Med en gunſtig Vind havde vi den næſte Eftermiddag allerede naaet Læsø; uden andet Eventyr, end at vi om Natten vare i over