Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/83

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
55

Søvn, ſaa beſluttede jeg at indlogere mig hos en tæt ved Præſtegaarden boende Bonde. Denne Bonde var Præſtegaardens Forpagter, og hos ham fik jeg den ſørgelige Efterretning at Provſten næſte Morgen tidlig ſkulde reiſe til Kinzervig, for der at holde Gudstjeneſte, og derfra umiddelbar tage til ſin Broder Provſt Chriſtian Herzberg i Findaas paa Bommeløen, for at bivaane Biſpeviſitatſen. Denne Efterretning var et Tordenſkrald for mine Øren; jeg trængte ſaa meget til en Dags Hvile og Recreation; det ſikkre Haab til at naae dette Maal og tillige til at gjøre denne værdige Videnſkabsmands Bekjendtſkab, var med eet ſtrandet. Den hele Dag havde jeg næſten intet nydt undtagen et Stykke af en harſk røget Sild, ſom jeg fik et Sted paa Veien, hvor vi hvilede, og ſom i Forening med Bølgegangen foraarſagede mig en ubehagelig Qvalme. Da jeg traadte ind hos Bonden i Ullensvang, ſad Manden paa en Stol midt paa Gulvet i den ſtore Røgſtue, og Huſtruen foretog, ſaaſom det var Løverdags Aften, en, ſom det lod, høiſt nødvendig Renſelſe og Udfeielſe i hans om Øine og Øren nedhængende lange Haar, hvilken end mere forøgede min Maves antiperiſtaltiſke Beſtræbelſer. Endelig ſagde han: „det er nok“, hvorpaa Huſtruen fremſatte for mig Melk, Brød og Smør; men uagtet mit Legeme zittrede af Udmattelſe, var det mig næſten ei muligt at ſmage noget. Jeg kom i en reenlig Seng, og laae endnu om Morgenen tidlig i en dyb Søvn, da jeg vækkedes af en Mand i hvid Nathue og Tøfler, med Tobakspibe i Haanden, der ſtod midt paa Gulvet, ſkjændte af alle Kræfter og dreiede Nathuen fra det ene Øre til det andet. Efter nogen Betænkning kom jeg efter, at det var Provſt H., ſom gjæſtfri bebreidede mig, ei at have vækket ham Aftenen i Forveien. Fra dette Øieblik ophørte min Reiſes Beſværligheder; og da de Egne, ſom jeg herefter gjennemreiſte, ere mere bekjendte, kan jeg være deſto kortere med Reſten af mit Reiſe-Eventyr.

Provſten havde den Godhed, at opſætte ſin Reiſe til Findaas til Middagen den 9de Juli, for at jeg i god Roe kunde udføre mine Iagttagelſer. Imedens Provſten tog til Kinzervig, var jeg ſysſelſat med magnetiſke Iagttagelſer. Himmelen var uklar, og ved Middag fik jeg med Vanſkelighed maalt 4 Solhøider igjennem Skyer; ved Nedgangen bag Folgefonden om Eftermiddagen var Solen aldeles klar, hvorved