Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
37

see. Man fortalte mig, at for en 30 Aar siden var denne Egn ubeboet; her fandtes kun nogle Fjeldstøle. Regjeringen opmuntrede nogle Colonister til at flytte herop ved at give dem Skattefrihed. Den nærværende Beboers Fader var (troer jeg) den første, der nedsatte sig paa Maurset. Nedenfor Maurset ligge 4—5 andre af disse nye anlagte Gaarde paa Fjeldet inden man kommer ned til Eidsfjord. Saa lidet frugtbar Egnen seer ud, saa leve dens Beboere dog ganske vel. Manden paa Maurset sagde: „de fleste tro, at Fjeldmanden lever et usselt Liv, men jeg vil ei bytte med nogen Dalboer“. Han beskrev mig derpaa deres 4—5 daglige Maaltider, og det er sandt, deriblandt forekom Retter, som vare ganske antagelige; iblandt andet var Regelen 2 Gange om Ugen Flødegrød, og jævnlig Reensdyrsteeg og Fuglevildt.

Det skjønne Veir indbød mig til at forblive her indtil noget over Middag, for at bestemme Stedets geographiske Beliggenhed. Kl. 8 maalte jeg adskillige Solhøider; men henimod Middag trak en stor Sky for Solen, og truede med at tilintetgjøre mit Forehavende. Noget over Middag skinnede den i faa Secunder igjennem tynde Skyer, og jeg var heldig nok til at snappe en Solhøide, som gav Polhøiden af Maurset 60°24ʹ53ʺ. Paa Nørstebøe fandt jeg Polhøiden = 60°19ʹ38ʺ, og Uhret angav Tidsforskjellen imellem disse 2 Steder = 4°54ʹ5, altsaa Længdeforskjellen = 1°13ʹ37ʺ (som Nørstebøe ligger østenfor Maurset). Heraf findes den lige Horizontallinie imellem disse 2 Gaarde at være = 9.1 geographiske Mile, eller 35900 Rhinlandske Favne, hvilket meget nær udgjør 6 Norske Mile. Veiens Krumninger til høire og venstre og Afvigelser fra Horizontallinien kunne vel forøge dens Længde adskillige Procent, men 9 Norske Mile, som den er angivet for, bliver den vel neppe, endog efter denne Forøgelse.

Konen i Huset var Assistent ved de astronomiske Iagttagelser, for hvilke hun yttrede en særdeles Interesse, og ønskede idetmindste ligesaa ivrigt som jeg, at det dog maatte blive klart til Middag, saa at jeg kunde udføre mine Iagttagelser. Hun fortalte mig, at Solformørkelsen den 7de Septbr. 1820 havde været ringformig paa Maurset,