Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
25


Disſe ſtore Steenmasſer, hvoraf man næſten overalt i en Kreds om ſig ſeer en 50 Stykker, tjene til at ſinde Vei i denne Ørken uden Compas. Thi paa de ſtørſte af disſe have Vandringsmændene, i den Linie hvor Veien gaar, opſtablet 2 eller 3 mindre Stene, ſaaledes at man, ſaaſnart man har forladt en af disſe Mærkeſtene, gjerne ſnart igjen faar Øie paa den næſte. I den levende Følelſe af ſin Hjelpeløshed paa disſe Steder er man alt for alvorlig ſtemt til, at den hos raa Menneſker ellers almindelige Ødelæggelſes-Lyſt her ſkulde kunne yttre ſig. At nedrive disſe Mærkeſtene vilde derfor betragtes ſom et ugudeligt Foretagende; tvertimod anſeer enhver Vandrer ſig forpligtet til at opſætte dem, ſom af Vinden kunde være omkaſtede. Om Vintertiden eller i mørke Sommernætter, da disſe trøſtende Veiledere blive uſynlige, er derfor Gangen over Fjeldet ſaare farlig[1]. Jeg kaldte

  1. At denne Vei tilforn er befaret af Biſkopen i Stavanger, naar han drog paa Viſitats til Hallingdal, og at den da ogſaa anſaaes for farlig, kan ſees af følgende Sted, uddraget af: „Udkaſt til en Beſkrivelſe over Hardanger i Bergens Stift i Norge, ſamlet af ſal. Hr. Marcus Schnabels efterladte Papirer af H(ans) S(trøm)“, hvor det heder S. 39: „at ellers Eidsfjord, ſom i gamle Dage har udgjort et Præſtegjeld for ſig ſelv, har ligget under Stavanger Stift“, og af hvad Aarſag, det viſer Peder Clausſen i hans Norriges Beſkrivelſe S. 74—75, naar han ſaaledes ſkriver: „Inderſt i Hardanger Fjord ligger et lidet Præſtegjeld, heder Eidsfjord, oc ligger til Stavangers Stict, oc er ſkifft dertil i fordum Tid fra Bergen Stivt i (imod) en Sogn kaldet Suede Sogn, ligger norden for Karmſund, paa det at Biſpen i Stavanger kunde disbedre faae Forderſkab offuer Fjeldet, naar hand drager til Hallingdal at viſitere; oc er det fra Stavanger oc ind til Eidsfjords Gjeld 18 ſtore Mile, de 6 i Nordnordoſt til Sandeid, oc ſiden de 12 mod Oſtnordoſt; ſiden hafuer hand 14 Mile ofſuer Halne-Fjeld eller Hardangers-Fjeld til Hallingdal, oc ere der Boder paa Fjeldet, ſom Folck kand blifue i om Natten, af hvilcke den ene kaldes Biſkops-Bo, thi der er ingen Gaard paa Fjeldet, oc det er forbødet, at ingen ſkal drage ofſuer dette Fjeld efter Bartholomei Tid (24 Auguſti, hvilket efter den forbedrede Calender egentlig ſvarer til vores 4 Septemder) oc inden Korsmes om Vaaren (3 Maji eller vores 14 Maji), paa det de ſkulde icke offuerfaldis aff Snee, eller forvildis oc blifue borte“. Foranførte Suede Sogn er ventelig Sveens Annexſogn til Findaas Præſtegjeld i Søndhordlehn.