Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XI

Anthropologien. Sverdrup foredrog Hiſtorie og Geographie; Roſted Græſk (Plutarch og Homer); Rasmuſen Mathematiken ligefra de førſte Begyndelſesgrunde om Talſyſtemet til Opløsning af de høiere Ligninger og Kegleſnittenes Theorie, en Overſigt over Aſtronomie og mathematiſk Chronologie, ſamt Phyſik. Hans klare Foredrag vakte min Lyſt til de mathematiſke og phyſiſke Videnſkaber, og gave det førſte Stød til min følgende Skjæbne; jeg lærte derved i de 2 Aar fra 1800 til 1802 omtrent ſaameget af disſe Videnſkaber, ſom jeg ſenere havde fornødent til den philoſophiſke Examen i Kjøbenhavn. Dr. Rohde foredrog Theologie og Hebraiſk; M. R. Flor Naturhiſtorie.

Ved Skolens Reform havde Treſchow udvirket Tilladelſe til at de afgaaende Diſciple kunde tage examen artium ved Chriſtianias Skole, hvilken dog et Par Aar efter blev tilbagekaldt. Efter at jeg i Aaret 1802 i Forening med to andre Diſciple heldigen havde overſtaaet denne, erholdt jeg i October nogle Dage før min Afreiſe til Kjøbenhavn, for der ved Univerſitetet at fortſætte mine Studeringer, fra Høieſterets Asſesſor Omſen et Brev, hvori laae en Bancoſeddel paa 50 Rdlr., og hvori han ſagde: at da Lykken ei havde været mig ſaa gunſtig ſom Naturen, ſendte han mig det Indlagte ſom Bidrag til min Reiſe. Med denne Sum og en liden Arv paa 200 Rdlr., ſom var mig tilfalden efter en af min Faders Slægtninge i Danmark, og indſat i det Danſke Overformynderie, var jeg iſtand til at beſtride mine Udgifter i det følgende Aar, i hvilket jeg underkaſtede mig den philologiſk-philoſophiſke Examen.

I denne Tid blev jeg af min ſamtidige Meddiſcipel og Ven Jakob Bull (ſenere Juſtitiarius i Norges Høieſteret) indført hos en riig og velgjørende Farver-Enke Madame Møller, Ørſtedernes Tante, hos hvem Bull og Øhlenſchlæger logerede, og fik for en billig maanedlig Betaling et kraftigt Middagsmaaltid. Her fik jeg Anledning til at gjøre Bekjendtſkab med Øhlenſchlæger, Phyſikeren H. C. Ørſted, Lehman, Asſesſor i Kommercecolegiet (Fader til Amtmand Orla L.), ſom alle ſpiſte der, ſaavel ſom et Par Norſke Studenter Hjort; thi den gode Madame M. ſagde, at hun gjerne ſaae unge Menneſker om ſig. Paa Høitidsdagene ſpiſte ogſaa Juriſten A. S. Ørſted og hans aandrige Frue, Øhlenſchlægers Søſter der. Øhlenſchlæger havde