Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XI

Anthropologien. Sverdrup foredrog Historie og Geographie; Rosted Græsk (Plutarch og Homer); Rasmusen Mathematiken ligefra de første Begyndelsesgrunde om Talsystemet til Opløsning af de høiere Ligninger og Keglesnittenes Theorie, en Oversigt over Astronomie og mathematisk Chronologie, samt Physik. Hans klare Foredrag vakte min Lyst til de mathematiske og physiske Videnskaber, og gave det første Stød til min følgende Skjæbne; jeg lærte derved i de 2 Aar fra 1800 til 1802 omtrent saameget af disse Videnskaber, som jeg senere havde fornødent til den philosophiske Examen i Kjøbenhavn. Dr. Rohde foredrog Theologie og Hebraisk; M. R. Flor Naturhistorie.

Ved Skolens Reform havde Treschow udvirket Tilladelse til at de afgaaende Disciple kunde tage examen artium ved Christianias Skole, hvilken dog et Par Aar efter blev tilbagekaldt. Efter at jeg i Aaret 1802 i Forening med to andre Disciple heldigen havde overstaaet denne, erholdt jeg i October nogle Dage før min Afreise til Kjøbenhavn, for der ved Universitetet at fortsætte mine Studeringer, fra Høiesterets Assessor Omsen et Brev, hvori laae en Bancoseddel paa 50 Rdlr., og hvori han sagde: at da Lykken ei havde været mig saa gunstig som Naturen, sendte han mig det Indlagte som Bidrag til min Reise. Med denne Sum og en liden Arv paa 200 Rdlr., som var mig tilfalden efter en af min Faders Slægtninge i Danmark, og indsat i det Danske Overformynderie, var jeg istand til at bestride mine Udgifter i det følgende Aar, i hvilket jeg underkastede mig den philologisk-philosophiske Examen.

I denne Tid blev jeg af min samtidige Meddiscipel og Ven Jakob Bull (senere Justitiarius i Norges Høiesteret) indført hos en riig og velgjørende Farver-Enke Madame Møller, Ørstedernes Tante, hos hvem Bull og Øhlenschlæger logerede, og fik for en billig maanedlig Betaling et kraftigt Middagsmaaltid. Her fik jeg Anledning til at gjøre Bekjendtskab med Øhlenschlæger, Physikeren H. C. Ørsted, Lehman, Assessor i Kommercecolegiet (Fader til Amtmand Orla L.), som alle spiste der, saavel som et Par Norske Studenter Hjort; thi den gode Madame M. sagde, at hun gjerne saae unge Mennesker om sig. Paa Høitidsdagene spiste ogsaa Juristen A. S. Ørsted og hans aandrige Frue, Øhlenschlægers Søster der. Øhlenschlæger havde