Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
X

der; Jens Aalborg blev, efterat have taget theologiſk Embeds-Examen og gjort et aldeles mislykket Forſøg til at holde en Prædiken i vor Frelſers Kirke, Hoſpitalslem; En blev Matros; en Anden druknede ſig ved Tyveholmen. Lars Roverud, ſom aldrig havde haft Lyſt til Studeringer, hvortil han af ſin Fader var bleven tvunget, endte dog hæderligere ſom Muſiklærer.

Megen Tid tabtes for Diſciplernes Underviisning derved, at de vare forpligtede til at gjøre Kirketjeneſte. Til den Henſigt var Skolen inddeelt i 4 Afdelinger, ſom ſkifteviis hver i ſin Uge førte Sangen, og hver havde en Coraliſt eller Sanganfører, blandt hvilke jeg var den Ene. Hans Pligt var det tillige ved Tjeneſtens Begyndelſe og Ende i Chordøren at fremſige den endnu brugelige Bøn. Foruden Søndagen, da Orgelet ſpillede ved Høimesſe og Aftenſang, var der Tirsdag Skriftebøn Kl. 2 Eftermiddag; Onsdag Communion Kl. 9 Form.; Thorsdag Skriftebøn; Fredag Communion; Løverdag ſimpel Bøn, hvorved en Pſalme blev afſunget og hvortil ſædvanlig kun nogle faa Fattigſtuelemmer indfandt ſig. Paa de ſtore Høitider var der desuden Froprædiken og Skolen opførte under Høimesſen Kantater paa Orgelet, ledſagede af Inſtrumentalmuſik og anførte af Skolens Cantor Iſak Andreas Flintenberg, ſom hver Onsdag og Løverdag Eftermiddag øvede os i Sang, og af ſærdeles Godhed lærte mig at ſpille Violin, hvoraf jeg ſenere under mit Ophold i Kjøbenhavn havde baade Nytte og Fornøielſe. Endelig anførte vi Sangen ved Ligbegængelſer; og naar der paa ſamme Dag vare to eller flere Lig, der ſkulde begraves paa forſkjellige Kirkegaarde, maatte vi løbe fra vor Frelſers Gravlund, til Akers, Vaterlands, eller Chriſtkirkegaarden.

Efterat Treſchow hos Regeringen havde udvirket Tilladelſe til at foretage en høiſt nødvendig Reform, blev Skolen i Aaret 1800 inddeelt i 4 Klasſer, og endeel nye og fortrinlige Lærere anſatte, ſom hver havde en ſpeciel Videnſkab at foredrage, iſtedetfor de forrige Hørere, ſom hver i ſin Lectie ſkulde beſørge Alt. Treſchow læſte over Propertius’s Elegier og over Tacitus’s ſærdeles interesſante Germania og hans Annaler, hvorved de Tids Tydſkeres ſimple og rene Sæder ſtilledes i en ſtærk Modſætning mod det fordærvede Roms; fremdeles gav han en kort Udſigt over den naturlige Theologie og