Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
X

der; Jens Aalborg blev, efterat have taget theologisk Embeds-Examen og gjort et aldeles mislykket Forsøg til at holde en Prædiken i vor Frelsers Kirke, Hospitalslem; En blev Matros; en Anden druknede sig ved Tyveholmen. Lars Roverud, som aldrig havde haft Lyst til Studeringer, hvortil han af sin Fader var bleven tvunget, endte dog hæderligere som Musiklærer.

Megen Tid tabtes for Disciplernes Underviisning derved, at de vare forpligtede til at gjøre Kirketjeneste. Til den Hensigt var Skolen inddeelt i 4 Afdelinger, som skifteviis hver i sin Uge førte Sangen, og hver havde en Coralist eller Sanganfører, blandt hvilke jeg var den Ene. Hans Pligt var det tillige ved Tjenestens Begyndelse og Ende i Chordøren at fremsige den endnu brugelige Bøn. Foruden Søndagen, da Orgelet spillede ved Høimesse og Aftensang, var der Tirsdag Skriftebøn Kl. 2 Eftermiddag; Onsdag Communion Kl. 9 Form.; Thorsdag Skriftebøn; Fredag Communion; Løverdag simpel Bøn, hvorved en Psalme blev afsunget og hvortil sædvanlig kun nogle faa Fattigstuelemmer indfandt sig. Paa de store Høitider var der desuden Froprædiken og Skolen opførte under Høimessen Kantater paa Orgelet, ledsagede af Instrumentalmusik og anførte af Skolens Cantor Isak Andreas Flintenberg, som hver Onsdag og Løverdag Eftermiddag øvede os i Sang, og af særdeles Godhed lærte mig at spille Violin, hvoraf jeg senere under mit Ophold i Kjøbenhavn havde baade Nytte og Fornøielse. Endelig anførte vi Sangen ved Ligbegængelser; og naar der paa samme Dag vare to eller flere Lig, der skulde begraves paa forskjellige Kirkegaarde, maatte vi løbe fra vor Frelsers Gravlund, til Akers, Vaterlands, eller Christkirkegaarden.

Efterat Treschow hos Regeringen havde udvirket Tilladelse til at foretage en høist nødvendig Reform, blev Skolen i Aaret 1800 inddeelt i 4 Klasser, og endeel nye og fortrinlige Lærere ansatte, som hver havde en speciel Videnskab at foredrage, istedetfor de forrige Hørere, som hver i sin Lectie skulde besørge Alt. Treschow læste over Propertius’s Elegier og over Tacitus’s særdeles interessante Germania og hans Annaler, hvorved de Tids Tydskeres simple og rene Sæder stilledes i en stærk Modsætning mod det fordærvede Roms; fremdeles gav han en kort Udsigt over den naturlige Theologie og