Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/126

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
98

ſkildret mig denne Dame ſom „en from Engel“. Overalt vakte Bekjendtſkabet med dette elſkværdige Par, om hvilket jeg af Admiralens Reiſebeſkrivelſe allerede havde dannet mig et lignende Billede, min ſærdeles Interesſe.

Særdeles interesſant var mig ogſaa Bekjendtſkabet med Generallieutenant Schubert, daværende Chef for Generalſtaben og Directeur for Kartedepotet. Han er en Søn af den berømte Aſtronom Friedrich Theodor Schubert, ſom Aaret før vor Ankomſt til Petersburg var død, og ſom i Aaret 1805 havde gjort en Reiſe igjennem Sibirien til den Chineſiſke Grændſe paa den ſamme Vei, ſom vi tænkte at følge, og der anſtillet nogle Iagttagelſer over Misviisningen, ſom jeg med Held havde benyttet i min ovenomtalte Underſøgelſe. Generalen førte os om i alle Contoirer, Værkſteder og lithographiſke ſaavel ſom Kobberſtikker-Anſtalter i den uhyre for Generalſtaben beſtemte Bygning, og forærede mig det nyeſte Kart over Sibirien med Rusſiſk Skrift. Da jeg herved yttrede det Ønſke, at beſidde et Kart over denne Strækning med latinſke Bogſtaver, for at ſende min Kone ſamme, at hun paa Kartet kunde følge mig paa min Reiſe, gik han ſtrax bort og lod tre Kobberplader af et ældre Kart med latinſk Skrift opſøge, og ſtrax deraf tage Aftryk. Omendſkjønt dette Kart blev afſendt med Kabinetspoſten til Stockholm, kom det dog aldrig i min Kones Hænder, hvilket var mig ſærdeles fortrædeligt, da jeg i mine Breve beſtandig henviſte til Kartet. Det maa i Stockholm være faldet i en Liebhabers Hænder, ſom har holdt det tilbage. Derpaa viſte Generalen mig det ſaakaldte Jern-Archiv, en aflang rund, flere hundrede[1] Fod lang Sal af overordentlig Høide, hvori Alt, Gulv, Tag, Säuler, Reoler, Bænke ere af Støbejern. Tilforn har det været et Theater. Fra Gulvet af løber paa den høire og venſtre Side rundt om Væggene et Galerie i Form af to Spiraler „med ſex eller otte Vendinger lige til Taget. Den ene Spiral omſlutter den anden; imellem begge Galerier er det temmeligt dunkelt, ſaa at man endog om Dagen maa antænde Lys. I Buerne af disſe Spiraler ſtaae Jern-Reoler, i hvilke Krigs-

  1. I den Tydſke og Franſke Overſættelſe ſtaaet blot det betydningsløſe „flere Fod lang“.