Presten som ikke kunde brukes/Kapitel 1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Presten som ikke kunde brukes av C.E. Nordberg
Den gamle prest maa reise
Hentet fra Project Gutenberg og wikifisert.

[7]  Han var ikke svært gammel, bare litt over de femti; men allikevel var der adskillig snak i menigheten om at han burde slutte. Han hadde været prest i Glenfield menighet i ti aar og hadde lært at elske folket og hadde været almindelig avholdt i nabolaget.

 Men nu var en ny tid oprundet, og det var i den nye tid at snakket om at presten burde slutte hadde begyndt at gaa iblandt folket og helst iblandt lederne i menigheten.

 Den nye tid tok sin begyndelse da pastor Reierson hadde været prest i Glenfield i otte aar. Da hændte det nemlig at nabomenigheten borte i Rutherford county fik ny prest, en ung begavet teolog fra presteskolen. Der gik rygter i det vide og brede om den lærde og vennesæle unge pastor Carl Johnson i Ottawa menighet. Rygterne kom ogsaa til Glenfield menighet. For det første syntes folk saa godt om navnet. Tænk hvor meget lettere og forstaaeligere for amerikanerne at si pastor Johnson end dette tungvindte, pastor Reierson. Jænkierne kunde jo aldrig lære at uttale det ret. For det andet talte den unge presten saa meget bedre engelsk end den gamle. Pastor Reierson hadde jo ogsaa talt engelsk i begravelser og ved mange andre anledninger, og nu de to sidste aar præket paa engelsk en gang i maaneden regelmæssig. [8]„Men pastor Johnsons engelsk klang saa meget bedre,“ sa folk. Endog gamle Gurine Hendrum, som ikke forstod sig stort paa engelsk, syntes at nyprestens engelsk trillet saa vakkert. „Man maatte jo ogsaa huske paa at pastor Johnson var høiskole­graduent; mens pastor Reierson hadde bare tat den forberedende avdeling ved presteskolen,“ mente hun.

 For det tredje var baade pastor Johnson og hans unge hustru saa vennesæle, at de drog ungdommen til sig. Pastor og fru Reierson sat med en stor barneflok omkring sig og det var ikke saa greit altid at være opfiffet. Mrs. Reierson var mager og graablek efter mange aars stræv med barna, og det eneste instrument hun kunde spille paa var gitar. Som ung jente hadde hun lært at spille og synge i vækkelsestiden i nittiaarene. Mrs. Johnson derimot var ung og rød som en rose, var framifraa vakkert klædt og spilte piano saa fingrene danset.

 Imidlertid blev rygterne saa mange at den ledende mand i menigheten, W. U. Nelson, besluttet i sit stille sind at han vilde bort og høre den unge pastor Johnson. Efter avtale med de andre tok W. U. som man almindelig kaldte ham, en søndag morgen sin „Saxon Six“ og kjørte rundt og fik alle syv diakonene med sig og drog avsted til Rutherford county. Det var norsk gudstjeneste den søndag og diakonene som var oplært i det norske sprog syntes nok at der var nogen fremmede vendinger i sproget og adskillige mangler ved uttalelsen; men saa var han jo saa ypperlig i engelsk, hadde de hørt. Efter gudstjenesten var pastor Johnson ved døren og hilste paa alle [9]folk. W. U. presenterte sig selv først for presten og siden gjorde han ham bekjendt med de andre diakoner fra Glenfield menighet. Pastor Johnson blev meget interessert og bad ham at de endelig maatte stanse indom i prestegaarden og faa sig middag før de kjørte hjem.

 Prestegaarden i Ottawa menighet var et splonkande nyt hus. Og inde paa kontoret, hvor diakonene sat og ventet til middagen blev færdig, var der høiskole diplomaer og andre diplomaer paa væggene, samt et stort billede av Abraham Lincoln. Efter at gjestene hadde faat middag underholdt prestekonen dem med sang og musik. Først sang hun Bjerregaards vakre sang, „Sønner av Norge“, og siden Brorsons, „Den store, hvite flok“, og tilsidst sang presten og fruen tilsammen „The Star Spangled Banner.“ En lang samtale fulgte utover eftermiddagen og før gjestene tok avsked hadde W. U. Nelson ordnet det saa, at pastor Johnson skulde komme til Glenfield og holde festtalen ved et større møte for det røde kors, som skulde holdes allerede næste søndag eftermiddag.

 Den søndag aften og den paafølgende mandag hadde man det travelt med at tale i telefonen i Glenfield settlementet. „Har du hørt at W. U. og alle sju diakonsa har vær’t i Ottawa idag?“ lød det. „Prestefrua spilte piano og sang saa for dem saa. Je sku ønske vi ha slike prestefolk her je,“ lød det atter. Den søndag aften sat pastor Reierson oppe til langt paa nat og vugget det yngste barn, som var sykt. Mrs. Reiersons helbred var mindre god og lægen hadde sagt, at hun maatte hvile saa [10]meget som mulig. Og mens presten vugget nynnet han paa sangen „For Guds folk er hvilen tilbake.“

 Ved røde kors møtet den næste søndag eftermiddag var der mange folk. Pastor Reierson aapnet møtet med andagt paa engelsk og pastor Johnson holdt festtalen i samme sprog. Mrs. Johnson var ogsaa med og sang en solo. Det som imidlertid fængslet pastor Johnsons opmerksomhet ved dette hans første besøk til Glenfield, var den prægtige ungdomsflok og da særskilt menighetens sangkor, som deltok i programmet. Pastor Reierson hadde altid været glad i sang, derfor hadde han opmuntret og tilskyndet ungdommen til at synge. Det var en lyst at høre det prægtige sangkor synge de gamle kjernesalmer i kirken hver gang han præket. Pastor Johnson blev meget indtat i sangkoret i Glenfield, skjønt de sang væsentlig norske sanger, og allerede den paafølgende lørdag var presten fra Ottawa atter i Glenfield paa besøk. Han vilde træffe sanglederen og ordne med en tur for sangkoret. Det var nemlig spørsmaal om ikke Glenfield sangkor kunde synge i Ottawa kirke om to uker. Pastor Reierson hørte at nabopresten hadde besøkt flere steder i menigheten, men til prestegaarden kom han ikke.

 Den antydede søndag præket pastor Reierson for en meget mindre forsamling end almindelig, ti sangkoret og mange med dem hadde reist til Rutherford county, og to uker senere læste han følgende nyhet i „Kirkebladet“. „Sangkoret fra Glenfield besøkte forrige søndag Ottawa menighet av pastor Carl Johnsons kald. De sang ved formiddags­gudstjenesten og middag [11]blev servert for sangkoret av menighetens kvinder. Om eftermiddagen hadde de unge prestefolk, pastor og Mrs. Johnson, en „reception“ for sangkoret i prestegaarden. Prestefolkene trakterte med „ice cream“ og sangkoret opvartet med megen god sang og musik. Ottawa menighet og prestefolkene var meget glad ved besøket.“ — C. J.

 Den nat sov ikke pastor Reierson meget. Han laa og tænkte paa svundne dage. Han hadde kjendt pastor Carl Johnson i mange aar. Hadde ogsaa glædet sig den gang, da den unge mand gav sig over til Gud og hadde ogsaa opmuntret og hjulpet ham avsted til seminariet. Men nu saa det virkelig ut til at hans velmente raad og hjælp skulde bli gjengjældt med det krasseste overmod fra den unge mands side. Han hadde ogsaa hørt fra en av dem som altid hadde staat trofast med sig i arbeidet, at pastor Johnson den samme uke atter hadde været paa besøk i Glenfield og endog foreslaat for en av menighetens trustees, at Glenfield og Ottawa menigheter kunde godt utgjøre ett kald. Han hadde ogsaa talt med de ledende i samfundet om den sak. Alt dette gjorde at pastor Reierson blev tung om hjertet. Han tænkte ogsaa paa sit arbeide i Glenfield menighet og hvor tungt det nu vilde bli at skilles med menigheten. Da han kom dit var menigheten forholdsvis liten; nu var den vokset sig stor og sterk i det utvortes og besat ogsaa noget litet av aandelig kraft; endskjønt han ofte forgjæves hadde speidet efter den frugt som ordets forkyndelse skulde bære. Den nye, prægtige kirke hadde menigheten bygget siden han kom til Glenfield. Han husket hvorledes han strævet for at faa sammen [12]penge nok. Hvorledes han var inde i „county-seaten“ for at tigge penge av „county“-embedsmænd og forretningsfolk, mens mange av menighets­folkene holdt tilbake pengene til sin egen kirke. Og nu forstod han, at disse selvsamme folk holdt paa at oparbeide stemning for at faa ham bort, — bort og det snarest mulig.

 Imidlertid gik snakket i menigheten, og folk undret sig paa om presten ikke snart skulde resignere. Han kunde ikke brukes længere; ti ungdommen vilde nu forlate menigheten. Værst blev dog snakket da det kom ut i menigheten, at presten hadde $1,000 i banken. Det gik slik til, at en sommer presten med familie skulde reise bort paa ferie hadde presten bragt sine værdipapirer bort til W. U. Nelson, da han ikke vilde la dem ligge i prestegaarden mens den stod tom av frygt for ildebrand. W. U. hadde lovet at lægge dem ind i sin „safety vault“ i banken. Men før han la dem derind hadde han set dem igjennem. Og nu, da det gjaldt at føre en agitation imot presten, slap han det ut, at presten hadde $1,000 i banken. Nu sik kvinderne vand paa møllen. „Tænke sig at presten har tusen dollars i banken.“ „Har han ikke staat her og præket imot gjerrighet i ti aar og samtidig selv ligget under for samme synd og sparet op penge i hopetal?“ Nei, pastor Johnson i Rutherford hadde nok ikke tusen dollars han. Hans kone var jo av meget fornemme folk i byen og ledere i kirkearbeidet, saa det hadde nok kostet stakkars pastor Johnson meget at faa det godt nok for hende, — hun som var saa godt vant. Det var da meget bedre at hjælpe ham, saa han fik et skikkelig kald [13]med god løn, end at holde paa at fø paa en prest som hadde tusen dollars i banken. Det tunge og trofaste arbeide som gamlepresten — som de nu kaldte ham — hadde utført blev ikke nævnt i disse samtaler. Heller ikke blev det nævnt, at mange av menighets­folkene selv hadde sparet op baade ti og tyve tusen i samme tidsrum.

 Sommeren gik, og høst og vinter kom og gik. Forsamlingerne, som før den nye tid begyndte, hadde fyldt kirken i Glenfield til trængsel under pastor Reiersons alvorlige forkyndelse, begyndte litt efter litt at bli mindre, og der var tegn til mangel paa interesse. Ingen følte det tyngre end menighetens sjælesørger. Ved menighetens aarsmøte den vinter foreslog W. U. Nelson, at man skulde faa en teologisk student til religions­skolelærer næste sommer. Han hadde gjennem pastor Carl Johnson hørt, at en student ved navn Lewis skulde være meget flink til at arbeide iblandt ungdommen, og det trodde han trængtes. Studentens navn var egentlig Larson, men da der var saa mange Larsons og navnet mindet sterkt om det gamle norske navn Lars, hadde han forandret det til Lewis; istedenfor Gregorius Larson het han nu George Lewis.

 Student Lewis hadde ogsaa læst teologi i to aar og hadde kun ett aar igjen, saa det kunde jo ha sin betydning for menigheten at bli kjendt med ham, mente W. U.

 Som sagt saa besluttet. Student Lewis kom i juni maaned og holdt to maaneders religionsskole. Under sit ophold i menigheten blev han meget populær iblandt ungdommen. De blev saa godt kjendt med ham at de [14]kaldte ham ikke student Lewis, men kun ret og slet George. Og naar de skulde ha en tale eller en oplæsning ved et ungdomsmøte sa de: „Let George do it.“ Før han forlot Glenfield var han den ledende blandt ungdommen. Ungdoms­foreningen hadde ogsaa besluttet at man gjennem vinteren skulde ha ungdomsmøter andenhver søndag aften og at studenten skulde komme ut i Glenfield settlementet og overvære møterne. Foreningen skulde naturligvis betale hans reiseutgifter. Det var helst Jacobsen ungdommen som stod i spidsen for dette. Der var to døtre og tre sønner i huset og der holdt studenten sig mer end andre steder. De andre i ungdoms­foreningen vilde ikke sætte sig imot, særskilt da studenten selv sat og hørte paa.

 En søn av John Asber var ogsaa inde for denne plan. Egentlig var hans navn Johan Asbjørnson, men barnene hadde forandret det til John Asber. Edward Asber hadde aldrig likt gamlepresten siden den gang da presten satte sig imot et „basket party“ han hadde foranstaltet, den tid han var ungdoms­foreningens formand. Asberfamilien mente ogsaa at naar studenten allikevel var her, saa kunde han præke paa engelsk paa formiddag. Man burde nemlig ha høiskole engelsk for ungdommen og pastor Reiersons engelsk var ikke flytende og litt anstøtelig. Han sa nemlig bestandig „hell“ naar han skulde benævne helvede; mens pastor Johnson og student Lewis sa „perdition“, og det var jo meget mere passende for ungdommen.

 I disse sidste begivenheter saa pastor Reierson den kile som tilslut vilde drive ham ut, hvorfor han ved nyaarstid [15]indleverte sin resignation som prest for Glenfield menighet. Gamle Nils Olson, som før hadde staat trofast med presten, var nu ogsaa kommet til det, at presten ikke kunde brukes, fordi saa mange andre var imot ham. Han var derfor den som foreslog, at resignationen skulde mottages.

 Mens pastor Reierson saaledes sank ned og blev mere og mere borte og glemt, kjørte den unge pastor Johnson fremdeles paa sin høie hest. Nu var han ikke blot kjendt som taler, men ogsaa som skribent. Særlig i engelske blade skrev han mange og lange avhandlinger. Han satte ikke sit navn under, men kun C. J. Dette visste ungdommen i Glenfield at fortælle. I et nummer av det engelske kirkeblad stod der C. J. under andethvert stykke i bladet og dette vakte folks opmerksomhet.

 Straks efter nyaar var Glenfield menighet samlet til menighetsmøte for at opstille kandidater for nyt prestevalg. Til pastor Reiersons store overraskelse var ogsaa pastor Johnson tilstede. Han var ikke indbudt av menigheten, men W. U. hadde indbudt ham „ad privatum.“ Saasnart spørsmaalet om prestevalg kom op til behandling, stod W. U. op og i en liten pen tale nævnte at nabopresten, pastor Johnson, var tilstede, og foreslog at han optages som raadgivende medlem. Pastor Johnson holdt da en takketale for den ære menigheten hadde bevist ham. Med hensyn til prestevalget vilde han si, at der var nogen som hadde nævnt hans navn i forbindelse med prestevalget i Glenfield, men det burde de ikke tænke paa nu. Han skulde nemlig snart reise til Europa for at fortsætte [16]sine studier og maatte vel ogsaa snart flytte fra Ottawa menighet. Imidlertid var det ham en glæde at anbefale en ung mand til menigheten. En mand fra østkysten, en begavet ung mand, litt høikirkelig var han, men det trængtes dersom presten skulde beholde folks agtelse. Gamle N. B. Olson hadde hørt, at der hadde været en splittelse der hvor omtalte prest hadde virket paa østkysten og man burde ta sig litt tid. Andre mente man burde ha flere kandidater, atter andre sa, at den avtrædende prest burde uttale sig i denne sak. Men W. U. Nelson mente, at presten har ingen ret til at si sin mening i denne saa vigtige sak. En av menighetens trustees, Mr. Bustad, mente man burde kalde den her anbefalte prest idag. Det kan nok hænde at det staar noget i konstitutionen om at prestevalg skulde tillyses, men konstitutionen har vi jo laget selv, sa han, og pastor Johnsons anbefaling staar jo høiere end det vi har gjort. Andre mente at menigheten burde ha frihet til at kalde den prest de vilde.

 Resultatet var, at man paa raad av pastor Johnson blev enige om en prøveavstemning, hvori pastor Setun fra østkysten fik majoritet. Nu kunde man simpelthen tillyse menighetsmøte med prestevalg om to uker og godkjende hvad de hadde gjort idag, mente pastor Johnson, saa var alt ordnet. Som sagt saa gjort. Men efterat pastor Johnson hadde kjørt avsted og pastor Reierson hadde reist hjem, var mange av menighets­folkene samlet utenfor kirken til et litet ekstramøte, slik som de ofte hadde efter menighets­møterne, og der gik det lystig til. Gamle [17]Nils Olson eller N. B. Olson, som man ogsaa kaldte ham, tok til orde: „Ja, jeg kunde ikke stemme for den nye presten; ti jeg har intet kjendskap til ham,“ sa han. „Forresten vet jeg ikke hvad alt dette jag efter det nyeste nyt skal være for, jeg.“ „Vi kan jo ikke negte, at pastor Reiersons arbeide har baaret rike frugter i vor menighet, særskilt paa det aandelige omraade, og det er jo det vigtigste. Han taler jo meget godt norsk og hans engelsk er aldeles upaaklagelig; endog høiskole­principalen borte i byen sa efter avslutnings­festlighetene ifjor, at pastor Reiersons engelsk var meget god.“ „Det er ikke nok at han kan engelsk, han maa være perfekt i engelsk,“ sa John Asber. „Mener du da at det ikke er nøie med prestens norsk,“ sa Petter Hendrickson, som før intet hadde talt. „Aa, den som taler norsk i vor tid faar bare gamle kjærringer til at høre paa sig,“ sa W. U. Nelson. „Vi vet nok alle, at prestene nu tildags maa kunne engelsk,“ sa Nils Olson, „men jeg for min del tror at norsken vil leve længe endnu, saa prestene maa kunne baade norsk og engelsk, og disse unge prester, som kan bare engelsk og ikke nogenlunde korrekt norsk, vil bli like saa ilde ute som de der ikke kan tale perfekt engelsk.“ „Forresten, hvorledes tror du det vilde gaa om alle menigheter handlet som vi gjør? Ved sidste aarsmøte rapporterte samfundets formand, at der var 70 prestekald ledige og at et næsten saa stort antal prester gaar uten arbeide. Hvad er skyld i denne tingenes tilstand?“ „Gamle Olson har ret,“ sa Petter Hendrickson. „Vore menigheter er blit ’young men crazy’.“

 Pastor Reierson fortsatte dog at betjene menigheten [18]utover sommeren, da han intet kald hadde at flytte til.

 Lørdag eftermiddag før han skulde holde sin avskedspræken gik han en tur bortover imot kirken. Han vilde tilbringe en liten stille stund i det kjendte, kjære gudshus. Han gik op til alteret, gik indenfor alterringen og knælet paa bedeskammelen. Han forblev længe i bøn til Gud, længere end han selv visste av. Da han stod op og saa omkring sig blev han var en ung gut som laa knælende paa alterringen bak presten. „Hvorledes er du kommet her, Martin?“ sa presten. „Jo,“ sa Martin, „jeg saa du gik ind i kirken og fulgte, fordi jeg vilde si dig noget før du reiser. Jeg vilde fortælle dig, at jeg har bestemt mig paa at bli prest, dersom Gud vil hjælpe mig og lede mig.“ „Tak, Gud,“ sa pastor Reierson, „saa har jeg da ikke arbeidet forgjæves i Glenfield menighet.“ Presten og Martin talte nu længe sammen. Men naar Martin fortalte om hvorledes han under konfirmations­forberedelsen hadde blit paavirket og vakt, og hvorledes han efter tunge indre kampe hadde faat fred med Gud i en god samvittighet, og fik glæde sig i en hel og fuld frelse i Jesus Kristus, grep det presten slik, at han ikke kunde holde taarerne tilbake. En stund efter kunde man se to lykkelige mennesker gaa ned over landeveien fra Glenfield kirke. Det var pastor Reierson og den unge Martin Warnes.

 Den næste dag, søndag, holdt pastor Reierson sin avskedspræken i Glenfield menighet. Der var mange folk samlet. Nogen av menighets­folkene hadde allerede begyndt at forstaa og skatte pastor Reiersons tunge og alvorlige [19]arbeide; andre kom fordi de vilde ialfald nu i avskedens stund gi deres mangeaarige sjælesørger sin hyldest. Den som ikke fandtes paa sin plads i kirken den dag var W. U. Nelson. Han hadde ogsaa raadet andre til ikke at gaa i kirken den dag. Det var bedre at man sparet sin hyldest indtil den nye prest kom, mente han. „Nu gjælder det at den gamle prest kommer sig avsted, saa han ikke ligger i veien for den unge mand som snart skal komme,“ sa han.

 Man kunde merke at det var tungt for pastor Reierson at tale den dag. Hans hjerte var beklemt og hans sjæl var nedtrykt, men der var allikevel det samme dype alvor og djærvhet som der hadde været i hans forkyndelse disse ti aar han var prest i Glenfield.

 Efter gudstjenesten var der mange som vilde hilse og si farvel.

 En anden av pastor Reiersons konfirmanter, Malinda Anderson, som ogsaa hadde tjent som menighetens organist i mange aar, vilde tale med presten. Med taarer i øinene takket hun for godt samvær og for alt han hadde gjort for hende. Hun fortalte ogsaa presten den overraskende nyhet, at hun allerede den høst tænkte at reise til en bibelskole og utdanne sig til missionær for senere at reise til Kina.

 Kvinderne samlet sig rundt Mrs. Reierson og flere av dem stak en papirdollar eller en sølvmynt bort i den avmagrede prestekones haand, da de sa farvel. „Det skal være til barnene,“ sa de. „Den jeg stod fadder til, vet du.“ [20]

 Nogen av kvinderne hadde ogsaa talt om at man burde ha hat en avskedsfest for prestefolkene før de reiste: men W. U. og hans kone var saa avgjort imot det.

 Den næste dag kunde man se pastor Reierson med kone og seks barn kjøre hen ad landeveien ut av Glenfield settlementet. Hans „buggy“ var gammel og den droges av to gamle utmagrede smaa „broncho ponies“. Paa forsætet sat pastor Reierson selv og smaapisket ponierne fremover den støvede landevei, og ved siden av ham de to ældste smaagutter. Paa baksætet sat Mrs. Reierson med et barn i armen og de andre barn sittende ved siden av sig eller puttet ned i buggyboxen. Hun kunde ikke holde taarerne tilbake, da de ved en sving i veien fik se den kjendte prestegaard for sidste gang. Da de kjørte over den sidste bakken, reiste pastor Reierson sig og saa ut over settlementet. „Good bye, Glenfield; Good bye, Good bye!“ sa han, men bet sig i læben for at holde graaten tilbake.

 Saa kjørte de ind i skogen og blev borte, men bak dem laa ti aars trofast og opofrende arbeide i kjærlighet til sin Gud og til sit folk.