Nogle Optegnelser om Adelen i Norge i det 16de og 17de Aarhundrede

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

a.

Blandt Justitiarius J. Chr. Bergs genealogiske Samlinger i Rigsarchivet findes de nedenfor meddelte Notitser, afskrevne med hans egen Haand, og med Bemærkning om, at de hidrøre fra G. Schønings Manuscripter. De synes at være hentede fra en mindre god Afskrift af en (nu tabt ?) Original, da der findes flere Feil, som blot kunne hidrøre fra Misforstaaelser og Feillæsninger. De nedenfor i Klammer satte Ord tjene til at udfylde Steder, der ikke have kunnet læses i det oprindelige Manuscript, medens de i Parenthes satte Navne m. m. ere tilføiede Forklaringer.

Ao. 1534 14 Dage efter S. Hansdag stod sal. Iver Jensens (Jernskjeg) Bryllup med velbyrd. Fru Karine Galde paa Thom i Borgesyssel.

Ao. 1565[1] Thorsdag næst før Palme-Søndag (12 April) døde sal. Fru Karine Galde, ligger begraven i Opslo.

Ao. 1570 den 2den Søndag i Faste[2] døde Iver Jensen paa Fridsø, ligger begraven i [Hedrum] Kirke.

Ao. 1565 døde sal. Olof Iversen (Jernskjeg) ved Sortsø Kloster i Sverige, der han med sal. Otte Rud var fangen, og Otte Rud 14 Dage....[3]

Ao. 1550[4] døde sal. Peder Hansen (Litle) til Semb ved S. Michels Tid.

Ao. 1551 Thorsdag næst før S. Pauli conversionis (22 Januar) blev velbyrdig Peder Iversen (Jernskjeg) fød.

Ao. 1580 d. 25 Octob.[5] stod hans Bryllup udi Halmstad med ærl. og velb. Fru Margrete Broch (ɔ: Brede eller Breide).

Ao. 1587 d. 11 Aug. blev velb. Jomfru Emmerence Pedersdatter (Jernskjeg) fød paa Fredsø.

Ao. 1593 d. 3 August blev velb. Iver Pedersen (Jernskjeg) fød paa Fredsø.

Ao. 1587 døde sal. Fru Karine Iversdatter (Jernskjeg) paa Skjersnæs, ligger begraven i Sembs Kirke.

Ao. 1566 S. Mortensaften (10 Novbr.) døde sal. Fru Berret Iversdatter (Jernskjeg) paa Thossø.[6]

Ao. 1592 døde sal. Olof Kalips paa Tossø.

Ao. 1596 d. 11 Januarii døde sal. Pross Lauritzen (Hørby), [Lagmand] i Skeen og ligger begraven i Gjerpen Kirke.[7]

Ao. 1596 d. 17 Oct. stod velb. Tønnes Zittzuis oc Fru Birthe Urops Bryllup paa Varbjerg Slot.[8]

Ao. 1604 døde sal. Fru Kirstine Iversdatter (Jernskjeg) [Tirsdag] den 5 Octob. og ligger begraven i Gjerpen Kirke.[9]

Ao. 1530[10] blev Thonnsberg Slot brændt af de Svenske, og blev samme Tid Thonnsberg By brændt af.

Ao. 1601 femte Uge i Faste [døde] Axel Urop paa sin Gaard ... Vogen (ɔ: Vognø i Halland).

Ao. 1602 døde sal. Hans Pedersen (Litle), Norges Cantzler, in Octobris,[11] samme Aar noget tilforn døde hans sal. Søster Fru Margretha, Anders Huitfelds til Hof paa Hurum.

Ao. 1603 d. 28 Augusti stod ærl. og velb. Hans v. Mellens Bryllup paa Fredsø med velb. Jomfru Emerence Pedersdatter (Jernskjeg).

Ao. 1609 d. 31 Augusti døde sal. Hans v. Mellen ved Seyersleff i Lante Holst.

Ao. 1611 d ..... da stod velb. Claus Brochenhuus og Fru Emerences Bryllup paa Fredsø.[12]

Ao. 1614 døde Jomfru Ulfville Iversdatter (Jernskjeg) til Mellø d. 8 Aprilis og blev begraven i Hedrum Kirke d. 21 Aprilis.[13]

Ao. 1615 in Augusto døde sal. Iver Pedersen (Jernskjeg) til Radstvig,[14] hvis Sjel Gud haver, ætat. 22 eodem mense.

Ao. 1612 blev velb. Hans Brochenhuus fød d. 9 Novemb. og døde 1613 d. 18 Maji.

Ao. 1613 d. 10 Octob. blev velb. Eylert Brochenhuus fød paa Fredsøe.

Ao. 1614 blev velb. Jomfru Margretha Brochenhuus fød i Halland.

Ao. 1614 d. 28 Aprilis døde velb. Anders [Green], Norges Riges Cantsler, i Opslo.[15]

Ao. 1616 d. 4 Octobris kaldte Herren Hr. (!) Peder Iversen (Jernskjeg) til Fredsø, hvis Sjel Gud have, paa Fredsøe.

Samme Aar in Augusto[16] døde sal. Christian Friis, Cantsler i Danmark, i Opslo.

Ao. 1617 d. 2 Januarii døde sal. Fru Margretha Broch (ɔ: Brede eller Breide) paa Fredsøe, hvis Sjel Gud have, sal. Peder Iversens til Fredsøe, 3 Maaneder efter sin velb. Husbond.[17]

b.

De følgende Notitser, der egenhændigt ere nedskrevne af Fru Brynhilde Theiste, gift med Anders Friis til Landvig, findes i Universitets-Bibliotheket i Christiania og synes tidligere at have staaet i en Bog in 4to. (Jfr. Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. III S. 387).


Anno 1673 den 5 Novbr. stod vores Bryllup paa Landvig Gaard i Nedenes Len. Gud give os Lykke og Velsignelse, timelig velfærd og evig Salighed. Amen.

Brønelle Theiste.
Egen Hand.

Anno 1674 Natten til den 27 xber Kl. 2 efter Midnat er vores første Datter Pernille Cathrine Friis fød paa Landvig Gaard. Gud lade hende paa denne Verdens Ø christelig leve og salig dø. Amen.

Anno 1677 d. 1 Juli Klokken 2 efter Middag haver Gud kaldet hende af den syndige Verden, da hun var Aar 8 Dage. Gud give hende med alle sine udvalgte en glædelig Opstandelse.

Anno 1675 d. 12 xber blev vores anden Datter fød paa Landvig Gaard etc., hvilken Gud strax udi Fødselen henkaldet.

Anno 1678 Natten til d. 23 Januari, som var en Onsdag, blev vores 3die Datter Pernille Cathrine Friis fød paa Lunde Gaard. Gud lade hende opvoxe udi sin sande Frygt til alle christelige og adelige Dyder, Gud til Ære, os hendes Forældre til Glæde og hende selv til timelig velfærd og evig Salighed. Amen.[18]

Anno 1680 den 19 Martij, som var Fredag, Klokken 4 Eftermiddag blev vor Søn Casper Johannis Friis fød paa Hanangger Gaard. Opfyld og velsigne, o Gud, hans Hjerte altid med ret sandfærdig Gudfrygtighed, hans Krop med bestandig Helsen, hans Levnet med christelig Tugt og Erlighed, og giv hannem, hvad hannem her timelig og der evindelig kan være gavnlig, og om det er dig, o Gud, behagelig, da mætte hannem med et langt Liv, og betee hannem din Salighed. Amen.

Anno 1686, Natten til d. 23 7tembr. Kl. 4 efter midnat er vores Søn Tønne Magnus Friis fød paa Hanangger Gaard. O trofaste Gud lad hannem opvoxe udi din sande Kundskab, dig til Lov, Pris og Ære, og efter St. Povels Formaning til Lydagtighed imod sine Forældre, saa det efter din naadige Forjættelse kunde gaa hannem vel, at han maatte længe leve paa Jorden og siden med alle dine udvalgte Børn nyde den evige Glæde og Salighed. Amen.

Brønelle Theiste
Egen Hand.

H. J. H.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.
 1. I Mag. t. d. Dan. Adels Hist. S. 48 angives hendes Dødsaar til 1564.
 2. ɔ: 19 Februar, hvilket stemmer med Angivelsen i N. Nicolaysens Norske Magasin II S. 141, men ikke med Indskriften paa Ligstenen i Mag. t. d. den Adels Hist. S. 48, hvor Dødsdagen angives til 7 Marts.
 3. Derefter? Otte Rud døde 11 Octbr., se Eiler Brockenhuus’s hist. Kalenderantegn., udg. af J. Grundtvig, S. 31.
 4. Skal være 1551, se Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. II S. 359; Hesselberg, Efterretn. ang. Strømsø By S. 3 og N. Rigsregistr. I S. 137.
 5. I Ligprædikenen over ham angives 28 Octbr. 1579 som Bryllupsdagen, men da der til nærmere Bestemmelse tilføies: Søndag før Simonis et Judæ Dag, der selv er 28 Octbr., mas ogsaa her en Feil finde Sted. 1579 falder Søndag før Sim. et Judæ Dag paa 25 Octbr., som vel altsaa er det rette.
 6. Karine Iversdatter var gift med Henrik Urup og Berete med Oluf Kalips.
 7. Jfr. N. Nicolaysen, Norske Magasin II S. 160–62.
 8. Jfr. stamtavlen i Hofmans Efterretn. om Dan. Adelsm. I S. 63, hvor Navnene lyde Thomas Zitwitz og Beate Urup.
 9. Hun var Enke efter Pros Lauritssøn.
 10. Maa være Feilskrift for 1503; jfr. dette Tidsskrift I S. 500 f., hvor imidlertid Begivenheden urigtigt er henført til 1502, hvilket allerede fremgaar deraf, at Mats Olssøn overlevede Hr. Knut Alfssøn, se Dipl. Norv. V. No. 990, jfr. m. No. 1012 og Allen, De tre nord. Rigers Hist. I S. 311 f.
 11. I Hesselbergs Efterretn. ang. Strømsø S. 3 angives hans Dødsdag til 15 Novbr. – Med Hensyn til Familien Litle kan bemærkes, at er den samme, hvoraf en anden Linie kaldes Basse, hvorfor det danske Adelslexicon (S. 32 No. 4 og S. 330 No. 2) feiler ved at opføre to særskilte Familier med forskjelligt Vaaben. Af den Slægt, der eiede Gaarden Sørup i Sjælland, og hvis Vaaben er rigtigt angivet men urigtigt tegnet paa sidstnævnte Sted, optog nemlig en Gren Navnet Basse efter sin mødrene Slægt, og dette har formentlig ogsaa været Tilfældet med den anden Gren, der benævnes Litle.
 12. Jfr. (Dansk) Hist. Tidsskr. 4 R. 5 B. S. 157, hvor Fru Emerences første Mand urigtigt kaldes Palle v. Mehlen.
 13. Jfr. Magazin t. d. dan. Adels Hist. S. 48.
 14. ɔ: Rostock, se Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. I S. 375 og A. E. Eriksen „Om Halvard Gunnarssøn og hans Skrifter“ i Progr. for Aars og Voss’s Skole 1870.
 15. Se om ham T. Beckers „Orion“, II S. 352–74.
 16. 29 Juli ifølge den over ham holdte Ligprædiken af Mats Jenssøn Medelfar (Kbhvn. 1617. 4).
 17. Jfr. Ligprædikenerne over dem af Hans Jacobsen Jersin, Sogneprest i Hedrum, udgivne tilsammen i Kbhvn. 1617. 4.
 18. Hun blev gift med Jacob (eller Nils) Pederssøn Stockdorph, „en ringe Guldsmed“; deres Søn, Caspar Johan Christian S., kaldte sig Friis, boede endnu 1763 i fattige Omstændigheder paa Hananger Gaard paa Lister og nød endda 24 Rdlr. aarlig, som tillagdes ham af sal. Dronning Lovisa for hans paaberaabte Adelskabs Skyld. (Efter Relation fra Pastor Tyrholm, se J. C. Bergs geneal. Saml. i Rigsarch.)