Et Bidrag til den norske Lægestands Historie

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Det her meddelte Aktstykke er sammen med endel andre Dokumenter blevet indlaant til Rigsarkivet fra Gaarden Snerteland i Fyrisdal. Man har troet at burde give det Plads her, da det kaster en Smule Lys over en hidtil lidet paaagtet Side af vort Folks Kulturliv. Originalens Orthographi er bleven nøiagtig fulgt.


Wij eptherschreffne Niels Pederszøn sogneprest ij Setthersdall och Olaff Braattetuedt lowrettis mand ibidem kiendis ooh giør for alle vittherligt vdi dette voris obne breff, att aar 1625 om sommeren daa hørde vij och saae haandebonde deris Salve Avolszøn paa Agre paa den ene, och Dirick Barsker borger och indvvaaner ij Skeen paa den anden side, att de giorde sig saadan forligelsze jmellom, att der som forsohne. Dirick eller hans drengh kunde giøre hans søn Torgiej Salveszøn karsk igien aff den siuge och saaer hand var beladt medt, da schulde Salve giffue hannom for sin konst og umagh xx. rix daller, naar hands søn var lægit; men døede hans søn under Dirick eller hans drengs haandt, daa schulde Dirick iche haffue meere end halffue pending, faaregiffuendis att dett skulde vore barskerens rett. Och der vdoffuer motte Salve bethale Dirick strax halffue pending. som vij formoder osz thil att den gode mand Dirick iche siger neij thiill. Och Dirick antuordet strax patienten under sin drenge (Jørgens) haandt. Men nu beklager forschne Salve sig stoerligen, att der hans søn ved barskerens konst och lægedom vaar bleffuit nogit thilpasz, saa hand kunde vore oppe aff sengen och gaae vdt och jndt, da vilde Diricks dreng forne Jørgen som hand siger jnthet andet end Salve schulde bethale hannem de andre halffue penninge paa sin hosbondtz vegne endeligen, vden videre kraffd och for haling huilche hand siger sig att motte strax bethale, och stille hannem thil fridtz. Och saa er Jørgen strax dragen fra drengen och forlatt hannem; och drengen siden strax der effter er falden atter i samme siuge jgien. Och endog Diricks dreng Jørgen er kommen jgien thil den siuge, och en thid lang brugte sin konst, och lappet paa den siuge med plaster, drijck och andet, men det vilde jnthet hielpe, och drengen er saa omsider døedt aff samme siuge. Meener derfor den fattige mand Salve, att eptherdi drengen er døed aff samme siuge, som hand haffde, der hand kom under Diricks eller hans drenge haand, att Dirick burde da legge hannem thilbage jgien de halffue pendinge, om han end skønt schulde jnthet haffue for huesz kost och umagh hand ellers haffuer andvent paa barskeren, saa lenge drengen vaar under hans haandt, thi er hans ydmygelig bøn thiill erlig och velbyrdig mand Alexander Rab van Paapenheim leenszherre offuer Bradtzbergs leen och borgemester och raadt j Skeen, att de for Gudtz och rettferdighedtz skyld vilde forhielpe hannem thil att bekomme samme forschne vdlagde halffue penninge jgien aff Dirick barsker, naar hand dennom besøgendis vorder. Det vil den evige almectigste och naadigste Gud rigeligen beløne. Att dette saa i sandhed er som forschreffuit staar, vittner vij med voris jnsegling her neden faare thrøcte och fort. Selve med sit mercke. Datum Valla i Settherdal den 16. Februarii Anno Christj 1627.

(L. S.) (L. S.) Salve Avolszøn.

O. A. Øverland.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.