Et lidet Bidrag til Hr. Petter Dass’s Biographi

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
(„Norske Indlægge“. 13de Januar 1703. Rigsarkivet).

Stormægtigst, Allernaadigst Arve-Konge og Herre.

Saasom Jeg uværdig Guds og Eders Kongl. Majests Tjener, formedelst alderdom og tillstødende svaghed foraarsaget eendeel af mange haarde, lange og besværlige Kirke-reyser, eendeel af it ulykkeligt beenbrud, saavellsom atskillige strenge paafaldende Sygdomme, ey kand hereffter betjene min allernaadigst anbetroede Meenighed med dend flittighed, som Jeg hidindtill haver giort; har Jeg paa Eders Kongl. Majestts. allernaadigste Behag afstaaet og opladt kaldet, som er Alstahoug paa Helgeland, i Nordlandene, til min Søn Anders Dass, som er 12 aars academicus og effterat hand havde absolverit sine studia her paa universitet udj Kjøbenhafn, har paa nogen tid freqventerit fremmede academier i Holland og Engeland og effter sin hjemkomst, udj nogle aar, som Collega, betjent dend øverste lectie i Trondhjems Cathedralskole, det med Biskopens attest kand beviises. Altsaa nedfalder jeg, i dybiste underdanighed, for Eders Kongl. Majestts. fødder, allerunderd. beedendis, Eders Kongelige Majestt. allernaadigst ville confirmere samme afstaaelse og hannem som Sogne-Præst bemældte Alstahougs Kald forunde. Og som Jeg svage gamle Mand een meegit lang og møjsommelig tjeniste haver gjort, tjenendis først udj nie aar som Capellans Capellan da jeg iche nød ringeste skilling eller skillings værd till løn enten af Præsten eller Meenigheden, dereffter Residerende Capellan i otte aar, og siden Sogne-Præst i 14 Aar, beeder Jeg i allerdybiste underdanighed, Eders Kongelig Majestt. allernaadigst Ville tillade, at saa lenge det Gud behager at unde mig livit, som vell er venteligt vill iche vare lenge, Jeg, till min og fattige huusis ophold, maatte nyde dend halve indkomst af kaldet, effter dend ligning, som af Biskopen eller Provsten derom kunde giøris. Saadan Eders Kongl. Majestts. store naade vill Jeg aldrig aflade, som min pligt desszforuden er, at beede dend Allmægtige Gud med it langvarigt og lyksaligt Regimente vill belønne!

Eders Kongl. Majestts.

min allernaadigste

Arve-Herris og Kongis

allerunderdanigst

Troe undersaat og Forbeeder

Petter Dass.

Alstahoug den 29de Septembr. Ao. 1702.

Hans Kongl. Majt. vil herom have Amtmand Heidemans allerunderdanigste erklæring, til videre allernaadigste resolution. Cancelliet for Kiøbenhafns Slot den 28 Decemb. Anno 1702.

D. Wibe.

Allerunderdanigste Erklering.

At herr Peter Dass i ministerio ved Aldstadhoug Præstegield i Nordlands Ampt først som Capellan og nu siden som Pastor in Alles paa 30 Aars tid thient hafuer er sandferdig allerunderdanigst andraget, og er mig ej vitterligt at nogen imidlertid enten i En eller anden Maade ofuer Ham har ancked eller klaged. Omtrent for 5 à 6 Aar siden hafde hand den uløcke at bryde sit been tett ved Præstegaarden, som hand gich paa jefn march og villde neder til Søen, huilchet meget har forminsched Hans Størche og Hellbred, huortil og siden Steen og anden Alderdommen medfølgende Skrøbeligheder Sig hafue indfunden. Hans Søn Andreas Dass har hand saavell her, som og uden lands i Engelland og Holland paa Universiteter til at forthsette sine studia i nogle aar med temmelig bekostning holldet, i den forhaabning at band En gang motte succedere Faderen i Kalldet. Dasom Aldstadhoug Præstegaard ligger ved allfahre vey, maae ieg berømme Hr. Peters godgjørenhed sa vell imod alle reisende som og fattige der besøge Ham, huilchet hand besønderlig med stoer laan af mange hundrede thønder Korn til fattige ofuer det heele fogderie udi de haarde aaringer 96, 97 & 98, da væxten ofuer aldt landet sloeg feyl, i gierningen bevisede, hvorved mange bleve vedholdene, som ellers af nød hafde motted rømme og forlade Gaardens øde. Dersom Eders Kongl. Maytt. derfore allernaadigst villde forunde Sønnen Andreas Dass bemeldte Kald og at faderen Hr. Peter Dass udi lifss tid til sin sustentation efter allerunderdanigst begiæring motto niude Kaldets halfue Indkombst (efterdj begge af samme til nød dog kunne hafue underhold og lefue) da streckte sligt Hannem til stoer soulagement udi Hans tilstundende Alderdomb, huilchet allerunderdanigst indstilles til Høy Kongele (sic) store Naade og allernaadigste bønhørelsze

af

Min allernaadigste Arfue Kongisz

og herris

allerunderdanigste og troepligtskylldigste

thiener og Arve undersatt

Christoffer Heideman.

Kiøbenhafn d. 30 Decembr: Ao. 1702.

O. A. Øverland.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.