Brev fra Eidsvoldsmanden, Gaardbruger Christopher Hoen, til hans Hustru

Fra Wikikilden

dateret Lysager i Eidsvold den 13de April 1814.
(Meddelt af Konservator Albert J. Lange).

Eidsvoldsmand Christopher Bergersen Hoen blev født paa Gaarden Voldstad i Eker Præstegjæld den 26. August 1767. Faderen Berger Christophersen var Gaardbruger. 24 Aar gammel blev han Ejer af Gaarden Hoen i Øvre Eker og bosatte sig fra 1827 paa sin Fædrenegaard Voldstad. Han var en i Bygden meget anseet Mand og indtog, som den rigeste der, en indflydelsesrig Stilling. Alle Hverv, som Bygden i hin Tid kunde raade over, blev ham betroet. I de trange Aar 1807–08 blev han af Greve Wedel overdraget at uddele Kornsurrogater, særlig islandsk Mose, blandt Befolkningen, var fra 1810–24 Bestyrer af Eker Kornmagazin, senere blev han Matrikuleringskommissær m. m.

Til Rigsforsamlingen valgtes han som 3die Repræsentant for Buskeruds Amt (Provst Schmidt og Foged Collett var hans Medrepræsentanter), hvor han, ligesom de to øvrige, sluttede sig til Falsens Parti, det saakaldte „Selvstændighedsparti“. Han var, som de fleste andre Bønder, meget lidet talende i Forsamlingen, og af Forslag fra ham kjendes kun et, som han fremlagde i Forening med Repræsentanterne Apenæs (Borre) og Huvestad (Mo, Telemarken) om Bøndernes Eneret til at eje Jord paa Landet. Han døde paa sin Ejendomsgaard paa selve Frihedsdagen, 17. Maj 1845, og ligger begravet paa Hauge Kirkegaard i Eker Præstegjæld.

Hiærtelskede kiære Kone og Søn.

Jeg maa herved lade Eder vide hvor ledes ieg lever da Takker ieg Gud for Hilsen og Sundhed hvilke er min Længsel og ønske at høre fra eder igien. Ieg og Foged Collett og Provst Schmidt og Bergmester Stenstrup fra Kongsberg, og Lensman Apenes fra Grevskabet ligger sammen paa en Gaard heder Lysager, En halv Fierdings vej fra Forsamlings stædet og ieg og Lensmanden er Senge kammerrater, Her er meget Snille Folk, vi faar kaffe om Morgenen i qvarteret som dem faar fra Edvold og skal lave den til for os frokost og midags spiise faar vi alle fælles paa Edsvold i forsamlings stædet, og Amtsviies tre og tre Amt hver Dag Spiser ved Hans Høyhed Prinsens Eget taffel i dag tilfalder det os fra Budskeruds Amt, Her er megen Høytidelighed den heele Siærmusik (Janitscharmusik?) fra Fredrichstad staar i Forgangen mens Prinsen spiiser gud give de Fattige og folk i almindelighed ikke savnede det fornødne til Livet, da kunde vi have bedre af at nyde det overflødige. skiønt her spises kun suppe og kiød og Pudding kager heller anden kage intet fleere retter til middags og 2de man om en Buttel viin til maden.

nu maa jeg fortælle noget om vores Foretagender ved Rigsdagen Første Paaske Dag varre vi beordrede at gaa i kiærken Her hvor og Prinsen var og Stædes Provst Hr. Leganger giorde en Herlig Prædiken og heele forsamlingen af os ofrede, siden Reiste vi til Edsvold og spiiste og Amtviis bleve vi da indkalte for Prinsen og aflerede vore valg adresser til ham, anden Paaske Dag mødte vi om morgenen Kl. 9½ slet og da bleve vi amtviis opkalte i forsamlings værelset vor Prinsen sad paa en forhøyning omgivet af sine adjutanter, Rigs Raadet og Biskopperne, og Prinsen selv aabnede Rigsdagen med en Prægtigtale til forsamlingen og bad enstendig (ɔ: indstændig) at der maatte holdes orden og Rolighed og samdrægtighed og Kiærlighed maatte herske i blant os i at Hævde Norges selvstændighed og Rettigheder saa vil Gud den Høyeste sagde han velsigne vort foretagende og Læste hans Sechitair (ɔ: Sekretær) et Brev op som var skrevet paa Fransk til den Svenske Konge, og da bad Prinsen forsamlingen at velge ved vottering, en over Præsident, en Viise Præsident og en Sechretair og blev Hr. Cammerhere Anker over Præsident, Etads Raad Roggers (ɔ: Rogert) fra Trondhiem blev viise Præsident og Sechritair blev sorenskriver Chreistj fra Bergen.

derpaa Forlod Prinsen forsamlingen med en tale til over Præsidenten at han vilde vedligeholde orden og Rolighed. og da traadte Præsidenteren op i hans stæd og da Foreslog Præsidenten at forsamlingen skulde udvelge en kommite af 6 medlemmer der skulde udarbeide en takke adresse til Prinsen for den tiid han nu havde Regieret det Norske folk. Disse men ere Oberste Hegeman, Professor Sverdrup, Omsen, Sorenskriver Falsen Byefoged Derchs (ɔ: Diriks), Præsten Wærgeland fra Christiansand, og blev mødet udsadt til anden dag. og da blev fore læst den da udarbeidede takke adresse, hvorved der fremstod Præsten Værgelan og giorde Paastan, at i takke adressen maatte tilføyes at ogsaa Prinsen fremdeles vilde vedblive at Regiere, hvilket blev modsagt af over Præsidenten som sagde at Regjeringen nu stod i Nadsiones magt og at man først maa afgiøre ved Rigsdagen Regierings Formen siden komme med det af ham fremsadte, hvilket Grev Wedel og Sverdrup ogsaa paastod, og derom blev Heele selskabet (sic!) Eenige, og da blev atter udvalgt en Comite af 15 medlemer til at forfærdige Consistutionen deriblandt er Grev Wedel, Sverdrup, Falsen, Rogers, Jacob Aal, Omsen, med flere som er formange at opreigne, og blev oplæst Rigsforsamlingens Love bestaaende af 16 artikler som di siden skal faa at see, thi her er bog trøkkeri hvori hverdags hanling herefter skal blive trøgt og som ieg da skal sende. – tiiden er ude vi skal møde hils alle venner og Simen Walstad og Christopher Stenseth

gaarden Lysager i Edsvold sogn den 13de April 1814.

C. Hoen

Til kiære Kone og Børn – – i Hast naar di skriver mig til da skriv udskriften saaledes. –

Til Bondman Christopher Hoen af De Deputerede ved Rigsforsamlingen ved Edsvold. –

send indlagde til Gram.[1]


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.
  1. Lensmand Gram i Eker.