Sydpolen I/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Dybwads Forlag (1s. 275-387).

„FRAM”S FØRSTE PLADS UNDER „KAP MANHUE” VED BARRIEREN

FJERDE KAPITEL

PAA BARRIEREN[rediger]

Den 14. januar — en dag tidligere end beregnet — hadde vi altsaa rukket frem til dette store, mystiske naturfenomen — barrieren. En av færdens vanskeligste opgaver var løst, — det at bringe vore trækdyr sunde og friske til arbeidsfeltet. 97 hunder hadde vi tat ombord i Kristianssand. Nu var tallet øket til 116, og saagodtsom alle kunde bli tjenlige for den endelige marsj mot syd.

Den næste store opgave som forelaa, var at finde en passende plads paa barrieren til vor station. Min tanke hadde været at kjøre alt — utstyr og proviant — saa langt ind paa barrieren, at vi kunde være sikret mot den ubehagelige mulighet at drive ut i Stillehavet, saafremt barrieren skulde finde paa at „kalve”. En avstand av 10 kvartmil eller 18,5 kilometer hadde jeg derfor tænkt mig som en passende avstand fra barrierekanten. Men allerede det første indtryk av forholdene syntes at tyde paa, at vi vilde bli sparet for en stor del av denne lange, møisommelige transport. Langs den yttre kant viser barrieren en jevn, plan overflate. Her i bugtens indre var forholdene helt forskjellige. Allerede ombord i „Fram” kunde vi iagtta store terrængforstyrrelser paa alle kanter. Store høidedrag med dalfører imellem strakte sig i alle retninger. Den største høide laa mot syd i form av en høi, hvælvet bakkekam, som vi anslog til ca. 500 fots høide i horisonten. Men det var at anta, at denne kam fortsatte at hæve sig utenfor synsvidde.

Vor oprindelige antagelse, at denne bugt skyldtes underliggende land, syntes derfor straks at bekræftes. At fortøie skuten til den faste iskant, som stak henved 2 km. ut fra barrierekanten, tok ikke lang tid. Alt var jo forberedt for længe siden. Vore ski hadde Bjaaland sat i fuld stand. Og hver mand hadde passet ind sine respektive par. Lauparstøvlene var prøvet gang paa gang for længe siden, snart med et, snart med to par strømper i. Selvfølgelig viste det sig, at lauparstøvlene var i mindste laget. At faa en skomaker til at sy rummelig fottøi tror jeg er en absolut umulighet. Nu ja, med to par strømper kunde vi vel altid klare os i nærheten av fartøiet. For længere farter hadde vi seilduksstøvler, som før fortalt.

Av øvrig utstyr for denne første færd vet jeg bare at nævne bræliner. Disse hadde ogsaa ligget færdig i længere

„KAP MANHUE” SET NORDENFRA

tid. De var henved 30 meter lange og gjort av et ganske smekkert, silkebløtt taugverk, særlig skikket til bruk i kulden.

Efter en hurtig middag drog 4 mand avsted. Den var rent høitidelig denne første utflugt. Saa meget avhang av den. Veiret var av aller bedste sort. Stille med straalende sol. Nogen enkelte fine fjærskyer paa den deilige, letblaa himmel. Varmen laa i luften og føltes sterk nok, selv paa denne uhyre ismark. Indover fastisen laa sæl, saa langt synet rak, — store, fete kjøtfjeld. Mat nok for baade os og hundene i aarevis.

Føret var ideelt. Skiene gled let og behagelig gjennem den nyfaldne løssne. Men vi var ikke netop „trænet” nogen av os efter den lange sjøreise paa 5 maaneder, saa det gik ikke med nogen fart. Efter en halv times marsj stod vi alt ved det første vigtige punkt — forbindelsen mellem sjøisen og barrieren. Denne forbindelse hadde stadig spøkt i vore hjerner. Hvorledes vilde den bli? En høi, lodret iskant, som vi med møie og slit skulde talje vore saker op paa, ved hjælp av takler? Eller en stor, farlig revne, som vi ikke kunde komme over uten lange omveier? Det laa nær for os at tænke noget slikt. Motstand i en eller anden form maatte vel dette vældige og forfærdelige uhyre byde paa.

Den mystiske barriere! Alle beretninger uten undtagelse, like fra salig fader Ross’s dage og ned til den aller sidste tid, hadde behandlet denne merkelige dannelse av naturen med ængstelig ærefrygt. Det var som man mellem linjerne stadig kunde læse den samme sætning: „Hys, stille, stille! — den mystiske barriere!”

En, to, tre, og et bitte litet hop, — og barrieren var besteget.

Vi saa paa hverandre og smilte. Sandsynligvis hadde vi alle samme tanke. Uhyret hadde alt begyndt at tape noget av sin mystik, det forfærdelige noget av sin gru, det ubegripelige var blit helt forstaaelig.

Uten sverdslag hadde vi holdt indtog i vort rike. Barrieren var paa dette sted ca. 20 fot høi, og overgangen mellem den og sjøisen fuldstændig utfyldt av foksne, saa opgangen formet sig som en liten, ganske svakt stigende bakkeskraaning. Dette sted skulde saa visst ingen motstand byde os.

Hittil hadde vi gjort vor fremrykning uten bræline. Vi visste at sjøisen ikke bød paa skjulte vanskeligheter. Men hvordan det vilde arte sig indover barrieren var et andet

FRA ISBARRIEREN VED HVALBUGTEN
EN LETVINT MAATE AT KOMME ILAND PAA

spørsmaal. Og da vi alle mente som saa, at det var bedre at ha bræline paa, før vi datt i sprækken end efterpaa, skedde fremrykningen herefter med taug mellem de to første.

Vi satte vor kurs i østlig retning op gjennem et litet dalføre, som dannedes av „Mount Nelson” paa den ene side og „Mount Rønniken” paa den anden. Nu maa den ærede læser endelig ikke la sig imponere av disse klingende navne og forestille sig, at det var nogen formidable fjeldkjæder, vi vandret mellem. „Mount Nelson” og „Rønniken” var ikke andet end to gamle skrugarer som hadde dannet sig i hine dage, da den vældige ismasse uten hindring og motstand væltet sig frem med forfærdelig kraft, for tilslut paa dette sted at møte en overmagt, som kløvet og splintret den og satte en stopper for dens videre fremtrængen. Det maa ha været et frygtelig sammenstøt, et rent Ragnarokk. Men nu var det over. Fred, —en saan uendelig tone av fred, hvilte over det hele. „Nelson” og „Rønniken” var bare to pensionerte veteraner. Som skrugarer betragtet var de vældige og strakte sine høieste kammer over 100 fot i veiret. Terrænget rundt „Nelson” var her i dalføret helt utfyldt, mens „Rønniken” endnu frembød et dypt ar, —en spalte eller huldannelse. Forsigtig nærmet vi os denne. Det var ikke godt at vite hvor dyp den var, og om den ikke hadde en usynlig forbindelse med „Nelson” tversover dalføret. Men saa var ikke tilfældet. Ved nærmere undersøkelse viste det sig, at denne dype kløft hadde en solid utfyldt bund. Mellem skrugarene var bunden aldeles flat og frembød en ypperlig plads for hundeleiren.

Sammen med kaptein Nilsen hadde Jeg utarbeidet et slags program for arbeidets utførelse, og i dette var det bestemt, at hundene hurtigst mulig skulde bringes ind paa barrieren og der tilsees av to mand. Denne plads valgte vi til dette øiemed. De gamle skrugarer fortalte tydelig nok stedets historie. Vi behøvde ikke at være ængstelige for forstyrrelser av noget slag her. Desuten hadde pladsen den fordel, at vi fra den kunde se fartøiet og stadig staa i forbindelse med dem, som var ombord.

Herfra bøide dalføret noget mot syd. Efter at ha merket stedet, hvor vort første telt skulde reises, fortsatte vi vore undersøkelser. Dalføret hævet sig jevnt og naadde høideryggen paa 100 fot. Fra denne høide hadde vi et udmerket overblik over det dalføre, vi hadde fulgt, og over omgivelsene forøvrig. Mot nord strakte barrieren sig ut jevn og likeløpende, tilsynelatende uten hindring, og endte mot vest i det steilt avfaldende „Kap Manhue”, som dannet den østlige begrænsning av Hvalbugtens indre del og formet en lun liten krok, hvor vi hadde fundet plads til skuten vor. Der laa hele den indre del av bugten begrænset overalt av is, is og is, — barriere saa langt vi kunde se, hvitt i hvitt, og blaat i blaat. Dette sted vilde sandsynligvis senere byde paa overraskende farvespil. Det lovet bra i den retning.

Høidekammen vi stod paa, var ikke bred — 200 meter tænker jeg — paa mange steder helt barføket og viste der selve blaaisen frem. Vi la veien over den og satte kurs for passet ved Thermopylene, som fra høideryggen strakte sig i sydlig retning og efter en ganske liten sænkning gik over i en stor slette, omgit av høidedrag paa alle kanter, — en hel gryteformation altsaa. — Det barføkne høidedrag vi passerte over for at komme ned i gryten, var adskillig opsprukket; men revnene var smale og næsten helt føket igjen, saa de var ufarlige. Gryten gjorde et lunt og koselig indtryk, og fremfor alt saa den sikker og paalidelig ut. Denne strækning var — naar jeg undtar nogen ganske smaa, høisaateformede hauger — fuldstændig flat og fri for sprækker.

Vi fortsatte over den og gik op paa høidedraget som hævet sig ganske svakt mot syd. Paa toppen av dette saa det jevnt og slet ut saa langt vi kunde se. Men det vilde ikke si meget. En kort stund fortsatte vi bortover høidedraget i østlig retning uten at finde noget sted, som var særlig skikket for vort øiemed. Til gryten vendte vore tanker tilbake, som det bedst beskyttede sted vi hadde set.

Fra høiden, vi nu var oppe paa, kunde vi i syd se ned i Hvalbugtens sydøstre og indre del. I motsætning til den del av fastisen, som vi hadde fortøiet ved, syntes den indre bugt at bestaa av temmelig opskrudd is. Men en nærmere undersøkelse av denne strækning fik bli en

ISFJELD I FÆRD MED AT KALVE
EN GRUPPE ADÉLIE-PINGVINER

senere opgave. Gryten likte vi allesammen, og vi blev enige om at vælge den til vort fremtidige opholdssted. Altsaa — helt om og tilbake igjen. Det tok ikke lang tid at naa ned til sletten i vore egne spor.

Ved at undersøke terrænget godt og drøfte de forskjellige muligheter, fandt vi, at hustomten burde søkes i det lille høidedrag, som hævet sig mot øst. Det saa ut som dette vilde bli det luneste, vi kunde faa. Vi tok ikke feil. Vi kom snart paa det rene med, at vi hadde valgt den bedste plads, barrieren hadde at byde paa. Paa det sted, hvor huset skulde ligge, satte vi igjen en skistav, og drog saa hjem.

Den gode nyhet at vi alt hadde fundet en heldig plads til huset vakte selvfølgelig stor tilfredshet over hele linjen. — Alle hadde i stilhet gruet for en lang slitsom transport over isbarrieren.

Det var et myldrende liv paa isen. Hvor vi vendte os saa vi store flokker av sæl, Weddel-crabeatere. Den

WEDDEL-SÆL PAA BARRIEREN

store leopard, som vi hadde set enkeltvis ute i drivisen, fandtes der ikke nogen av her. Under hele opholdet i Hvalbugten saa vi ikke et eneste eksemplar av dem. Ross-sælen saa vi heller aldrig. Pingvinene hadde ikke vist sig synderlig ofte, bare nogen enkelte hist og her; men saa meget større pris satte vi paa dem. De faa vi saa var næsten alle Adélie-pingviner. Mens vi arbeidet med at gjøre fast skuten, skjøt pludselig en flok paa 10 stykker op av vandet og ind paa isen. Forundret saa de sig om et øieblik. Der kom nok ikke folk og skute hver dag i deres vei. Men det lot til, at forbauselsen snart blev fortrængt av lysten til at se, hvad der foregik. De sat formelig og studerte alle vore bevægelser. Bare av og til gryntet de litt og gjorde et slag bortover isen. Især interesserte de sig øiensynlig for vort arbeide med at grave huller i sneen til isdræggene. De flokket sig omkring de mænd, som holdt paa med dette, la hodet paa skakke og saa ut som de fandt det uhyre interessant. Det lot ikke til, at de var det mindste rædde for os, og

SKUTT WEDDEL-SÆL

vi lot dem da ogsaa for det meste i fred. Nogen faa maatte dog late sit liv. Vi maatte ha dem i vor samling.

En spændende sæljagt fandt sted samme dag. Tre crabeatere hadde vovet sig bort i nærheten av skuten og blev utset til at øke vort lager av ferskt kjøt. Vi valgte to vældige jægere til at sikre os byttet. De nærmet sig med største forsigtighet, skjønt det var aldeles unødvendig, for sælene laa aldeles ubevægelige. De listet sig frem paa indianernes vis med hodet ned i bakken, og den mest kjøtfulde part høit op i luften. Dette tegner bra. Jeg klukker og ler, men endnu med en viss anstand. Da smelder det.

To av de sovende gjør en liten trækning og rører sig ikke mer. Anderledes med den tredje. Med slangeagtige bevægelser snor den sig frem gjennem løssneen med forbausende hurtighet. Nu er det ikke skiveskytning længer, men jagt paa virkelig vildt. Og resultatet blir derefter. Bum i bum og bum igjen. Godt at vi har ammunition nok. Den ene av jægerne er her listig nok til at skyte ut sin ammunition og begi sig tilbake Men den anden sætter efter det flygtende vildt. Au, hvor jeg lo! Anstand var det ikke tale om længer. Jeg simpelthen vred mig av latter. Avsted gjennem løssneen bar det, sælen foran og jægeren efter. Jeg kunde se paa den forfølgendes bevægelser, at han var rasende. Han skjønte, at han hadde kastet sig ind i noget, han ikke med værdighet kunde trække sig ut av igjen. Sælen satte avsted med slik fart, at sneføiken stod høit i veiret. Skjønt sneen var temmelig dyp og løs, fløt den dog ovenpaa. Ikke saa med jægeren. Han sank nedi til over knærne for hvert skridt og blev paa kort tid fuldstændig distansert. Ret som det var stoppet han op, la an og brændte løs. Selv paastod han senere, at hvert evige skud hadde rammet. Jeg hadde mine tvil. Sælen lot ihvertfald ikke til at ta notis av det; for den satte videre med umindsket fart. Endelig maatte den vældige gi sig og vende tilbake. „Grisagtig seiglivet,” hørte jeg, da han naadde ombord. Jeg knuste et smil; vilde nødig saare fyren.

For en aften! Solen staar høit paa himlen trods den sildige nattetime. Over hele dette fjeldland av is, over den mægtige mot syd løpende barriere, hvælver sig et blankt, hvitt skinnende lys, saa intenst at det blænder øiet. Men mot nord ligger natten. Røksort og blygraa nærmest havet, saa gaar den over i det mørke blaa, eftersom øiet løfter sig. Falmer mer og mer for tilslut at opslukes i den straalende glans fra barrieren.

Hvad der ligger bak natten — den røksorte masse — det kjender vi. Den del har vi utforsket. Der er vi gaat av med seiren. Men hvad skjuler den blændende dag i syd? Lokkende og dragende ligger du for os, du skjønne. Ja, vi hører du kalder, og vi skal nok komme. Kysset skal du faa, om det end skal koste os livet.

Den følgende dag, søndag, kom med samme fine veir. Nogen søndag for os kunde der selvfølgelig ikke bli tale om. Ikke en av os vilde ha sat pris paa at dovne bort den dag. Vi var nu delt i to partier, et sjøparti og et landparti. Sjøpartiet — 10 mand — overtok „Fram”, mens landpartiet denne dag slog op sin bopæl paa barrieren for et aar eller to, eller vel saa det.

Sjøpartiet bestod av: Nilsen, Gjertsen, Beck, Sundbeck, Ludv. Hansen, Kristensen, Rønne, Nødtvedt, Kutschin og Olsen. Landpartiet av: Prestrud, Johansen, Helmer Hansen, Hassel, Bjaaland, Stubberud, Lindstrøm og mig selv. Lindstrøm skulde bli ombord nogen dager, da vi endnu maatte indta de fleste maaltider ombord.

Planen var, at et parti paa 6 mand skulde slaa sig ned i et 16 mands telt paa pladsen mellem „Rønniken” og „Nelson”, mens et andet parti paa 2 mand skulde ligge i et telt oppe paa hustomten og bygge huset. De to sidste blev selvfølgelig vore dygtige tømmermænd Bjaaland og Stubberud.

Klokken 11 om formiddagen var vi endelig færdig til avmarsj. Vi hadde en slæde, 8 hunder og utstyr og proviant til en samlet vegt av 300 kg. Det var mit spann,

„FRAM” LOSSER VED ISKANTEN

som skulde først i ilden. Sjøpartiet hadde fuldtallig samlet sig paa dækket for at overvære den første start. Alt var klart til avgang. Efter utallige anstrengelser for os, eller, om man heller vil, efter grundig rundjuling av hver bikje, hadde vi endelig faat ordnet dem paa en linje foran slæden i Alaska-sæler. En flot hilsen med svepen, et dito knald, og avsted bar det. Jeg skottet ombord. Jo, ganske rigtig, der stod alle kameratene paa rad og beundret den stilfulde start. Jeg er ikke ganske sikker paa, om jeg satte hodet litt vel høit i veiret og saa mig litt vel triumferende om. Gjorde jeg det, var det dumt av mig; jeg burde heller ha ventet litt; saa var nederlaget blit mindre knusende. For et nederlag blev det, det skal være visst. Hundene hadde jo nu i et halvt aar gaat og slængt og bare spist og drukket, saa de trodde øiensynlig, at de ikke skulde bestille andet. At en ny tidsalder var oprundet for dem med arbeide og slit, saa ikke en av dem ut til at forstaa. Efterat de hadde bevæget sig nogen faa meter fremover, satte de sig ned allesammen paa én gang som paa kommando og glante paa hverandre. Den mest uforfalskede forbauselse stod at læse i deres ansigter. Det lykkedes os endelig ved en dragt rundjuling at gjøre dem begripelig, at vi virkelig forlangte arbeide av dem; men det hjalp ikke stort. For istedenfor at lystre kommando røk de nu sammen i en gnistrende batalje. Gud bevare mig, hvor vi slet med de 8 bikjene den dag! Skal det gaa saan paa veien til Polen, tænkte jeg midt under tumulten, saa kommer det til at ta akkurat et aar at række derned. Tilbakemarsjen fik jeg ikke tid til at regne ut. Under al denne brudulje sendte jeg igjen et stjaalent øiekast ombord. Men det jeg saa fik mig snart til at ta øinene til mig igjen. De simpelthen brølte av latter, og høie tilrop med den mest infame opmuntring lød over til os. „Holder dere paa slik, rækker dere frem til St. Hans!” ropte en. „Det er bra, tap ikke motet! Gi dere ikke!” skrek en anden. „Hurra, nu gaar det,” o. s. v.

Læsset stod aldeles som naglet fast. Dette saa rent fortvilet ut. Ved forenet styrke av samtlige dyr og mennesker fik vi det endelig igang igjen. Nogen triumf blev altsaa ikke vor første slædetur egentlig.

Mellem „Mount Nelson” og „Rønniken” reiste vi vort

DEN FØRSTE LEIRPLADS PAA BARRIEREN

første telt paa barrieren, — et stort, solid 16 mands telt med hel isydd bund. Rundt teltet strakte vi staaltauger i trekant, 50 meter paa hver side. Her skulde bikjene bindes. Teltet blev utstyrt med 5 soveposer og en del proviant. Avstanden hit var 1,2 kvartmil eller 2,3 kilometer maalt med distansehjul. Da vi hadde utført dette arbeide, drog vi videre op til den plads vi hadde valgt ut til stationen.

Her satte vi saa op teltet — et lignende 16 mands telt som det forrige — til bruk for tømmermændene og stak ut tomten til huset. Som terrængforholdene var, valgte vi at lægge huset i retning vest—øst og ikke nord—syd, som man nok kunde været fristet til, eftersom den almindelige antagelse var, at de hyppigste og strengeste vinde kom fra syd. Vi valgte rigtig. Den overveiende vindretning var fra øst og traf saaledes vort hus paa den mest beskyttede kortvæg. Døren vendte mot vest.

Siden gik vi igang med at faa opmerket veien fra hustomten til den nedenfor liggende teltplads, og derfra ned til fartøiet, med mørke flag for hvert 15de skridt. Paa den maaten kunde vi kjøre med sikkerhet mellem de forskjellige steder og ikke tape tid, om uveir skulde sætte ind. Avstanden fra fartøiet til hustomten var 2,2 kvartmil eller 4 km.

Den 16. januar — mandag — begyndte arbeidet for alvor. Henved 80 hunder — 6 spann — kjørte op til første teltplads med al den proviant og utstyr, vi kunde lægge paa slæden, og ca. 20 hunder — Stubberuds og Bjaalands spann — kjørte med fuldlastede slæder op til den øvre leir. Ja, vi hadde et svært slit i disse dager med at faa hundene til at lystre. De søkte gang paa gang at ta kommandoen fra sin herre og styre sin egen kurs. Det kostet os en vaat skjorte mer end én gang at overbevise dem om, at det var os, som hadde kommandoen. Det var et anstrengende arbeide, men det lykkedes tilslut. Stakkars bikjer — de fik meget juling i de dagene.

Arbeidstiden blev lang i denne tid. Sjelden tilkøis før ved 11 -tiden om aftenen, og op igjen klokken 5. Men det føltes nu ikke synderlig haardt. Vi var alle sammen like ivrige efter at faa arbeidet fra haanden, saa „Fram” kunde komme avsted igjen snarest mulig. Havneforholdene var ikke helt velordnede. Ret som det var brast kaien de laa fast til, og saa maatte alle mand ut for at faa fortøiet til en ny kai. Det hændte, at de netop saavidt var kommet isøvn igjen, naar samme operation maatte utføres paany. Isen brak jo gang paa gang og holdt de

FRAM VED ISKANTEN
Provianten kjøres op.

stakkars „sjørøvere” i uavladelig aktivitet. Det er et nerveslitende arbeide at ligge slik paa post bestandig og bare sove med det ene øie. De hadde haarde dager at kjæmpe, vore 10 kamerater, i den tid, men de tok det paa en enestaaende rolig maate. De var altid i godt humør, hadde altid en og anden vits paa lager. Sjøpartiets arbeide var at ta al proviant og utstyr til overvintringspartiet op av rummet og ned paa isen. Herfra kjørte saa landpartiet det bort. Dette arbeide gik merkelig jevnt, og det var sjelden det ene parti maatte vente paa det andet.

Under de første dagers kjøring blev alle landpartiets medlemmer umaadelig hæse, ja enkelte saa totalt, at de næsten helt mistet stemmen. Dette kom derav, at vi i begyndelsen ustanselig maatte huje og skrike til hundene for at faa dem til at gaa. Naturligvis var dette en velkommen anledning for sjøpartiet til at døpe os. Vi blev kaldt „maalmændene”.

Naar jeg undtar den ulempe, som sjøpartiet stadig var plaget av, at de maatte bytte plads, hver gang isen brak op og drev ut, maatte havnen ansees som meget bra. Litt dønning kunde jo sætte ind av og til og foraarsake nogen ubehagelige dunk, men aldrig noget, som generte fartøiet. En overordentlig stor fordel var det, at strømmen i dette hjørne altid satte ut og holdt alle isfjeld væk.

Kjøringen mellem skuten og barrieren blev i begyndelsen besørget av 5 mand. Tømmermændene slap nemlig at kjøre, fordi de skulde bygge huset. En mand maatte ogsaa avsees til teltvagt. Vi kunde ikke kjøre mere end halve spann — 6 hunder — for slædene. Med fuldt spand — 12 stykker — blev der bare rot og spektakel. De hunder, som saaledes stod igjen, maatte tilsees, og dertil krævdes en mand. Denne teltvagt hadde ogsaa den pligt at koke dagens kost og holde teltet ryddig. Denne stilling satte folkene stor pris paa, og de spilte tørn om den. Den gav jo litt avveksling i den uavladelige kjøring.

Den 17. januar begyndte tømmermændene at grave ut tomt til huset. Vi besluttet at ta alle de forholdsregler,

DEN FØRSTE LEIRPLADS PAA BARRIEREN

som overhodet kunde tages for at faa huset til at staa paa ret kjøl i de svære antarktiske stormer, som vi maatte være belavet paa. Tømmermændene begyndte derfor med at grave tomten 4 fot ned i barrieren. Det var ikke noget let arbeide. To fot under overflaten stod de paa blanke, haarde isen og maatte derfor hugge sig videre ned. Dertil kom, at der samme dag brøt ut en østlig kuling. Denne feiet hen over barrieren, hvirvlet sneen høit i veiret og fyldte op tomten likesaa fort, som guttene gravet. Men der skulde mere til for at stoppe de fyrene i arbeidet. Av en del bord og lemmer bygget de en „fokbrækker” mot vinden, og saa fint var det gjort, at de uhindret av snefoken kunde fortsætte sit arbeide hele dagen. Da aftenen kom, hadde de tomten helt

FRA PROVIANTKJØRINGEN MELLEM „FRAM” OG „FRAMHEIM”

utgravet. Det er ingen sak at faa gjort godt arbeide, naar man har slike folk.

Det blaasende veir hindret os noget i kjøringen, og da vi fandt, at vore Alaska-kjøregreier ikke var praktiske, gik vi ombord og begyndte at lage Grønlands-sæler til hundene. Vi gik igang med det alle mand. Vor dygtige seilmaker Rønne sydde i maanedens løp 46 sæler. Vi andre spleiset rygstjerter ind i dem og gjorde de nødvendige taklinger, mens andre spleiset staaltraaddrag til slædene. Snart hadde vi hel ny kjøreredskap til alle slæder og hunder. Med dette gik det nu udmerket, og inden faa dager arbeidet det hele maskineri lydløst.

Vi fordelte os saaledes i de to telter, at 5 mand laa i det nederste, mens tømmermændene og jeg laa i det øverste. En aften hændte der os noget ganske pudsig. Vi holdt netop paa at gaa tilkøis, da vi pludselig fik høre pingvinskrik utenfor teltet. Ut bar det i en fart. Der — nogen faa meter fra døren — sat en svær keiserpingvin og bukket og bukket. Den gjorde skinbarlig indtryk av at være kommet derop bare for at hilse paa os. Det gjorde os ondt at lønne dens opmerksomhet saa daarlig; men verden er nu engang ikke anderledes. Bukkende endte den sine dager i stekepanden.

Den 18. januar begyndte vi at kjøre husmaterialene op og samtidig som materialene kom tilgaards, begyndte tømmermændene at føre op huset. Det er ikke for meget sagt, naar jeg sier at det gik som smurt. Den ene slæde efter den anden svinget op foran tomten og losset sin last. Bikjene arbeidet fortrinlig, og kjørerne ikke mindre. Og likesaa hurtig som materialene kom, likesaa hurtig reistes vort fremtidige hjem i veiret. Alle bygningens deler var nemlig merket hjemme og blev losset i samme rækkefølge som de skulde opstilles. Desuten hadde Stubberud selv bygget huset, saa han kjendte hver pinde i det. Det er med glæde og stolthet jeg tænker tilbake paa de dager. Med glæde, fordi der aldrig hørtes en mislyd under det temmelig anstrengende arbeide. Med stolthet, fordi jeg stod i spidsen for en saadan skare mænd. For mænd var de i ordets sandeste betydning. Alle kjendte sin pligt og gjorde den.

Om natten stilnet kulingen av, og morgenen oprandt med det skjønneste veir, — stille og klart. Det var en lyst at arbeide paa saadanne dager. Humøret stod høit baade hos mennesker og dyr. Paa disse reiser mellem fartøiet og stationen gik vi ogsaa stadig paa sæljagt. Vi tok bare den sæl,

GULVET LÆGGES
Fra bygningen av „Framheim”

som kom i vor vei. Vi behøvde ikke at gjøre avstikkere for at faa fersk mat. Ret som det var støtte vi paa en flok. De blev da skutt, flaadd og kjørt op sammen med provianten og materialene. Hundene fraadset i de dager. Varm indmat saa meget de vilde.

Den 20. januar hadde vi kjørt op alle materialer og kunde ta fat paa proviant og utstyr. Det gik lystig nu, til og fra fartøiet. Særlig var kjøreturen til „Fram” om morgenen med tom slæde ganske morsom. Veien var nu haardt opkjørt og lignet mer en god norsk landevei end noget andet. Føret var glimrende. Naar man ved 6-tiden om morgenen kom ut av teltet, blev man straks mottat av jublende hyldest fra ens egne 12 bikjer. De skrek og ulte omkap. Rykket og slet i kjettingen for at komme bort til en. Hoppet og svingte sig rundt av

PROVIANTKJØRING MELLEM „FRAM” OG „FRAMHEIM”

glæde. Saa tok man sig gjerne først en tur gjennem rækken og hilste paa hver enkelt, klappet og kjælte og snakket litt med den. Prægtige dyr! Den, som blev kjælet for, viste alle tegn paa velvære. Det ømmeste og mest kjælne av vore husdyr kunde ikke vise større hengivenhet end disse utæmmede ulver. Imens hujet og skrek de andre, rusket og slet i lænkene for at komme løs og hive sig over den, som blev kjælet for. Ja, jaloux er de, og det i ganske overordentlig høi grad. Naar man saa hadde hilst godmorgen paa dem, kom sæletøiene frem. Og da brøt jubelen ut paa ny frisk. Saa merkelig det end kan høres, saa tør jeg forsikre, at disse dyr elsker sine sæler. Skjønt de maa vite, det betyr slæp og slit, saa viser de dog alle tegn paa den høieste henrykkelse. Jeg maa her skynde mig at lægge til, at dette bare er i de hjemlige forhold. Lange, slitsomme slædeturer forandrer det hele. Naar paasælingen skulde foregaa, begyndte dagens første skjænd. Den foregaaende aftens fodring og nattens hvile hadde git dem et saant overmaal av livskraft og lyst, at intet kunde faa dem til at staa stille. Der maatte en dragt juling til, og det var igrunden synd at begynde med.

Naar slædene var blit eftertrykkelig forankret, var man da endelig færdig og hadde sit spann av 6 hunder i orden. Nu skulde man tro, at veien var jevnet, og at det bare var at kaste fortøiningene av, for en stund efter at befinde sig ved fartøiet. Men saa let gik det nok ikke. Rundt leiren hadde der i kort tid hopet sig op en hel del gjenstande som kasser, materialer, tomslæder o. s. v. Og at styre klar av disse saker var morgenens store opgave. Bikjenes største interesse samlet sig selvfølgelig om disse gjenstande, og man skulde være særlig heldig, hvis man skulde klare biffen.

La os følge en saadan morgenutrykning. Alle mand er færdige og har hundene vel forspændt. En, to, tre, og saa lar man gaa alle paa en gang. Som en vind bærer det avsted, og før man faar tid til at svinge svepen, befinder man sig midt oppe i en haug med materialer. Hunden har naadd sit livs ønske — rigtig grundig at kunne overhale disse materialer paa den for bikjer saa eiendommelige og for os saa ubegripelige maate. Mens denne proces foregaar av hjertens lyst, er kjøreren

EN LITEN PAUSE I PROVIANTKJØRINGEN

kommet sig av slæden og har begyndt at klare op i dragstjertene, som nu har viklet sig om bord og planker og hvad andet der maatte findes i nærheten. Han er nok langt fra at ha naadd sit livs ønske — efter de uttryk at dømme, som han betjener sig av. Endelig er han klar igjen. Han ser sig først om og opdager straks, at han ikke er den eneste, som har fundet hindringer paa veien. Der borte mellem kasserne ser han en forestilling, som faar hans hjerte til at hoppe av glæde. En av „gamlegutta” har kjørt sig fast og det saa eftertrykkelig, at det endnu vil ta lang tid, før han kan komme sig klar og avsted. Med et triumferende smil kaster han sig paa slæden, og avsted bærer det.

Saalænge man nu kjører paa barrieren, gaar det som regel bra. Her er der ingenting, som kan distrahere. Anderledes blir det, naar man kommer ned paa sjøisen. Her ligger sælen i spredte grupper og dovner sig i solskinnet. Og da kan det vel hænde, at kursen blir noksaa kroket. Hvis et saadant spann morgenfriske hunder bestemmer sig for en kursforandring og sætter ut i retning av en flok sæl, skal man være en meget dygtig kjører for at faa dem ind paa ret kurs igjen. Jeg for min del grep ved slike anledninger til den eneste redning jeg saa, nemlig at kantre slæden. I løs sne med kantret slæde stoppet de snart op. Var man nu fornuftig, satte man dem stille og rolig ind paa ret kurs, snudde slæden paa ret kjøl og kjørte videre. Men man er ikke altid fornuftig desværre. Lysten til at hevne sig paa de ulydige slyngler tar overhaand, og man begynder avstraffelsen. Men dette er ikke saa liketil. Saalænge man sat paa den kantrede slæde, var den et godt anker, men uten belastning duer den ikke, og det skjønner bikjene godt. Mens man juler én som bedst, sætter de andre avsted, og resultatet blir ikke altid smigrende for kjøreren. Er han heldig, kommer han sig kanske op paa den kantrede slæde igjen, men det hænder ogsaa at hunder og slæde kommer frem uten kjører.

Al denne motgang i den aarle morgenstund har sat blodet i livlig bevægelse, og man ankommer til skuten gjennemvaat av sved, trods de 20 graders kulde. Sommetider gaar kjøringen uten hindringer, og da gaar det med flyvende fart. Man behøver ikke at opmuntre hundene; de er villige nok. De 2 kilometer mellem nederste

PROVIANTEN KJØRES MELLEM „FRAM” OG „FRAMHEIM”
FRA LOSNINGEN

teltleir og „Fram” blir da tilbakelagt paa nogen faa minutter.

Da vi den 21. januar om morgenen kom ut av teltet, blev vi meget overrasket. Vi trodde vi saa feil. Vi gned os i øinene, aapnet dem videre; men nei, det hjalp ikke, hvad vi gjorde. „Fram” var ikke mer at se. Det hadde blaast temmelig kraftig om natten med snebyger. Sandsynligvis hadde forholdene tvunget den til at gaa ut. Vi kunde ogsaa høre brølet fra havet, som slog mot barrieren. Vi tok fat paa arbeidet som ellers. Dagen i

forveien hadde kaptein Nilsen og Kristensen skutt 40 sæl.
FRAM I HVALBUGTEN
PROVIANTKASSENE, KJØRT OP TIL „FRAMHEIM”

Av dem hadde vi kjørt op halvparten med det samme. Resten begyndte vi nu at kjøre ind. Om formiddagen, mens vi holdt paa at skyte og flaa sæl, hørte vi den gamle, kjendte lyd — put, put, put — av „Fram”s motor, og der kom tønden ind over barrierekanten. Helt ind til sin gamle plads kom den dog ikke før om aftenen. Svær dønning hadde tvunget den til at søke ut.

Tømmermændene bygget flittig paa huset. Den 21. januar var det under tak, og det arbeide som stod igjen kunde altsaa foregaa inde. Dette var en stor behagelighet for karene. De hadde i de dager ubetinget hat den værste job. Koldt og surt var det for dem; men jeg hørte dem aldrig si et ord om det. Naar jeg kom op i teltet til dem efter endt dagsarbeide, klemte en av dem paa at lage mat. Den bestod altid av pandekaker og beksvart, sterk kaffe. Hvor det smakte! Der utviklet sig snart en kappestrid mellem de to kokke-tømmermænd om, hvem av dem kunde steke de bedste pandekaker. Jeg synes de var flinke begge to. Om morgenen fik vi pandekaker igjen. Glohete, sprø, delikate pandekaker med den herligste kaffe, endnu før jeg var kommet ut av soveposen. Ja, det kunde tømmermændene by mig klokken 5

FRA BYGNINGEN AV „FRAMHEIM”

om morgenen. Det var ikke at undres over, at jeg likte mig i deres selskap.

De led forresten ingen nød, de som bodde i den nedre teltleiren heller. Wisting la for dagen ganske fremragende egenskaper som kok. Hans specialitet var pingviner og skreimaaker i fløtesaus. Det blev servert under navn av ryper og mindet ogsaa virkelig om dem.

Denne søndag gik vi allesammen — med undtagelse av de nødvendige teltvagter ved begge leire — ombord og nød livet. Vi hadde arbeidet haardt nok den uke.

Mandag den 23. januar begyndte vi at kjøre op provianten. For at spare tid hadde vi bestemt os til ikke at kjøre provianten helt op til huset, men lagre den midlertidig paa et høidedrag paa den anden side av „Mount Nelson”, altsaa søndenfor dette. Dette sted laa ikke mere end 600 meter fra huset, men da terrænget her var litt kupert, vilde vi i længden spare meget ved det. Senere naar „Fram” var gaat, kunde vi kjøre det helt frem. Det fik vi imidlertid aldrig tid til, saa stedet blev vor konstante hovedproviantplads.

Kjøringen herop bød i begyndelsen paa enkelte vanskeligheter. Bikjene, som var blit vant til at ta veien om den nedre leir, — mellem „Nelson” og „Rønniken” — kunde ikke godt forstaa, hvorfor de ikke kunde gjøre det samme nu. Specielt var reisen med tomslæde til skuten mange ganger svært besværlig. Fra dette sted kunde hundene høre sine kamerater over „Nelson” i den nedre leir. Og da hændte det ikke sjelden, at bikjene tok kommandoen. Var de først i det hjørne — oplagt til skøierstreker — var de ikke gode at mestre; det fik vi erfare allesammen, uten undtagelse. Ikke en av os har undgaat en saadan ekstratur. Eftersom provianten kom frem, lempet hver kjører den av slæden og la kassene i den orden de skulde ligge. Vi begyndte med at lægge hver sort for sig i smaa avdelinger utover bakken. Dette bød paa den fordel, at alting var let at finde. Hver last beløp sig for det meste til 300 kilo eller 6 kasser pr. slæde. Det var ca. 900 kasser vi hadde at kjøre op, og vi regnet ut, at vi skulde ha dem paa plads i løpet av en uke.

Alt gik merkelig godt efter beregningen. Lørdag

FRA BYGNINGEN AV „FRAMHEIM”
OPKJØRING AV SÆL TIL „FRAMHEIM”

middag den 28. januar var huset færdig og alle 900 kasser paa plads. Proviantdepotet tok sig helt imponerende ut. Store rækker av kasser stod henover bakken, alle med sit nummer ut, saa vi i en fart kunde finde hvad vi vilde. Og der stod huset fiks og færdig, akkurat som det stod paa sit fødested i Bundefjorden. Men omgivelsene kunde vel neppe tænkes mere forskjellige. Der grøn gran- og furuskog og plaskende vand. Her is, is og bare is. Men vakkert var det paa begge steder. Jeg stod og tænkte paa hvilket av dem jeg foretrak. Tanken for viden om — tusener av mil i sekundet. Det blev skogen, som gik av med seiren.

Som jeg før har fortalt, hadde vi alt med for at binde hytten til barrieren. Men det rolige veir vi hadde hat nu hele tiden, lot os ane, at forholdene ikke vilde bli

INDOVER BARRIEREN

saa slemme, som vi hadde antat. Vi lot det derfor være nok med utgravningen i barrieren.

Utvendig var huset tjæret, og taket betrukket med tjærepap, saa det var meget synlig mot de hvite omgivelser. Den eftermiddag brøt vi begge leire og flyttet ind i vort hjem — „Framheim”. For et lunt, koselig og renslig indtryk man fik, naar man stak næsen ind ad døren! Blank, fin linoleum overalt, baade i kjøkkenet og i dagligstuen. Vi hadde grund til at være lykkelige og glade. Det næste vigtige arbeide var utført og paa langt kortere tid end jeg nogensinde hadde haabet. Veien mot maalet aapnet sig mer og mer. Vi begynder at kunne skimte slottet i det fjerne. Endnu sover hun, men tiden nærmer sig, da hun skal vækkes med et kys.

Det var en glad skare, som kom sammen i hytten den første aften. Gramofonen spilte, og vi drak fremtidens skaal.

Alle de voksne hunder var nu bragt herop og stod bundet til staaltaugene. Det kan nok være de underholdt os med musik. Men da de var samlet paa en flek, var det jo et vældig kor, og det holdt under anførsel av en eller anden storsanger daglige — og hvad værre var — natlige konserter. Forunderlige dyr! Hvad var deres mening med denne uling? En begyndte, saa to, saa nogen flere, og saa tilslut alle 100. De sætter sig som regel under en saadan konsert vel tilrette, strækker hodene saa høit i veiret, som de kan og uler av hjertens lyst. Under denne akt ser de yderst optat ut og lar sig nødig forstyrre. Merkeligst er dog maaten konserten ender paa. Den hører nemlig pludselig op over hele linjen. Ingen efternøler, intet 10de hurra. Hvad er det, som dikterer denne samtidige stans? Jeg har iagttat og studert dem gang paa gang uten at finde det ut. Man skulde tro, det var en vel indstudert sang av bestemt længde og med sikker avslutning.

Har dyrene evne til at meddele sig til hverandre? Spørsmaalet er overordentlig interessant. Ingen som har færdes længere tid sammen med eskimohunden

LINDSTRØM GAAR TIL „FRAMHEIM” FOR AT OVERTA SIN STILLING DER

tviler paa, at den eier en slik evne. Jeg lærte tilslut saa godt at forstaa deres forskjellige lyder, at jeg, uten at se dem, paa lyden kunde si, hvad de foretok sig. Slagsmaal, lek, kjærlighet o.s. v. — alt har sin specielle lyd. Skulde de uttrykke sin hengivenhet og kjærlighet overfor sin herre, saa benyttet de ganske andre lyder og bevægelser, end naar det var andet det gjaldt. Foretok en av dem noget galt, — noget de visste, de ikke hadde lov til — brøt sig ind i et kjøtforraad f. eks., saa sprang hunder, som ikke kunde komme ind, rundt og utstøtte lyder paa en helt anden maate end de andre.

„FRAM”S LANDINGSPLASS VED BARRIEREN

Jeg tror de fleste av os hadde lært disse forskjellige lyder at kjende. Der findes vel neppe et dyr, som det er saa interessant og underholdende at studere som eskimohunden. Fra sin stamfar ulven har den arvet selvopholdelsesdriften — den sterkeres ret — i langt høiere grad end de hunder, vi bruker som husdyr. Kampen for livet har tidlig modnet eskimohunden og utviklet dens nøisomhet og utholdenhet i en ganske forbausende grad. Dens forstand er skarp, klar og vel utviklet for det arbeide den er født til og de forhold den er opdraget i. Man maa ikke kalde eskimohunden litet lærenem, fordi om den ikke kan sitte paa baken og spise sukker paa kommando. Det er kunster, som har ligget dens alvorlige livsgjerning saa fjernt, at den aldrig, eller meget vanskelig vil kunne lære dem. Imellem hundene selv eksisterer bare den sterkeres ret. Den sterkeste regjerer og gjør uomtvistet hvad han vil. Ham tilkommer alt. Den svakere faar smulene. Venskap opstaar let blandt disse dyr, altid forenet med respekt, frygten for den sterkere. Den svakere søker i sin selvopholdelsesdrift beskyttelse hos den sterkere. Den sterkere mottar kaldet som beskytter og skaffer sig derved en tro hjælper — stadig med tanken paa en endda sterkere. Selvopholdelsesdriften er at søke overalt. Og saa er det i deres forhold til mennesket ogsaa. Den har lært at prise ham som sin velgjører, av hvem de faar alt til sit livsophold. Det ser ut som der kommer kjærlighet og hengivenhet ogsaa ind i dette forhold, men det bunder vel alt her ogsaa, ved nærmere undersøkelse, i selvopholdelsesdriften. Eskimohunden har som følge herav langt større respekt for sin herre end almindelige hunder, hos hvem respekten

FRAMVETERANEN LINDSTRØM

bare utvikles som en følge av frygt for bank. Jeg kunde uten betænkning ta maten ut av munden paa hvilkensomhelst av mine 12 hunder. Ingen av dem vilde gjøre forsøk paa at bite mig. Og hvorfor? Jo, den vilde ikke vove det av frygt for intet at faa næste gang. Med mine hunder hjemme vilde jeg sandelig ikke forsøke det samme. De vilde straks fare op og forsvare sin mat og ikke genere sig for at bruke tænderne om det var nødvendig. Og dette tiltrods for, at disse hunder tilsynelatende har fuldt ut like stor respekt, som de andre. Hvad er saa grunden? Jo, deres respekt er ikke basert paa det alvorlige grundlag — selvopholdelsesdriften — men simpelthen paa frygten for juling. Og i et tilfælde som dette viser det sig, at grundlaget er for svakt. Lysten til mat

„FIK” OG „LASSESEN”, MINE TO YNDLINGSHUNDER

vinder over frygten for bank, og resultatet blir — et glefs.

Et par dager senere indfandt overvintringspartiets sidste mand — Adolf Henrik Lindstrøm — sig, og dermed maatte forholdene ansees for endelig ordnet. Han hadde hittil været ombord og passet matstellet der, men nu var han ikke nødvendig der længer. Hans kunst vilde bli mere skattet blandt „maalmændene”. Ekspeditionens yngste medlem, kokken Karenius Olsen, overtok fra den dag av hele matstellet paa „Fram” og forestod dette arbeide paa en sjelden samvittighetsfuld og dygtig maate, helt til vi kom til Hobart i mars 1912, da han igjen fik hjælp. Godt gjort av en gut paa 20 aar! Gid vi hadde mange slike. — Med Lindstrøm kom stellet og det

WISTING PAA SÆLJAGT TÆT VED „FRAMHEIM”

daglige brød i orden. Røken steg lystig op av den skinnende sorte røkhat og forkyndte, at nu var barrieren virkelig bebodd. Hvor det var koselig, naar vi kom kjørende op efter dagens arbeide, at se denne røken stige tilveirs! Det er jo igrunden saa litet, men sier allikevel saa uendelig meget.

Med Lindstrøm kom foruten mat ogsaa lys og luft; — begge dele hans specialiteter. Luxlampen var det første han rigget op og skaffet os et lys, som bidrog meget til følelsen av hygge og velvære gjennem den lange vinter. Luft skaffet han os ogsaa; men her tok han rigtignok Stubberud til kompagnon. Sammen greide disse to at skaffe os den fineste, reneste barriereluft i vor bekvemmelighet under hele opholdet. Uten arbeide gik det vistnok ikke, men det brydde de sig ikke om. Ventilationen var lunefuld og kunde av og til slaa klik. Helst skedde det, naar det var blikstille. Mange var de kunster

SÆLJAGTEN VED „FRAMHEIM”

og knep, firmaet da anvendte for at faa luftvekslingen igang igjen. Som oftest brukte de en primus under opgangsrøret og kolde isomslag paa nedkomstrøret. Mens den ene laa paa maven med primussen under opgangsrøret og drog luften op den vei, sprang den anden op paa taket og slap store snestykker i „nedkomsten” for at hale luften ned og ind den vei. Paa denne maate kunde de holde det gaaende i timevis uten at gi sig. Langt om længe endte det med, at ventilationen uten synlig aarsak igjen var i fuld virksomhet. Det er ikke tvil om, at god luftveksling er av stor vigtighet baade for sundhet og velvære under en overvintring. Jeg har læst om ekspeditioner, som stadig har lidt av kulde og fugtighet med derav følgende sygdom. Bare paa grund av daarlig ventilation. Er tilgangen paa frisk luft tilstrækkelig, vil brændematerialene utnyttes bedre og varmeproduktionen selvfølgelig bli større. Er tilgangen for knap, gaar en stor del av brændselen tapt, og kulde og fugtighet blir følgen. Luftvekslingen maa selvfølgelig kunne reguleres efter behovet. Vi brukte bare luxlampen i vort hus ved siden av komfuren i kjøkkenet, og med denne holdt vi stuen saa varm, at de som laa i overkøiene stadig klaget over varme.

Oprindelig var der plads til 10 køier i stuen; men da vi blev bare 9 mand, tok vi den ene køie væk og brukte denne plads isteden til kronometerskap. Dette indeholdt 3 almindelige skibskronometre. Desuten hadde vi 6 observationsur, som vi til stadighet bar paa os, og som blev sammenlignet hele vinteren igjennem. De meteorologiske instrumenter fik plads i kjøkkenet, den eneste plads vi hadde. Lindstrøm overtok stillingen som underbestyrer ved „Framheim meteorologiske station” og blev ekspeditionens instrumentmaker.

Paa loftet stuvet vi alle saker, som ikke taalte større frost, saasom mediciner, saft, syltetøi, fløte, pickles og sauser. Desuten alle slædekassene. Til biblioteket blev der ogsaa indrettet plads paa loftet.

Uken fra mandag 30. januar benyttet vi til at kjøre op kul, ved og olje og hele vort forraad av tørfisk. Temperaturen denne sommer varierte mellem ÷15° og ÷25° Celsius, en herlig sommertemperatur. Sæl skjøt vi ogsaa daglig mange av, og vi hadde allerede nu en svær haug — henved 100 stykker — liggende paa pladsen utenfor stuedøren.

En aften som vi sat og spiste, kom Lindstrøm ind med det bud, at nu behøvde vi ikke længer gaa ned paa sjøisen for at skyte sæl; nu kom sælen op til os. Vi

WEDDELLSÆL MED UNGE

ut, og ganske rigtig. Ikke langt undav, med kurs for hytten kom der anstigende en crabeater, glinsende som sølv i solen. Den kom like op til os, blev fotografert og — skutt.

Her en dag oplevde jeg noget ganske merkelig. Min bedste hund „Lassesen” frøs sin venstre bakpote ganske hvit. Det skedde, mens vi alle var ute og kjørte. „Lassesen” var frimand, og hadde i et ubevogtet øieblik set sit snit til at komme løs. Friheten benyttet han, som de fleste av disse bikjer, til slagsmaal. De elsker at slaas og kan ikke la være. Han hadde yppet kiv med „Odin” og „Tor” og var kommet i batalje med dem. Kjettingene som disse stod fastbundet i, hadde i kampens tummel viklet sig om „Lassesen”s ben og snørt sig

LØITNANT PRESTRUD

til, saa fast at blodcirkulationen stoppedes. Hvor længe han stod slik, vet jeg ikke. Men da jeg kom, saa jeg straks, at hunden var paa feil plads. Ved nærmere undersøkelse opdaget jeg forfrysningen. Jeg tilbragte nu en halv times tid med at faa blodomløpet i gang igjen. Dette lykkedes mig ogsaa ved stadig at holde poten i min varme haand. I begyndelsen, saa længe labben var følelsesløs, gik det bra; men da blodet paany begyndte at strømme igjennem den, gjorde det selvfølgelig ondt, og „Lassesen” blev utaalmodig. Han ynket sig og kastet med hodet henimot det syke sted, som om han vilde gjøre mig opmerksom paa, at han ikke fandt operationen behagelig. Forsøk paa at glefse gjorde han ikke. Poten hovnet svært op efter behandlingen; men dagen efter var

„FRAM” OG „TERRA NOVA” I HVALBUGTEN

„Lassesen” like god igjen, stak bare litt paa det venstre bakben.

Mine dagboksoptegnelser fra denne tid er alle i telegrafisk stil, sandsynligvis paa grund av det stadige arbeide. Saaledes ender den i februar med følgende ord: En keiserpingvin kom netop paa besøk — „suppekjelen!” Den fik saamen ingen lang gravskrift. I denne uke befridde vi sjøpartiet for de sidste bikjer — ca. 20 hvalper. Glæden var stor ombord, da den sidste forlot dækket, og det kunde man sandelig ikke si noget om. Med opimot 20 graders kulde, som det hadde været i den sidste tid, var det ikke mulig at holde dækket rent. Alt frøs jo med én gang. Selv stivfrosset var det ikke noget behagelig stof at ta i. Da de hadde faat alle bikjene ut paa isen, gik de løs paa dækket med salt og vand, og det varte ikke længe, før vi kjendte „Fram” igjen. Ungene blev sat i kasser og kjørt op til Framheim. Der hadde vi reist et 16-mandstelt for at ta imot dem. Men helt fra første øieblik av negtet de at opholde sig der, og det var ikke andet raad end at slippe dem ut. Alle hvalpene tilbragte en stor del av vinteren under aapen himmel. Saalænge sælskrottene laa paa bakken, hadde de tilhold der. Senere søkte de andetsteds hen. Teltet, som var blit saa foragtet av de smaa, kom dog til nytte. Tisper, som skulde føde, fik sin plads der. Teltet gik under navn av „Stiftelsen”.

Det ene 16-mandstelt efter det andet blev reist, og „Framheim” saa tilslut ganske imponerende ut. 8 av disse telter blev reist for vore 8 hundespann. 6 var oplagstelter, 3 for tørfisk, ett for ferskt kjøt, ett for proviant og ett for kul og ved, — 14 i det hele. De blev reist efter en plan som var opstukket paa forhaand; da alle var reist, var det en hel leir.

Vore hundesæler hadde en av disse dager undergaat en betydelig forandring. En av deltagerne fik nemlig den gode idé at kombinere Alaska- og Grønlands-sælen. Herved fik vi en sæle, som tilfredsstillet alle fordringer. Denne konstruktion brukte vi bestandig senere, og vi kom alle til det resultat, at den var de andre betydelig overlegen. Hundene lot ogsaa til at like sig bedre i dem. At de arbeidet lettere og bedre er sikkert. Gnavsaar som opstaar saa ofte under bruk av den grønlandske sæle, var absolut ukjendt.

„TERRA NOVA” FORLATER HVALBUGTEN

Den 4. februar blev en begivenhetsrik dag. Vi kom kjørende med vore tomslæder nedover til „Fram” kl. 6 ½ om morgenen den dag som de andre. Da førstemand naadde op paa aasryggen, begyndte han at sprælle med armer og ben og gestikulere som en gal. Jeg forstod straks, at han saa noget, men hvad? Næste mand sprællet endnu værre og prøvet ogsaa at rope til mig; men uten nytte. Jeg forstod fremdeles ingen ting. Men nu var det min tur til at komme over aaskammen, og jeg begyndte som rimelig kan være at bli noksaa nysgjerrig. Nu var det bare nogen meter igjen. Men — der kom forklaringen. Langs med iskanten, like søndenfor „Fram”, laa en stor bark fortøiet. Vi hadde jo nok talt om mulig heten av at træffe „Terra Nova”, kaptein Scotts fartøi, naar det var paa vei til Kong Edward VII’s land; men overraskelsen var allikevel stor. Nu var det min tur til at agere sprællemand, og jeg er sikker paa, at jeg ikke gjorde mine saker daarligere end de to første. Og det samme gjentok sig med alle, som naadde bakkekammen. Hvad sidste mand gjorde, har jeg aldrig faat sikker greie paa; men han sprællet vel han ogsaa, tænker jeg. Hadde en fremmed staat og betragtet os den morgen paa aaskammen, vilde han sikkert ha antat os for en flok gale mennesker.

Veien forekom os svært lang den dag, men endelig rak vi da frem og fik fuld forklaring. „Terra Nova” var kommet ind klokken 12 om natten. Vor vagtmand hadde netop været nede og faat en kop kaffe til at styrke sig paa. Da han kom op igjen, laa der to fartøier ved barrierekanten. Han gned sig i øinene, kløp sig i laaret og prøvet paa endda flere maater at overbevise sig om, at han sov. Men nei. Da han kløp sig i laaret — sa han senere — gjorde det svinagtig ondt. Han maatte altsaa allikevel være vaaken, og han kom derfor mer og mer til den slutning, at der virkelig laa to fartøier der.

Løitnant Campbell — lederen av østpartiet, som skulde utforske Kong Edward VII’s land, — kom først ombord og avla Nilsen en visit. Han fortalte, at de ikke hadde kunnet naa land, og at de nu var paa tilbakeveien til Mc. Murdo sund. Derfra var det deres hensigt at gaa til Cap North og utforske landet der. Straks efterat jeg var kommet ombord, kom løitnant Campbell over til „Fram” igjen, og jeg fik da meddelelsen fra ham selv. Vi lastet saa vore slæder og kjørte atter hjem. Klokken 9 formiddag hadde vi den store glæde at motta løitnant Pennal — „Terra Nova”s fører, — løitnant Campbell og ekspeditionens læge som de første gjester i vort nye hjem. Vi

„FRAM”S AVREISE FRA HVALBUGTEN

tilbragte et par rigtig behagelige timer sammen. Senere paa dagen gjorde tre av os en visit ombord i „Terra Nova” og blev der til lunch. Vore verter var overordentlig elskværdige og tilbød at ta post med for os til New Zealand. Hadde jeg saasandt hat tid, hadde jeg gjerne mottat denne venlige hjælpsomhet; men det var ikke tale om at vi hadde tid til at skrive nu. Hver time var kostbar. — Klokken 2 eftermiddag kastet atter „Terra Nova” loss og forlot Hvalbugten. Vi gjorde en merkelig erfaring efter dette besøk. Vi var blit forkjølet næsten allesammen. Det ytret sig med nysing og snue. Det varte ikke længe — nogen timer — saa var det over.

Denne søndag — 5. februar — hadde vi „sjørøverne” til gjester. Vi maatte ha dem i to avdelinger, da jo ikke alle paa en gang kunde forlate fartøiet. 4 var til middag og 6 til alten. Det var ikke stort vi hadde at byde paa, men det var heller ikke saa meget for traktementets skyld, som for at vise dem vort nye hjem og ønske dem lykkelig reise.

Nu begyndte det at bli litet arbeide for os alle 8 med opbringelse av saker fra „Fram”, og det stod klart for mig, at nogen av os kunde gjøre mere nytte andetsteds. Det blev derfor bestemt, at 4 mand skulde bringe iland det lille, som var igjen, og de 4 andre reise sydover til 80° s. br., dels for at utforske de nærmeste omgivelser, dels for at begynde at føre proviant sydover. Det gav os atter hændene fulde. De 4 som skulde fortsætte arbeidet ved stationen var Wisting, Hassel, Stubberud og Bjaaland. Vi andre fik det travlt med at sætte os istand. Det meste var forresten alt færdig. Endnu hadde vi ingen erfaring hat paa langtur. Det var den, vi skulde skaffe

HELMER HANSEN PAA SÆLJAGT

os nu. Avgangen blev sat til fredag 10. februar. Den 9. gik jeg ombord og sa farvel. Det var at anta, at „Fram” var gaat, naar vi kom tilbake. Jeg hadde saa meget at takke alle disse kjække folk for. Jeg visste det var haardt for dem alle — næsten uten undtagelse — at skulle forlate os nu paa dette interessante tidspunkt og gaa ut for at kjæmpe i maanedsvis i kulde og mørke, is og stormer, og saa ha den samme seilas igjen til næste aar for at hente os. Det var sandelig en haard tørn; men ingen av dem klaget. Alle hadde lovet at gjøre sit bedste for at fremme saken, og derfor gik de til sin pligt uten knur.

FRA SÆLJAGTEN PAA BARRIEREN

Jeg efterlot en skriftlig ordre til „Fram”s fører, kaptein Nilsen. Indholdet av den kan uttrykkes i faa ord: „Utfør vor plan paa den maate, De selv finder bedst.” Jeg kjendte den mand, jeg. gav ordren. En dygtigere og ærligere næstkommanderende kunde jeg aldrig ha faat. Jeg visste „Fram” var tryg i hans hænder.

Løitnant Prestrud og jeg tok en tur sydover for at utse en passende opstigning til barrieren paa den anden side av bugten. Sjøisen over bugten var ganske jevn paa denne strækning. Bare nogen sprækker hist og her. Længere inde var der merkelig nok lange rækker av gamle skrugarer. Hvad kunde det betyde? Denne strækning laa da virkelig helt beskyttet mot havet, saa derfra syntes ikke disse dannelser at kunne skrive sig. Senere fik vi forhaabentlig anledning til at se nøiere paa disse

WEDDELLSÆL MED UNGE

forhold. Nu hadde vi ikke tid til det. Korteste, rette vei mot syd var hvad vi søkte nu. Bugten var ikke bred over her. Avstanden fra Framheim til denne del av barrieren var henimot 5 km. Opstigningen til den var ikke vanskelig; naar jeg undtar nogen enkelte sprækker, var den ganske fin. Stigningen var ikke lang, men kanske nok i det bratteste laget. Høiden var 60 fot. Det var helt spændende at gaa opover bakken. Hvad vilde vi faa se paa toppen? Vi hadde endnu aldrig faat et rigtig overblik over barrieren mot syd. Dette var første gang. Vi blev igrunden ikke overrasket over hvad vi saa, da vi rak op. En uendelig slette som ytterst mot syd tapte sig i horisonten. Vor kurs — kunde vi se — vilde netop føre os paa kanten av det før omtalte høidedrag, et godt merke for senere tider. Føret var udmerket. Et litet lag passelig løs sne dækket over et haardt underlag og gjorde det meget bekvemt for skiene. Terrængforholdene fortalte os med det samme, at vi hadde valgt den rette skitype — slettetypen, lang og smal. Vi hadde opnaadd hvad vi vilde, at finde en opstigning for vor marsj mot syd, og banen var fri. Dette sted blev senere merket med flag og gik under navn av „Startpladsen”.

Baade paa utveien og paa tilbakeveien passerte vi store flokker av sæl, som laa og sov. De brydde sig ikke det fjerneste om os. Gik vi bort og vækket dem, saa løftet de litt paa hodet og betragtet os et øieblik, rullet saa over paa den anden side og sov videre. Det var tydelig at se, at disse dyr her paa isen ingen fiender hadde. De vilde nok ha utsat sine vagtposter, som deres brødre i nord gjør, hvis de hadde hat noget at frygte.

Vi brukte idag skindklær for første gang. Det var renskindsklær av eskimosnit. Men de viste sig for varme. Det blev ogsaa vor erfaring senere. I lav temperatur er de uten sammenligning bedst. Men her sydpaa hadde vi som regel ikke lav temperatur paa vore slædereiser. De faa ganger vi observerte nogen kulde at tale om, var vi altid i skind. Da vi kom hjem den kveld fra vor rekognoscering, behøvde vi ikke gaa i dampbad.

Den 10. februar klokken 9 ½ formiddag startet den første ekspedition mot syd. Vi var 4 mand med 3 slæder og 18 hunder, 6 for hver slæde. Lasten beløp sig til ca. 250 kg. proviant pr. slæde. Desuten proviant og utstyr beregnet for turen. Hvor lang tid den vilde komme til at vare, kunde vi ikke tilnærmelsesvis beregne, da alt var ukjendt. Paa slædene førte vi i særdeleshet hundepemmikan til depotet — 160 kg. pr. slæde, desuten en

PARTI AV BARRIEREN

del renskaaret sælbif, spæk, tørfisk, chokolade, margarin og kjæks. Vi hadde 10 høie bambusstænger med sorte vimpler til at merke veien med. Av utstyr forøvrig hadde vi 2 tremandstelter, 4 enkeltmandssoveposer og det nødvendige kokeutstyr.

Hundene var meget villige, og vi forlot „Framheim” i fuld galop. Over barrieren gik det bra. I nedkjørselen til sjøisen maatte vi passere gjennem en del store skrugarer, et temmelig ujevnt terræng. Følgene uteblev heller ikke. Rundt bar det snart med den ene, snart med den anden. Men det gik bra. Vi fik prøvet vore greier, og det er altid en fordel. Vi maatte ogsaa passere temmelig nær flere grupper av sæl, og det var for fristende for hundene. Ut bar det til siden og i fuldt firsprang mot sælen. Men denne gang var lasten tung, og de blev snart kjed av ekstraarbeidet. Midt paa bugten fik vi „Fram” i sigte. Isen hadde nu gaat op helt ind, og den laa fortøiet til selve barrieren. Vi blev fulgt paa vei av de 4 kamerater, som skulde bli hjemme. Først og fremst vilde de gjerne se os vel avgaarde. Dernæst ønsket de at gi os en haandsrækning borte paa bakkekneiken. Vi hadde nemlig en liten tanke om, at den vilde komme til at koste os en vaat skjorte. Og endelig skulde de drive sæljagt, som der var god anledning til her. Overalt, hvor vi saa hen, laa der sæl. Svære, fete bæst.

Jeg hadde stillet hjemmepartiet under Wistings kommando og git dem arbeide nok. De skulde kjøre op resten av sakene fra fartøiet og bygge et stort, rummelig bislag mot husets vestre endevæg, saa vi slap at gaa direkte ut paa isen fra kjøkkenet. Desuten hadde vi tænkt at anvende det til snekkerverksted. Men sæljagt skulde de drive, sent og tidlig. Det gjaldt at faa sæl nok, saa alle, baade mennesker og dyr, kunde leve i overflod. Og her var nok at ta av. Raket vi op for fersk mat i vinterens løp, vilde det udelukkende være vor egen skyld.

Det var godt, vi fik den hjælpen i kneiken. Ikke større end den var, voldte den os adskillig besvær. Men vi hadde jo bikjer nok, og naar vi spændte det tilstrækkelige antal for, maatte slædene op. Gad vite, hvad de tænkte ombord. De saa jo, at vi allerede hadde besvær med at komme op her. Hvordan skulde det saa gaa, naar vi skulde op paa plataaet? Kanske de tænkte paa det gamle ord: Øvelsen gjør mesteren.

Paa startpladsen stoppet vi. Her skulde vi skilles

ET PARTI AV BARRIEREN

fra kameratene. Ingen av os var særlig sentimentalt anlagt. Et ærlig haandtryk og saa adjø.

Vor marsjorden var saaledes: Prestrud først paa ski for at vise retningen og opmuntre bikjene. Det gik altid bedre, naar nogen gik foran. Dernæst kom Helmer Hanssen. Han fik denne plads og beholdt den paa alle turer — den ledende slæde. Jeg kjendte ham godt fra før og ansaa ham for den dygtigste hundefører, jeg hadde truffet. Han førte standardkompasset paa sin slæde og kontrollerte Prestruds gang. Efter ham fulgte Johansen, ogsaa med kompas. Tilslut kom jeg med tællehjul og kompas paa slæden. Naar jeg foretrak at kjøre sidst, da var grunden den, at jeg altid kunde se, hvad der foregik. Hvor forsigtig man end er, er det uundgaaelig, at man paa slædeturer taper gjenstande av slæden av og til. Er sidstemand opmerksom paa dette, kan ofte ubehageligheter undgaaes. Jeg kunde nævne flere ganske vigtige ting, som blev mistet paa vore turer og plukket op igjen av sidstemand.

Den haardeste job og tungeste tørn er selvfølgelig førstemands. Han skal brøite vei og drive sine bikjer frem, mens de andre bare har at følge. Derfor al ære til den som greide jobben fra første til sidste dag — Helmer Hanssen.

Forløperstillingen er saavisst heller ikke misundelsesværdig. Han slipper vistnok alle ubehageligheter med hundene, men det er forbandet kjedelig at gaa der alene og glane paa ingenting. Hans eneste adspredelse er tilropene fra første slæde: „Tilhøire litt — tilvenstre litt!” Det er ikke saa meget disse ensformige ord som adspreder ham, som tonen, hvori de blir ropt. Av og til

ET HØIT KAP PAA BARRIEREN

kommer de paa en saan maate, at han kan forstaa, at han gjør sine saker rigtig godt. Men av og til løper det ogsaa koldt ned over ryggen paa ham. Den som ropte kunde nemlig likesaa godt ha tilføiet „kua”. Tonen var ikke til at ta feil av. Det er ingen let sak at gaa ret i et terræng hvor man ingen merker har. Tænk Dem en svær, endeløs slette i tyk taake, at De skal gaa ret over den. Blikstille er det ogsaa. Sneen ligger jevn uten fokskovler. Hvad vil De gjøre? En eskimo kan greie det, men ingen av os. Vi vil dreie til høire og til venstre, til venstre og til høire og gi den ledende hundekjører med standardkompasset et evig bryderi. Det er merkelig, hvordan saant virker paa sindet. Skjønt han godt vet, at forløperen ikke kan gjøre det bedre, og at han ikke kunde gjøre det bedre selv, saa blir han dog irritert i længden og arbeider sig selv op til at tro, at den intet anende, fuldstændig uskyldige forløper gjør disse kroker bare for at ærgre ham. Og kommandoen „til venstre litt” kommer da i en tone, som baade menes og opfattes som alt andet end smigrende. Jeg har personlig erfaring fra begge leire. For hundekjøreren gaar tiden ganske anderledes hurtig. Han har sine hunder at passe paa og maa se til at alle arbeider og ingen „lurer'n av”. Mange andre ting inden spannet lægger ogsaa beslag paa hans opmerksomhet. Og slæden selv maa passes uavladelig. Gjør man ikke det, vet man ikke ordet av det, før en liten ujevnhet i terrænget har bragt meiene i veiret. Og det at reise op en kantret slæde, som veier ca. 300 kg., er ingen fornøielse, saa heller end at risikere dette, anvender han hele sin opmerksomhet paa det som foregaar.

Fra startpladsen stiger barrieren ganske smaat, indtil den ved en tverryg gaar over i den fuldstændige slette. Her oppe paa ryggen stopper vi endnu en gang. Vore kamerater er forsvundet og er gaat til sit arbeide. Men der i det fjerne ligger „Fram” omgit av en skinnende, hvitblaa ramme. Man er ikke mere end et menneske. Uvissheten ligger altid paa bunden. Skal vi møtes igjen? Og isaafald under hvilke forhold? Meget laa mellem da og næste gang. Det store, vældige hav paa den ene side, og den ukjendte ismasse paa den anden. Saa meget kan

FRA EN SØNDAGSUTFLUGT PAA BARRIEREN
INDE PAA BARRIEREN

hænde. — Flagget fylder sig ut, vifter et sidste farvel og blir borte. — Vi er paa vei mot syd.

Denne første tur indover barrieren var unegtelig spændende. Grunden var absolut ukjendt, utstyret uprøvet. Hvordan vilde terrænget arte sig? Vilde det fortsætte i denne uendelige vidde uten hindringer av nogen sort? Eller vilde naturen byde os uovervindelige vanskeligheter? Hadde vi ret i vor antagelse, at hunder var den bedste trækkraft i disse egne, eller hadde vi gjort rettere i at ta ren, ponnier, automobiler eller aeroplaner, o. s. v.?

Det gik strykende fort bortover. Føreforholdene var udmerket. Hundefoten traadte netop i et litet lag løs sne. Akkurat saa de fik et godt, sikkert tak. Veirforholdene var ikke ganske som vi ønsket dem i et ukjendt land. Vistnok var det stille og mildt og helt behagelig at gaa forsaavidt. Men belysningen var ikke god. Graasløret, den ubehageligste belysning næst taake, hadde lagt sig over landskapet og fik barriere og himmel til at smelte sammen. Nogen horisont saa man ikke. Dette graaslør, sandsynligvis en yngre søster av taaken, er overordentlig ubehagelig. Man svæver altid i uvisshet

HELMER HANSSENS HUNDESPANN

om hvordan omgivelsene er. Der dannes ingen skygger. Alting ser ens ut. I saadan belysning er det ikke godt at være forløper. Han ser ikke ujevnhetene i terrænget, før det er for sent, før han er midt oppe i dem. Da ender det ofte med et fald eller med fortvilede anstrengelser for at holde sig paa benene. Kjørerne har det bedre. De kan støtte

FORREVET TERRÆNG INDE PAA BARRIEREN

sig med en haand til slæden. Men de maa ogsaa være paa post mot ujevnhetene og passe paa, at slæden ikke kantrer. Denne belysning leter ogsaa svært paa øinene, og der kommer ogsaa sneblindhet efter saadanne dager. Grunden er ikke bare den, at man anstrenger øinene uavladelig; men det kommer ofte av uforsigtighet ogsaa. Man er nemlig tilbøielig til at skyve snebrillene op paa panden, især hvis man har mørke glas. Vi greide os forresten altid merkelig godt. Bare nogen faa av os har hat et litet streif av denne ubehagelige sygdom. Sneblindheten har merkelig nok noget tilfælles med sjøsyke. Spør man en mand, om han er sjøsyk, vil han i 9 à 10 tilfælder svare: Nei, langt fra — bare vondt i maven. Det samme, men paa en anden maate med sneblindheten. Kommer en mand ind i teltet om kvelden med et betændt øie, og man spør ham, om han er sneblind, saa vær sikker paa, at han blir halvveis fornærmet: „Sneblind — aa, var det likt sig det, nei, langt fra — bare noget rusk i øiet.”

Vi gjorde 28 km. den dag uten anstrengelse. Vi hadde to telter og laa sammen to og to i hvert telt. Disse telter var sydd for 3 mand, men for smaa til 4. Kokingen foregik bare i det ene. Baade for at spare, saa vi kunde lægge mer i depotet, og fordi det var en unødvendighet, da det endnu var ganske mildt i veiret.

Allerede paa denne første tur, og siden paa alle depotturene, tok vort morgenstel alt for lang tid. Vi begyndte stellet klokken 4 morgen, men var endda ikke under marsj før næsten klokken 8. Jeg søkte stadig midler til at rette paa dette. Man spør hvad grunden kunde være, og jeg skal svare ærlig og oprigtig, hvad det var. Sommel,

PAA EGEN HAAND

hverken mere eller mindre. Paa disse depotturene var det nu heller ikke saa farlig; men paa hovedturen maatte vi uten bøn banlyse al sommel.

Den næste dag gjorde vi de bestemte 28 km. paa 6 timer og slog leir allerede tidlig paa eftermiddagen. Hundene var temmelig trætte, da det hadde gaat opover hele dagen. Paa en avstand av 56 km. kunde vi idag se ned i Hvalbugten. Det beviste, at vi hadde steget noksaa betragtelig. Vi anslog vor leirplads den aften til 500 fot over havet. Vi var forbauset over denne stigning, men burde igrunden ikke ha været det, da vi jo allerede den første dag vi saa bunden av bugten anslog dette høidedrag til 500 fot. Men hvordan det nu er eller ikke, saa har de fleste av os en utpræget lyst til at opstille teorier og finde paa noget nyt. Det andre har set er der ikke noget i. Og ved denne leilighet grep vi anledningen — jeg sier vi, for jeg var ogsaa med paa at opstille en ny teori — læren om en fra det antarktiske plataa jevnt skridende bræ. Vi saa os i aanden stige jevnt og gradvis til tops og paa denne maate undgaa en brat og slitsom opstigning mellem fjeldene. Dagen hadde været meget varm — ÷11°C — og jeg hadde været nødt til at kaste alt, saa nær som de aller nødvendigste underklær. Min paaklædning kan bedst forstaaes av det navn stigningen fik: underbuksebakken.

Det var tyk taake, da vi tørnet ut næste morgen. Grisagtig ubehagelig. Her gik hver tomme over jomfruelig grund, og det skulde ske i blinde. Vi hadde den dag følelsen av at gaa utover. Klokken 1 middag blev der rapportert land ret forut. En av dem, som gik foran mig, slok slik ut med armene, at jeg tænkte det maatte

EN AV ANTARKTIS URINVAANERE

være usedvanlig stort. Jeg saa absolut ingenting, men det var der heller ikke noget rart i. Mit syn er daarlig, og landet eksisterte ikke. Taaken hadde lettet, og terrænget saa en smule kupert ut. Landfantasien holdt sig til næste dag, da vi fik visshet for, at det bare hadde været en nedfaldende taakebanke.

Denne dag skeiet vi ut, idet vi overskred de bestemte 28 km. og gjorde 40 km. Vi gik meget let klædd. Skindklær kunde der ikke være tale om; de blev straks lagt til side. Ganske lette vindklær var alt, hvad vi brugte over underklærne. I soveposen laa flere av os paa den tur barbent.

Den næste dag blev vi overrasket av tindrende klart veir og blikstille. For første gang fik vi nu et godt overblik. Mot syd syntes barrieren at fortsætte jevn og fin uten stigning. Mot øst derimot steg terrænget merkbart; sandsynligvis mot Kong Edward VIIs land, mente vi dengang. Ut paa formiddagen passerte vi over den første revne, vi hittil hadde truffet. Den var tilsynelatende fyldt for længe siden. Vor distanse den dag var 37 km.

Paa disse depotturer hadde vi stor glæde av vore termosflasker. Midt paa dagen gjorde vi holdt og tok os en kop skoldende het chokolade. Det var jo ogsaa ganske bekvemt saan midt paa snevidden uten bryderi at kunne faa sig en kop chokolade. Paa den endelige tur mot syd tok vi ikke vor termosflaske med. Vi holdt ikke lunch da.

Den 14. februar rak vi efter en marsj paa 18.5 km. frem til 80° s. br. Desværre opnaadde vi ikke at faa nogen astronomisk observation paa den tur, da den teodolit, vi hadde med, slog sig vrang, men senere

NOGEN AV FRAMEKSPEDITIONENS MÆND
Fra venstre til høire: Alexander Kutchin, Thv. Nilsen, Rønne, Ludvig Hansen, Halvardus Kristensen, Lindstrøm,
Hj. Gertsen, Sundbeck, Karenius Olsen, Nødtvedt.

observationer gjort ved flere anledninger gav 79° 59' s. br. Ikke saa værst gaat i „taaka”. Strækningen hertil hadde vi merket op med en bambusstang med flag paa for hver 15 km. Nu da vi ingen astronomisk bestemmelse fik av stedet, fandt vi, at disse flaggene var utilstrækkelige. Vi maatte derfor se til at finde andre merkemidler. Nogen tomkasser blev slaat istykker og gav en del merker, men paa langt nær ikke nok. Da faldt vore øine paa ½ bundt tørfisk, som laa paa en av slædene, og merkepælene var fundet. Gad vite, om nogen vei nogensinde er blit merket med tørfisk før. Tviler paa det.

Straks efter vor ankomst til 80-graden — klokken 11 formiddag — begyndte vi at opføre et depot. Det blev bygget ganske solid og hadde en høide av 12 fot. Føret her paa 80° s. br. var ganske forskjellig fra den øvrige vei vi hadde faret. Dyp, løs sne overalt gjorde indtryk av, at den maatte ha faldt under helt rolige veirforhold. De fleste ganger vi passerte forbi her — ikke alle — fandt vi denne løssne.

Efterat depotet var i orden og fotografert, kastet vi os paa slædene og begyndte hjemreisen. Det var ganske rart at sitte paa og bli trukket; det var noget som ellers aldrig forekom. Prestrud sat paa, han ogsaa. Hanssen kjørte først, men da han nu hadde de gamle spor at holde sig til, gik det lystig uten forløper. Paa den bakerste slæde hadde vi merkepælene. Prestrud sat og saa paa distansehjulene og sang ut for hver halve kilometer; samtidig stak jeg da en tørfisk i sneen. Denne merkemetode viste sig glimrende. Ikke alene førte tørfisken os ved flere anledninger ind paa ret vei, men den var ogsaa til glimrende nytte, da vi paa næste tur vendte hjem med utsultede bikjer.

„FRAMHEIM” MED PROVIANTTELTET OG KULTELTET

Denne dag tilbakela vi 70 km. Vi kom ikke tilkøis før klokken 1 om natten. Det forhindret dog ikke, at vi alle var paa'n igjen klokken 4 med vort morgenstel og avsted klokken 7 ½ formiddag. Klokken 9 ½ aften kjørte vi ind til „Framheim” efter at ha tilbakelagt 100 km. den dag. Hvorfor vi kjørte saa paa, var ikke for at sætte nogen barriererekord, men for om mulig at række tilbake, inden „Fram” gik og faa anledning til endnu en gang at trykke vore kameraters hænder og ønske dem lykkelig reise. Men da vi kom utenfor barrierekanten, saa vi, at vi trods alt vort slit kom for sent. „Fram” var der ikke. Det føltes ubegripelig rart og tungt med det samme og næsten uforstaaelig. Den sunde fornuft vendte dog straks tilbake, og glæden over, at den uskadt forlot barrieren efter det lange ophold, tok snart overhaand. Vi fik høre, at den hadde forladt bugten klokken 12 middag samme dag, netop som vi spurtet paa det haardeste for at naa den.

Denne depottur var fuldt ut tilstrækkelig til at si os, hvordan fremtiden laa. I rosenrødt hadde vi efter dette lov til at se den. De tre vigtigste faktorer: terræng, føre og trækkraft hadde vi nu prøvet, og utfaldet var, at intet kunde bli bedre. Alting var i den skjønneste orden. Jeg hadde altid hat høie tanker om hunden som trækdyr. Men efter denne sidste præstation steg min beundring for disse prægtige dyr til begeistring. La os se, hvad mine hunder drev det til ved den anledning. Den 12. februar gik de 19 km. mot syd med 350 kg.s last. Samme dag 51 km. mot nord. Kun 4 av dem, „de tre musketerer” og „Lassesen” drog helt ut, idet „Fix” og „Snuppesen” helt ut negtet. Den vegt, de begyndte med fra 80° s. br. var: slæden 75 kg., Prestrud 80 kg., og mig 83 kg. Dertil kommer 70 kg. for soveposer, ski og tørfisk. En total vegt av 300 kg. eller en vegt av mellem 70—80 kg. pr. dyr. Den sidste dag 100 kg. En distanse av 170 km. pr. dag. Jeg tror hundene ved den anledning godtgjorde, at de var anvendelige paa barrieren.

Ved siden av dette glimrende resultat opnaadde vi endnu mange andre ting. Først og fremst trængte spørsmaalet om det lange morgenstel sig frem. Det kunde ikke gaa saaledes paa hovedturen. Mindst to timer maatte indspares, derom var vi ikke i tvil, — men hvorledes? Jeg fik ta tiden til hjælp og spekulere paa det. En ting, som ogsaa maatte rettes paa, var vort tunge utstyr. Slædene var arbeidet med de vanskeligste terrængforhold for øie. Terrænget her var av letteste sort og tillot som følge derav det letteste utstyr. Vegten av slædene maatte kunne reduceres mindst til halvparten — ja kanske mere. Vore store skistøvler av seilduk maatte ogsaa gjennemgaa en fuldstændig omkalfatring. De var for smaa og stive. De maatte gjøres større og mykere. Dette plag var saa betydningsfuldt for den hele færd, at vi maatte gjøre, hvad gjøres kunde for at komme til et tilfredsstillende resultat.

De 4 som hadde været hjemme, hadde utført et fint arbeide. „Framheim” var næsten ikke til at kjende igjen med den store, nye tilbygning paa den vestlige endevæg. Dette bislag hadde husets bredde — 4 m. og var ca. 3 m. paa den anden kant. Vinduer var indsat — 2 stykker — og det saa ganske lyst og venlig ut, naar man kom ind; men det skulde ikke vare længe. Desuten hadde vore bygmestre gravet en 5 fot bred gang rundt hele huset. Denne blev nu dækket over, idet skraataket simpelthen blev forlænget ned paa sneen og dannet tak overgangen. Paa mønevæggen mot øst slog man en planke i den nødvendige høide og strakte bord ned paa sneen fra den. Dette nye bordtak blev vel avstivet i underkant, da den snevegt, som vilde lægge sig paa i vinterens løp, sandsynligvis vilde bli meget stor. Denne gang stod i forbindelse med bislaget gjennem en sidedør paa den nordre væg. Gangen var laget for at ha et oplagssted for hermetik og fersk kjøt. Desuten fik vi i gangens østre ende et ypperlig sted at ta sne fra. Her kunde Lindstrøm være sikker paa at faa saa meget ren sne han bare vilde, og det var umulig utenfor huset. Her hadde vi 120 bikjer farende rundt, og de tok det ikke saa nøie, om vandet skulde brukes til kaffe eller te. Her i denne snevæg kunde han ta al den sne, han bare lystet, uten at frygte bikjene. Den store fordel hadde det ogsaa, at han slap at gaa ut i storm og kulde, hver gang han skulde ha et stykke is.

„FRAMHEIM” I FEBRUAR 1911

Hvad der nu først og fremst stod for tur, inden kulden satte ind, var indredningen av hundeteltene. Vi kunde ikke slet og ret la dem staa paa bakken. Hvis vi det gjorde, vilde vi snart faa se, at hundetændene er likesaa skarpe som kniven. Desuten vilde det bli

FRA SÆLFANGSTEN LIKE FØR „FRAM”S AVREISE

trækfuldt og koldt for dyrene. For at rette paa dette blev gulvflaten i hvert telt sænket 6 fot ned under barriereflaten. Denne utgravning maatte for en stor del gjøres med øks, da man snart støtte paa isen. Et saadant færdig hundetelt, tok sig ganske betydelig ut, naar man stod nede i bunden og saa op. Atten fot var det fra gulvflaten til teltspidsen, og 15 fot var gulvflatens diameter. Her nede i denne sneis blev der saa drevet ind 12 pæler rundt i væggen med like store mellemrum, og de forskjellige hunder i koblet fordelt. Helt fra første dag satte bikjene pris paa disse sine boliger, og det gjorde de ret i, for her hadde de det godt. Jeg kan ikke huske, at jeg en eneste gang har set frostrim i pelsen paa hundene mine nede i teltet. De hadde alle fordeler der, rummelig plads — lys og luft — uten træk. Til teltstangen lot vi staa en snesokkel igjen i midten av teltet. Denne sokkel hadde mandshøide. Det tok os to dager at sætte vore 8 hundetelter i fuld stand.

Inden „Fram” gik, hadde mine folk tat ind paa barrieren en av fangstbaatene. Det var aldrig godt at vite. Skulde man faa bruk for en baat, var det slemt ingen at ha. Fik man ikke bruk for den, saa var jo ikke nogen større skade skedd. Den blev kjørt paa to slæder forspændt med 12 bikjer og tat temmelig langt ind paa barrieren. Masten raket høit i veiret, saa man kunde se paa lang avstand, hvor den laa.

Sælfangst hadde de 4 karer ogsaa faat tid til ved siden av dette arbeide, mens vi var borte, og store masser av kjøt var nu bortstuvet overalt. Itide maatte vi dra omsorg for det telt, vi opbevarte vor hovedbeholdning av sælkjøt i. Det vilde ikke ha vart længe, om vi hadde latt den staa ubeskyttet paa bakken. For at holde bikjene borte, bygget vi en 7 fot høi mur av svære sneblokker rundt teltet. I løpet av nogen dager hadde hundene selv besørget nedisningen, og enhver mulighet for at række kjøtet var foreløbig fjernet.

Vi lot ikke stuegulvet bli gammelt under benene paa os. Vi maatte nu igjen sydover med mere mat. Avgangen blev fastsat til 22. februar. Inden den tid hadde vi

„FRAMHEIM”

meget at gjøre. Al proviant maatte først hentes hjem fra hoveddepotet og gjøres istand til reisen. Først maatte vi ordne pemmikankassene, ta ut boksene som pemmikanen var loddet ned i — 4 i hver — skjære dem op, ta de 4 rationer ut og paany lægge dem i kassen, uten blikpakning. Derved sparte vi meget i vegt, samtidig som vi slap at være brydd med dette arbeide senere ute i kulden. Blikpakningen var gjort for reisen gjennem de varme egne, fordi jeg var rædd for, at pemmikanen muligens kunde smelte og rende ned i skutebunden. Den tok lang tid denne bokseaapningen, men færdig blev vi da. Vi benyttet bislaget til oppakningsrum.

Hvad der desuten optok meget av vor tid var vort personlige utstyr. — Støvlespørsmaalet var tat op til drøftelse. De fleste av os holdt paa de store ytterstøvler, men i fornyet utgave. Der var enkelte — men ogsaa kun enkelte — som erklærte sig for tilhængere av bare

FRAMHEIM
Vinterkvarteret paa isbarrieren

mykt fottøi. I dette tilfælde gjorde det ikke saa meget, for alle visste, at de store støvler skulde bringes med paa den endelige færd for mulig brævandrings skyld. De som vilde gaa i mykt fottøi og hænge støvlene paa slæden, kunde derfor gjerne faa lov. Jeg vilde nødig tvinge nogen til at ta paa sig fottøi, som de ikke syntes om. Det kunde komme til at skaffe for store ubehageligheter og ansvar. Enhver kunde derfor gjerne gjøre, som han vilde. Personlig var jeg tilhænger av støvler med stiv saale, saafremt overstykket kunde bli gjort mykt og støvlen saa stor, at man kunde faa plads til alle de strømper, man ønsket at bære. Det var godt, at støvlefabrikanten ikke kunde se ind til os i „Framheim” i de dagene, ja, mange ganger senere ogsaa forresten. Uten barmhjertighet blev kniven sat midt i dette pragtverk og al seilduk plus en masse av det overflødige lær kuttet bort. Da jeg ikke var større kjendt med skomakerhaandverket, tok jeg med glæde imot Wistings tilbud om at operere mine. Støvlene var ikke til at kjende igjen, da jeg fik dem tilbake fra hans haand. Av form var de kanske vel saa pene før forandringen; men da formen spiller en grumme liten rolle, naar bare støvlene er behagelige og bekvemme, var de ved forandringen steget mange grader. Den tykke seilduk var revet bort og erstattet med tyndt vindtøi. Store kiler var indsat i taaen, saa der blev plads til adskillig flere par strømper. Desuten var en av de mange saaler ogsaa fjernet og større rum skaffet, den vei. Nu forekom det mig, at jeg hadde faat et fotplag som opfyldte alle de krav jeg stillet. Stiv saale, godt brukbar til Høyer-Ellefsen-bindinger, og myk forresten, saa foten ikke blev klemt noget sted. Trods alle disse forbedringer kom mine støvler endnu en gang før hovedfærden i operatørens hænder. Men da var de ogsaa fuldkomne. Alle de andre støvler gjennemgik samme forandring, og utstyret blev for hver dag mer og mer komplet.

En del mindre forandringer med garderoben blev og saa foretat. En sværmet for skylapper paa luen, — en anden brydde sig ikke om det. En satte næsebeskytter paa, en anden tok den netop av. Og begge hadde gladelig gaat i døden for sin idé. Alle forandringer var av mindre betydning, men de var efter hver enkelts smag og behag og hjalp til at lysne humøret og styrke selvtilliden. Buksesælepatenter kom ogsaa paa moten. Selv opfandt jeg et, som jeg en tid var meget stolt av. Ja, jeg feiret til og med den triumf, at en av konkurrentene optok det; og det hændte sjelden. Enhver vilde være sin egen opfinder og helst saa original som mulig. Det, som lignet noget som var benyttet før, gik ikke an. Men det gik os som det gik bonden, — den gamle metoden viste sig ofte at være den bedste.

Den 21. februar om aftenen var vi atter klar til avgang. Slædene — 7 i tallet — stod færdigpakket og var noksaa anseelige av utseende. Fristet av det gode resultat fra forrige tur lastet vi slædene for meget denne gang, — enkelte av dem ihvertfald. Min var overlastet. Det fik jeg senere svi for — eller mine prægtige dyr rettere sagt.

Den 22. februar klokken 8 ½ formiddag satte karavanen sig i bevægelse — 8 mand, 7 slæder og 42 hunder, og den mest slitsomme del av hele vor færd tok sin begyndelse. Det bar som vanlig raskt ut fra „Framheim”.

ET KAP PAA BARRIEREN NÆR „FRAMHEIM”

Lindstrøm, som skulde stelle hjemme alene, stod ikke og vinket til os. Glædestraalende strøk han ind med det samme den sidste slæde satte sig i bevægelse. Han var øiensynlig lettet. Men jeg visste godt, at han om ikke ret længe vilde begynde at gjøre sig smaaturer ut og glane bort til opstigningen: Mon de ikke snart kommer?

Der blaaste en svak bris fra sydkant, enstik imot, og himlen var overskyet. Ny foksne gjorde føret tungt, og hundene slet med læssene. Vort spor fra forrige gang var ikke at se mere, men vi var heldige nok til at finde det første flag, som stod 18 km. inde. Derfra kjørte vi efter tørfisken, som tegnet sig skarpt av mot den hvite sne og var meget let at se. Vi slog leir klokken 6 eftermiddag efter at ha utgaat en distanse av 29 km. Vor leir var helt imponerende — 4 tremandstelter med to i hvert. I to av dem førtes husholdningen. Veiret hadde bedret sig utover ettermiddagen, og om aftenen hadde vi den mest tindrende klare himmel.

Næste dag var føret endnu tungere, og hundene slet haardt. Vi rak ikke mer end 20 km. efter 8 timers marsj. Temperaturen holdt sig rimelig, ÷15° C. Vi hadde mistet vore tørfisk og hadde de sidste timer bare gaat efter kompas.

Dagen den 24de begyndte skitt. Kuling paa sydøst med tæt snedrift. Vi kunde ingenting se og maatte styre vor kurs efter kompas. Det kjendtes surt at gaa mot vinden, skjønt der ikke var mere end ÷18° C. Vi gik hele dagen uten at se noget merke. Snedriften sluttet ved middagstid, og det klarnet op til klokken 3 efter middag. Som vi skulde til at se os om efter teltplads, fik vi øie paa et av vore flag, Da vi rak derhen, viste det sig at være flag nr. 5; alle bambusstængene var numererte, saa vi nøiagtig visste, hvor flaget stod. Nr. 5 stod 72 km. fra „Framheim”. Det stemte bra med den distanse, vi hadde tilbakelagt — 71 km.

Dagen efter var det stille og klart, og temperaturen begyndte at gaa ned, ÷25° C. Men tiltrods for den lavere temperatur kjendtes veiret betydelig mildere, da det var ganske stille. Vi fulgte merker og fisk hele veien og hadde, da vi sluttet vort dagsarbeide, tilbakelagt 29 km., — en fin distanse i trægt føre.

Surt og koldt med taake hadde vi det nu et par dager, saa vi øinet ikke stort av omgivelsene. Fisken og merkene fulgte vi det meste av veien. Allerede nu hadde vi nytte av fisken til ekstraføde. Bikjene tok den med graadighet. Forløperen maatte ta hver enkelt op og kaste den tilside. En av kjørerne gik saa ut, tok den op og

INDOVER BARRIEREN FRA „FRAMHEIM”

la den paa sin slæde. Var hundene kommet over fisken, som den stod i sneen, vilde de snart ha røket i den kraftigste batalje. Allerede før vi naadde depotet paa 80°, begyndte bikjene at vise tegn paa avkræftelse, sandsynligvis som følge av det kolde veir, ÷27°, og det haarde slit. De var stivbente om morgenen og vanskelige at faa i gang.

Den 27. februar klokken ½ 11 formiddag rak vi frem til depotet paa 80° s. br. Depotet stod, som vi hadde sat det, og ingen fokskavl var dannet omkring, saa vi kunde slutte os til, at veirforholdene hadde været rolige. Sneen, som vi første gang hadde fundet meget løs, var nu stivnet av kulden. Vi var heldige med solen og fik depotpladsen vel bestemt.

Paa vor fart over disse endeløse vidder, hvor ingen merker av noget slag fandtes, hadde vi gjentagne ganger studert paa en maate at merke vore depoter paa, saa vi kunde være helt sikre paa at finde dem igjen. Vor kamp om Polen var helt avhængig av dette høstarbeide, at vi fik lagt dygtig med proviant langt syd og paa en saan maate, at vi med sikkerhet vilde finde den igjen. Mistet vi den, var slaget sandsynligvis tapt. Vi hadde som sagt drøftet saken indgaaende og var kommet til det resultat, at vi maatte forsøke at merke depotene paa tvers i en øst-vestlig retning, istedenfor paalangs i kursretningen fra nord mot syd. Disse langsløpende merker kan let tapes i taaken, naar de ikke staar tæt nok og man kan komme saa ut av linjen, at der ikke kan bli fare for at finde dem igjen.

I overensstemmelse med den nye ordning merket vi derfor nu dette depot paa 80° s. br. med høie

DEPOTET PAA 80° S. BR.

bambusstænger med mørk vimpel paa toppen. Vi benyttet 20 stænger, — 10 paa hver side av depotet. Mellem hvert flag var der en avstand av 900 m., saa den merkede distanse paa hver side av depotet blir 9 kilometer. Hver stang var merket med nummer, saa man altid av nummeret kunde se i hvilken retning man hadde depotet, og hvor langt man var fra det. Metoden var helt ny og uprøvet, men viste sig senere at gi absolut sikkerhet. Vore kompas og distansehjul var selvfølgelig vel indarbeidet ved stationen, og vi visste, vi kunde stole paa dem.

Efter at ha bragt dette iorden, fortsatte vi næste dag vor reise videre. Temperaturen faldt stadig, eftersom vi kom indover barrieren. Skulde det fortsætte paa den maate, vilde det bli koldt inden vi kom til Polen. Terrænget holdt sig uforandret, — flatt og jevnt. Vi hadde selv en følelse av stigning, men, som fremtiden viste, var det bare en indbildning. Sprækker hadde vi ikke været brydd med, og det saa næsten ut, som vi helt skulde undgaa dem. Det var jo at anta, at strækningen nærmest kanten skulde være mest oprevnet, men den hadde vi godt og vel lagt bak os uten at finde isen. Søndenfor 80° fandt vi lettere føre; men hundene begyndte nu at bli saar- og stivbente, og det var et helt slit at komme avsted om morgenen. Hundenes saarbenthet var ikke paa langt nær saa slem som den, hundene er utsat for i sjøisen. Det som voldte saarbentheten paa denne tur var de strækninger av skare, vi maatte passere over. Denne var ikke sterk nok til at bære hundene; de brak igjennem og skar sig i potene. Og saa var det det, at sneen kladdet og satte sig fast mellem klørne. Værre utsat er den hund, som skal færdes paa sjøisen ved vaar og sommertid. Den skarpe is snitter potene op, og saltet trænger ind. Mot den saarbenthet var man næsten tvunget til at bruke strømper til hundene. Her var det ikke nødvendig at gjøre noget slikt. Som følge av den lange sjøreise var ogsaa føttene blit mer end almindelig ømme og møre og taalte litet. Paa vaarturen merket vi ingen saarbenthet, endda forholdene snarere var værre end bedre. Antagelig var føttene trænet i vinterens løp.

Den 3. mars rak vi frem til 81° s. br. Temperaturen var da ÷ 43° C. og det føltes ikke behagelig. Forandringen var foregaat for hurtig. Det kunde merkes baade paa mennesker og dyr. Vi slog leir klokken 3 om eftermiddagen og gik straks i telt. Den følgende dag vilde bli benyttet til bygning og merkning av depot. Denne nat var den koldeste vi observerte paa denne tur, idet temperaturen var ÷45° C. da vi tørnet ut om

OPPSKRUDD SJØIS FORAN BARRIEREN
PEMMIKAN-DEPOTET PAA 81° S. BR.

morgenen. Drar man en sammenligning mellem temperatur forholdene i de arktiske og antarktiske egne vil man se, at denne temperatur er uhørt lav. Begyndelsen av mars svarer jo til begyndelsen av september paa den nordlige halvkule, — en tid, da sommeren endnu hersker. Vi blev forbauset ved at finde denne lave temperatur mens det endnu skulde være sommer, i særdeleshet naar jeg tænkte paa de moderate temperaturer, Shackleton hadde observert paa sin slædefart mot syd. Jeg gjettet straks paa, at der maatte være en lokal kuldepol som strakte sig over det midtre parti av Rossbarrieren. En sammenligning med de observationer, som er gjort ved den engelske station i Mc. Murdo sund vil delvis kunne opklare dette. For helt at kunne fastslaa det maatte man ogsaa ha kjendskap til forholdene ved Kong Edward VII’s land. De iagttagelser dr. Mawson anstiller nu paa Adélie-land og paa barrieren længer vest vil bidrage meget til belysning av dette spørsmaal.

Paa 81° s. br. nedla vi et pemmikandepot bestaaende av 14 kasser hundepemmikan — 560 kg. Til merkning av dette depot hadde vi ingen bambusstænger. Det var da intet andet at gjøre end at slaa istykker nogen kasser og benytte bordene til merkning. Noget var i dette fald bedre end intet. Personlig ansaa jeg disse to fot høie kassebord for gode nok efter de nedbørforhold, jeg hadde iagttat siden vor ankomst til disse egne. Den nedbør vi hadde observert var meget liten, naar man tar aarstiden — vaaren og sommeren — i betragtning. Var saaledes nedbøren ubetydelig paa den tid av aaret langs barrierekanten, hvad maatte den ikke saa være om høsten og vinteren i det indre? Som sagt, bedre noget end intet, og Bjaaland, Hassel og Stubberud, som skulde vende tilbake til Lindstrøms kjøtgryter den følgende dag blev sat til at sætte disse merker ut. I likhet med det forrige depot blev dette merket 9 km. paa hver side fra øst mot vest. For nu at vite, hvor vi hadde depotet, i tilfælde av, at vi i taaken skulde støte paa et av disse kassebord, blev alle mot øst satte bord merket med et øksehug. Jeg maa indrømme, at de saa ubetydelige ut disse smaa træbiter, som snart taptes avsyne paa den uendelige slette, og jeg maatte smile, naar jeg tænkte paa, at disse skulde merke ut stedet, som gjemte nøklen til slottet, hvor den hulde sov. De saa sandelig for ubetydelige ut til den ære.

Imens dovnet vi os, vi andre som skulde fortsætte mot syd. Denne rastdag hadde især hundene godt av. Kulden gjorde imidlertid, at de ikke helt nød den, som de skulde. Klokken 8 næste morgen skiltes vi fra de tre, som satte kurs mot nord. En av mine hunder — „Oden” — som hadde faat et stygt gnavsaar — jeg brukte grønlandssæle paa den — maatte jeg sende hjem og fortsætte med bare fem. Disse var svært magre og tilsynelatende utslitte. Men 82° s. br. maatte vi i ethvert fald naa, før vi ga os. Jeg hadde længe haabet, at vi skulde ha rukket 83° s. br., men det begyndte nu at se smaat ut. Fra 81° antok barrieren et litt andet utseende. Istedenfor det absolute flate terræng saa vi den første dag en hel del smaa høisaatelignende dannelser. Vi gav ikke den gang stor agt paa disse tilsynelatende ubetydelige ujevnheter. Men med tiden lærte vi at holde øiet aapent og foten let, naar vi passerte i nærheten av dem. Denne første dag sydover fra 81°s. br. merket vi intet. Føret var udmerket, temperaturen ikke værst, ÷ 23°, og den tilbakelagte distanse upaaklagelig. Men næste dag fik vi den første forstaaelse av disse smaa haugers betydning, idet terrænget slog revne i revne. De var ikke særlig brede, men bundløse, saa langt vi kunde se. Ved midnatstid faldt Hansens 3 ledende hunder — „Helge”, „Mylius” og „Ring” — i og blev hængende i sæletøiene. Og heldig var det, at sakene holdt, for tapet av disse 3 vilde blit meget følbart. Da de efterfølgende hunder saa de tre forsvinde, stoppet de op. De hadde heldigvis en fremtrædende frygt for disse revner og stoppet altid op, naar det var noget paafærde. Vi forstod nu, at saatedannelsene var en følge av tryk, og at der altid fandtes revner i nærheten av dem.

Denne dag var for det meste tyk og usigtbar. Nordlig vind og snefok fra tid til anden. Imellem en av bygene fik vi i øst øie paa nogen meget høie skrugarer — en 3—4 stykker. Vi anslog avstanden til 10 km. Næste dag — 7. mars — hadde vi samme erfaring, som Shackleton ogsaa hadde ved flere anledninger. Morgenen begyndte klar og fin med en temperatur av ÷40°. Utpaa formiddagen blaaste det op fra sydøst og øket paa til kuling utover eftermiddagen. Temperaturen steg hurtig og da vi slog leir klokken 3 eftermiddag hadde vi kun ÷ 18°. Ved leirpladsen den morgen satte vi av en kasse hundepemmikan til bruk paa hjemreisen og merket veien mot syd med en bordspilre foran hver kilometer. Vor distanse den dag var bare 20 km. Vore hunder — i særdeleshet mine — saa ynkelig ut, de var forfærdelig avmagret. Det var greit, at de i høiden kunde naa 82° s. br. Hjemreisen vil det vel selv derfra komme til at knipe med. Vi bestemte os den aften til at la os nøie med at række 82° s. br. og saa vende hjem.

Vi hadde paa denne sidste del av færden reist vore to telter med frontvæg i frontvæg, saa dørene kom til at staa den ene i den anden. Vi opnaadde herved at kunne sende maten direkte over fra det ene telt til det andet uten at gaa ut, og det var en stor fordel. Denne omstændighet ledet til en indgripende forandring i vort teltsystem og gav os ideen til det bedste 5-mandstelt, som sandsynligvis endnu har set dagens lys i polaregnene. Som vi laa og lurte den aften i vore soveposer og tænkte paa alt og ingenting, slog pludselig den idé ned, at om teltene blev sydd sammen som de nu stod — efterat frontvæggene var skaaret bort — vilde vi faa ett telt, som var langt større og rummeligere for 5 end de to adskilte telter, som de nu var. Ideen blev forfulgt, og frugten blev

DEPOTET PAA 82° S. BR.

det telt vi brukte paa polarfærden, — et i alle dele idealt telt. Ja, de tilfældigheter, de tilfældigheter! Det er vel ikke værd at bebyrde forsynet med disse bagateller.

Den 8. mars naadde vi frem til 82° s. br. Det var ogsaa det yderste, som mine 5 hunder kunde præstere. Ja, som vi skal se, var det allerede formeget. De var komplet utslitt, stakkars dyr. Dette er min eneste mørke erindring fra opholdet dernede — at mine prægtige dyr blev sprængt. Jeg hadde forlangt mere av dem, end de kunde klare. Min trøst er, at jeg heller ikke sparte mig selv. Det at sætte den 450 kilo tunge slæde i bevægelse med utslitte dyr var ikke barnearbeide. Og det var ikke altid nok bare at sætte den i bevægelse. Stundom maatte man skyve den helt frem, saa man tvang bikjene ivei. Svepen hadde forlængst ophørt at forskrække dem; naar jeg prøvet at slaa paa, klumpet de sig bare sammen og søkte at beskytte sine hoder bedst mulig; kroppen var det ikke saa farlig med. Ja mange ganger lykkedes det aldeles ikke at faa dem igang, saa jeg maatte hente hjælp til dette arbeide. To skjøv slæden fremover og den tredje pisket paa, paa samme tid som han utstøtte de varmeste tilrop.

Hvor man blir haard og ufølsom under saadanne forhold! Hvor ens hele natur kan forandres! Jeg er av naturen glad i alle dyr og undgaar helst at skade dem. Derfor stemmer det aldeles ikke med min lyst at gaa paa jagt. Det kunde ikke falde mig ind at dræpe et dyr — rotter og fluer undtat — uten for livsophold. Jeg tror jeg kan si, at jeg elsket mine hunder under normale forhold, og følelsen var vistnok gjensidig. Men forholdene som de nu artet sig var ikke normale. Eller var det muligens mig, som ikke var normal? Jeg har ofte senere tænkt, at det virkelig var saa. Det daglige slit og maalet jeg ikke vilde gi op gjorde mig brutal. For brutal var jeg, naar jeg tvang disse 5 skeletter til at hale den altfor tungt lastede slæde. Det gaar endnu i mig, naar jeg husker „Tor”, en stor fin, glathaaret hund utstøte sine klagehyl under marsjen, noget man ellers aldrig hører av en hund i arbeide. Jeg forstod ikke meningen. Eller vilde kanske ikke forstaa den. Frem blev han drevet — frem til han stupte. Da vi parterte den, fandt vi, at hele dens bryst bestod av en eneste verkdannelse.

Middagshøiden gav os 81° 54' 30", og vi fortsatte derfor de 10 km. mot syd og slog leir klokken 3 ½ efter middag paa 82° s. br. Vi hadde stadig i den sidste tid hat indtryk av at barrieren steg, og efter den almindelige mening skulde vi nu være i en høide av 1 500 fot, paa god vei opover den mot Polen gaaende vei. Personlig trodde jeg, at terrænget videre mot syd hævet sig. Altsammen indbildning, som de senere høidemaalinger viste.

Vi hadde nu naadd vor høieste sydbredde denne høst og maatte være vel fornøiet. 620 kg. — væsentlig hundepemmikan — nedla vi her. Vi gjorde ikke noget den eftermiddag; vi bare hvilte ut. Veiret var friskt, klart og stille, ÷25°. Distansen denne sidste dag var 22 km.

Den næste dag laa vi over, bygget depot og merket det. Merkningen foregik paa samme maate som paa 81° s. br., bare med den forskjel, at de kassebord vi brukte her hadde nogen smaa, mørkeblaa tøilapper paa toppen, som gjorde det lettere at se dem. Vi surret dette depot forsvarlig, saa vi kunde være sikre paa, at det skulde staa i tilfælde av uveir i løpet av vinteren. Jeg satte ogsaa min slæde igjen, da jeg indsaa umuligheten av at faa den hjem med mit kobbel. Desuten kunde en ekstra slæde paa dette sted muligens senere komme vel med.

Det 12 fot høie depot blev merket med flag paa bambusstang paa toppen, saa det kunde sees meget langt borte.

Den 10. mars begav vi os paa hjemvei. Mine 5 hunder hadde jeg fordelt mellem Wisting og Hanssen. Det var ingen hjælp de fik av disse „benhauger”, bare bryderi. De tre andre spann hadde holdt sig bra. Hanssens kunde man næsten ikke se noget paa, Wistings spann var anset for at være det sterkeste, men bikjene hans var blit magre. De klarte sig imidlertid bra. Wistings slæde hadde ogsaa været for tungt lastet. Den var endnu tungere end min. Johansens dyr var oprindelig anset for at være de svakeste; men de viste sig seige i længden. De var ingen hurtigløpere, men klarte altid at klore sig efter. De fulgte regelen, at „kommer vi ikke idag, saa kommer vi imorra”. De kom alle hjem igjen.

Oprindelig hadde vi tænkt, at hjemturen skulde foregaa i al mak — en slags kanekjøring. Men det kunde der under disse omstændigheter ikke bli tale om. Vi fik nok finde os i at bruke vore ben. Bikjene hadde nok med tomslædene. Samme dag naadde vi efter en marsj paa 48 km. det sted hvor vi hadde sat av en kasse hundepemmikan, og slog leir der. Koldt, raat veir ÷32°. Dette veir tok den sidste kraft fra bikjene mine. Istedenfor at faa hvile om natten, laa de og hutret og frøs. Det var en ynk at se paa. Om morgenen maatte de løftes op og sættes paa benene. De hadde ikke kraft nok til at reise sig. Naar de saa hadde sjanglet sig fremover litt og faat varme i kroppen, lot de til at bli noget bedre. De kunde da ialfald følge med.

Den følgende dag gjorde vi 40 km. Temperaturen ÷36°. Den 12. passerte vi depotet paa 81° s. br. De store skrugarer i øst var da godt synlige og vi fik en bra peiling av dem, som muligens senere kunde komme til nytte, som en stedsbestemmelse for depotet. Vi gik den dag 40 km., temperaturen ÷39,5°.

Den 13. mars begyndte stille og fin, men ved ½ 11-tiden om formiddagen blaaste det op til en kuling fra østsydøst med tæt snedrift. For ikke at miste vore spor, som vi hadde fulgt like hit, slog vi leir for at vente til uveiret ga sig. Det blaaste, saa det ulte. Stormen tok bra i teltene, men kunde ikke rokke dem. Næste dag blaaste det like haardt fra samme kant, og vi besluttet at vente dagen over. Temperaturen slik som vanlig med vind fra den kant, ÷24° C.

LANGS BARRIEREKANTEN PAA EN JAGTUTFLUGT

Først klokken ½ 1 formiddag den 15. løiet den av, saa vi kunde komme avsted. Som det saa ut derute! Hvor skulde vi nu egentlig begynde for at bringe orden i dette kaos? Slædene komplet nedføkne. Sveper, skibindinger og sæletøier for en stor del opspist. Jo, det saa nydelig ut. Heldigvis var vi vel utstyrt med bræline, og med den greide vi sælene. Ekstra griseremmer greide skibindingene. Men med sveper var det værre. Hanssen, som kjørte først, maatte nødvendigvis ha en nogenlunde brukelig svepe. De andre var det ikke saa farlig med, om det end kunde være leit nok. Han fik sig da paa en eller anden maate en svepe, saa han greide sig. En av de andre saa jeg bevæbnet med en teltstang; den brukte han helt til han naadde „Framheim”. I begyndelsen var bikjene svært rædde for dette uhyre av en svepe; men de lærte snart at skjønne, at det var et fælt arbeide at naa dem med stangen, og brød sig pokker om den tilslut.

Omsider saa det ut til, at alt var i orden. Nu var det bare at faa bikjene op og paa plads. Flere av dem var saa likeglade, at de hadde latt sig sne aldeles ned. Men efterhaanden fandt vi dem frem og reiste dem op. Men „Tom” negtet absolut. Det var ikke mulig at faa ham paa benene; han bare laa og ynket sig. Det var intet andet at gjøre end at gjøre ende paa den. Skytevaaben hadde vi ikke, saa den maatte slaaes med en øks. Det gik let. Den vilde ha faldt for mindre end et øksehug. Wisting tok skrotten paa sin slæde for at kjøre den frem til næste leirplads og der partere den op.

Dagen var sur og kold. Taake og fok med sydlig bris, ÷26° C. Vi var dog heldige og fandt vore spor fra utkjørslen, saa vi kunde følge dem. „Lurven” — Wistings bedste hund — styrtet under marsjen og var død paa stedet. Den var ogsaa av disse hunder, som maatte stridarbeide hele tiden. Den kunde ikke tænke paa at lure undav et øieblik. Den trak og trak, indtil døden kom. Alle sentimentale følelser var forlængst forsvundet. At gi „Lurven” æresbevisninger efter fortjeneste tænkte ingen paa. Det skind og ben, den bestod av, blev ophugget og fordelt mellem hundens kamerater.

Den 16. mars kom vi frem 28 km. Temperaturen var ÷34° C. „Jens” — en av mine prægtige „Tre musketerer” — var hele den dagen blit kjørt paa Wistings slæde. Den var for svak til at gaa længere. „Tor” skulde vi ha delt ut den aften til kameratene; men paa grund av den verkdannelse, den hadde i brystet, lot vi den heller være. Den blev lagt i en tom kasse og gravet ned. Om natten blev vi vækket av et forfærdelig spektakel. Bikjerne var i vildeste slagsmaal, og det var let at forstaa paa deres hyl, at det var mat, det dreiet sig om. Wisting, som altid viste sig kvikkest til at komme ut av posen, var øieblikkelig paa stedet. Det viste sig da, at de hadde gravet op „Tor” og nu holdt de paa at feste paa den. Vanskelig paa kosten kunde de sandelig ikke være. Wisting gravet kadaveret ned igjen, og vi hadde fred for natten.

Den 17. føltes det bitterlig koldt med ÷41° og med skarp sno fra sydøst. „Lassesen”, en av mine hunder, som hadde fulgt løs efter slædene, blev igjen denne morgen paa leirpladsen. Vi savnet den først langt ut paa dagen. „Rasmus”, en av „De tre musketerer”, stupte idag. Som „Lurven” trak den sig ind i døden. „Jens” er meget daarlig, kan ikke smake mat; den kjøres av Wisting. Vi naadde vort depot paa 80° s. br. den aften og kunde la hundene faa dobbelt ration. Dagens distanse 35 km. Terrænget heromkring hadde forandret sig under vort fravær. Store, høie, fokskavler var nu at se i alle retninger. Paa en av kassene i depotet hadde Bjaaland skrevet en kortfattet hilsen. Desuten fandt vi det med Hassel avtalte merke — en sneblok paa toppen av depotet, som viste at de hadde passert, og at alt var i orden.

Kulden holdt sig haardnakket. Den følgende dag ÷41°. „Ola” og „Jens”, de to sidste av „de tre musketerer”, maatte vi gjøre ende paa den dag. Det var synd at holde liv i dem længer. Og dermed forsvinder „de tre musketerer” av denne historie. De var uadskillelige venner disse tre. Alle næsten helt sorte. Paa Flekkerø ved Kristianssand, hvor vi hadde hundene vore i flere uker, før vi tok dem ombord, hadde „Rasmus” slitt sig løs og var umulig at faa fat i. Den kom altid hen til sine to venner og la sig, naar man ikke gjorde jagt paa den. Først nogen faa dager før vi tok dem ombord lykkedes det at fange „Rasmus”. Den var da omtrent aldeles vild. De blev alle tre bundet paa broen ombord, hvor jeg skulde ha mit kobbel, og fra den dag daterer sig mit nøiere bekjendtskap til dette trekløver. De var ikke naadige at komme i nærheten av den første maaned. Jeg maatte kjærtegne dem med en lang stok — klø dem paa ryggen. Paa denne maate sneg jeg mig ind i deres fortrolighet, og vi blev rigtig gode venner. Men de var en farlig magt ombord. Hvor disse tre røvere viste sig, blev der altid spektakel. De elsket at slaas. De var vore hurtigste hunder. Naar vi kapkjørte med tomslæder omkring „Framheim”, kunde ingen greie disse tre. Jeg var altid sikker paa at distansere alle, naar jeg hadde disse i kobbel. „Lassesen”, som vi hadde forlatt hin morgen, hadde jeg ganske opgit. Og det gjorde mig ondt; for det var mit sterkeste dyr og det mest villige. Glad blev jeg derfor, da den pludselig viste sig igjen, tilsynelatende spræk og spænstig. Vi antok, at den hadde gravet „Tor” op igjen og spist den op. Mat maatte det jo være, som hadde kvikket den op. Fra 80° s. br. og hjem gjorde den udmerket nytte for sig i Wistings spann.

Denne dag hadde vi en merkelig erfaring som var god for eftertiden. Kompasset paa Hanssens slæde, som altid hadde været paalideligheten selv, begyndte pludselig at slaa sig vrangt, ihvertfald stemte det ikke med peilingene av solen, som vi heldigvis hadde den dag. Vi forandret kurs overensstemmende med peilingene. Om kvelden, da vi tok vore saker i teltet, laa syposen med saks, spiker, naaler o. s. v. like hen mot kompasset. Intet under at det slog sig rebelsk.

Den 19. mars med bris fra sydøst og ÷43°. „Temmelig friskt”, ser jeg anmerket i min dagbok. Ikke længe efter avmarsjen den morgen fik Hanssen øie paa vore gamle spor. Han hadde et glimrende syn. Saa alting længe før nogen anden. Bjaaland saa ogsaa godt, men Hanssen greide han ikke. Veien hjem var nu liketil, og vi saa enden paa reisen. Imidlertid brøt der dagen efter ut kuling fra sydøst, som stoppet os den dag. Temperaturen var ÷34°.

Den næste dag var temperaturen som vanlig steget med sydosten. ÷9° vaagnet vi med den 31. mars om

UDSIGT FRA BARRIEREN TIL „FRAM” I HVALBUGTEN

morgenen. Ja, det var forskjel at merke og ikke ubehagelig. Vi hadde faat mer end nok av de 40 graders kulde. Det var et merkelig veir den nat. Heftige kastevinde fra øst-sydøstkanten med blikstille indimellem. Just som de skulde komme ned fra et høit land. Paa vor vei nordover den dag passerte vi flag nr. 6 og visste da, at vi var 85 km. fra „Framheim”. Slog den aften leir 60 km. fra stationen. Egentlig hadde vi tænkt at ta denne strækning paa 2 dager, trætte som bikjene var. Men det gik anderledes. Vi mistet nemlig om formiddagen vore gamle spor og kom under videremarsjen for langt mot øst og høit op ved det før omtalte bakkeheld. Pludselig røber Hanssen, at han ser noget rart forut; hvad det var, visste han ikke. Naar saa var tilfældet, maatte vi raadspørre den, som saa endnu bedre end Hanssen, og det var min kikkert. Altsaa op med kikkerten, den gode, gamle, som har tjent mig i saa mange aar. Ja, dette var sandelig noget rart. Det maatte være Hvalbugten, vi saa ned i; men hvad var det sorte, som bevæget sig op og ned? guttene som er paa sæljagt, foreslog en. Alle enige. Ja, selvfølgelig, det var saa tydelig og klart, at man kunde ikke ta feil av det. „Der ser jeg en slæde — og der er én til! — og der en tredje.” Vi holder næsten paa at faa taarer i øinene paa grund av deres flid. — „Nu er de borte! Nei, der har vi dem igjen. Besynderlig som de dukker op og ned, disse karene.” Det viste sig at være „Framheim” med alle de mange telter, som blev hildret op. Guttene hadde sig nok nu en kraftig middagslur. Taarene, som var paa vei, trak vi til os igjen.

Nu kunde vi i ro og mak betragte situationen. Der laa „Framheim”, og der „Kap Manhue”, og der Vestkappet, og altsaa var vi kommet for langt øst. „Hurra for „Framheim” klokken ½ 8 ikveld!” brølte en. „Ja, ikke noget bedre end det!” ropte en anden, og avsted bar det. Vi satte kursen like midt paa bugten. Vi maatte være kommet temmelig høit tilveirs, for det bar nedover med hvinende fart. Forløperen kunde ikke greie dette. Han fik slængt sig paa en slæde i farten. Hanssen, som var ivrig beskjæftiget med at lage svepeskaft, da spurten begyndte, fik jeg et glimt av i farten. Fotsaalene indtok da en fremtrædende plads. Selv laa jeg paa Hanssens slæde og vred mig av latter. Situationen var for komisk. Hanssen, var kommet sig op igjen, netop som sidste slæde passerte, og hugget sig paa. Vi samledes alle i en stor masse under høidedraget, — bikjer og slæder om hverandre.

Den sidste del av veien var temmelig drøi. Sporet, som vi hadde mistet tidlig paa dagen, fandt vi nu igjen. Den ene tørfisk stak nakken op av sneen efter den anden og ledet os like frem. Vi naadde „Framheim” klokken 7 om aftenen — ½ time før beregningen. Det var en 60 km. marsj, for utslitte bikjer ikke saa værst. „Lassesen” var den eneste, jeg bragte hjem av mit kobbel. „Oden”, som jeg sendte hjem fra 81° s. br., døde efter hjemkomsten. Vi mistet alt i alt 8 hunder paa den turen. 8 av Stubberuds døde like efter hjemkomsten fra 81° s. br. Antagelig hadde kulden hovedskylden. Jeg tør si med visshet, at hvis vi hadde hat rimelig temperatur hadde de greid sig.

Vore tre kamerater som vendte hjem fra 81° s. br., var i god behold. Vistnok hadde fyrstikker og mat sluppet

RAST

op for dem den sidste dag, men saa hadde de jo bikjene i værste fald. Siden tilbakekomsten hade de skutt, bragt op, partert og stuvet bort 50 sæl — et meget fint arbeide

Lindstrøm hadde været utrættelig under vort fravær. Alt hadde han sat i fineste stand. I den indebyggede gang rundt huset hadde han skaaret ut hylder i sneen og anbragt renskaaret sælkjøt. Her alene var bif nok til os allesammen for hele den tid vi skulde tilbringe her. Paa husets yttervægger, som dannet den anden side av gangen, hadde han slaat op hylder, og der var al mulig hermetik opstuvet. Det var saa fint og ordentlig, at man kunde ta hvad man vilde i blinde. Der stod salt kjøt og flesk for sig, og der seikaker. Der lyste etiketten paa en karamelpuddingboks; man kunde være sikker paa,

„FRAM” FØR AVGANGEN FRA BARRIEREN
Februar 1911.

at de andre karamelpuddinger var like i nærheten. Ganske rigtig, der stod de i række og rad som en flok soldater i geled. O Lindstrøm, hvor længe vil denne orden vare? Ja, det var selvfølgelig en sætning, jeg henvendte i dypeste hemmelighet til mig selv. Jeg blader i min dagbok. Paa torsdag 27. juli finder jeg følgende strofe: „I proviant gangen er der nu kaotisk forvirring. Hvor maa jeg ikke tænke paa hine dager, da man uten lygt eller lampe kunde finde, hvad man ønsket! Strakte man naanden ut for at faa fat i en plumpudding, kunde man være sikker paa at faa en plumpudding i haanden. Og saadan kunde man gaa frem overalt i Lindstrøms departement. Men nu — du gode Gud! — jeg generer mig for at fortælle, hvad der hændte mig igaar. Jeg vandret derut i grønneste uvidenhet om de nu herskende tilstande, lys hadde jeg selvfølgelig ikke med. Alt stod jo paa plads. Jeg strakte haanden ut og grep til. Efter min beregning skulde jeg da være i besiddelse av en pakke lys. Men eksperimentet slog feil. Det, jeg holdt i haanden, kunde umulig være en pakke lys Jeg kjendte tydelig, at det var noget uldent. Jeg la gjenstanden fra mig og grep til det gamle, gode middel at rive av en fyrstikke. Vet De hvad det var? En gammel, skidden underbukse! Og vil de vite, hvor jeg fandt den? Midt mellem smørret og konfekten. „Det var uld og mel i en pose det”. Men nu skal ikke Lindstrøm ha skylden. I denne gangen rendte alle mand frem og tilbake, baade sent og tidlig, og som regel i mørke. Og hvis de rev med noget paa veien, er jeg ikke helt sikker paa, at de stoppet og tok det op igjen.

Lindstrøm hadde malt taket i stuen hvitt. Nei, hvor koselig det saa ut, da vi stak næsen ind den kveld. Han hadde observert os langt inde paa barrieren, den skøiern. Og nu stod bordet dækket med allehaande lækre saker. Men bif og kaffelugt var nu det, vi gik efter, og smaa kvanta var det ikke, som forsvandt den kvelden. Hjemme! Det klinger godt det ordet, hvor det saa er i verden, paa sjø, paa land eller paa barrieren. Hvor vi hygget og koset os den kveld.

Det første vi nu gjorde var at tørke alle skindklærne vore. De var temmelig vaate. Dette var ikke gjort i en fart. Vi maatte strække de saker, vi skulde tørke, paa snorer under taket i stuen, og det var naturligvis ikke plads til saa meget ad gangen.

Vi forberedte alt og gjorde forbedringer for en sidste depottur, inden vinteren kom. Denne gang var maalet 80° s. br. med 1200 kg. fersk sælkjøt. Hvilken uhyre betydning vilde det ikke være for hovedturen, om vi kunde sprængfodre vore bikjer paa 80° s. br. med ferskt sælkjøt? Alle indsaa dette, og var hidsige paa at faa det utført. Vi klemte paa igjen med utstyret. Den sidste tur hadde lært os meget nyt. Prestrud og Johansen hadde saaledes fundet ut, at en dobbelt sovepose var at foretrække for to enkelte. Jeg skal ikke indlate mig paa at gjengi den diskussion, som selvfølgelig opstod i den anledning. Den dobbelte sovepose har mange fordele, og enkeltmandsposen har mange. La det derfor bli en smaksak. Det var dog bare de to, som gjorde denne forandring. Hansen og Wisting klemte paa at utføre den nye teltidé. Og de brukte ikke lang tid paa at faa det færdig. Disse telter er av form saa lik en snehytte, som vel mulig. De er ikke helt runde, de har en litt mere avlang form. Her findes ingen flat side. Vinden faar intet angrepspunkt. Det personlige utstyr gjennemgik ogsaa forbedringer.

Hvalbugten — den indre del — fra „Manhue” til Vestkap var nu helt tilfrosset, men utenfor laa havet stort og mørkt. — Huset vort var nu helt dækket av sne. Det meste hadde nok Lindstrøm besørget; foken hadde ikke hjulpet ham meget. Denne nedkastning med sne hjælper ganske godt til at gjøre huset lunt og varmt.

Bikjene vore — 107 i tallet — ser mest ut som julegriser. Selv de utmagrede fra sidste tur begynder at komme sig. Ja, det er ganske merkelig, hvor hurtig et saadant dyr lægger paa sig.

Det var svært interessant at se, hvordan vore hunder fra sidste tur tok det, da de kom hjem. De viste intet tegn paa overraskelse, da vi kom ind i leiren. Det saa ut, som om de hadde gaat der hver dag. Litt mere sultne var de jo; men forøvrig var de som ellers. Møtet mellem „Lassesen” og „Fix” var komisk. De to var uadskillelige venner. Den første var bas, og den anden lystret blindt. Paa denne sidste tur hadde jeg latt „Fix” være hjemme, fordi det saa ut som den ikke var saa arbeidsdygtig som ønskelig. Nu hadde den lagt ordentlig paa sig i mellemtiden, storæter som den var. Med spænding stod jeg og saa paa møtet. Vilde ikke „Fix” benytte anledningen til at opkaste sig til bas? Det tok litt tid inden de — blandt den masse bikjer — møtte hinanden. Møtet var ganske rørende. „Fix” sprang like bort til den anden, begyndte at slikke den og vise alle tegn paa den største hengivenhet og glæde ved gjensynet. „Lassesen” paa sin side tok det svært overlegent, som det sig hør og bør en bas. Uten spor av omsvøp tvang han sin store, tykke ven i bakken og stod en tid over den. Sandsynligvis for at tilkjendegi den anden, at han endnu var uindskrænket bas, — uomstøtelig og uomtvistelig. Stakkars Fixegutten, han saa høist slukøret ut, da han kom sig op igjen. Men det varte ikke længe. Han hævnet sig snart paa en anden, som han med sikkerhet visste, at han greide.

For at gi et indblik i vort liv, som det artet sig i denne tid, skal jeg citere en dags optegnelse av min dagbok: 25. mars — lørdag. „Deilig mildt veir ÷14° C. i hele dag. Ganske svak bris fra sydostkanten. Vore sæljægere, det fra 81° s. br. hjemvendte parti, var ute i formiddag og kom hjem med 3 sæl. Ialt nu 63 sæl efter deres tilbakekomst, 11. mars. Vi har nu fuldstændig nok av fersk kjøt baade til os selv og til alle hundene. Sælbiffen blir vi gladere og gladere i for hver dag. Vi skulde gjerne allesammen spise den til alle maal, men for sikkerhets skyld varierer vi litt. Til frokost — kl. 8 — har vi nu fast: „Hotcakes” med syltetøi, et produkt, som Lindstrøm vet at tilberede paa fineste maate. Det kan ikke serveres bedre i de bedste amerikanske hjem. Dertil har vi smør, brød, ost og kaffe. Til middag har vi for det meste sælkjøt[1] samt dessert i form av hermetiske California-frugter, pay, hermetisk pudding. Om aftenen: sælbif med tyttebærsyltetøi, ost, brød, smør og kaffe. Hver lørdag aften en toddy og en cigar.

Jeg maa aapent bekjende, at jeg aldrig har hat saa gode dager. Alle trives ogsaa udmerket, og jeg har det bestemteste indtryk av, at det hele maa krones med held.

PROVIANT OG SÆL KJØRES OP TIL „FRAMHEIM”

Ja, det er ganske merkelig at komme ut her om aftenen og se det lune, varme lampelys ut gjennem vinduet paa den lille nedkastede hytte og tænke paa, at vort lune, koselige hjem ligger paa den frygtede og skrækindjagende barriere.

Utenfor sværmer alle vore smaa hundehvalper — runde som julegriser — og ligger i flokker utenfor døren om natten. De søker aldrig under tak om natten. De maa bli nogen haardføre dyr. Enkelte av dem er saa tykke, at de ordentlig vralter som en gaas.”

Det første sydlys viste sig om aftenen den 28. mars. Det lyste i bundter, straaler og baand og strakte sig fra sydvest mot nordøst og gjennem zenit. Det var svakt grønt og rødt.

Vakre solnedganger ser vi mange av her. Farvepragten er enestaaende. Omgivelsene gjør ogsaa sit til at forskjønne det. Det er et eventyrland i blaat og hvitt.

Avgangen for sidste depotekspedition blev fastsat til fredag 31. mars. Nogen dager i forveien var sæljagt partiet ute paa isen og skjøt 6 passende sæl til færden. De blev renset og sveiver kappet av forat de ikke skulde bli for tunge. Vegten av de 6 stykker i denne stand anslog vi til 1 100 kg. — Den fastsatte dag klokken 10 formiddag drog det sidste depotparti ut. De var 7 mand med 6 slæder og 36 bikjer. Selv fulgte jeg ikke med paa den tur. De hadde det deiligste veir til at begynde med, blik stille og tindrende klart.

Klokken 7 den morgen da jeg kom ut av hytten, saa jeg et syn saa vakkert, at jeg aldrig vil glemme det. Hele stationens omgivelser laa i dyp, mørk skygge, i læ av bakkekammen mot øst. Men længer utover barrieren mot nord naadde solen. Gylden rød laa barrieren badet i morgensolens straaler. Det glitret i rødt, det skinnet i guld mot den takkede række av mægtige skrugarer, som begrænser vor barriere mot nord. Der aandet en usigelig ro og fred over det hele. Men fra „Framheim” steg røken rolig i veiret og forkyndte, at den aartusener lange fortryllelse var brutt.

De var tungt lastet da de drog sydover. Jeg saa dem langsomt forsvinde over kammen ved startpladsen. Det blev en rolig tid den som fulgte, efter alt slit og jag for for at bli færdig. Ikke saa, at vi sat med hændene i skjødet, vi to som blev hjemme. Vi benyttet tiden godt. Det gjaldt nu først og fremst at faa den metereologiske station i god stand. Den 1. april var alle instrumenter i fuld gang. I kjøkkenet var vore to kviksølvbarometre, 4 aneroid, barograf, termograf og et termometer ophængt. De hadde sin plads i en god, vel beskyttet krok længst borte fra komfyren. Til vore instrumenter ute hadde vi ikke noget hus endnu, men det gik underbestyreren ivei med at fabrikere saa hurtig som mulig. Og saa rapfingret var han, at da depotpartiet vendte tilbake, stod det fineste instrumentbur der ute paa bakken, hvitmalt, saa det lyste lang vei. Vindfløien var et kunstverk, arbeidet av vor dygtige maskinist Sundbeck. Den fineste fabrik kunde ikke levert den vakrere og smagfuldere. I instrumentburet hadde vi termograf, hydrometer og termometre.

Observationer gjorde vi kl. 8 morgen, kl. 2 eftermiddag og kl. 8 aften. Naar jeg var hjemme, var det mig, som tok dem. Var jeg borte, var det Lindstrøms arbeide.

Natten til 11. april ramlet noget ned i kjøkkenet — efter Lindstrøms utsagn var det et sikkert merke paa, at de reisende kunde ventes hjem den dag. Og kl. 12 middag fik vi ogsaa øie paa dem oppe paa startpladsen. Da kom de utover, saa sneføiken stod høit om dem. En time senere hadde vi dem hjemme. De hadde meget at fortælle. Først og fremst, at alt var bragt frem til depotet paa 80° s. br. Dernæst forbauset de mig ved at berette om et forfærdelig sprækketerræng, som de hadde støtt paa, 75 km. fra stationen, og hvor de hadde mistet to hunder. Dette var ganske merkelig. Nu hadde vi gaat over denne strækning 4 ganger uten at træffe noget videre av denne uhumskhet. Og saa pludselig, naar man tror, hele grunden er solid som fjeld, truer den med at gjøre ende paa alt. I usigtbart veir var de kommet for langt vest. Istedenfor at komme i bakkeheldet som vi hittil hadde gjort, kom de ned i dalen og der traf de paa et terræng saa farlig, at det nær var blit en katastrofe. Det var netop i et terræng som lignet det, vi andre hadde truffet paa søndenfor 81° s. br., med en mængde smaaknauser overalt. Grunden hadde set aldeles solid ut, — netop det farligste av alt. Men da de kom utpaa, brast store stykker av overflaten, sakk like bak dem og blottet bundløse gap, store nok til at sluke alt, baade mennesker, hunder og slæder.

Med møie trak de sig ut av denne styggedom ved at styre mot øst. Nu visste vi om det, og skulde sandelig vogte os vel for at komme bort i det igjen. Ikke desto mindre fik vi senere et endda alvorligere møte med dette „grisehul”, som vi kaldte det.

En hund var ogsaa blit efterlatt paa veien. Den hadde faat et saar paa det ene ben og kunde ikke brukes for slæden. Nogen kilometer søndenfor depotet blev den

HUSET PAA „FRAMHEIM”
Sidste dager av mars 1911.
INDE PAA BARRIEREN

sluppet. Tanken var vistnok den, at hunden vilde følge efter. Men den lot til at ha en anden opfatning av saken. Den viste sig ikke senere. Det var dem som mente, at hunden sandsynligvis hadde returnert til depotet og nu tilbragte sine dager i fryd og glæde blandt de møisommelig opslæpte sælskrotter. Jeg maa tilstaa, at denne tanke ikke tiltalte mig synderlig. Muligheten for at saa var skedd, og at størsteparten av vort sælkjøt var gaat tapt, naar vi skulde benytte det, var ikke utelukket. Vor frygt viste sig senere ugrundet. „Cook” — saa het hunden — var for altid væk[2].

Det forbedrede utstyr var i alle deler udmerket. De nye telter blev prist høit i sky. Prestrud og Johansen var i den syvende himmel over den dobbelte pose. Jeg tror, de andre var godt fornøiet med sine enkelte.

Hermed var det vigtige høstarbeide til ende. Grundvolden var solid lagt. Nu gjaldt det bare at „løfte i flok.”

La mig i korthet sammenfatte arbeidet fra 14. januar til 11. april:

Stationen komplet anlagt og indredet for 9 mand for flere aar.

Fersk mat skaffet til 9 mand og 115 hunder for et halvt aar. Vegten av den dræpte sæl beløp sig til ca. 60 000 kg.

Endelig en fordeling av 3 000 kg. proviant paa de potene paa 80°, 81° og 82° s. br. Depotet paa 80° s. br. indeholdt: Sælkjøt, hundepemmikan, kjeks, smør, melkemel, chokolade, fyrstikker og petroleum; desuten en del utstyr. Den samlede vegt av dette depot var 1 900 kg. Paa 81° s. br. 500 kg. hundepemmikan. Paa 82° s. br. menneskepemmikan, hundepemmikan, kjeks, melkemel, chokolade og petroleum samt endel utstyr. Vegten av dette depot beløp sig til 620 kg.

  1. Vi skjøt dog litt mere hermetik ind her utover vinteren.
  2. En „Peary” hadde vi selvfølgelig ogsaa.