Sydpolen I/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Dybwads Forlag (1s. 388-528).

„FRAMHEIM” NEDSNEDD MIDTVINTERS

FEMTE KAPITEL

VINTER[rediger]

Vinter!

Jeg tror, de fleste ser hen til vinteren som til en tid fuld av storm, kulde og uhygge. De gaar den imøte med triste tanker og bøier sig for det uundgaaelige. Vor Herre vil det saa. Utsigtene til et bal eller to frisker jo litt op og gjør horisonten noget lysere; men allikevel — mørke og kulde! Nei uf, gi mig da sommer. —

Hvad mine kamerater tænkte om den vinter, som nærmet sig, det tør jeg ikke si. Jeg for min del saa den imøte med glædesfølelser. Naar jeg stod derute paa snehaugen og saa lyset skinne ut fra kjøkkenvinduet, overkom der mig en følelse av ubeskrivelig velvære og hygge. Og jo mere det maatte komme til at storme, og jo svartere vinternatten maatte bli, desto sterkere vilde følelsen av velvære kjendes inde i det prægtige lille huset vort. Mange vil kanske spørre: Men var dere ikke rædde for, at barrieren skulde løsne og dere flyte ut i havet? Ganske ærlig og oprigtig skal jeg besvare dette spørsmaal. Paa én undtagelse nær var vi paa den tid alle av den mening, at den del av barrieren, som huset stod paa, hvilte paa land. Nogen frygt for en sjøreise var det derfor ganske overflødig at nære. Og jeg tror ganske bestemt at kunne svare for, at heller ikke han, som mente at vi fløt, var noget ræd. Jeg tror forresten, at han efterhaanden gik over til de andres anskuelse.

Skal en feltherre vinde et slag, maa han altid være forberedt. Flytter motstanderen en brikke, maa han sørge for at kunne svare med et mottræk. Det hele maa være planlagt paa forhaand, saa intet uforutset kommer og overrasker en. Slik var det med os. Vi maatte paa forhaand drøfte, hvad fremtiden mulig vilde bringe og i tide indrette os derefter. Naar solen hadde forlatt os, og mørketiden var kommet, vilde det være for sent. Hvad det først og fremst la beslag paa vor opmerksomhet og satte hele vort samlede hjernemaskineri i bevægelse var kvinden. Ikke engang her paa barrieren kunde vi ha fred for hende. Den samlede damebestand — 11 stykker — hadde nemlig fundet paa i flok og følge at presentere sig i „omstændigheter”, som man i almindelighet kalder „interessante”, men som vi under vore forhold aldeles ikke betragtet med de samme øine. Vi hadde sandelig hændene fulde nok i forveien. Hvad skulde vi gjøre? Stor raadslagning! At anlægge 11 „fødselsstiftelser” forekom os vel besværlig. Men av erfaring visste vi, at alle damene krævet første forpleining. La vi flere i ét rum, vilde det bli et syndig leven og ende med, at de aat hverandres unger op. Ja, hvad hændte ikke forleden dag — „Kaisa”, en stor sort og hvit tispe, tok i et ubevogtet øieblik en 3 maaneder gammel hvalp og satte den tillivs. Da vi kom tilstede, saa vi haletippen forsvinde. Dermed var altsaa ikke noget at gjøre.

Nu faldt det sig saa heldig, at et av hundeteltene blev ledig, idet nemlig Prestruds spann blev fordelt paa de andre telter. Som forløper hadde han ikke bruk for bikjer. Her maatte man med list kunne faa stukket to stykker bort. Man kunde jo sætte op en skillevæg.

Allerede ved anlægget av stationen hadde vi tat denne side av livet i betragtning og ført op en „stiftelse” i form av et 16-mands telt. Men dette var paa langt nær ikke nok. Vi tok da vor tilflugt til det materiale, som man har saan velsignet overflod av paa disse kanter av jorden — sneen. Vi førte op en stor, prægtig snehytte. Desuten hadde Lindstrøm i sine ledige timer opført et litet bygverk, som stod færdig, da vi kom hjem fra 2den depottur. Det var ingen av os, som spurte hvad det skulde være til. Man behøver aldeles ikke at lægge al finfølelse tilside, fordi om man er polarfarer. Skulde nøden bli for stor, regnet vi paa Lindstrøms gode hjerte.

Med disse lokaliteter til disposition fandt vi at kunne gaa vinteren imøte. „Kamilla”, den gamle ræv, hadde været ute i tide. Hun visste, hvad barneopdragelse i mørketiden vilde si. Det var saasandt ingen fornøielse. Hun hadde derfor skyndtet sig og nedkom straks den oprindelige „stiftelse” var i orden. Nu kunde hun i ro og mak „i den nedgaaende sols sidste straaler” se fremtiden imøte. Ved mørkets frembrud vilde ungene kunne klare sig selv. „Kamilla” hadde forresten et eget syn paa barneopdragelse. Hvad det var, som ikke behaget hende ved stiftelsen, vet jeg ikke; men sikkert er det, at hun foretrak alle andre steder. Det var ikke sjelden at møte „Kamilla” i 30 graders kulde og rykende kuling med en av sit avkom i munden. Hun skulde da ut og finde en ny plads. Imens hylte og skrek de 3 andre, som maatte vente. De pladser hun valgte var som regel alt andet end komfortable, efter vort skjøn. En kasse som stod paa kant like mot vinden for eksempel. Eller bak en plankestabel, hvor trækken stod gjennem som i en rigtig god fabrikskorsten. Men naar hun likte det saa. .... Hvis man saa lot familien i fred paa et saant sted, kunde hun tilbringe flere dager der, til hun paany drog paa vandring. „Stiftelsen” vendte hun aldrig frivillig tilbake til. Det var forresten ikke sjelden at se Johansen, som var familiens forsørger, komme halende med damen selv og saa mange av hendes smaa som han i farten kunde faa fat i. Under formanende ord tok han saa og puttet dem ind i „stiftelsen”.

Samtidig hermed indførte vi ogsaa en ny ordning med hundene vore. Hittil hadde vi maattet holde dem bundne for sæljagtens skyld. Ellers drog de ut paa egen haand og herjet. Der var især enkelte som udmerket sig. Vi hadde saaledes Wistings „Majoren”. Han var født jæger. Skydde intet, naar det gjaldt jagt. Saa hadde vi Hassels „Svarten”. Den hadde dog den egenskab, at den ruslet

DET INDRE AV HUNDETELTET

alene avsted, mens „Majoren” stadig skulde ha med sig en hel stab. De vendte da gjerne tilbake blodige i hele fjæset. For at undgaa denne sport hadde vi maattet holde dem bundet. Men nu, efterat sælen hadde forlatt os, kunde vi slippe dem løs. Selvsagt var det at denne frihet først og fremst maatte brukes til slagsmaal. I tidens løp var der opstaat bitre følelser og had mellem enkelte — uforklarlig av hvilken grund — og den leilighet, som nu bødes dem til at faa avgjort, hvem der var den sterkeste, grep de med begjærlighet.

Men med tiden rettet dette meget paa sig; og egentlige slagsmaal hørte til sjeldenhetene. Der var jo selvfølgelig dem, som aldrig kunde se hverandre, uten at ryke sammen, som „Lassesen” og „Hans” for eksempel. Men det visste vi, og kunde holde særlig øie med dem.

FRA „FRAMHEIM” — KJØTTELTET MED SNEMUREN

Hundene vænte sig hurtig til det telt, hvor de hørte til, og til den plads de hadde der. De blev sluppet, saasnart vi kom ut om morgenen og blev sat fast igjen om aftenen, naar de skulde fodres. Dette blev de saa vant til, at vi aldrig hadde større bryderi. De meldte sig alle med glæde, naar vi kom om kvelden for at sætte dem fast. Og hvert dyr kjendte nøiagtig sin herre og sit telt, saa naar tiden kom, og de saa sine respektive forstandere, forstod de øieblikkelig, hvad de skulde. Under hyl og jubel flokket de forskjellige hunder sig omkring sin herre, og under stor munterhet bar det avsted til teltene. Denne ordning beholdt vi hele tiden.

Deres kost bestod i sælkjøt og spæk en dag, og tørfisk den anden. Som regel forsvandt begge deler uten indvending. Dog satte de nok størst pris paa kjøttet. Gjennem den største del av vinteren hadde vi sælskrotter liggende paa bakken. Omkring disse samledes i almindelighet den største interesse. Pladsen her var at betragte som „Framheim”s torv. Der var ikke altid fred paa torvet. Kundene var mange og behovet stort, saa det gik stundom livlig til. Vort egentlige kjøtoplag hadde vi i „kjøtteltet”. Ca. 100 sæl laa partert og stablet op der.

Som jeg før fortalte, førte vi op en 2 meter høi snemur omkring dette, for at beskytte det mot bikjene. Skjønt de hadde saa meget at spise som de vilde, og skjønt de visste, de ikke hadde lov til at gjøre forsøk paa at komme der — eller kanske det netop var drivfjæren — saa kikket de dog altid bort der med lystne øine. Og de mange merker efter klørne i muren talte tydelig nok om hvad der foregik i ubevogtede stunder. Specielt var det „Snuppesen”, som ikke kunde holde sig derifra. Hun var ogsaa overordentlig let og smidig, saa hun hadde de bedste chancer. Hun begav sig aldrig alene ut paa den sporten, men lokket altid sine kavalerer „Fix” og „Lasse” med sig. Disse var imidlertid ikke saa smidige, og de maatte nøie sig med bare at se paa. Mens „Snuppesen” hoppet indover muren, hvad hun forresten bare greide et par ganger, løp de to andre rundt og skrek. Saasnart vi hørte disse hyl, visste vi nøiagtig, hvad der foregik, og bevæbnet med en stok drog en av sted. Man maatte gaa listig tilverks, hvis man vilde gripe hende paa fersk gjerning. For saasnart man nærmet sig, sluttet kavalerene at hyle, og hun forstod, at nogen var i anmarsj. Man kunde da se hendes røde rævehode stikke frem og titte rundt til alle sider. At hun ikke fløi i armene paa ham med stokken, sier sig selv. Som regel gav vi os dog ikke, men fik fat i hende og avstraffet hende. „Fix” og „Lasse” fik ogsaa en liten omgang hver. De hadde vistnok ikke gjort noget galt, men — de kunde komme til. De kjendte til dette og betragtet „Snuppesen”s avstraffelse paa avstand.

Teltet hvor vi opbevarte tørfisken stod altid aapent. Ingen gjorde forsøk paa at ta fisk. Solen vandret sin daglige bane, lavere og lavere. Det var ikke længe vi saa den i dagene efter tilbakekomsten fra sidste depottur — Den 11. april kom og forsvandt den igjen med det samme. Paasken kom her paa barrieren som andre steder av kloden, og feires skulde den.

Festen her bestod i, at vi spiste litt mer ved den anledning end ellers. Noget andet merke var der ikke. Man klædte sig ikke anderledes og foretok sig intet andet heller. Om kvelden paa saadanne

„FRAMHEIM” I APRIL 1911
Maaneskinsbillede.

festdager hadde vi gjerne litt grammofon, en toddy og en cigar. Grammofonen var vi forresten forsigtige med. Vi visste, at vi snart vilde bli lei av den, hvis vi brukte den for ofte. Vi brukte den derfor ikke meget, men de ganger vi brukte den satte vi saa meget større pris paa hvad den præsterte.

Da paasken var over, gik der et lettelsens suk gjennem alle. Alle disse fridager trætter. De er kjedelige nok paa steder, som har flere adspredelser at byde paa end barrieren; her blev de uutholdelig lange. Vort levesæt var nu fuldstændig ordnet, og alt arbeidet let og godt. Vinterens hovedarbeide vilde bli med utstyret for den kommende slædefærd mot syd.

Vort maal var at række Polen. Alt andet var biting.

De meteorologiske observationer var i fuld gang og ordnet for vinteren. Observationer blev utført klokken 8 morgen, klokken 2 middag og klokken 8 aften. Vi var saa faa mand, at jeg ingen kunde avse til nattetjeneste. Desuten vilde det virke forstyrrende i et litet rum som det, vi levde i, om der altid skulde være noget paa færde, — aldrig ro. Hvad det specielt gjaldt for mig var, at enhver hadde det saan, at han likte sig og trivdes, saa alle kunde være friske og raske og med lyst ta fat paa den endelige opgave, naar vaaren kom.

Det var ikke meningen, at man skulde dovne sig gjennem vinteren. Langtfra. Skulde man trives og være tilfreds, maatte man altid være optat. Jeg forlangte derfor, at alle skulde være beskjæftiget i de timer, som var bestemt til arbeide. Naar dagen var slut, stod det enhver frit for at gjøre hvad han vilde. En nogenlunde orden — saa god som forholdene tillot, — maatte man ogsaa søke at holde. Det blev derfor bestemt, at enhver av os skulde ta en ukes tjeneste som „ordensmand”. Dennes tjeneste bestod i hver morgen at feie gulvet, tømme askekopper osv.

For at sørge for god og rikelig lufttilgang — specielt til vore sengesteder — blev det bestemt, at ingen maatte ha andet under køiene end det fottøi han hadde i bruk. Enhver hadde faat to knagger til at hænge klær paa, og til de klær han benyttet i det daglige var dette tilstrækkelig. Alle overflødige klær blev stoppet i vore klædesækker og sat ut. Paa den maate opnaadde vi at holde nogenlunde orden. Den værste skitt blev iethvertfald fjernet. Om en prippen husmor vilde ha fundet alt i orden, er vel tvilsomt.

INTERIØR FRA STUEN, „FRAMHEIM”

Enhver hadde sit faste arbeide. Prestrud med assistanse av Johansen de astronomiske observationer samt pendelobservationer. Hassel var sat til herre over kul, ved og petroleum. Han var ansvarlig for, at forraadet strak til. Som bestyrer av „Framheims kul- og vedforretning” fik han selvfølgelig direktørtitel. Dette vilde muligens gaat ham til hodet, hvis ikke visergutstillingen hadde været indbefattet. Men det var den. Han skulde ikke bare motta bestillingen, men ogsaa bringe varen om. Han klarte det hele med glans. Det lykkedes ham at føre sin største kunde — Lindstrøm — bak lyset, saa han i vinterens løp sparte ind en god slump kul.

Hanssen hadde depotet at holde iorden og hente hjem alt hvad vi fik bruk for. Wisting hadde alt utstyr at passe paa og var ansvarlig for, at ingen ting blev rørt uten tilladelse. Bjaaland og Stubberud skulde holde orden i bislaget og rundt huset. Lindstrøm hadde kjøkkenet — det haardeste og mest utaknemlige arbeide paa en saadan færd. Der er ingen som sier noget, saalænge maten er god. Men la kokken være uheldig og svi suppen en dag, saa skal man høre. Lindstrøm hadde den fortrinlige egenskap at han var, hvad han kaldte „like rund”. Jeg trodde i begyndelsen, at dette sigtet til hans legemsform, men opdaget senere min feiltagelse. Det betyder „like glad”. Og det var han virkelig ogsaa.

Den 19. april saa vi solen for sidste gang, idet den da gik under vor horisont — bakkekammen i nord. Den var intens rød og omgit av et flammende ildhav. Først den 21. gik den under for godt. Nu var altsammen saare godt, hvad huset angik; det kunde ikke bli bedre. Men bislaget, som vi oprindelig hadde tænkt at benytte til arbeidsrum, viste sig snart for litet, mørkt og koldt. Desuten foregik al trafik gjennem dette rum, saa arbeidet vilde bli meget hindret, lange stunder stoppet. Ved siden av dette mørke hul hadde vi intet arbeidsrum, og vi hadde meget arbeide at utføre. Stuen vor kunde jo nok brukes, men da vilde man staa opi hændene paa hverandre hele dagen igjennem og gaa i veien for hverandre. Desuten vilde det ikke være bra at bruke til verksted det eneste rum, hvor vi fra tid til anden kunde finde hygge og fred. Jeg vet nok at det er almindelig skik og bruk at gjøre det, men jeg har bestandig syntes, at det er en daarlig ordning.

Her var sandelig gode raad dyre. Men omstændighetene kom os atter tilhjælp. Vi hadde nemlig glemt — lad os likesaa godt indrømme det — at ta med et verktøi, som er i høieste grad nyttig og nødvendig for en polarekspedition, nemlig sneskuffe. En vel utstyret ekspedition, som vor til en viss grad var, burde mindst hat 12 solide, tykke jernspader. Vi hadde ingen. Vi hadde 2 rester, men de hjalp os ikke langt. Nu hadde vi heldigvis en ganske god, solid jernplate med os, og nu optraadte Bjaaland og fabrikerte et helt dusin ypperlige spader. Stubberud greide skaftene; det hele gik som paa en stor fabrik. Dette fik store følger for vort fremtidige velvære, som vi skal se. Hadde vi hat sneskuffer med fra begyndelsen av, saa vilde vi som gode ordensfolk ha maaket for vor dør hver morgen og holdt sneen borte. Men eftersom vi ingen hadde, føk sneen daglig mer og mer til foran vor dør, og inden Bjaaland var færdig med spadene, hadde den dannet en drive, som strakte sig fra utgangsdøren og i husets forlængelse mot vest.

Denne fokskavl, som var næsten likesaa stor som huset, fik os selvfølgelig til at rynke brynene, da vi en morgen alle mand bevæbnet med de nye skuffer kom ut for at rydde op og maake væk. Som vi stod der og gruet for at gripe fat, fik en av os — det var visst Lindstrøm, eller var det Hanssen mon, eller var det kanske mig? det kan ogsaa være det samme — den lyse idé at ta naturen i haand og arbeide med den, istedetfor mot den. Forslaget var, at vi skulde grave ut den svære fokskavl til et snekkerverksted og sætte det i direkte forbindelse med huset. Det var ikke før fremsat, før det enstemmig blev antat. Og nu begyndte et utgravningsarbeide

OLAV BJAALAND

som fik lange følger, for den ene utgravning drog den anden efter sig, og vi endte ikke, før vi hadde en hel underjordisk by.

Sandsynligvis var det et av de interessanteste arbeider, som er gjort rundt nogen polarstation. Vi skal begynde med den morgen, vi tok det første spadetak i driven. Det var torsdag 20. april. Mens 3 mand klemte paa at grave sig ret ind i skavlen fra husdøren mot vest, klemte 3 andre paa med at forbinde den med huset. Det blev gjort ved at strække bordlemmer — de samme som vi hadde brukt paa dækket ombord for at beskytte hundene — fra skavlen og bort paa bislagtaket. I den aapne del mellem skavlen og bislaget paa nordsiden blev der fyldt helt ut til en solid væg, som gik litt op under det nylagte tak. Rummet mellem bislaget og skavlen paa søndre væg lot vi staa aapen til utgang.

Men nu hadde vi faat ren byggefeber, og nu blev der fremsat det ene forslag mer storslaat end det andre. Saaledes blev vi enige om at grave ut gangen i skavlens hele længde og avslutte den i en stor snehytte, hvor vi skulde ha dampbad. Jo, det var planer. Dampbad paa 79° s. br. Hanssen, snebygger av profession, gik igang med hytten. Han bygget den ganske liten og solid og videt den ut nedover, saa den maalte 12 fot fra gulv til tak, da den endelig var helt færdig. Her skulde vi nok faa plads til at indrette dampbad.

Imidlertid hørte man ganggraverne avansere. Man kunde høre lyden av deres hakker og spader komme nærmere og nærmere. Dette var for meget for Hanssen. Da han nu var færdig med hytten, klemte han paa med at grave de kommende imøte. Og naar han først begynder en ting, faar han den ogsaa snart undav. Man kunde høre, hvordan partiene stadig nærmet sig hinanden. Spændingen begynder at stige. Vil de møtes? Eller graver de skakt og paa siden av hinanden? Jeg maatte tænke paa Simplon, Gravehalsen og lignende berømte tunnelarbeider. Kunde arbeiderne der greie at møte hverandre mitt inde i svarte bjerget, saa maatte nu vel vi . . . — Hallo. Jeg blev revet ut av mine drømme ved at se et glisende fjæs, som stak gjennem muren akkurat som jeg skulde til at sætte spaden i.

Det var Wisting — „Framheimtunnellen”s gjennembryter. Han kunde sandelig være glad, han slap fra det med næsen i behold. Et litet øieblik til, og jeg hadde hat den paa spaden.

Det var et vakkert syn den hvite, lange gang, som endte i den høie, skinnende kuppel. Samtidig som vi gravet os frem, gravet vi ogsaa ned for ikke at svække taket. Nedover hadde vi nok at ta av. Barrieren var dyp den.

Efterat dette arbeide var fuldført, begyndte vi paa snekkerverkstedet. Det maatte graves betydelig dypere; skavlen rundet nemlig av litt til siden. Vi gravde derfor først ind i skavlen, men paa den høire langvæg av gangen eller kanske noget nærmere badeanstalten, og saa begyndte vi at grave os ned. Saavidt jeg erindrer gik vi her 6 fot ned i barrieren. Rummet blev gjort stort og rummelig, plads nok for begge snekkere og længde nok til vore slæder. Høvelbænken blev skaaret ut i væggen og klætt med bord. Verkstedet endte i den vestre ende i et ganske litet rum hvor snekkerne hadde sine fineste redskaper. Fra verkstedet førte en bred, fin trappe, skaaret ut i sneen og klædt med bord i gangen.

Saasnart verkstedet var færdig flyttet arbeiderne ind og etablerte sig under navnet: „De forenede snekkere”. Her blev hele slædeutstyret for polreisen omkalfatret. Vis à vis „De forenede” kom smien, gravd i samme dybde som det andre. Denne blev mindre benyttet. Paa den anden side av smien, nærmere huset, blev der gravd en dyp kum, som skulde ta imot alt sølevand fra kjøkkenet.

Mellem „De forenede” og indgangen til bislaget vis à vis opgangen til barrieren, blev der bygget et litet rum, som igrunden fortjener en meget indgaaende forklaring, men pladsen er for liten; — det faar være til siden. Opgangen til barrieren, som vi lot staa aapen, saalænge alle disse arbeider foregik, blev nu lukket til. Dørpatentet fortjener ogsaa omtale. Der findes en hel del mennesker, som tilsyneladende aldrig har lært at lukke en dør efter sig. Hvor der er 2 eller 3 forsamlet, pleier i det mindste én av dem at lide av denne feil. Hvor meget mer da her, hvor vi var 9. Det nytter ikke at be en mand, som lider av denne syke, om at lukke døren. Han greier det ikke allikevel. Endnu kjendte jeg ikke mine fæller godt nok til at vite, hvordan de hadde det i dette stykke, men for at være sikker lavet vi likesaa godt en selvlukkende dør. Dette arbeide utførtes av Stubberud og paa den maate, at han murte dørkarmen ind i væggen i en skraastilling. Akkurat som nedgangen til kjælderne hjemme. Nu kunde døren ikke komme til at staa oppe. Den maatte falde igjen av sig selv. Jeg var glad, da vi hadde den vel oppe. Nu var vi sikret mot angrep av bikjene. Fire snetrin klædt med bord førte fra døren ned i gangen. Saaledes hadde vi ved siden av alle disse nye rum faat en ekstra beskyttelse for vort hus.

„DE FORENEDE SNEKKERE” I ARBEIDE

Mens dette arbeide gik for sig, hadde vor instrumentmaker hændene fulde. Termografens klokkeverk var i stykker. Spindtappen brukket, tror jeg. Det kom os særlig paatvers, fordi denne termograf viste sig at arbeide saa vel i kulden.

Den anden termograf var øiensynlig arbeidet med tropene for øie. I kulden vilde den iethvertfald ikke funktionere. Vor instrumentmaker har et middel, som han anvender paa alle instrumenter, nærsagt uten undtagelse. Han sætter dem i stekovnen og fyrer paa. Denne gang viste det sig udmerket; han kunde nemlig nu med sikkerhet fastslaa, at den var ubrukelig. Termografen vilde ikke funktionere i kulden. Han fik den imidlertid renset for al den gamle olie, som laa rundt overalt i hjul og tapper, og som lignet fiskelim. Derpaa blev den hængt op under taket i kjøkkenet. Temperaturen der kan muligens live den op og bringe den til at tro, at den er i tropene.

INDGANGEN TIL HUSET

Paa denne maate faar vi temperaturen i „byssa” registrert og vil sandsynligvis en gang sættes istand til at beregne, hvad vi har hat til middag i ukens løp. Om professor Mohn blir henrykt over dette arbeide er et andet spørsmaal, som instrumentmakeren og direktøren ikke vovet at drøfte.

Foruten disse instrumenter har vi ogsaa en hydrograf, men denne har det med at ta en pust i bakken en gang i døgnet. Lindstrøm har rengjort og smurt den, dikket og stellet for den. Det nytter ikke; — klokken 3 om morgenen gjør den holdt. Men jeg har aldrig set Lindstrøm sat til vægs endnu. Efter endel raadslagninger fik han den opgave at prøve at lage entermografav hydrografen og termografen, som var ute av funktion. Dette var netop en opgave for ham. — det produkt han viste mig nogen timer senere fik haarene til at reise sig paa mit hode. Hvad vilde Steen si? Vet De hvad jeg saa? Jo, en hermetikboks, som spaserte rundt inde i termografkassen. Du store Gud, hvilket misbruk av de meteorologiske selvregistrerende instrumenter! Jeg stod som himmelfalden. Trodde selvfølgelig, at manden holdt mig for nar. Jeg hadde hele tiden studert hans ansigt meget nøie for gjennem hans miner at faa en nøkkel til denne gaate. Jeg visste ikke enten jeg skulde graate eller le. Lindstrøms ansigt var saavisst alvorlig nok. Hvis situationen skulde bedømmes efter det, tror jeg helst, at taarene hadde været paa sin plads. Men naar jeg saa kastet øiet ind i termografen og saa: „Stavanger Preserving Co.’s fineste kjøtboller” marsjere rundt, da kunde jeg ikke mer. Det komiske fik overtaket, jeg brøt ut i en skoggerlatter. Da jeg hadde ledd fra mig, fik jeg forklaringen. Cylinderen hadde ikke passet, og saa hadde han forsøkt med boksen, og den gik udmerket. Kjøtbolletermografen arbeidet ganske bra til ÷40°, saa stoppet maskineriet.

Arbeidsstyrken blev nu fordelt i to partier. Det ene skulde grave frem ca. 40 sæl, som vi hadde liggende henved 1 meter under sneen. Det var et arbeide som tok to dager. De var ikke gode at arbeide med disse svære, flinthaarde sælskrottene. Bikjene var meget interessert i dette arbeide. Hver skrott, som blev lempet op paa overflaten, blev mottat og nøie inspicert. De blev alle lagt op i to hauger, og der hadde saa bikjene arbeide nok hele vinteren.

LINDSTRØM SOM METEOROLOG

Imens dette foregik, bygget det andre parti under Hassels ledelse en petroleumskjelder. Fatene, som var lagt op i begyndelsen av februar, laa nu langt under sneen. Hassels parti gravet sig ned ved begge ender av fatene og lavet en gang under sneoverflaten langs med dem. Samtidig gravet de sig saa dypt ned i barrieren, at fatene kom i passelig høide. Efterat sneen var utkastet, murte de igjen det ene hul og murte op en stor nedgang gjennem det andet. Stubberuds kjendskap til hvælvmuring kom her vel til nytte. Han har saaledes æren av at ha bygget den prægtige, hvælvede indgang til oljelageret. Det var en fornøielse at komme derned. Saa fint petroleumsoplagssted har vist ingen hat før.

Men Hassel sluttet ikke med det. Nu var han for alvor betat av byggefeber. Hans store projekt: at forbinde kul- og vedlageret med huset under overflaten tok næsten veiret fra mig. Det forekom mig at være et næsten overmenneskelig arbeide. Men jamen greide de det. Avstanden fra kulteltet til huset var ca. 10 meter. Her stak Hassel og Stubberud ut veien saaledes, at den vilde træffe gangen rundt huset i det sydøstre hjørnet. Da de det hadde gjort, gravde de et kjæmpemæssig hul ned i barrieren, midt mellem teltet og huset, og derfra gravde de sig frem begge veier og hadde paa kort tid fuldført arbeidet.

Men nu fik Prestrud det travelt. Han vilde benytte anledningen, mens hullet var aapent, til at faa indrettet sig et observatorium for sit pendelapparat. Og det fik han fint til. Han gravde sig nemlig ind tvers paa gangen og fik et litet, fint observatorium mellem kulteltet og huset. Da nu al sne var utkastet, blev det store hul murt igjen. Og nu kunde man gaa fra kjøkkenet og like bort i kulbeholdningen uten at gaa ut.

Først fulgte man gangen rundt huset. De husker der, hvor alle hermetikboksene stod i slik fin orden. Naar man gjennem denne gang rak husets sydøstre hjørne, aapnet den nye gang sig og førte over til kulteltet. Midt i gangen paa høire haand førte en dør ind til pendelobservatoriet. Fortsatte man saa, kom man først til nogen trin, som gik ned, og saa endte gangen i en steil, høi trappe, som førte os op gjennem et hul i sneoverflaten. Gik man op denne trappe, stod man pludselig midt i kulteltet. Et storartet bygverk, mestrene til stor ære. Dette arbeide lønnet sig. Nu kunde Hassel til enhver tid hente kul under tak og slippe at gaa ut for den saks skyld.

Men de store underjordiske arbeider var endda ikke til ende. Vi trængte et rum, hvor Wisting kunde lægge

„METEOROLOGBURET”
hvor instrumentene opbevartes.

alle de saker, han hadde at ta vare paa. Skindklærne var han især ræd for, og vilde gjerne faa dem under tak. Vi besluttet at lave et rum saa stort, at det baade kunde huse alle disse ting og samtidig gi arbeidsplads for Wisting og Hanssen, som vilde faa arbeidet med at surre alle slædene eftersom de kom fra Bjaaland.

Wisting valgte at bygge dette rum i en svær fokskavl, som hadde dannet sig rundt det teltet, han hadde alle greiene sine i. Stedet laa i nordøstlig retning for huset. „Intendanturen”, som dette bygverk kaldtes, blev temmelig stort og gav god plads baade til alt udstyret og til verksted. Fra dette førte en dør ind til et ganske litet rum, hvor Wisting stillet op sin symaskine og arbeidet paa den hele vinteren igjennem. Gik vi videre i nordøstlig retning, kom vi til et andet svært rum, „Krystalpaladset” kaldet. Her opbevartes alle ski og slædekasser. Her blev ogsaa al slædeprovianten pakket. Foreløbig laa disse rum adskilt fra de andre, og man maatte ut for at komme ind i dem. Senere, da Lindstrøm hadde gravd ut et vældig rum i barrieren paa det sted, hvor han hentet sne og is til sit matstel, satte vi dette i forbindelse med de to sidst nævnte rum, og vi kunde saaledes tilslut naa alt under sneen.

Det astronomiske observatorium hadde ogsaa reist sig. Like ved „Krystalpaladset” laa det. Det saa ut som det led av tandpine og om ikke ret længe avgik det ogsaa ved en stille død. Prestrud fandt senere op flere patenter. En tom tønde brukte han til sokkel en tid, saa en gammel avskjæring. Hans erfaring i instrumentsøiler er stor.

Alle disse byggeforetagender var færdig de første dager av mai. Nu stod bare et sidste arbeide igjen, saa var alting i orden Det var ombygning av depotet. De smaahauger, kassene var sat i, viste sig ikke at være bra. Gangene mellem de forskjellige hauger blev en vild tumleplads for foken. Alle kassene blev nu tat frem og sat i to lange rækker, saa langt fra hinanden, at de ikke vilde stoppe snedriften. Dette arbeide blev utført paa to dager.

Nu var dagene temmelig korte, og vi var færdige til at opta vort arbeide inde. Vinterarbeidet blev fordelt saaledes: Prestrud — videnskabelige sysler. Johansen pakker al slædeproviant. Hassel holder Lindstrøm med kul, ved og petroleum og laver svepesnerter. Dette var han godt fortrolig med fra den anden „Fram”-færd. Stubberud reducerer slædekassenes vegt til det mindst mulige og

PRESTRUD MED PENDELAPPARATET I SIT OBSERVATORIUM

utretter en mængde andet. Det fandtes ikke den ting, han ikke kunde gjøre. Derfor blev programmet for hans vinterarbeide noget svævende. Jeg visste han vilde greie meget mere end slædekassene. Skjønt det skal være visst, det var en lei job han fik.

Bjaaland har faat det arbeide, vi alle ser hen til med størst spænding: omarbeidelsen av slædene. Vi visste, at uhyre meget kunde indspares i vegt, men hvor meget? Hanssen og Wisting hadde at surre de forskjellige deler sammen, eftersom de blev færdige. Dette skulde ske i „Intendanturen”. Desuten hadde disse to en mængde andre ting paa sit program om vinteren.

Der er mange som tror, at en polarfærd er det rene dagdriveri. Jeg skulde ønske, jeg hadde hat nogen tilhængere av denne tro paa „Framheim” den vinter, og de skulde gaat derfra med en anden mening. Ikke det at arbeidstiden var overdreven lang. Det forbød forholdene. Men den tid arbeidet stod paa, blev der arbeidet intenst.

Fra flere tidligere slædefærder hadde jeg gjort den erfaring, at termometre er en meget skjør vare. Ofte hænder det, at man i begyndelsen av en færd brækker alle sine termometre istykker og man staar en dag uten midler til at bestemme temperaturen. Hvis man under saadanne forhold hadde vænnet sig til at gjette temperaturen, vilde man med nogenlunde sikkerhet kunne fastslaa maanedens middeltemperatur. De enkelte dagers gjetninger kunde kanske avvike noget, snart paa den ene, snart paa den anden side av den virkelige, men som sagt en nogenlunde middeltemperatur vilde man faa.

Med dette for øie startet jeg en konkurransegjetning. Eftersom enhver kom ind om morgenen, angav han sin mening om dagens temperatur. Denne blev ført til protokols. Ved maanedens slutning blev saa regnskapet opgjort, og den som hadde gjettet rigtig flest ganger vandt den utsatte præmie — nogen cigarer. Foruten at gi en øvelse i at gjette temperaturen var det ogsaa en ypperlig adspredelse til at begynde dagen med.

Naar man som vi gaar dag efter dag i de samme forhold uten nærsagt en eneste forandring, kan ofte den første morgendrik smake litt besk. Især kan enkelte være litt grætne i de øieblikke som gaar, inden man faar kaffedraapen. Jeg vil straks bemerke, at morgengrættenhet saa jeg svært litet til hos os. Men man kan aldrig vite .... aldrig være rigtig sikker. Den elskværdigste mand kan ofte forbause med de merkeligste

INDGANG TIL „INTENDANTUREN”

indfald og utfald, før kaffen har gjort sin virkning. Denne gjetning var udmerket til at avværge saadant. Den fanget alles interesse og avledet de kritiske momenter. Med stor spænding blev de en keltes indtræden ventet.

Den ene hadde ikke lov til at gjette saa den anden hørte det. Det vilde sikkert ha øvet indflydelse. Derfor maatte det gjøres eftersom de kom — én for én. — „Nu, Stubberud, hvordan er det saa med temperaturen idag?” Stubberud hadde sin egen beregningsmetode, som det aldrig lykkedes mig at komme efter. Som idag. Han saa sig om og studerte de forskjellige ansigter. „Det er ikke varmt idag,” kom det tilslut helt overbevisende. Jeg kunde øieblikkelig trøste ham med, at han hadde gjettet rigtig. Det var÷56° C. Maanedens regnskap var meget interessant. Saavidt jeg erindrer var 8 tilnærmelsesvis rigtige gjetninger det bedste resultat, konkurransen hadde at opvise nogen maaned. En mand kunde holde sig merkelig nær den rette temperatur i lange tider. Saa kunde han pludselig en dag gjøre et voldsomt hop optil 15° fra den rette. Det viste sig, at middeltemperaturen for den bedste stemte paa nogen tiendedeler nær med den virkelige. Tok man saa middel av alle konkurrenters middelgjetning, fik man et resultat saa nær det sande, at det praktisk talt kunde regnes for den virkelige temperatur. Med dette for øie var det især at disse gjetninger blev foretaget. Skulde man senere være saa uheldig at miste alle termometre, stod man ikke helt hjælpeløs.

Det kan her være stedet at meddele, at vi paa slædefærden mot syd hadde 4 termometre med os. Der blev tat observationer 3 ganger daglig. Alle fire termometre blev bragt hjem i uskadt stand. Wisting forestod denne gren av videnskapen, og jeg tror, at det kunststykke han utførte ved ikke at knuse noget termometer er uten sidestykke.

For bedre at forstaa vort daglige liv skal vi ta en tur til „Framheim”. Det er den 23. juni tidlig om morgenen. Der hviler en komplet stilhet over barrieren — en saadan stilhet, som bare den aner, der har været i disse egne — en komplet stilhet.

Vi kommer op den gamle opkjørsel fra der, hvor „Fram” laa første gang. Man vil stoppe flere ganger paa veien og spørre, om dette er virkelighet. Noget saa ufattelig skjønt har endnu ingen set. Der ligger den nordre kant av „Fram”-barrieren med „Mount Nelson” og „Rønniken” nærmest. Bak disse takk i takk, tind i tind, raker den ene gamle, ærværdige skrugar høiere i veiret end den anden. Belysningen er vidunderlig. Hvad er det som fremkalder dette merkelige lys?

Klart som dagen, og dog staar aarets korteste dag for døren. Der findes ingen skygger, saa det kan ikke være maanen. Nei, det er et av de faa rigtige intense sydlys, som spiller.

Det ser ut, som naturen vil gjøre stas paa vore gjester og vise sig i sit bedste skrud. Og det er en vakker dragt, hun har valgt. Blikstille, tindrende stjerneklart og ikke en lyd i nogen retning. Dog jo. Hvad er det? Som en ildstraale skyter lyset frem over himlen, og en hvislende lyd følger bevægelsen. Hysj. Hører du ikke? Der bevæger det sig fremover igjen, har tat form av et baand og straaler i rødt og grønt. Det staar stille en stund, tænker paa hvilken retning det skal slaa ind paa og saa avsted — efterfulgt av en støtvis hvislende lyd.

Saa har da ogsaa naturen budt os dette i denne vidunderlige morgen, noget av det mest mystiske, det mest ubegripelige som eksisterer. Det talende sydlys. „Nu kan De gaa hjem og fortælle, at De selv har set og hørt sydlyset. Ja, for nu er De ikke i tvil længer.” „I tvil? Hvordan kan man tvile paa det, som man hører med sine egne ører og ser med sine egne øine?” — „Og dog er De blit bedraget, — De som saa mange andre. Det hvislende nord- og sydlys har aldrig eksistert, det er ikke andet end et foster av Deres higen efter det mystiske, akkompagnert av Deres aandedræt, som fryser i den kolde luft”. Adjø du fagre drøm! Der forsvandt den av det prægtige landskap. Det var kanske dumt av mig at gjøre opmerksom paa dette. Mine gjester har nu mistet meget av den deilige mystik, og landskapet har ikke længer samme tiltrækning.

Vi er imidlertid kommet op forbi „Nelson” og „Rønniken” og naar just den første aaskam. Der, ikke langt nede under os raker et mægtigt telt i veiret, og paa den kanten av det ser man to lange, mørke striper. Det er hoveddepotet, vort øie støter paa her.

De skal da faa se, at vi holder orden paa sakene vore. Kasse paa kasse ligger som de skulde være lagt tilrette paa den fineste byggeplads. Og alle peker samme vei. Alle numre vender mot nord. „Hvorfor har De netop valgt den retning?” er det naturlige spørsmaal. „Er det i nogen bestemt hensigt?” — Jo, da. Det er da det. Hvis De ser mot øst, vil De lægge merke til, at himlen i horisonten har en litt lysere, lettere farve end noget andet sted. Det er dagen som den viser sig her nu. Endnu kan vi ikke se at gjøre nogenting med det dagslyset. At la kassene ligge med numrene mot nord vilde være en umulighet, hvis det ikke hadde været for det voldsomme sydlys' skyld. Men den lyse farve vil hæve sig og bli sterkere. Klokken 9 formiddag vil den være i nordost og kan spores 10" høi paa himlen. Lyset gjør da ikke indtryk av at lyse op som det virkelig gjør; men De vil da uten anstrengelse kunne læse numrene. Ja, hvad mere er, De kan ogsaa læse firmanavnene, som flere av kassene er merket med. Naar dagrødmen saa har rukket nord, kan de se det endda tydeligere. Vistnok er disse tal og bokstaver store — ca. 5 cm. høie og 5 cm. brede — men det viser allikevel, at vi ogsaa har dag her paa den mørkeste tid av aaret. Absolut mørke, som folk tænker sig, er det altsaa ikke.

Teltet, som staar bakom, indeholder tørfisk. Vi har meget av den vare. Vore hunder kan aldrig komme til at lide nød. Men nu maa vi skynde paa og komme

„FRAMHEIM” OG HVALBUKTEN
I bakgrunden til venstre: Proviantlageret.
MAANESKINSBILLEDE FRA „FRAMHEIM”

videre, hvis vi skal se, hvordan dagen begynder paa Framheim”. — Det vi passerer her er et merkeflag. Vi har 5 saanne staaende mellem leiren og depotet. Paa mørke dager, naar østenvinden blaaser og sneen fyker, er de gode at ha.

Og derborte paa bakkeskraaningen ser De „Framheim”. Det ser foreløbig ut som en mørk skygge paa sneen, skjønt det ikke er langt borte. De spidse takkene, De ser rake op mot himlen, er alle hundeteltene vore. Hytten selv kan De ikke se. Den er fuldstændig nedføket og gjemt i barrieren. — Men jeg ser De blir varm av marsjen. Vi skal gaa litt langsommere, saa De ikke blir altfor sved; det er ikke bra. Det er ikke mer end ÷40°, det er nok derfor, De gaar Dem varm.

Med den temperatur, og stille, som det er idag, vil man snart føle sig varm, hvis man gaar paa litt . . . Flaten, vi nu er kommet ned paa, er en slags grytedannelse. Hvis De bøier Dem ned og ser mot horisonten, vil De, hvis De anstrenger Dem litt, kunne følge aasryggene og skrugarene rundt hele veien.

I den heldning, vi nu nærmer os, ligger huset vort. Vi bygget det netop der, fordi vi tænkte, det vilde bli bedst beskyttet der, og det viser sig, at vi ikke tok feil. Den vind vi har hat er næsten altid kommet fra øst, naar det har været noget tak i den. Og mot de vinde yder bakken der et ypperlig ly. Hadde vi lagt huset borte ved depotpladsen, som vi netop passerte, vilde vi nok ha kjendt veiret meget haardere.

Men nu maa De være forsigtig, naar vi kommer opunder huset, saa bikjene ikke hører os. Vi har nu omkring 120 stykker, og begynder de først at holde leven, saa farvel du skjønne polarmorgen!

Nu er vi da fremme, og med det dagslys som er kan De se de nærmeste omgivelser. De kan ikke se huset, sier De. Nei det, tror jeg nok. Den skorstenen derborte paa sneen er alt, som er igjen over barrieren; den lemmen, som vi kommer til her, tror De kanske er en løs lem, som ligger henslængt paa sneen; men det er ikke tilfældet. Det er nedgangen til vort hjem. De maa bøie Dem godt, naar De gaar ned i barrieren. Alt er i formindsket maalestok her i polaregnene. Vi har ikke raad til at være flotte. Nu har De 4 trin ned først. Vær forsigtig, de er noksaa høie. Vi er heldigvis tidsnok ute til at se den første begyndelse. Jeg ser, ganglampen er ikke tændt endnu, saa Lindstrøm er ikke tørnet ut. Ta nu fat i anorakhalen min

„FRAMHEIM” I MAANESKIN

og følg efter. Det er en snegang vi er i nu, som fører ind til bislaget. Aa, om forladelse. De maa virkelig undskylde. Slog De dem? Jeg glemte rent at gjøre Dem opmerksom paa tærskelen, som ligger her i bislagdøren. Det er nok ikke første gang nogen gaar paa næsen i den. Det kunststykke har vi gjort allesammen. Nu kjender vi den, og lar os ikke lure mer. —

Hvis De vil vente et øieblik, skal jeg rive av en fyrstikke, saa vi kan se at finde ind. Her er vi inde i kjøkkenet. Gjør Dem nu usynlig og følg med mig i hele dag, saa skal De faa se, hvordan livet arter sig. Som De vet, er det St. Hansaften, saa vi arbeider ikke mer end om formiddagen, men saa faar De jo ogsaa se, hvordan en festaften ser ut. Naar De sender Deres beretninger hjem, maa De love mig ikke at bruke for sterke farver. Adjø saalænge.” ...................

Br-r-r-r-r-r-r. Det er vækkeklokken. Jeg venter, venter og venter. Hjemme er jeg vant til, at denne ringingen blir efterfulgt av lyden av et par nakne føtter paa gulvet, en jæspen eller lignende. Men her — ikke en lyd. Da Amundsen gik fra mig, glemte han at si, hvor jeg bedst skulde stikke mig bort. Jeg forsøkte at følge efter ham ind i stuen, men luften der — nei tak! Jeg kunde forstaa, at der sov 9 mand i et rum paa 6 × 4 m. Ingen bebøvde at fortælle mig det.

Endnu ikke en lyd. Den vækkeklokken har de vist bare for at lure sig selv, indbilde sig, at de tømer ur. Men jo — hysj — — „Lindtrom, Lindtrom![1] Nu maa du jaggu se til at komme op, get! Klokka har da holdt leven nok synes jeg!” Det er Wisting — jeg kjender ham paa stemmen —. Wisting er nok en morgenfugl. —

Et forfærdelig brak: Det er Lindstrøm, som lister sig ut av køien. Hadde han været sen til at tørne ut, saa var han neimen ikke sen om at komme i klærne. En, to, tre stod han midt i døren med en liten lampe i haanden. Det var nu ved 6 tiden. Han saa godt ut. Rund og kjukk, som da jeg saa'n sidst. Han var klædt i tykke, mørkeblaa klær. Paa hodet bar han en strikket hætte. Gad vite hvorfor? Det var sandelig ikke koldt herinde. Jeg har ofte kjendt det koldere i kjøkkenene hjemme paa landet om vinteren. Saa det kunde altsaa ikke være grunden. Aa, nu har jeg det! Han er skaldet og generer sig for at vise sit ømme punkt. Det pleier gjerne at være tilfældet med alle skaldede folk. De liker ikke at nogen ser det.

Det første han gjør er at lægge paa komfuren. Denne staar under vinduet og optar halvparten av det 2 × 4 m. store kjøkken. Hans maate at lægge i paa er det første, som

NEDGANGEN TIL HUSET

fanger min opmerksomhet. Hjemme pleier vi altid først at spikke fliser og saa være meget forsigtig med, hvordan vi lægger veden ind. Men Lindstrøm, han kjører veden ind uten hensyn til stilling eller plass. Ja, kan han faa det til at brænde, saa jamen er'n flink! Jeg staar endnu og spekulerer paa, hvordan han vil klare det, da han med ett resolut bøier sig ned og griper en kande. Uten ringeste nølen, som det var den naturligste ting av verden, helder han petroleum utover veden. Ikke en eller to draaper. Neida, han helder paa saa han er sikker. En fyrstikke — ja, nu forstod jeg, hvordan Lindstrøm fik det til at brænde. Det var pinedød lurt gjort. Men det skulde Hassel set!

Vandgryten stod allerede fuld av vand siden igaaraftes, saa den hadde han bare at skyve tilside for at faa plads til kaffekjelen, og at faa den i kok tok ikke lang tid med den varmen, han hadde sat igang. Det brændte saa det duret i skorstenen. Det var gutten som maatte ha brændstof nok.

Merkelig saa travelt han har det med at faa den kaffen færdig. Jeg trodde, frokosten var klokken 8, og endnu er den ikke mer end ¼ over 6. Han maler kaffe, saa kinderne dirrer — uophørlig — uophørlig. Staar kvaliteten i forhold til kvantiteten, maa det jamen bli gode saker. — „Fan aassaa —!” Lindstrøms morgenhilsen — „denne kaffekværna er ikke værdt aa gi grisen! Kunde liksaa godt tygge bønnene. Det vilde gaa mye fortere.” Og han hadde sandelig ret. Efter stive 15 minutters maling hadde han ikke faat mere end akkurat nok. Nu var klokken blit ½ 7. Paa med kaffen. Aa, for en duft! Gad vite, hvor Amundsen har faat den varen fra? Imens hadde kokken faat snadden sin igang og dampet lystig løs paa fastende hjerte. Det lot ikke til at han hadde ondt av det. Hei san! Det var kaffen som kokte over. Mens kaffen holdt paa at koke, og Lindstrøm røkte som bedst, spekulerte jeg fremdeles paa, hvorfor han skyndtet sig saa med kaffen. Din tosk, tænkte jeg, at du ikke forstod det med det samme. Han skal naturligvis ha sig en støit kokende frisk kaffe, før de andre kommer ut. Det er klart nok.

Da kaffen nu var færdigkokt, satte jeg mig vel tilrette paa en feltstol, som stod i det ene hjørnet og ventet paa morgen-nydelsen. Men, jeg maa si han atter forbauset mig. Han skjøv kaffekjelen væk fra varmen, tok en kop ned av væggen, gik bort efter en kande, som stod paa bænken og skjænket sig en — ja vil De tro det? — en kop gammel kold te. „Det var da en besynderlig skrue,” tænkte jeg i mit stille sind.

Nu begyndte han at interessere sig sterkt for en emaljert bolle, som stod paa en hylde over komfuren. Heten var nu intens — jeg kikket paa termografen, som hang under taket — + 29° C. — syntes ikke at være tilstrækkelig for dens hemmelighetsfulde indhold. Den var desuten indtullet i haandklær og tepper og gjorde paa mig indtryk av at være sterkt forkjølet. Det blik, han kastet ned i den fra tid til anden, var spørrende. Han kikket paa klokken, løftet paa teppet og saa grublende ut.

Da ser jeg pludselig, det lyser op i hans ansigt, han gir en lang — mindre melodiøs — plystrelyd fra sig, bøier sig ned, griper et søplebret og iler ut i bislaget. Nu blev jeg for alvor spændt. Hvad vilde nu komme? I næste øieblik vender han tilbake med et lykkelig smil over hele ansigtet og med søplebrættet fuldt av — kul.

Hadde jeg før været nysgjerrig, blev jeg nu ængstelig. Jeg trak mig saa langt bort fra komfuren som jeg kunde, satte mig helt ned paa gulvet og skottet paa termografen. Ganske riktig, der begyndte pennen at bevæge sig op med hurtige skritt. Det var for galt. Jeg bestemte mig til at avlægge et besøk paa det meteorologiske institut, saasnart jeg kom hjem, og meddele hvad jeg hadde set med mine egne øine.

Nu forekom heten mig uutholdelig her nede paa

FORBINDELSESGANG I BARRIEREN
mellem huset og kulteltet

gulvet, hvor jeg sat. Hvordan maatte den ikke da være ... — Nei men — Gud bevare mig vel — nu satte han sig paa ovnen. Han maatte være gaat fra forstanden. Jeg skulde netop til at slaa i et skrik av forferdelse — da døren gaar op, og ut fra stuen kommer Amundsen.

Jeg drog et dypt suk. Nu blir det vel bedre. Klokken var nu 10 minutter over 7. „Go maarn, kjukken!” — „Go maarn!” — „Hvordan er veiret ute idag?” — „Østlig bris og kjukt, da jeg var ute; men det er jo riktignok længe siden.” Nu begyndte det ordentlig at gaa rundt for mig. Stod han ikke der med den roligste mine av verden og fortake om veiret, og jeg kunde jo avlægge min salighets ed paa, at han ikke hadde været ute av døren den morgen. „Hvordan gaar det me'n idag? — vil'n?” Amundsen stirrer interessert bort mot den mystiske bolle. Lindstrøm gløtter igjen paa teppet. „Jo, der kommer'n endelig, men jaggu har'n faat det ogsaa idag.” „Ja, jeg kan næsten merke det,” svarer den anden og begir sig ut. Min interesse er nu delt mellem 'n i bollen og Amundsens tilbakekomst med derpaa følgende meteorologiske diskussion.

Det er ikke længe før han kommer ind igjen. Temperaturen ute var vist ikke tiltalende. „Sig mig, min kjære ven —,” han sætter sig paa feltstolen like ved, hvor jeg sitter paa gulvet —, „hvad slags veir var det De sa, det var?” — Jeg gotter mig. Dette skal bli morro. „Det var østlig bris og kjukt som en væg, da jeg var ute klokken 6.” — „Hm! Det har klarnet merkelig fort, og blit stille siden. For nu er det nemlig blik stille og klart.” „Ja jeg kunde næsten ha sagt det. Jeg forstod han var i løjinga, og det lyste liksom litt op i øster.” Den greide han fint. Imidlertid hadde 'n i bollen atter faat sig en omgang. Bollen blev løftet av hylden over komfuren og sat bort paa bænken. De forskjellige plag, den var indtullet i, blev ett for ett tat av, indtil den presenterte sig i al sin nøkenhet. Nu kunde jeg ikke bare mig længer. Jeg maatte op og kike. Og sandelig var ikke det værdt at se paa. Bollen var fyldt til randen av en gylden gul deig, fuld av luftblærer og alle synlige tegn paa, at han hadde „faat'n til”. Nu begyndte jeg sandelig at faa respekt for Lindstrøm. Det var fan til kar! En finere deig kunde ikke nogen konditor paa vor hjemlige bredde ha præstert.

Nu var klokken blit 7.25. Alting gik efter klokken her, lot det til. — Lindstrøm kaster et sidste blik paa sin kjæledægge, griper en liten spritflaske og gaar ind i næste rum. Jeg saa mit snit til at følge med ham ind. Ute hos Amundsen, som sat paa feltstolen og halvsov, saa det ikke ut til at bli nogen morro allikevel. Derinde var det bekende mørkt og en atmosfære! nei mindst 10.

Jeg blev staaende stille ved døren og aandet tungt. Lindstrøm tumlet bortover i mørke, famlet efter fyrstikker og fandt dem. Han rev av en og tændte ild i en spritskaal, som hang under en hængelampe. Ved spritens skjær var ikke meget at se. Man kunde endnu bare gjette. Høre ogsaa muligens. De hadde gode sovehjerter, de guttene. Én snuste her, og én der, og smaa-snorking fra hver en krok. Spriten kunde vel ha blusset et par minutters tid, da Lindstrøm med ett fik det travelt. Avsted bar det, netop som spritflammen gik ut. Dypeste mørke. Jeg hørte at spritflasken og nærmeste stol blev revet overende i farten; hvad mere der fulgte med vet jeg ikke, for jeg var ikke kjendt med omgivelsene; men en hel del var det. — Jeg hørte et klikk — hadde ikke anelse om hvad det var — og derpaa samme bevægelse tilbake igjen til lampen. Det han før hadde revet overende, snublet han selvfølgelig nu i. Imens hørte jeg en hvislende lyd og merket en kvælende petroleumsos.

Jeg tænkte alt paa at aapne døren og flygte. Da med eet, — saan maa jeg tænke mig, det har foregaat paa skabelsens første dag, jeg mener like momentant, — blev det lyst. Men et lys som trodser enhver beskrivelse. Det blændet og stakk i øinene, slik lyste det. Det var ganske hvitt og overordentlig behagelig. Det var tydelig nok en av de saakaldte 200-lys Luxlamper. Min beundring for Lindstrøm var nu steget til begeistring. Hvad skulde jeg ikke git for nu at kunne ha gjort mig synlig, omfavnet

FRA KJØKKENET PAA „FRAMHEIM”

ham og sagt ham, hvad jeg syntes om ham. Men det gik ikke an. Jeg vilde ikke da faa se forholdene paa „Framheim”, som de virkelig var. Altsaa stod jeg stille.

Lindstrøm søkte først at sætte i orden

igjen, hvad han hadde revet overende i tumlen med lampen. Spriten var selvfølgelig rendt ut av flasken, da den faldt, og fløt nu over hele bordet. Det saa ikke ut til at gjøre det fjerneste indtryk paa ham. Et litet svup med haanden, og alt havnet paa Johansens klær, som laa like ved. Den fyren saa ut til at ha like god raad paa sprit som paa petroleum.

Nu forsvandt han ut i kjøkkenet, men viste sig straks efter med tallerkener, kopper, kniver og gafler. Lindstrøms dækning av frokostbordet var den fineste præsentation av lurveleven, jeg endnu har hørt. Naar han skulde sætte skeen i en kop, foregik det ikke paa den almindelige maner. Nei, han satte koppen fra sig, løftet skeen høit i veiret og slap den saa ned i koppen. Det leven han frembragte paa den maaten, var infernalsk.

Nu begyndte det at gaa op for mig, hvorfor Amundsen var kommet saa tidlig ut. Han flygtet vel for denne borddækningsscenen, tænker jeg. Men dette gav mig straks et indblik i de liggende herrers gemyt. Hvorsomhelst ellers dette hadde foregaat, vilde Lindstrøm snart faat en støvel i skallen. Men her, .... det maatte være verdens fredeligste mennesker. Imens hadde jeg faat tid til at se mig litt om. Nærmest ved døren hvor jeg stod, mundet et rør ut nede ved gulvet. Det slog mig straks, at dette var et ventilationsrør. Jeg bøiet mig og la haan den over. Ikke saa meget som anelsen av en luftning var at føle. Det var altsaa grunden til den elendige luft.

Hvad der ellers først faldt mig i øinene var alle køiene — 9 stykker. Paa høire side 3, og paa venstre 6. De fleste av de sovende — hvis de da fremdeles kunde tænkes at sove efter den borddækningen — laa i soveposer. De maatte ha det godt og varmt. Forresten var pladsen optat av et langt bord og smaa krakker paa to sider av det. Det saa ordentlig ut herinde. De fleste klær var ophængt. Noget laa naturligvis paa gulvet ogsaa, men saa hadde jo ogsaa Lindstrøm travet rundt i mørket. Det var kanske ham, som hadde revet det ned.

Paa bordet stod nærmest vinduet en grammofon og forresten nogen tobaksbokser og askebægere. Bohavet var ikke rikholdig og heller ikke holdt i Louis XV eller XVI, men det gjorde tjenesten. Paa den ene væg nærmest vinduet hang nogen malerier og paa den anden billeder av Kongen, Dronningen og Kronprins Olav, formodentlig klippet ut av en illustrert avis og klistret paa blaa karton. I kroken nærmest døren tilhøire, hvor der ingen køier var, syntes pladsen at være optat av klær, som hang dels paa væggen, dels paa snorer strukket op. Det var altsaa tørkepladsen — beskeden i sin enkelhet. Under bordet stod nogen ferniserte kasser. Hvad der var i dem, maa guderne vite.

Nu begyndte det at komme liv i en av køiene. Det var Wisting, som var blit kjed av levenet. Det varte ved fremdeles. Han tok sin tid, Lindstrøm, klirret med skeene, smilte ondskapsfuldt ved sig selv og saa op i køiene. Han holdt vist ikke leven uten hensigt. Wisting blev altsaa den første frugt, og saavidt jeg kunde se, vistnok ogsaa den eneste . . . Det var iethvert fald ikke en bevægelse at se i nogen av de andre køiene. „Gomaarn, kjukken! Trudde, du sku' biet liggendes te' medda.” Det er Lindstrøms morgenhilsen. „Pas dig sjel du, far. Hadde ikke jeg purra dig, hadde du sovet endda.” Det var betaling med samme mynt det. Wisting var tydeligvis ikke at spøke med. Forresten smilte og nikket de til hverandre, saa det var vist ikke saa ondt ment.

Nu hadde Lindstrøm endelig sat fra sig den sidste kop og med fynd og klem sluppet den sidste teske nedi som et punktum finale.

Jeg hadde nu ventet, at han skulde vende tilbake til sin dont i kjøkkenet. Men det saa ut som han hadde noget isinde først, og ganske rigtig, nu strammet han sig op, strakte halsen i veiret og lænet hodet tilbake, — han mindet mig ganske livagtig om en hanekylling, som skal til at gale — og brølte med sine lungers fulde kraft: „Tørn ut aa reve, gutter!” Nu hadde han gjort sin morgentjeneste inde. Soveposene syntes pludselig at vaagne til liv, og enkelte sætninger som: „Det var da fan te' fyr!” — eller — „Hold kjæft, skravlebøtta!” — syntes at tyde paa, at Framheims indvaanere nu var vaakne. Glædestraalende forsvinder urostifteren ut i kjøkkenet.

Og nu stikker de hodet og resten ut, den ene efter den anden. Det der maa være Helmer Hansen, han som var med paa „Gjøa”-færden. Han ser ut til at kunne greie brasene .... Nei, — der har vi sandelig Olav Olavson Bjaaland! Min gamle ven fra Holmenkollen. Han fæle længdeløperen, husker De vel. Ja, han greidde da hoppet ogsaa — 50 meter tror jeg, — staaende. Har Amundsen mange slike karer, kommer han nok til Polen! ... Og der kommer Stubberud, han som „Aftenposten” sa var saa flink i dobbelt bokholderi. Han ser ikke netop ut som nogen regnskapsfører nu, — men hvem vet! .... og der kommer Hassel, Johansen og Prestrud. Jo, nu er de oppe allesammen og skal snart begynde dagens arbeide.

„Stubberud!” Det er Lindstrøm, som stikker hodet ind av døren. „Vil du ha hotkjekker, faar du se til at skaffe ned lidt luft.” Stubberud bare smiler. Han ser ut, som han er sikker paa at faa . . . . hvad var det, han kaldte det? Hotkjekker? Det maa vist være noget som staar i forbindelse med den fine deigen og den forførende delikate stekelugten, som nu trænger sig ind gjennem sprækken i døren. Der gaar Stubberud, nu faar jeg følge med ham. Jo, ganske rigtig. Der staar Lindstrøm i al sin glans foran komfuren og svinger sit vaaben — kakevenderen. Og paa komfuren ligger der 3 gulbrune

STUBBERUD FORAN ET AV VINDUENE I HUSET
Billedet er tat ovenfra. Dybden er over 3 meter

hotcakes skjælvende og bævende over den friske varme. Gud, hvor sulten jeg blev! Jeg indtar min gamle plads igjen for ikke at gaa iveien for nogen og betragter Lindstrøm. Det er gutten det! Han producerer hotcakes med forbausende øvelse.

Det minder næsten om jongløren med kuglene sine, saa kjapt og sikkert gaar det. Den maaten, han haandterer kakespaden paa, røber en fabelagtig færdighet. Med sleven i den ene haand helder han ny deig paa platen, og med kakespaden i den anden fjerner han samtidig de stekte. Det er næsten „for meget for en enkelt”.

Der kommer Wisting, gjør stram honnør og holder frem et litet blikmaal. Smigret over den fine hilsen, gir Lindstrøm ham maalet fyldt med kokende vand, og Wisting forsvinder ut i bislaget. Men denne avbrytelse satte Lindstrøm ut av hans jonglørmæssige behandling av hotcakes. En triller ned bakom komfuren. Den fyren er enestaaende flegmatisk. Jeg kan umulig avgjøre, om han merket, at han mistet kaken eller ikke. Det suk som undslap ham vilde visst si omtrent: „Noget maa jo bikjene ha ogsaa!”

Nu kommer mændene i rad og række allesammen med sine smaa maal og faar sig en draape kokende vand. Jeg reiser mig, interessert i denne affære og slipper med en av dem ut i bislaget og videre ut paa barrieren. Ja, nu vil de vel neppe tro mig, naar jeg fortæller hvad jeg saa: — Alle polarfarerne paa hver sin kant ifærd med at pudse tændene! Hvad gir De mig for det? De er ikke saanne rene griser allikevel altsaa. Stomatol lugter det overalt. Derborte kommer Amundsen. Han har tydeligvis været ute og tat de meteorologiske observationer, for han holder vindmaaleren i den ene haand. Jeg følger efter ham ind gjennem gangen. Jeg ser mit snit til at slaa ham paa skulderen, da ingen ser os og si: „Pokker saa kjække gutter.” Han bare smilte. Men et smil kan ofte si mer end mange ord. Jeg forstod, hvad det vilde si: Det har jeg visst længe og adskillig mer.

Klokken var nu blit 8. Døren fra kjøkkenet til stuen var sat paa vid gap, og varmen strømmet ind og blandet sig med den friske luft, som Stubberud nu hadde tvunget til at følge ned den rette vei. Nu var det bedre at komme herind, — frisk, varm luft overalt. Nu fulgte en høist interessant scene. Eftersom de tænderpudsende herrer vendte tilbake, maatte de én for én gjette dagens

LINDSTRØM SERVERER „HOT CAKES” %h

temperatur. Dette gav anledning til stor spøk og moro, og under latter og passiar blev dagens første maaltid indtat.

Naar der slaaes til lyd paa glasset, og stemningen staar høit, blir vore polarfarere ofte lignet med vore forfædre, — de djerve vikinger. Denne sammenligning hadde ikke et øieblik faldt mig ind, da jeg saa denne forsamling av almindelige, dagligdags utseende mænd — pudse tændene. Men nu da de gav sig ilag med matfatet, kom sammenligningen av sig selv; jeg maatte anerkjende dens berettigelse.

Vore forfædre vikingene kunde umulig ha hugget kraftigere ind i rettene, end disse 9 mænd gjorde. Den ene stabbel „hotkjekker” forsvandt efter den anden, som det skulde ha været luft, — og jeg som i min enfoldighet hadde forestilt mig, at en saan var en mandsration! Indsat med smør og omkapslet av syltetøi gled de ned disse svære — „omeletter” vilde jeg kalde dem — med fabelagtig hurtighet. Jeg maatte tænke paa taskenspilleren, som holder et egg i haanden det ene øieblik, og i det næste er det forsvundet. Er det en koks bedste betaling at se, at maten smaker, saa jamen hadde Lindstrøm god hyre. Omelettene skyltes ned med store boller sterk, duftende kaffe.

Man kan spore virkningene efterhaanden, — samtalen blir almindelig. Det første store samtaleemne er en roman, som tydeligvis er meget populær og heter: „Expresstoget Rom—Paris”. Jeg trodde at forstaa av uttalelsene — jeg har desværre aldrig selv læst dette berømte verk — at der i dette tog var foregaat mord. Nu dreiet diskussionen sig meget livlig om, hvem der hadde begaat det. Jeg tror stemmene samlet sig om selvmord.

WISTING I SIT ARBEIDSRUM
Nedgravet i barrieren

Jeg hadde altid staat i den formening, at stof til samtale var meget vanskelig at finde paa saadanne turer, hvor de samme mennesker færdes sammen dag efter dag i aarevis. Men det lot det ikke til her. Aldrig før var expresstoget forsvundet i det fjerne, før ind damper — maalsaken. Og jamen kom den med damp, ja. Her fandtes tydelig nok folk fra begge leire. For ikke at saare nogen av partiene skal jeg la være at gjengi hvad jeg hørte. Men saa meget kan jeg si, at maalpartiet endte med at erklære „maalet” for det eneste rette, og samme erklæring avgav de andre om sit.

Pipene var efterhaanden kommet frem, og duften av „karvet blad” kjæmpet snart en heftig kamp med den friske luft om herredømmet. Under denne nydelse blev dagens arbeide drøftet. „Ja, jeg faar nok med at skaffe denne vedsluker'n ved til helga jeg,” sa Hassel. Det klukket saa smaat i mig. Hadde Hassel hat kjendskap til petroleumens benyttelse idagmorges, saa hadde han vel lagt til „oljedrikker'n” ogsaa, tænkte jeg.

Klokken var nu blit ½ 9, og Stubberud og Bjaaland reiste sig. De tok paa sig forskjellige klædesplag, saa jeg kunde forstaa, de skulde ut at gaa. Uten at si noget ruslet de ut. De andre fortsatte imidlertid sin morgenrøk, og enkelte begyndte endog at læse. Men henimot klokken 9 begyndte der at bli almindelig opbrud. De tok paa sig skindklær og gjorde sig klar til at gaa ut.

Imens var Bjaaland og Stubberud vendt tilbake — fra en spasertur kunde jeg forstaa paa enkelte ytringer som „liddeli kalt” — „skarp sno ved „depotet” og lignende. Prestrud var den eneste, som ikke gjorde sig klar til at gaa ut. Han gik derimot bort til et aapent rum under den inderste køie, hvor der stod en boks. Han løftet av lokket, og 3 kronometre kom tilsyne. Samtidig la 3 av herrene sine ure frem, og en sammenligning blev anstillet og ført til protokols. Saa snart urene var sammenlignet, forsvandt de respektive eiermænd ut hver med sit ur. Jeg benyttet anledningen til at smyge mig ut med sidstemand. Prestrud og kronometersammenligningen var for alvorlig for mig.

Jeg maatte ut og se hvad de foretok sig der. Der var det blit liv. Bikjehyl i alle tonearter lød ut fra teltene. Jeg kunde ikke se nogen av dem, som hadde gaat ut foran os, saa de var sandsynligvis inde i teltene allesammen. Man kunde ogsaa se lys i dem alle, saa de holdt nok paa at slippe hundene løs. Hvor de oplyste telte tok sig godt ut mot den mørke, stjernebesaadde himmel! Mørkt kunde man nu ikke kalde det længer. Den lille rødme hadde steget og vandt seir over sydlyset. Dette hadde avtat meget i styrke, siden jeg saa det sidst. Kjæmpet tilsyneladende nu den sidste kamp.

Nu begyndte den at myldre frem, den firføttede skare. Som raketter kom de sættende ut av teltene. Her var alle farver — graa, sorte, røde, brune, hvite og en blanding av alle. Hvad der forbauset mig var, at de gjennemgaaende var smaa. Men som de saa ut ellers! Trinde og runde, vel pudset og pleiet, sprettende av liv. De slog sig straks sammen i smaa partier, fra to opover til fem. Det var tydelig at se, at disse smaagrupper bestod av intime venner. De formelig kjælte hverandre. Fornemlig syntes én inden hver av disse avdelinger at bli gjort særlig stas av. Rundt ham var de alle. Slikket ham, logret og viste alle mulige tegn paa underdanighet. De for alle rundt omkring hverandre uten tegn paa uvenskap.

Hovedinteressen synes at samle sig om to store sorte hauger, som jeg kan se like i forkanten av teltleiren. Hvad dette er kan jeg ikke avgjøre, dertil er det ikke lyst nok. Men jeg tar vist ikke meget feil, naar jeg gjetter paa sæl. Noget haardt, spiselig er det, for jeg hører det knaser mellem tændene. Her forstyrres freden av og til. I matfatet synes de ikke at komme saa godt overens.

Nogen rigtig batalje blev det aldrig til. Der var en vaktmand tilstede bevæbnet med stok, og naar han viste sig og lot sin stemme høre, skiltes de hurtig. De lot til at være forte til at lystre. Hvad der tiltalte mig mest var de unge og de yngste. De unge saa ut som de kunde være omkring 10 maaneder gamle. De var fuldkomne i enhver henseende. Man kunde se, de var velpleiet fra fødselen. Deres haarbedækning var forbausende rik og overgik i fylde langt de ældres. Det var et merkværdig mot i dem; de gav sig ikke for nogen. Og der har vi de mindste. De ligner smaa garnnøster, ruller rundt i sneen og morer sig fortræffelig. — Jeg staar og forbauses over, at disse smaa kan taale kulden, som de gjør. Jeg trodde, at saa unge dyr ikke kunde leve vinteren over. Senere hørte jeg, at de ikke alene taalte kulden, men var langt haardførere end de voksne. Mens de voksne saaledes satte pris paa at komme i telt om aftenen, negtet de smaa at gaa ind. De vilde sove ute. Og det gjorde de ogsaa lange tider av vinteren. Nu er alle mand færdige og har løst sine hunder, og med lygter i haanden gaar de i forskjellige retninger og forsvinder — tilsynelatende i barriereflaten. Her blir meget interessant at se i dagens løp, det forstod jeg nok. Hvor i alverden blev der av dem?

Der har vi Amundsen. Han er blit alene igjen. Han har vist hundevakten. Jeg gaar bort til ham og gir mig tilkjende. „Naa, det var bra De kom,” sier han, „saa faar jeg forestillet enkelte av vore størrelser for Dem. Her har vi først trekløveret: „Fix”, „Lasse” og „Snuppesen”. Paa denne maaten holder de altid paa, naar jeg er ute. De kan ikke la mig være i fred et øieblik. „Fix”, den svære graa, som ligner en ulv, har mange glæfs paa sin samvittighet. Sin første bedrift utførte han paa Flekkerø. Han gav Lindstrøm et kraftig bit i baken. Hvad mener De om et bit av det gapet der?” Fix er tam nu, og uten knur lar den sin herre gripe med en haand i underkjæven og en i overkjæven og aapne gapet paa den. — Gudbevares for tandrækker! Jeg fryder mig i mit stille sind over,

„FRAMHEIM” VINTEREN 1911—1912

at jeg ikke var i Lindstrøms bukser den dag. „Hvis De lægger merke til det,” fortsætter han smilende, „vil De kunne se, at Lindstrøm bestandig sætter sig med forsigtighet den dag idag. Selv har jeg et merke paa den venstre læggen, og mange andre har den merket. Der findes endnu dem her, som har respekt for ham.”

„Og her har vi „Lassesen” — det er kjælenavnet hans, ellers er han kristnet „Lasse” — næsten helt sort som De ser. Han, tror jeg, var den sinteste av dem allesammen, da de kom ombord. Jeg hadde ham staaende bundet oppe paa broen med mine andre hunder ved siden av „Fix”. Disse var venner fra Grønland av. Men naar jeg skulde passere forbi „Lasse”, beregnet jeg altid avstanden først. Han stod for det meste bare og saa ret ned i dækket, — akkurat som en olm stut. Søkte jeg at gjøre tilnærmelser, rørte han sig ikke, stod like stille. Men jeg kunde se, hvordan overlæben drog sig opover og blottet en rad tænder, som jeg ikke hadde lyst til at stifte bekjendtskap med. Der gik 14 dager paa den maaten. Saa seg endelig overlæben ned, og han løftet hodet litt i veiret, som om han fik lyst til at se den, som bragte mat og vand til ham hver dag. Men veien herfra til venskap har været lang og krokete. I den periode som fulgte efter klødde jeg den paa ryggen med en stok. De første ganger kastet den sig rundt og bet over stokken og knaste den mellem tændene. Jeg priste mig lykkelig, at det ikke var haanden min. Jeg nærmet mig stadig dag for dag, til jeg en dag risikerte haanden. Den skulte stygt paa mig, men gjorde mig intet. Og saa kom tiden, da venskapet knyttedes. Dag for dag blev vi bedre og bedre venner, og nu ser De, hvordan forholdet er”.

„Den tredje er „Snuppesen”, en mørkerød dame. Hun er en svoren veninde av de to og forlater dem aldrig. Hun er den letteste og spændstigste av vore dyr. At hun elsker mig, kan De sikkert se. Hun staar for det meste paa to og gjør alle forsøk paa at komme op i ansigtet paa mig. Jeg har forsøkt at vænne hende av med det, men forgjæves. Hun vil ha sin egen vei. Av andre dyr har jeg personlig ingen for øieblikket, som er værdt at se paa. — Det eneste maatte være, om De hadde lyst til at høre en vakker sang. Jeg har nemlig „Uranus”, som er sanger av profession. Vi skal ta trekløveret med os, skal De faa høre”.

Vi satte vor kurs mot to sorte og hvite hunder, som laa for sig selv et stykke borte paa sneen. Trekløveret hoppet og danset med os. Da vi nærmet os de to, og de hadde faat øie paa trekløveret som nærmet sig, sprat de iveiret begge to som paa kommando, og jeg skjønte straks at vi hadde rukket sangeren. Gud bevares for en røst saa fæl! Det var „Lasse” koncerten gjaldt, kunde jeg forstaa, og saa længe vi stod der og trekløveret var i nærheten, fortsatte „Uranus” sin koncert.

Men saa blev min opmerksomhet pludselig vakt ved tilsynekomsten av et andet trekløver. De gjorde et overordentlig godt indtryk. Jeg spurte min ledsager, hvad dette var for nogen. „Jo,” — sa han, — det er tre av Hanssens spann, nogen av vore bedste dyr. Den store sorte og hvite heter „Zanko”. Den later til at være noget gammel. De to andre, de som ligner pølsesnabber med fyrstikker under, er „Ring” og „Mylius”. Som De ser, er de ikke store, snarere smaa, men det er vistnok nogen av vore mest utholdende dyr. Vi har fundet ut, at de maa være brødre. De ligner hverandre jo som to draaper vand. Nu skal vi ta en tur tvers gjennem flokken, og se, om vi træffer nogen andre størrelser. Der har vi „Karenius”, „Sauen”, „Schwartz” og „Lussi”. De tilhører Stubberud og er en magt i leiren. Bjaalands telt er her like ved. — Der ligger hans yndlingsdyr — „Kvæn”, „Lap”, „Pan”, „Gorki” og „Jaala”. De er gjennemgaaende smaa, men fine dyr. Der i det sydøstre hjørnet staar Hassels telt. Men ingen av hans hunder er her nu. De ligger allesammen utenfor nedgangen til petroleumslageret, hvor han for det meste opholder sig. Næste telt er Wistings. Vi faar ta en tur bortom og se, om vi ikke kan faa se hans „stolthet”. — Der har vi dem netop — de fire som leker og tumler sig der. Den store brunrøde der tilhøire er „Obersten”, vort vakreste dyr. Hans tre kamerater er „Suggen”, „Arne” og „Brun”. Jeg maa fortælle Dem en liten historie om „Obersten”, da den opholdt sig paa Flekkerø. Den var fuldstændig vild dengang, hadde slitt sig løs og sat tilhavs. Den blev først opdaget, da den var midtveis mellem Flekkerø og landet, hvor den sandsynligvis styrte hen for at faa sig en sauestek. I baaten bar det med Wisting og Lindstrøm, som dengang passet hundene. Det lykkedes dem tilslut at indhente den, men de hadde et ordentlig basketak, før de fik den ombord. Senere engang hadde Wisting en svømmetur omkap med „Obersten”, men hvem av dem som vandt kan jeg ikke huske. De dyr kan vi vente os meget av.

Der paa hjørnet ligger Johansens telt. Der er ikke meget at si om hans hunder. Den som udmerker sig mest er „Kamilla”. — Hun er en udmerket mor og opdrar sine barn pent og har som regel en hærskare av dem. Nu antar jeg, De har set bikjer nok, saa hvis De ikke har noget at indvende, skal jeg faa vise Dem det underjordiske „Framheim” og hvad der foregaar. Jeg kan likesaa godt lægge til, at vi er stolte av dette arbeide, og jeg tænker, De skal komme til at indrømme, at vi har ret til det. Vi skal begynde med Hassel, da hans departement ligger nærmest”.

„OBERSTEN” „ARNE” „SUGGEN”
Var alle med paa Polen.

Vi begav os nu i retning av huset, passerte dets vestre ende og stod snart efter ved en slags træbuk. Under bukken laa der en stor trælem. I bukken var der, der hvor de tre ben møttes, gjort fast en liten blok. Gjennem blokken løp et smekkert taug, som var gjort fast med den ene ende til lemmen. I den anden hang et lod, nogen fot over sneflaten. „Nu er vi hos Hassel”, sa min ledsager. — Det var godt, han ikke kunde se mig, for jeg saa vist temmelig dum ut. Hos Hassel? sa jeg mig selv. Hvad i alverden mener manden? Vi stod jo ute paa vilde barrieren. „Hører De den duren? Det er Hassel som sager ved.” Nu bøiet han sig ned og ved en liten bevægelse løftet den temmelig svære lem sig i veiret. Loddet hadde virket. Nedover, dypt nedover i barrieren førte brede snetrin. Vi lot lemmen staa oppe for at ha hjælp av det lille dagslys, som var. Min vert gik foran, jeg fulgte.

Efter at vi hadde steget ned en 4 à 5 trin stod vi foran en døraapning, som var dækket med et uldteppe. Dette slog vi nu tilside. Lyden, som før hadde naadd mig som en dur, blev nu skarpere og jeg kunde tydelig høre, at den skrev sig fra saging. Vi gik helt ind.

Rummet vi kom ind i var langt og smalt, uthugget i barrieren. Paa en solid snehylde laa fat, det ene efter det andet oplagt i mønsterværdig orden. Hvis alt dette var petroleum, begyndte jeg at forstaa Lindstrøms flothet fra opfyringen om morgenen. Her laa jo petroleum nok for flere aar. Midt i rummet hang en lygt, av de almindelige med kuppel og et staaltraad-netverk rundt. I et mørkt rum vilde den visselig ikke git stort lys, men her i disse hvite omgivelser saa det ut som den producerte sollys. Paa bunden stod en primus og brandt. Termometret, som hang et stykke fra primusen, viste ÷ 20°C. Hassel kunde vel altsaa neppe besvære sig over varmen. Men naar man skal sage ved, gaar det jo nok. Vi nærmet os Hassel. Han saa ut, som han hadde travelt, saget saa flisene fløi. „Gomaarn” — „Gomaarn”. Flisene føk endda værre. „De har det nok travelt idag.” „Aaja,” sagen gaar nu med faretruende hurtighet — „skal jeg bli færdig til hælja, maa jeg klemme paa”. — „Hvordan gaar det med kulforbruket?” Dette saa ut til at

HASSEL I OLJELAGERET

virke. Sagen stoppet paa stedet, blev løftet op og sat ind til væggen. Jeg studset og ventet spændt paa det næste skridt. Noget hittil uanet maatte vistnok forestaa. Hassel saa sig rundt — man kan aldrig være forsigtig nok — nærmet sig min vert og viste alle tegn paa den dypeste forsigtighet. — „Jeg lurte'n paa 25 kilo forrige uke.” Jeg aandet atter lettere — jeg hadde ventet mig noget meget værre! Med et fornøiet smil optok Hassel igjen det avbrutte arbeide. Nu tror jeg intet i verden kunde ha stoppet ham. Det sidste jeg saa, da vi forsvandt bak forhænget, var Hassel i en glorie av sagflis.

Vi rak igjen barriereoverflaten, et litet nap med en finger og lemmen svingte sig rundt og faldt lydløst i. Jeg forstod nok, at Hassel kunde litt mere endat sage bjerkeved. Utenfor laa hans kobbel, vogtende paa hans mindste bevægelser. Der laa „Mikkel”, „Ræven”, „Masmas” og „Else”. De saa alle godt ut.

Nu gaar vi og ser til de andre. Vi gik bort til hyttenedgangen og løftet lemmen op. Et blændende lys slog mig imøte. I trappenedgangen fra barrieren var der i muren skaaret ind en trækasse, foret ut med skinnende blik. Inde i denne stod en liten lampe og lyste, og det var den, som fremkaldte dette sterke lys. Men det var omgivelsene, som gjorde det — is og sne overalt. Nu kunde jeg først se mig om. Det var mørkt, da jeg kom imorges. Der førte snetunnelen ind til bislaget. Det saa jeg paa tærskelen, som grinte mig imøte. Men der i den motsatte retning, hvad var det for noget der? Jeg saa nok gangen fortsætte den vei, men hvorhen? Her i lyset, hvor vi stod, saa det aldeles mørkt ut inde i gangen.

„Nu gaar vi først til Bjaaland.” Med de ord bøide min ledsager av, og satte ind gjennem den mørke gang. „Se der i snevæggen — like under benene vore — kan De se det lyser?” Litt efter litt hadde mine øine nu vænt sig til mørket i gangen. Og ganske rigtig, i den antydede retning skinte et grønlig lys gjennem snevæggen. Nu blev jeg atter opmerksom paa støi — en ensformig lyd, som kom nedenfra. „Se op for trappene.” Ja, han kunde være sikker, jeg var gaat paa hode en gang idag, og det var nok. Vi steg igjen langt ned i barrieren ad solide, brede snetrin, indkapslet i bord.

Pludselig blev en dør aapnet — en skyvedør i snemuren — og jeg stod i Bjaalands og Stubberuds lokale. Det kunde være vel 6 fot høit, 15 fot langt og 7 fot bredt. Paa gulvet laa der store masser av høvelflis, som gjorde det lunt og varmt. I den ene ende stod der en stor blikkasse paa en primus, hvorfra damp trængte ut. „Hvordan gaar det?” „Jo, bra. Holder netop paa at bøie meiene. Jeg har gjort et foreløblig vegtoverslag og ser, at jeg kan faa vegten ned i 22 kilo.” Dette forekom mig næsten utrolig. Amundsen hadde netop fortalt mig paa veien opover

„MIKKEL” „RÆVEN” „ELSE” „MASMAS”

idagmorges om de tunge slæder de hadde. 75 kilo stykket. Og nu vilde Bjaaland bringe dem ned i 22 kg. Mindre end en tredjedel av den oprindelige vegt. I snevæggen rundt om var der stukket ind knagger og hylder, og der hadde verktøiet sin plads. Bjaalands høvelbænk var massiv nok. Skaaret ut i sneen og klædt med bord. Paa den anden væg var der ogsaa en høvelbenk, like massiv, men lidt kortere end den anden. Dette var tydeligvis Stubberuds plads. Han var ikke her idag. Men man kunde se, han holdt paa med at høvle av slædekassene og gjøre dem lettere. En stod der færdig. Jeg lænte mig bort og saa paa den. Paa den øverste side, hvor et litet rundt aluminiumslok var indfældt, stod: — oprindelig vægt 9 kg., redusert vegt 6 kg. Jeg forstod, hvad denne store vegtbesparelse hadde at si for folk, som skulde frem den vei, disse tænkte paa. En lampe utgjorde hele belysningen, men skaffet fortræffelig lys. Vi forlot Bjaaland. — Jeg var sikker paa at slædeutstyret var i bedste hænder.

Vi gik nu ind i bislaget. Her traf vi Stubberud. Han holdt paa at gjøre rent og sætte istand til helgen. Al dampen som kom ut fra kjøkkenet, naar man gik i døren, hadde sat sig fast i tak og paa vægger, som flere tommer tykt rim. Dette holdt nu Stubberud paa at fjerne med en lang kost. Alt skulde nok være skinnende fint til St. Hans, forstod jeg.

Derfra gik vi ind. Middagsmaten stod paa og surret og kokte. Kjøkkengulvet var blankskuret, og linoleumen, det var klædd med, skinte festlig. Likedan i stuen. Alt var rengjort. Linoleumen lyste fra gulvet, og voksduken laa helligdaghvit paa bordet. Luften var ren, — absolut ren. Alle køier var bragt iorden og bænkene sat paa plads. Der var ingen herinde nu.

„Det er bare en brøkdel De har set av vore underjordiske paladser, men jeg hadde tænkt, vi skulde ta en tur op paa loftet først og se, hvordan det ser ut der. Følg efter mig.” Det bar ut i kjøkkenet og saa opover nogen trin, som var fastspikret paa væggen, op til loftluken. Amundsen tændte en liten elektrisk lampe, som kastet et klart skin ind i rummet. Det første som tildrog sig min opmerksomhet var biblioteket. „Framheim” bibliotek saa helt staselig ut. Bøkene efter nummerorden fra 1—80 paa 3 hylder. Katalogen laa netop ved siden, og saa kastet jeg et øie i den. Her var litt for alles smak. Bibliotekar: Adolf Henrik Lindstrøm stod der i det ene hjørne. Var han bibliotekar ogsaa? — sandelig en alsidig mand.

INDGANGEN TIL DE VESTLIGE VERKSTEDER

Paa lange rækker stod kasser med tyttebærsyltetøi, multer, saft, fløte, sukker og pickles. Borte i det ene hjørne saa jeg alle tegn til et mørkerum. Et forhæng var ophængt mot luftgluggen for at skjærme mot lyset og fremkaldingsskaaler, maaleglas m. m. stod der. Dette loft var godt utnyttet.

Vi hadde nu set det hele og begav os ned igjen for at begynde vor videre marsj rundt. Netop som vi gik ut i bislaget, kom Lindstrøm ind med en stor bakke isklumper. Jeg forstod, det skulde benyttes til vandfabrikation.

Min ledsager hadde bevæbnet sig med en stor, kraftig lygt, og jeg forstod, at den underjordiske vandring skulde begynde. Fra bislagets nordre væg førte en dør. Gjennem denne begyndte vor reise. Det var en indbygget gang vi kom ut i. Her var mørkt som i graven. Nu hadde lygten ingen lysende egenskaper længere. Den brændte mat og dødt og syntes bare at oplyse rummet indenfor kuplen. Jeg holdt for mig med hændene. Min vert stoppet op og holdt foredrag for mig om den store orden, som det hadde lykkedes dem alle i fællesskap at oprette. Jeg var en villig tilhører. Jeg hadde jo allerede nu set saa meget, at jeg uten videre kunde underskrive den attest. Men her paa denne strækning, hvor vi nu bevæget os, fik jeg ta, hvad jeg hørte for hvad jeg ikke saa, for her var det „kølsvart”.

Vi hadde netop sat os i bevægelse igjen, og jeg følte mig saa sikker efter det ordensforedrag, jeg netop hadde hørt, at jeg rolig slap det tak, jeg hittil hadde holdt i min ledsagers anorakhale. Men det var dumt gjort.

Pludselig laa jeg saa lang, jeg var. Jeg hadde traadt paa noget rundt, som fik mig i bakken. Jeg fik i faldet fat i noget — ogsaa noget rundt — og laa og holdt krampagtig fast paa det. Jeg vilde da overbevise mig om, hvad der kunde ligge paa bakken i et saadant ordenshus. I det svake lysskjær fra lygten drog jeg kjendsel paa det, jeg holdt i armene — en edamerost! Jeg la den fra mig paa samme plads — for ordens skyld — satte mig op og kikket ned mot benene. Hvad var det jeg hadde snublet i? Ogsaa en edamerost. Der laa saa minsandten en anden av samme familie. Jeg begyndte at opgjøre mig min egen mening om ordenen nu, men jeg sa ingenting. Gad vite hvorfor ikke han der dat i ostene, som gik først. . . Aa jo, svarte jeg mig selv, han kjendte vel ordenen paa stedet han.

„DE FORENEDE” UTVIDER SINE RUM
Sneen heises op.

Paa husets østre endevæg var gangen sterkt oplyst gjennem husets ene vindu, som sat her. Jeg kunde nu se mig bedre om. Tvers overfor vinduet i den del av barrieren, som her dannet gangens anden væg, var der hugget ind et svært hul. Kun mørket grinte en imøte derfra.

Min ledsager var kjendt paa stedet, saa ham kunde jeg stole paa. Alene vilde jeg sandelig ha betænkt mig paa at gaa derind. Hullet utvidet sig indover i barrieren og dannet tilslut et temmelig stort rum med stort hvælvet tak. En spade og en øks paa gulvet var alt hvad jeg saa. Hvad i alverden blev denne hal benyttet til? Jo, denne sne og ismasse har hittil gaat med til vor vandforsyning. Dette var altsaa Lindstrøms snetak, hvor fra han hadde hugget ut den nødvendige is og sne i disse maaneder til matlavningen, drikke- og vaskevand. Nede i den ene væg, helt nede ved gulvet, var der et litet hul, netop stort nok for en mand at krype ind igjennem.

„Nu maa De gjøre Dem liten og følge mig, saa skal vi besøke Hanssen og Wisting”, og som en slange forsvandt min ledsager i hullet. Jeg kasted mig ned med lynets fart og krabbet efter. Jeg vilde nødig bli latt igjen alene i bælgmørke paa dette sted. Jeg fik i farten fat i en læg og det taket slap jeg ikke, før jeg saa lys paa den anden side. Gangen vi hadde krøpet gjennem var like trang overalt og tvang en til at krype paa knærne. Den var heldigvis ikke lang. Den endte i et temmelig stort, næsten firkantet rum. Midt paa gulvet stod et lavt bord, og paa det holdt Helmer Hanssen paa at surre slæder.

Rummet var noksaa daarlig oplyst, skjønt de hadde baade lampe og lys. Siden skjønte jeg, at grunden hertil var at søke i de mange mørke gjenstande rummet indeholdt. Paa den ene væg laa der klær — skindklær opstablet i svære hauger. Over dem var utbredt uldtepper for at beskytte dem mot rimen, som dannedes i taket og faldt ned. Paa den anden væg stod en stabel med slæder. Paa den ene endevæg — tvers av døren — var der lagt op uldundertøi. Hvilketsomhelst magasin i Kristiania kunde misunde dem dette oplag. Her saa man islændere, sweatere, undertøi av kjæmpemæssig tykkelse og dimensioner, strømper, votter m. m. m.

I hjørnet mellem denne væg og langvæggen, som slædene stod paa, var vi kommet ind av et litet hul. Bortenfor slædene paa samme væg var en dør med forhæng

PRESTRUD OG HELMER HANSSEN PAKKER OG SURRER SLÆDER

for. Derindefra hørtes en merkelig dur. Jeg var meget spændt paa hvad der kunde være, men maatte nu først høre paa, hvad disse to hadde at prate om.

„Hvad tænker De nu om surringene, Hanssen?” — „Jo, de skal komme til at staa. De skal iallefald bli bedre end de som var. Her kan De se, hvorledes de har besat tampene.” Jeg lænte mig nu ogsaa over for at se, hvad der var iveien med slædesurringene. Og jeg maa si, at jeg blev forbauset over det jeg saa. Gaar slikt an? Besætningen av en surring er en ting en sjømand er meget nøie med. — Han vet, at er tampen daarlig besat, saa hjælper det ikke, hvor godt surringen er paalagt. Derfor gjælder det som en ufravigelig regel, at surringen maa besættes saa omhyggelig som mulig. Her var enden av surringen spikret fast med en ganske liten stift, saan som man bruker til at hefte mærkelapper med. „Det skulde været noget at gaa til polen med det.” Denne slutningsbemerkning av Hanssen syntes at kunne være det mildeste uttryk for, hvad han mente om arbeidet. Jeg saa, hvordan de andre surringer nu blev paalagt og jeg var enig med Hanssen i, at de nok vilde gjøre tjenesten.

Det var et surt arbeide denne surring i ÷26° C, som termometret viste, men det lot ikke til, at Hanssen brød sig noget om det. Jeg hadde hørt, at Wisting ogsaa deltok i dette arbeide, men han var ikke at se. Hvor mon var han? Mine øine drog sig uvilkaarlig bort til forhænget; bakenfor dette var det jeg hørte den durende lyd. Jeg var nu sprækkefærdig av nysgjerrighet. Endelig synes da det surringsspørsmaalet at være utdebatert, og min ledsager gjør mine til at gaa videre. Han lar lygten bli staaende og gaar hen mot forhænget. „Wisting!” „Ja” — Svaret lød som det kom fra det fjerneste fjerne. Duren hører op, og forhænget slaas tilside. Der staar jeg likeoverfor det syn, som har imponert mig mest paa denne begivenhetsrike dag. Wisting sitter midt i barrieren og syr paa symaskine. Temperaturen ute er nu ÷51°C. Dette forekom mig rarere end rarest.

Jeg sniker mig bort til aapningen for at kikke nøiere

WISTING MED SIN SYMASKINE

ind. Da — uh — møtes jeg av et formelig tropisk pust. Jeg skotter bort paa termometret + 10°C. Hvordan hænger dog dette sammen? Her sit ter han i en iskjelder og syr i 10 gra ders varme. Jeg lærte i mine skoledage, at is smelter omkring 0°. Hvis den samme lov gjælder fremdeles, maa nu han sitte i styrtebad — jeg gaar helt ind. Systuen er ikke stor. 2 meter omtrent alle veier. Ved siden av symaskinen — en moderne trædemaskine — findes der i dette rum foruten det temmelig svære telt, han nu holder paa med — en hel del instrumenter, kompasser osv. Men av størst interesse for mig er maaten, hvorpaa han forhindrer styrtebadet. Nu har jeg det. Ganske fiffig gjort. Taket og væggene har han nemlig dækket med blik og seilduk. Dette er slaat op saan at al isen som smelter gaar samme vei og rinder ned i et vaskefat, som staar under. Paa den maaten samler han sig vaskevand, som er saa kostbart i disse egne. Skøier'n! — Her i dette vesle iskottet, hører jeg senere, er omtrent hele polfærdens utstyr sydd. — Ja, jeg takker ikke Amundsen, om han rækker Polen med saanne folk. Han skulde ha juling, hvis han ikke gjorde det.

Nu er vi færdige her og maa sandsynligvis ha set alt. Min følgesvend gaar bort til langvæggen, hvor klærne ligger og begynder at rumstere i dem. — Klædesinspektion, tænker jeg, ikke noget større moro! Jeg har sat mig ned paa slædehaugen paa den motsatte væg for at ta en liten hvil, da han med ett sætter hodet forover — omtrent, som naar man skal stupe — og forsvinder mellem skind byltene. Jeg op og avsted mot klædeshaugen. Jeg begynder at føle mig rent uvel i denne mystiske verden. I farten kolliderer jeg med Hanssens slæde, som holder paa at falde ned av bordet. Han ser sig fortørnet om. Godt han ikke kunde se mig, ellers hadde jeg vist faat juling. Slik saa han ut. Jeg trænger ind mellem klædesbyltene og hvad møter der mit syn? Jo — igjen et hul i væggen, igjen en lav mørk gang. Jeg tar mot til mig og styrter ind. Denne gang er noget høiere end den anden, saa jeg kan gaa krumbøid. Lyset fra den anden side slaar mig heldigvis straks imøte, saa min vandring i mørket denne gang ikke blir av lang varighet.

Det kommer jeg ut i et andet stort rum — omtrent av størrelse som det forrige — „Intendanturen”. Jeg hører siden, at dette gaar under navn av „Krystalpaladset”. Navnet var betegnende, for her blinket krystaller os imøte paa alle kanter.

Paa den ene væg er en masse par ski oplagt, og rundt væggene forøvrig staar der kasser. Nogen gule og nogen sorte. Jeg skjønner straks, hvorledes dette hænger sammen, efter visitten nede hos Stubberud. De gule kasser er de oprindelige. De sorte er de forbedrede. De tænker da paa alting ogsaa! Selvfølgelig er den sorte farve i alle dele bedre paa sneen end den lysegule. De blir behageligere at se paa. Og saa blir det saameget lettere at se dem paa avstand. Tænk om man skulde komme til at trænge merker, saa kan de jo nu bare slaa istykker en kasse og lave alle de sorte merker, de ønsker. Det skal bli noget som kan sees paa sneen.

LINDSTRØM SOM MEKANIKER

Lokkene i disse kasser forbauser mig. De er ikke større end almindelige store melkespandlok og av samme form. De er løse som paa et melkespand, til at ta av og sætte paa paa samme maate. Pludselig gaar det op for mig. Da jeg sat paa slædene inde hos Hanssen, saa jeg smaa staaltaugsstykker, som var sydd fast til begge slædens ribber. Der var 8 av dem paa hver side. — Det stemmer det. — Det er surringer for 4 kasser og flere tar de neppe paa slæden. Paa den ene ribbe endte alle staaltaugene i øine. Paa den anden ribbe endte de i smekre sytauger. Der var tydeligvis 4 slike til hver kasse. — 2 paa forkant og 2 i agterkant av lokket. Naar man sydde disse sammen med kraft, vilde kassene komme til at staa som i en skruestikke, og lokkene kunde frit tas av naarsomhelst. — En fiffig idé, som vil spare meget arbeide.

Men der sitter Johansen midt i „paladset” og pakker. Han har vist faat en vanskelig opgave at løse. Han ser saa eftertænksom ut. Foran ham staar netop en halvpakket kasse — merket slæde nr. V. kasse nr. 4. Et besynderligere indhold har jeg aldrig set — en blanding av pemmikan og pølse. Jeg har aldrig hørt tale om pølse paa slædetur. Det maa være noget ganske nyt. Pemmikanstykkene er cylindriske av form, ca. 5 cm. høie og 12 cm. i diameter. Naar disse runde former blir lagt sammen, vil der mellem 4 og 4 bli store stjerneformede aapninger. Disse aapningene er fyldt med en pølse i hver, som staar ret op og ned i kassen og akkurat har kassens høide. Men pølse — lad mig se. Jo, derborte ligger en pølse, som har et rift i skindet. Jeg faar bort og se paa den. Aa, de lurifassene! Er det ikke melkepulver, de lurer med sig paa den maaten! Alle de tomme rum blir altsaa utnyttet. Rummene, som disse runde pemmikanstykker danner med kassesidene, blir selvfølgelig bare halvparten saa store og for smaa til at gi plads til en melkepølse. Men tro ikke derfor at pladsen gaar tapt. Nei da. Chokolade blir brukket op i smaa beter og stuvet ned mellem her. Naar den kassen er færdigpakket, blir den likesaa fuld som skulde den

JOHANSEN PAKKER NED KJÆKSEN

være hel ved. Derborte staar én helt færdigpakket. Jeg faar bort og se hvad den indeholder. Kjæks — 5400 stykker staar det paa lokket. Det heter at engler er særlig forsynet med taalmodighet. Men det maa allikevel være bagateller mot hvad Johansen eier av den slags. Der var ikke — absolut ikke — en millimeter rum igjen i den kassen.

„Krystalpaladset” ligner for øieblikket aldeles en kolonial- & fedevareforretning. Pemmikan, kjæks, chokolade og melkepølse ligger spredt overalt. — Paa den anden tvervæg — tvers over for skiene — er der en glugge i væggen. Jeg ser min ledsager nærme sig den, men denne gang skal jeg nok passe paa. Han gaar op to trappetrin, gir gluggen et tryk, og se der staar han paa barrieren. Men det gjør jeg ogsaa. Gluggen sættes for igjen.

Vi staar her like i nærheten av en anden dør i barrieren ogsaa, men det er- en moderne skyvedør. Den fører ind til „Intendanturen”. Jeg henvender mig nu til min vert og takker ham saa meget for den interessante rundtur gjennem barrieren, for alle de vakre bygverker, jeg har set osv. Han avbryter mig kort med, at vi ikke paa langt nær er færdig endnu. Han har bare tat

FRA „INTENDANTUREN”
Helmer Hanssens og Wistings arbeidsrum.

mig op denne vei for at jeg skulde slippe at krype tilbake igjen. „Nu gaar vi ind,” sier han, „og fortsætter saa vor reise i barrieren.” Jeg forstaar, at ingen indvending er mulig, skjønt jeg begynder at faa nok av disse underjordiske rum. Min vert synes at ha gjettet min tanker, for han lægger til: „Vi er nødt til at se dem nu, mens folk arbeider der. Senere har de ikke saa stor interesse.” Jeg medgir, at han har ret, tar mig sammen og følger. —

Men skjæbnen vilde det anderledes. Som vi kommer ut paa pladsen, staar Hanssen der med sin slæde og 6 friske hunder for. Min ledsager faar netop hvisket til

JOHANSEN PAKKER PROVIANT I „KRYSTALPALADSET”

mig: „Slæng Dem paa. Jeg venter her,” da slæden suser avsted i jagende fart med mig som passager paa den intetanende Hanssens slæde.

Det gik saa snespruten stod høit over os. Han hadde god kommando over hundene sine den karen, det forstod jeg hurtig. Men det var nogen viltre krabater, han hadde at raade over. Specielt hørte jeg ofte navnene „Høk” og „Togo”. De lot ogsaa til at være oplagt paa leven. Ret som det var for de over, ret som det var var de under dragstjertene til sine kamerater og fremkaldte ugreie. Noget større fik de dog ikke utrettet, for svepen, som blev brukt med stor færdighet, hvinte stadig om ørene paa dem. De to pølsesnabbene, jeg hadde lagt merke til ute paa bakken — „Ring” og „Mylius” — var i spidsen. De var ogsaa fulde av spilopper og galskap, men holdt sig noksaa bra paa plads. „Hai” og „Rap” var ogsaa med. „Rap” med det tvedelte øre vilde svært gjerne ha sin ven „Hai” med paa en liten batalje med „Høk” og „Togo”, men svepen — svepen. Den suste uten naade frem og tilbake, ut og ind mellem dem og tvang dem til at være pene gutter.

Efter os — i nogen skridts avstand — fulgte „Zanko”. Den lot til at være slukøret, fordi den ikke var blit forspændt. Imidlertid gik det nu i susende galop op bakken til depotet, og det sidste flag passertes. Der var betydelig forskjel paa dagslyset her nu og tidligere imorges. Klokken var nu 11 om formiddagen, og dagsrødmen hadde trukket sig et godt stykke op paa himlen og nærmet sig nord. Tal og merker paa kassene var let synlige.

Hanssen svingte flot op for kasserækken og gjorde holdt. Vi reiste os av slæden. Han stod en stund stille og saa sig om, saa væltet han slæden om med meiene i veiret. Jeg antok han gjorde det, for at bikjerne ikke i et ubevogtet øieblik skulde sætte avgaarde. Jeg for min del fandt betryggelsen liten. Jeg hoppet op paa en kasse og satte mig, for derfra at vogte paa begivenhetene, som de maatte komme. Og kom gjorde de, takket være „Zanko”. Hanssen hadde fjernet sig et litet stykke med en papirlap i haanden og syntes at studere kassene bortover. Nu hadde „Zanko” rukket frem til sine venner „Ring” og „Mylius”, og gjensynet var overordentlig hjertelig paa begge sider. Dette var for meget for „Høk”. Som en raket satte han midt ind mellem dem, fulgt av sin ven „Togo”. „Hai” og „Rap” lot aldrig en slik anledning gaa tapt, og med begjærlighet skjøt de sig ind i kampens tummel. „Deres fordømte rakkerpak”. Det var Hanssen, som i vild springmarsj til stedet, slynget denne velsignelse over dem paa forhaand. — „Zanko”, som var løs og ledig, hadde i kampens hete været slu nok til at observere den fare, som nærmet sig. Uten større betænkning skar den ut og satte med al ønskelig fart kurs for „Framheim”.

Hvad enten nu de andre savnet sin sjette slagsbror, eller om de ogsaa var blit opmerksom paa Hanssens farefulde nærhet skal være usagt. Sikkert er det, at de alle som en, som paa et givet tegn skilte sig ut fra hverandre og satte kurs samme vei. Den kantrede slæde merket de ikke. Det gik som en stormvind bortover høiden, og de forsvandt ned bakken ved flagstangen. Hanssen var heller ikke sen om at bestemme sig. Men hvad hjalp det! Han fløi vistnok alt hvad han kunde, men naadde dog ikke længere end til flagstangen, før bikjene med den veltede slæde kjørte ind paa „Framheim” og blev stoppet der.

Jeg begav mig nu rolig paa tilbakeveien, vel fornøiet med denne ekstratildragelse. Nede paa sletten møtte jeg Hanssen paa en ny depotfærd. Han saa yderst opbragt ut, og den maaten han brukte svepen paa lovet ikke godt for bikjeryggen. „Zanko” var nu ogsaa spændt for.

Ved min tilbakekomst til „Framheim” saa jeg ingen. Jeg snek mig derfor ind i bislaget og ventet paa en anledning til at komme ind i kjøkkenet. Den lot heller ikke længe vente paa sig. Stønnende og pustende som et litet lokomotiv svingte Lindstrøm ind fra gangen, som førte rundt huset. I armene bar han atter den svære baljen fyldt med is. I munden hang en elektrisk lygte. For at aapne kjøkkendøren behøvde han bare at gi den et tryk med knæet. Nu smat jeg ind. Huset var tomt.

Nu, tænkte jeg, skal jeg da faa rigtig anledning til at se, hvad Lindstrøm foretar sig i enrum. Han satte baljen med is fra sig og fyldte vandpotten, som stod over. Han saa paa klokken — ¼ over 11 — jo, saa klarer jeg middagsmaten itide. Han drog et langt, tungt suk. Gik saa ind i stuen, stoppet og tændte sin snadde. Derpaa satte han sig og tok ned en leketøidukke, som sat oppaa en bordvegt. Hele hans ansigt lyste.

Man kunde se, hvor han frydet sig. Han trak den op og satte den paa bordet. Dukken begyndte, saa snart den var løslatt, at slaa kolbøtte — ustanselig — ustanselig. Og Lindstrøm? Jo, han lo, saa han vist var nær paa krampegraat, idet han alt i ett ropte: „Det er rigtig, Olava, endnu engang.” Jeg studerte nu dukken, som vakte slik munterhet. Den var virkelig høist eiendommelig. Hodet var som paa en gammel kone — eller en gammel sint jomfru — med hørgult haar, hængende underkjæve og et elskovssykt blik. Hun var iført en rød- og hvitspettet kjole. Naar hun nu „stupte kraake”, viste hun sig — som rimelig er — av og til i en mindre paaklædt stilling.

Figuren hadde oprindelig været en akrobat, kunde man se, men nu hadde disse polarforskere transformeret den til denne grufulde skikkelse. Da eksperimentet blev gjentat, og jeg rigtig forstod situationen, maatte jeg brøle med. Efter at ha moret sig ca. 10 minutter med dette blev han — som rimelig kan være — kjed av „Olava”

FRA „INTENDANTUREN”

og satte hende op paa vegten igjen. Hun sat nu der og nikket og dukket, indtil hun igjen var glemt. —

Imidlertid hadde Lindstrøm gaat bort til køien og lænte sig ind i den. Nu skal du se, tænkte jeg, nu skal han ha sig en liten blund før middag. Men nei — han kom hurtig ut igjen og holdt da et gammelt fillet kortspil i haanden. Han gik bort paa sin plads igjen, og nu la han en stille, alvorlig kabal. Den tok ikke lang tid og var visst heller ikke meget indviklet, men opfyldte dog sin hensigt. Man kunde se, hvor han gottet sig, hvergang et kort fandt den rette plads. Tilslut laa alle kortene iorden. Kabalen var gaat op. Han sat endnu en stund og frydet sig over de velordnede bunker. Saa skjøv han dem med et suk sammen, reiste sig og mumlet: „Ja — te Polen kommer dem, det er sikkert, og jaggu' kommer dem der først aassaa”. Han stak kortene tilbake paa hylden i køien og saa veltilfreds ut.

Nu begynder atter processen med dækningen av bordet, dog langt lydløsere end om morgenen. Der var ingen at erte nu saa.... 5 minutter før 12 lød klangen av en svær skibsklokke, og ikke længe efter begyndte middagsgjestene at indfinde sig. De gjorde ikke noget større toilette, men gik ret tilbords.

Rettene var ikke mange. En tyk, sort sælsuppe med alt mulig rart i — sælkjøt skaaret i smaa „terninger” (de var forresten alt andet end smaa), poteter, gulerøtter, kaal, næper, erter, selleri, svisker og epler. Gad vite, hvad vore husmødre vilde kalde den ret? To svære mugger med issaft og vand stod midt paa bordet. Nu blev jeg igjen forbauset. Jeg hadde tænkt mig, at en saadan middag foregik i al stilhet; — men jeg fik høre noget andet. De pratet hele tiden. Det dreiet sig væsentlig om, hvad hver hadde oplevet i formiddagens løp. — Til dessert fik de „grønne plommer”.

Snaddene og bøkene kom fort frem efterpaa. Bortimot 2-tiden begyndte det igjen at komme liv i „gutta”. Jeg visste, de ikke skulde arbeide denne aften — fordi det var St. Hans — men det er saa rart med vanen. Bjaaland reiste sig bestemt og spurte, hvem vilde ha første tur.

Efter en del snak frem og tilbake blev det bestemt, at Hassel skulde være førstemand. Hvad det skulde bety, var jeg ikke blit klok paa. Jeg hørte de talte om en eller to primus'er, om at en halv time var det meste man kunde taale o. s. v. Nogen mening i det fik jeg ikke. Det gjaldt altsaa at holde sig til Hassel. Han visste jeg var førstemand. Skulde nu saa hænde, at der ikke blev nogen anden mand, saa vilde jeg i ethvert fald faa se, hvad der var paafærde. — Alt faldt nu til ro igjen. I kjøkkenet alene var der tegn til, at barrieren var befolket. —

Bjaaland, som hadde været ute, kom ind klokken 2 ½ og meldte, at „nu staar det hele i en eneste damp”. Jeg iagttok spændt Hassel. Og ganske rigtig, — den sidste melding satte liv i ham. Han reiste sig op og begyndte at klæ av sig. Høist besynderlig, tænkte jeg. Hvad kan det være? Jeg forsøkte knepet à la Sherlock Holmes: Først gaar Bjaaland ut — det var altsaa et faktum — . Han vender tilbake igjen — det klarte jeg ogsaa at slaa fast. Saa langt hjalp metoden glimrende. Men saa kommer det tredje avsnit: „Det hele staar i en eneste damp”. Hvad i alverden betyr det? Manden var da gaat ut, om ikke ut paa barrieren, saa i høiden ind i den, — ind sne-isen. Og saa komme tilbake og fortælle, at det hele staar i damp? Det synes taapelig — absurd.

Jeg ber i tankene Sherlock Holmes reise saa og saa langt og iagttar Hassel med stigende spænding. Tar han nu mer av sig saa — jeg følte, at jeg rødmet og vendte mig halvveis bort, men da indstillet han. Nu grep han et haandklæ, og avsted bar det. — Ut gjennem bislagdøren — det var ikke mer end jeg netop kom med — utigjennem snegangen i bare —: Her begyndte virkelig damp at slaa os imøte. Den blev tættere og tættere, eftersom vi kom ind i barrieren. Nu blev det saa opfyldt av damp, at jeg ingenting kunde se. Jeg tænkte med længsel paa Amundsens anorakhale, den var saa god ved saanne anledninger. Men her var intet at faa fat i.

Langt borte i taaken kunde jeg se et lys, og bortimot det arbeidet jeg mig med forsigtighet. Inden jeg fik tid til at sanse mig stod jeg midt i gangens anden ende, som førte ind til et stort, rimet rum, begrænset mot sneen av en mægtig iskuppel. Men dampen var generende og tok meget av det pragtfulde skue bort. Men hvor var Hassel blit av? Jeg saa nu bare Bjaaland. Da saa jeg pludselig gjennem taaken — i en slags klaring — et nakent ben forsvinde ind i en stor mørk kasse, og et øieblik efter saa jeg Hassels smilende aasyn paa toppen av kassen. Han saa ut, som han var halshugget. Men dertil saa trækkene for smilende ut — hodet kunde altsaa ikke være skilt fra kroppen endnu.

Nu begyndte dampen at trække bort litt efter litt, og endelig kunde man faa et sikkert overblik over, hvad der passerte. Nu maatte jeg le. Nu var alting let at forstaa. Men jamen tror jeg, Holmes hadde faat en haard nøtt at knække, hvis han med bind for øinene var sat ind i den antarktiske barriere, som jeg jo var, og nogen hadde bedt ham om at forklare situationen.

Det var et av disse sammenfoldbare, amerikanske dampbad Hassel sat i. Lokalet, som i taaken hadde set saa svært og elegant ut, skrumpet nu ind til at bli en liten snehytte — noksaa ubetydelig at se til. Dampen var samlet nedi badet, og man kunde se paa fjæset i

ANTARKTISK BRIDGE

overkanten, at det begyndte at bli varmt der. Det sidste jeg saa Bjaaland gjøre, var at pumpe to primusser, som var anbragt like under badet, optil høitryk og forsvinde. Hvilket studium vilde det ikke været for en skuespiller at iagtta ansigtet der! Det begyndte saa smilende — velværet stod skrevet med lysende bokstaver i alle træk. — Men smilet drog sig efterhaanden bort og gav plads for alvoret. Men selv ikke det holdt pladsen længe. Det begyndte at skjælve i næsemusklene, og kort efter stod det tydelig at læse, at badet ikke var av nogen behagelig karakter længer. Ansigtsfarven var fra det normale steget til en uhyggelig ultra violet farve. Øinene viet sig mer og mer ut, og jeg ventet spændt paa en katastrofe.

Da kom den, men i en ganske anden form end jeg hadde ventet. Pludselig og uten lyd hævet badet sig, og dampen strømmet ut igjen og la et mykt, hvitt teppe over alt det, som nu fulgte. Jeg kunde ingenting se. Hørte bare, at de 2 primus'er blev skrudd ned. Jeg tænker, det omtrent tok 5 minutter for dampen at forsvinde, og hvad møtte da mit blik? Jo, Hassel blank som en ny tokrone, klædd og pudset til St. Hansfest.

Jeg benyttet nu anledningen til at betragte dette sandsynligvis første og eneste dampbad i den antarktiske barriere. Det hele var, som alt andet jeg hadde set, overordentlig sindrig uttænkt. Badet var en høi kasse, uten bund og med et hul saa stort som et hode paa oversiden. Alle væggene var gjort av dobbelt vindtøi med ca. 2 mm. mellem. Her kunde altsaa luften cirkulere. Kassen stod paa en platform, som var løftet et par fot over sneoverflaten. Den faldt ned i en list og var derfor absolut tæt. I platformen — midt under badet — var der skaaret ut en rektangulær aapning — foret rundt med gummipakning. Op igjennem denne aapning passet — ganske nøiagtig — en blikkasse. Under blik-kassen stod to primusapparater, og enhver vil nu forstaa, hvorfor Hassel fandt det varmt. I toppen av hytten hang en blok med et taug skaaret ind. Den ene ende var gjort fast i badets overkant og den anden gik ned i badet. Paa den maate kunde den badende selv — uten assistanse — hæve badet tilveirs og befri sig for heten, naar den blev for voldsom. Temperaturen utenfor snevæggen var ÷54° C. Fiffige karer! Jeg hørte senere, at Bjaaland og Hassel hadde arbeidet dette sindrige bad.

Jeg gik tilbake til stuen og blev nu vidne til, at næsten alle gjorde bruk av dampbadet. Klokken 5 ¼ var

HASSEL VED DAMPBADET

al badning slut, og alle klædte sig nu paa i pelsverk. Det var tydelig at se, at nu skulde de ut. Jeg fulgte med førstemand, som forlot hytten. Han var utstyrt med lygt. Og det kunde han sandelig ha bruk for. Veiret hadde slaat om. Sydvesten var i en fart sprunget op, og i et nu stod det hele i en eneste sneføike. Det var ikke nedbør, for man kunde midt paa himlen — i zenit — se stjerner; men det var vinden, som hvirvlet sneen op og drev den foran sig. Man skulde nu være godt kjendt for at finde frem. Man maatte føle sig frem, — at holde øinene aapne var umulig.

Jeg stillet mig i læ av en fokskavl og ventet paa hvad der vilde komme. Hundene lot ikke til at generes av veiromslaget. Nogen laa sammenrullet i en ring med snuten under halen paa sneen, mens andre sprang rundt. En for en kom nu mændene ut. Alle hadde de sin lygt i haanden. Eftersom de kom ut paa pladsen, hvor hundene holdt til, blev de omringet av sine spann, som under jubel og hyl fulgte dem til teltene. Alt gik ikke helt fredelig til. Saaledes hørte jeg — jeg tror det var i Bjaalands telt — et øredøvende spektakel.

Jeg kikket ind ad døren. Dernede — like under overflaten — gik det varmt til. Alle bikjene var røket sammen i en eneste masse. Nogen bet, nogen skrek, nogen ulte. Midt i den masse av rasende hunder saa jeg en menneskelig skikkelse svinge sig rundt med et knippe halsbaand i den ene haand og slaa fra sig til høire og venstre, mens han samtidig velsignet bikjene. Jeg tænkte paa læggene mine og trak mig tilbake. Men den menneskelige skikkelse, som jeg hadde set, fik tydeligvis overtaket, for levenet stilnet av efterhaanden, og alt blev rolig.

Efterhvert som de allesammen hadde bundet sine hunder, gik de bort til kjøtteltet og tok en kasse med ophugget sælkjøt, som stod op paa muren utenfor hundenes rækkevidde. Dette kjøt var tidligere paa dagen hugget op av to mand. De spilte tørn, hørte jeg — to og to mand — om at gjøre denne tjeneste. Hundene

Prestrud. FRA DAMPBADET

blev saa foret. Og en halv time efterat dette arbeide var begyndt, laa atter leiren, som jeg fandt den om morgenen — stille og rolig. I en temperatur av ÷54°C. Og med en hastighet av 10 meter pr. sekund strøk sydvesten hen over barrieren og blaaste sneen høit i veiret over „Framheim”. Men i teltene laa bikjene mætte og fornøide og hadde ingen fornemmelse av uveiret.

Og i hytten der steltes det til fest. Ja, nu kunde man først rigtig sætte pris paa et godt hus. Forandringen fra den hylende vind, den fykende sne, den intense kulde og det absolute mørke var i sandhet stor, naar man kom ind. Alt og alle nyvasket, og bordet festlig dækket. Smaa nationalflag var rikelig anbragt overalt paa bord og vægger. Klokken 6 begyndte festen, og lystig langet igjen vikingene ind.

Lindstrøm hadde gjort sit allerbedste, og det vil ikke si litet. Jeg fik især respekt for hans dygtighet og rundhaandethet, da han viste sig med „Napoleonskakene”. Han likte nok ikke at være „knuslete”. Nu maa De vel lægge merke til, at disse kaker servertes efter at hver mand hadde sat ¼ plumpudding tillivs. Kakene saa simpelthen delikate ut. Den fineste butterdeig med lag av vaniljekrem og fløtekrem mellem. Jeg vred mig av begjærlighet der jeg stod. Men størrelsen — størrelsen. — Det kunde nu vel ikke være meningen, at hver enkelt skulde ha et av de kakefjeld? Et til deling, ja, — det kunde været passe, naar man nu endelig skulde spise „Napoleonskake” efter plumpudding. Men hvorfor hadde han saa sat ind 8 — 2 uhyre fat med 4 paa hvert? Du gode gud! En av „kjæmpene” hadde netop hugget ind og gik nu løs paa „fjeldet”. Og likedan de andre, en for en, alle 8 var ivrig sysselsat med det samme. Det skulde ikke bli nødvendig, naar jeg kom hjem, at fortælle om nød, elendighet og kulde.

Jeg tok mig til hodet, jeg svimlet. Temperaturen stod vistnok likesaa mange grader over nul herinde, som under nul ute. Jeg kikket op i Wistings køie, der hang et termometer + 35°C. „Kjæmpene” saa ikke ut til at ta den ringeste notis av denne bagatel. Arbeidet med „Napoleoneren” fortsattes uforstyrret. —

Endelig forsvandt da den sidste glans av den straalende kake, og cigarer kom frem. Alle — uten undtagelse — hengav sig ogsaa til denne nydelse. Hittil hadde de ikke vist sig meget avholdende. Gad vite, hvordan disse folk hadde det med „sterke drikke”? Jeg hadde hørt, at nydelse av alkohol paa polarfærd var meget skadelig, for ikke at si farlig. „Stakkars gutter”, tænkte jeg ved mig selv, der har vi naturligvis grunden til, at dere er saa glad i kake. En last maa man nu mindst ha. Berøvet muligheten av at tumle sig i drukkenskapens last, tyr de til fraadseriet. Jeg forstod det saa godt og hadde i grunden hjertelig vondt av dem. Hvordan mon „Napoleoneren” kjendes nu? De saa litt „molefonkne” ut. Kaken skulde vel ha tid til at sætte sig.

Lindstrøm, som nu ubetinget hadde det mest opvakte utseende, kom ind og begyndte at ta ut av bordet. Jeg ventet at se alle mand rulle ind i sine køier for at fordøie. Men nei — det saa ikke ut til, at den side av saken plaget dem stort. De blev sittende, som om de ventet paa mer. Aa ja — naturligvis — kaffe maa de jo ha. Lindstrøm stod alt i døren med kopper og kander. Det var saa rimelig, at en kop kaffe maatte smake efter den kost.

„Stubberud”! det var Lindstrøm, som ropte fra et eller andet fjernt liggende sted, „skyndt dei naa, get, før de blir varme!” Jeg tænkte, det mulig kunde være noget, som skulde bæres ut! Du himmel! Der laa Lindstrøm paa maven oppe paa loftet og rakte ned gjennem luken — ja, hvad tror De? — 1 flaske Benedictine og 1 flaske P. A. Larsens Punsj, skinnende hvite av rim! Nu forstod jeg, at fisken skulde svømme. Ja, hvad mer var, — den skulde druknes. Et mere lyksalig smil end det Stubberud satte op, da han tok imot flaskene, en mer forsigtig og kjærlig omhu end den, disse flasker blev behandlet med, fra kjøkkenet og ind i stuen, har jeg aldrig set. Jeg var rørt. Og den mottagelse han fik! —

BORDDEKORATION PAA „FRAMHEIM”
St. Hansaften 1911. Øverst staar dukken „Olava”

stormende ovationer! Ja, det var gutter som forstod, hvorledes en likør til kaffen skulde serveres. „Bør serveres kold” stod der paa punsjeflasken. Jeg kan forsikre leverandøren om, at hans opskrift blev nøiagtig fulgt den kvelden.

Nu kom grammofonen frem ogsaa, og det moret mig at se den glæde den blev mottat med. Det lot til, at den allikevel var den bedste. Og hver mand fik den musik han likte bedst. De blev enige om at ære kokken for alt hans stræv og arbeide og indledet der for konserten med: „Ta-ra-ra-bum-der-a”! fulgt av „Kvæsarvalsen”. Hans del av programmet blev sluttet med: „Tale for Madam Hansen” av Schmelck. Imens stod han midt i døren og smilte lyksalig. Det var noget for Lindstrøm!

Paa denne maate blev runden gjort, og alle fik sine yndlingsmelodier. Der var enkelte plater, som blev gjemt tilslut. Jeg kunde forstaa, det var de numre alle likte bedst. Først kom en arie av „Hugenottene”, sunget av Michaelowa. „Kjæmpene” hadde god smag; for den var vakker og blev vidunderlig godt sunget. „Men” roper en utaalmodig røst, „kommer ikke Borghild Bryhn ikveld?” „Jo”, blev der svart, „her kommer'a”. Og „Solveig”s sang fyldte rummet. Skade, at Borghild Bryhn ikke var der. Jeg tror ikke den voldsomste bifaldsstorm vilde rørt hende saa meget som den maate, hendes sang blev mottat paa her den aften. Da tonene klang høie og rene utover stuen, faldt der alvor over alle. Mulig nok at digtets indhold grep dem, der de sat i den mørke vinternat paa den enslige vidde, tusener paa tusener av mil fra alt, hvad der var dem kjært. Jeg tror nok det. Men det var allikevel den deilige melodi, tolket med rike midler paa en fuldendt maate, som aapnet hjertene. Man kunde se, hvor det gjorde godt. Det var tyst længe efter at den sidste tone døde hen. Det var, som man var ræd for at la sin egen stemme lyde. Endelig kunde de ikke længere. „Gud bevare mig, hvor deilig hun synger!” bryter endelig en ut. „Og

FESTMIDDAG I VINTERKVARTERET

især den slutningen”. Jeg sat nemlig litt i skræk for, at hun, trods den overlegne maate hun mestrer sin stemme paa, skulde ha git den sidste tone for skarpt. Den ligger jo saa svinagtig høit. Og saa istedet, en tone saa ren, fyldig og bløt, at den tonen alene — kunde gjøre en til et bedre menneske!

Grammofonen sættes bort efter dette. De synes ikke, de har lyst til at høre noget andet. — Nu er klokken sandelig blit halv 9, og de skal vel tilkøis. Nu kan de ogsaa ha festet nok: mat, drikke og musik.

Da reiser de sig alle, og ropte: „Pil og bue”! lyder over rummet. Jeg trækker mig tilbake i kroken, hvor klærne hænger, for jeg tænker, at nu begynder nok alkoholen at virke. Det er tydelig, at noget overordentlig interessant skal foregaa, siden alle er saa ivrige.

En gaar bak døren og henter frem en liten skyteskive av kork, og en anden tar frem fra en køie en kasse med piler. Saa er det altsaa pilekasting, som skal foregaa — barna skal more sig. Skiven blir hængt op paa kjøkkendøren, som fører til bislaget. Den første, som skal kaste, stiller sig op ved bordenden — en avstand av 3 m. Og saa begynder præmieskytning under latter og spektakel. Her er nok skyttere av begge klasser —. De er ikke like fremragende alle. Der kommer championen. Man ser det paa den bestemte maate, hvorpaa han løfter pilen og sender den ut. Han gaar sikkert av med seiren. Det er Stubberud. Av 5 piler har han to i blinken og tre klos indtil. Den næste er Johansen. Han er heller ikke værst; men greier nok ikke den anden.

Der kommer Bjaaland. Undres paa om han er likesaa flink til dette som til at staa i hop? Han stiller sig ved bordkanten, som de andre, men tar et kjæmpeskridt fremover. Lur maler den karen. Nu er han snart ikke mer end 1 ½ m. fra skiven. Han kaster godt. Pilene beskriver en stor rund bue. Han præsterer ogsaa av og til det, som gaar under navn av „portalskud”, og da staar jublen høit i sky. „Portalskud” kalder de det, naar der kastes for høit, saa pilene havner i stuevæggen og dørkarmen. Hassel kaster med beregning”. Hvad han beregner, er ikke godt at forstaa. Det kan ialfald ikke være at træffe skiven. Men er det kjøkkendøren, „beregningen” gjælder saa . . . Om Amundsen kaster med eller uten „beregning” kommer omtrent ut paa et. Det blir allikevel „bummik”. Wisting tildeles samme karakter. Prestrud staar som en god grænsepæl mellem de to grupper. Hanssen er skytter av profession. Med kraft og vælde slynger han pilen ut. Han tror vist, han er paa hvalrosjagt. Alle resultater blir omhyggelig ført til protokols. Præmier vil senere bli utdelt.

Imens er Lindstrøm optat med kabaler. Dagsarbeidet er nu over. Men ved siden av dette arbeide er han meget interessert i hvad der foregaar omkring skiven. Stikker ind et godt ord hist og her. Nu reiser han sig og ser bestemt ut. Hans allersidste dagsarbeide skal utføres. Det bestaar i at skifte lyset fra den store lampe under taket med to smaa lamper. Dette maa gjøres, da heten fra den store lampe føles for sterk i overkøiene. Denne manøver er et litet vink om, at nu er tiden for skikkelige folk kommet til at tørne ind. Det blir mørkt i stuen nu, efterat den store sol under taket er slukket. De to lamper, som nu brænder, er bra de ogsaa, men det er likesom man har hoppet et steg tilbake og atter befinder sig i tyristikkenes tidsalder.

Nu begyndte da „kjæmpene” saa smaat at trække sig tilbake til sine køier. Beskrivelsen av dagen og livet, som det arter sig paa „Framheim”, vilde være ufuldstændig, om jeg ikke ogsaa gjengav denne scene. — Lindstrøms høieste stolthet var — det hadde jeg hørt — at han altid var første mand tilkøis. Han ofret gjerne meget for at frelse sin „første mand tilkøis”. Som oftest fik han ogsaa sin lyst tilfredsstillet, da de andre gjerne tok det med ro. Denne aften var det imidlertid anderledes. Stubberud var nemlig alt langt paa vei med sin avklædning, da Lindstrøm kom ind. Stubberud, som nu endelig saa en chance for sig til at bli „førstemand tilkøis”, utfordrer paa stedet den anden. Lindstrøm, som ikke saa situationen helt klart, mottar utfordringen. Nu gaar det paa livet løst, og kappestriden følges med stor spænding av alle tilstedeværende. En, to, tre og Stubberud er klar

VINTER PAA „FRAMHEIM”

og skal til at springe op i sin køie, som ligger i anden etage over Lindstrøms. Da føler han sig pludselig grepet krampagtig i det ene ben og holdt tilbake. I benet hænger med et solid tak Lindstrøm, som samtidig med den ynkeligste stemme roper: „Vent litt da, get, til jeg aassaa faar klædd av mig”! „Vent til jeg faar tak”, sa mand', han skulde slaas. Men Stubberud lod sig ikke overtale. Han vilde vinde. Da slipper Lindstrøm taket, river av sig høire buksesæle, mere fik han ikke til, og med et spræt — hodet først — for han ind i køien sin. Stubberud forsøkte at protestere: „Det var juks! Han var ikke avklædd” o. s. v. „Hjælper ikke,” mente tykken, „førstemand var jeg nu allikevel”. —

Scenen blev fulgt med stor munterhet og opmuntrende tilrop og endte med jubel, da Lindstrøm dumpet paaklædt midt i køien. Dermed var komedien endnu ikke helt utspilt. Hans hop ind i køien, blev nemlig efterfulgt av et forfærdelig brak, som ingen i kampens hete tænkte paa, allermindst han selv. Men nu viste følgene sig. Den hylde, som han hadde i køien, og som han brukte til at sætte en masse forskjellige greier paa, var nemlig faldt ned; nu laa køien fuld av geværer, ammunition, grammofonplater, verktøikasser, sukkertøibokser, snadder, tobaksbokser, askebokser, fyrstikæsker m. m. m. og nu var der ikke plads for tykken” selv. Han maatte ned igjen, og nederlaget blev dobbelt haardt. Skamfuld maatte han tilkjende Stubberud seiren, „men,” la han til, „det skal ialfald bli sidste gangen!”

Nu krøp efterhaanden alle tilkøis, og bøkene kom frem, — enkelte steder ogsaa snaddene — og den sidste time til klokken 11 tilbringes paa denne maate. Klokken 11 præcis slukkes lampene og dagen er tilende. —

En stund efter gaar min vert i døren, og jeg følger ham ut. Jeg har sagt ham, at jeg maatte avsted ikveld igjen, og derfor kommer han nu ut for at se mig vel avsted. „Jeg skal følge Dem bort til depotet,” sier han, „resten av veien greier De alene.” Veiret har bedret sig betydelig. Det er mørkt — svinagtig mørkt. „For lettere at finde veien”, sier han, „skal jeg ta mit trekløver med. Om de ikke ser veien, saa lugter de den.”

Efter at ha sluppet løs de tre hunder, som øiensynlig studerer paa, hvad dette skal bety, sætter han en lygt paa en materialstabel, formodentlig for at finde hjem igjen, og avsted gaar vi. Bikjene var tydelig nok vant til at gaa denne vei, for de satte straks ut i retning av depotet.

„Ja,” sier min ledsager, „det er ikke at undres over, at de kjender veien. De har nu gaat den hver dag — mindst en, ofte to ganger om dagen — siden vi kom hittil.

Vi er nu tre, som fremdeles tar vor daglige promenade paa denne vei — nemlig Bjaaland, Stubberud og jeg. Som De saa idagmorges gik de to ut klokken ½ 9, Det gjorde de for at være tilbake til arbeidet begynder klokken 9. Vi har saa meget at gjøre, at vi maa klemme paa, skal vi række det. De tar da turen om depotet og tilbake igjen. Klokken 9 tar jeg gjerne den samme tur. De andre begyndte saa smukt vinteren paa samme maate. Alle var saa begeistret for en morgentur. Men begeistringen gav sig fort, og nu er vi tre de eneste „begeistrede”, som er igjen. Men ikke længere vei end det er — henved 600 meter — saa vilde vi ikke vove at gjøre den uten den opmerkningen, De saa, og i følge med vore hunder. Ofte har jeg ogsaa hængt ut lygt; men naar det er koldt, som ikveld, fryser petroleumen, og lyset gaar ut. At miste veien her kan ha meget alvorlige følger, og jeg utsætter mig nødig for det. — Se der har vi første merkestok. Vi var heldige, som dumpet saa like paa den. Bikjene har lagt iforveien bort til depotet. —

Jeg ser mig bestandig godt for her paa veien til depotet, for der i det bakkeheldet, hvor De husker, det sidste flaget staar, der er en svær 20 fot dyp forsænkning like ved en skrugar. Skulde man gaa feil der og komme ut i den, kunde man let skade sig.” Vi strøk klos under det andet merke. De to næste merker er værre at finde, for de er saa lave, og jeg maa ofte vente og lokke hundene til mig for at finde veien. — Som nu for eksempel. Det er aldeles umulig at skimte nogen ting, gaar man ikke ret paa, maa man vente og la bikjene finde frem. Jeg kjender nøiagtig skridtantallet mellem hvert merke, og naar jeg har utgaat det antal, gaar jeg ikke længere, men undersøker først tæt omkring mig paa alle kanter. Hvis ikke det nytter, plystrer jeg paa hundene, som øieblikkelig kommer. „Nu skal De se” — en lang plystring — „det varer ikke længe før vi har dem dem her. Der hører jeg dem alt.” Og ganske rigtig, ut av mørket og like mot os kom bikjene farende. „For at de nu skal forstaa, at vi vil de skal følge veien til depotet, maa vi begynde.”

Og saa gjorde vi. I det samme bikjene saa det, strøk de ut igjen, denne gang ikke hurtigere, end at vi i smaat trav kunde følge dem, og snart efter stod vi ved sidste merke. „Som De ser, holder lygten borte i leiren paa at gaa ut, og jeg haaber derfor, De undskylder, at jeg ikke følger Dem videre, men snur om, mens den endnu lyser litt. Herfra kjender De jo veien selv.” Med disse ord skiltes vi, og min ledsager begav sig tilbake fulgt av sit trofaste trekløver, mens jeg — — —

*     *     * Efter St. Hans begyndte tiden at gaa endnu raskere end før. Den mørkeste tid var over, og solen nærmet sig daglig mer og mer. Midt i dette dypeste mørke kom Hassel en morgen og fortalte, at „Else” hadde faat 8 smaa. 6 av disse var damer, og deres skjæbne saaledes med ett beseglet. De blev slaat ihjel og git til avkommets forældre, som satte stor pris paa dem. Man kunde omtrent ikke se, de tygget paa dem. De gik saa godt som hele ned. At de likte dem, kunde der ikke være tvil om, for næste dag var de to sidste ogsaa forsvundet. — De veirforhold vi mødte hernede forbauset os meget. Fra alle kanter av de antarktiske egne, vi hadde kjendskap til, hadde vi jo den erfaring at veiret stadig var meget urolig. Med „Belgica” i drivisen vest av Grahams Land hadde vi jo altid et blaasende, uhyggelig veir. Nordenskjölds ophold i egnene paa østsiden av samme land gav jo samme erfaring, storm i storm hele tiden. De forskjellige engelske ekspeditioner, som hadde opholdt sig i Mc. Murdo Sund, taler om vedvarende heftige vinde. Ja, mens vi laa saan paa barrieren med det herligste veir — stille eller svak bris — vet vi nu, at Scott paa sin station — ca. 650 km. vestenfor — var plaget av hyppige vinde og blev hindret derav i sit arbeide. Temperaturen hadde jeg ventet skulde holdt sig høi, da vi hele vinteren igjennem meget tydelig kunde se den mørke luft over havet. Altid, naar luften var egnet for det traadte den mørke, tunge vandhimmel skarpt frem og efterlot ingen tvil om, at Rosshavet over store strækninger var aapent hele aaret rundt. Ikkedestomindre gik temperaturen meget lavt ned, og den middeltemperatur, vore observationer for aaret viser, er vistnok den laveste, som nogensinde er observert. Vor laveste temperatur var ÷59° C, det var den 13. august 1911. I 5 maaneder av aaret kunde vi avlæse temperaturer under÷50° C. Temperaturen steg med alle vinde, saa nær som fra sydvest, da gik den heller ned. Av sydlys observerte vi mange; men særlig kraftige var bare nogen faa. De var av alle mulige former, dog syntes baandformen at være hyppigst. De fleste var flerfarvet — røde og grønne. Min antagelse, at barrieren var solid, d. v. s. hvilte paa underliggende land, syntes vore iagttagelser under det et-aarige ophold paa den i et og alt at bekræfte. Mot barrieren skruddes pakisen i vinterens og vaarens løp op og dannet skrugarer paa op til 40 fots høide. Dette skedde bare ca. 2 km. fra vort hus, uten at vi merket det ringeste til det. Jeg mener, at hadde denne barriere været flytende, vilde virkningen av det voldsomme støt, som der hadde fundet sted, ikke alene været følt svakt, men hadde faat vort hus til at ryste. Mens de holdt paa at bygge huset, hørte Stubberud og Bjaaland en svær larm langt borte, men kunde ingenting føle. Ikke under hele vort ophold hørte vi en lyd eller kjendte en bevægelse paa stedet. Et andet og ganske godt merke hadde vi paa den store teodolit, som Prestrud brukte. Der skulde saa at si ingenting til for at bringe denne ut av nivaa. En liten temperaturforandring kunde være nok. Et saa fint og delikat instrument vilde snart ha sagt fra, saafremt underlaget hadde været flytende. — Den dag vi første gang entret bugten, brak en ganske liten del av det vestre kap. Paa vaarkanten trykket drivisen ind et ganske ubetydelig stykke av et av de mange kapper paa barrierens ytterside. Naar jeg undtar disse to brækker forlot vi barrieren, som vi fandt den, fuldstændig uforandret. Lodskuddene, som viste hurtig opgaaende grund, eftersom „Fram” forandret plads sydover langs barrieren, er jo ogsaa et tydelig merke paa, at land findes like ved. Barrierens formationer synes tilslut at være det bedste bevis. Den stiger ikke til 11 000 fot, som vi maalte den stigende fra „Framheim” til ca. 50 km. mot syd uten underliggende land. Der blev nu arbeidet paa slædeutstyret med feberagtig hast. Vi var forlængst blit opmerksom paa, at vi maatte sætte fuld fart paa og benytte hele arbeidstiden, hvis vi skulde greie at bli færdige med det store fællesutstyr til midten av august. Til at faa det private utstyr istand fik vi bruke fritiden. I første halvdel av august kunde man begynde at se ende paa arbeidet. Bjaaland hadde nu 4 nye slæder færdige. Det var et mesterverk han hadde utført i vinterens løp. De var overordentlig spinkelt bygget, men seige og kraftige. De hadde den samme længde, som de oprindelige — ca. 12 fot. De var ikke skodde. Vi vilde komme til at ha et par av de gamle „Fram”-slæder med, som var skodd med solid staalplate. Dem kunde vi beholde, saafremt føret og terrænget skulde gjøre det nødvendig. Gjennemsnitsvegten av de nye slæder var 24 kilo. Vi hadde altsaa spart ind 50 kilo pr. slæde. Færdige fra Bjaaland blev de bragt over i „Intendanturen”. Maaten hvorpaa Hanssen og Wisting her surret de forskjellige deler sammen borget for soliditeten. Det er ogsaa den eneste maate, man kan vente at faa et arbeide virkelig ordentlig og omhyggelig utført, at de, som skal benytte sakene, gjør det selv. De vet, hvad det gjælder. De arbeider for at naa maalet. Og endnu længere. De arbeider for ogsaa at kunne komme tilbake igjen. Hvert bendsel blir først omhyggelig undersøkt og prøvet, saa blir det lagt paa — forsigtig og nøiagtig. Hver tørn blir halt til og omhyggelig set efter, at det har sin rette plads. Og endelig blir surringen saaledes belagt, at man gjør bedst i at bruke kniv eller øks, vil man ha det op igjen. Man slipper at rykke det ut med fingrene. En slædefærd av den art, som vi skulde avsted paa, var et alvorlig foretagende, og arbeidet maatte gjøres med alvor. — Det var ikke noget varmt, fint lokale, de hadde at gjøre dette haandarbeide i. „Intendanturen” holdt sig altid koldest, sandsynligvis fordi der altid var gjennemtræk der. Der gik baade en dør ut paa barrieren og en aapen gang indover til huset. Herigjennem passerte stadig frisk luft — omend ikke i nogen større mængde. Men der skal heller ikke meget til, før man føler det, naar luften har en temperatur av ca. ÷ 60° C, og man maa arbeide barfingret. Det var altid kuldegrader paa dette sted. For at holde surringene myke, naar de blev lagt paa, benyttet de primus med en sten like ved det sted, de arbeidet. Jeg beundret mer end én gang deres taalmodighet, naar jeg stod og saa paa dem. Flere ganger har jeg set dem arbeide i timevis barhændet i en temperatur omkring ÷30° C. Det kan nok gaa en kort tid; men i den mørkeste og koldeste del av vinteren, som de holdt paa, dag ut og dag ind, da leter det paa og prøver taalmodig heten. Føttene har det ikke godt heller. Det hjælper næsten ikke, hvad man klær paa dem, naar man skal staa stille. Her, som overalt ellers i kulden, fandt vi, at støvler med træbund i viste sig bedst for stillestaaende arbeide. Men — uvist av hvilken grund — herrene i

Bjaaland. Prestrud. Wisting.
SURRING AV SLÆDER TIL POLTUREN

„Intendanturen” vilde ikke følge med paa træbundteorien og arbeidet derfor hele vinteren i sine ren- og sælskindsstøvler. De foretrak at sparke i benene fremfor at bøie sig for træbundens ubetingede overlegenhet under de forhold.

Eftersom slædene blev færdige blev de nummerert fra 1—7 og lagret i „Intendanturen”. De tre gamle slæder, vi maatte komme til at bruke, var arbeidet paa den anden „Fram”-færd. De var overordentlig solide og selvfølgelig tungere end de nye. De blev alle nøie gjennemgaat. Alle bendsler og surringer blev kontrollert og der blev paalagt nye, hvor det viste sig nødvendig. Staalskoningen blev revet bort av den ene, men beholdt paa de to andre for det tilfælde, man skulde komme under forhold, hvor saadanne var paakrævet. — Foruten i denne „surringsforretning” var de to herrer ogsaa sterkt optat paa andre kanter. Saaledes kunde man hver gang Wisting ikke var optat med arbeide paa slædene, høre symaskinen dure og gaa. Han hadde tusen forskjellige ting at gjøre paa systuen og holdt gjerne paa der hver dag til langt ut paa aftenen. Det var bare, naar pil og bue kom frem klokken 8 ½, at han viste sig. Hadde det ikke været, at han hadde overtat stillingen som „anviser” ved disse konkurranser, vilde vi neppe ha set ham da heller. Hans første store hovedarbeide var at sy 4 tre-mandstelter om til to. Det var ikke noget let arbeide at manøvrere med disse temmelig store telter inde i det lille snehul, som gik under navn av „Systuen”. Vistnok benyttet han bordet i „Intendanturen” til tilskjærerbord, men allikevel er det næsten en gaade, hvordan han greide at finde fat paa de rette sømmer, naar han sat i hullet sit. Jeg var forberedt paa at faa se nogen underlige telter, naar de engang blev bragt ut herfra og stillet op i dagslyset. Det var jo for eksempel tænkelig, at gulvet i det ene blev sydd fast til væggen i det andet. Men nei. Ikke noget saadant hændte. Da teltene første gang blev sat op, viste det sig, at de var fuldkomne. Man skulde snarere trodd, de var arbeidet paa et stort seilloft end i en snefane. Saadanne nethændte karer er ubetalelige paa en færd som vor.

Paa anden „Fram”-færd hadde man brukt dobbelte telter, og da som bekjendt ingen ting er saa godt og storartet, som det man ikke har, saa blev nu de dobbelte telter prist i høie toner. Nu ja, jeg maatte jo hurtig gi mig paa, at et hus med dobbelt væg er varmere end et med enkelt væg, men man maa ogsaa huske paa, at det dobbeltvæggede hus er dobbelt saa tungt. Og naar man saa er nødt til at drøfte spørsmaalet om et lommetørklædes vegt, saa forstaar man nok, at spørsmaalet om det dobbeltvæggede hus' virkelige fordel grundig maatte overveies, før man tok skridtet og bestemte sig for det. Jeg hadde tænkt mig, at man muligens ved dobbelte vægger kunde undgaa noget av de rimdannelser, som i almindelighet er saa brysomme i teltene og ofte virker meget generende. Hvis de dobbelte vægger paa nogen maate kunde forhindre eller rette paa dette, indsaa jeg fordelen ved at ha dem. For den større vegt som de daglige rimdannelser snart vilde foraarsake, vilde inden kort tid bli likesaa stort — om ikke større — end de dobbelte vægger. Et saadant dobbelt telt er sydd paa den maate, at ytterteltet er det faste og inderteltet det som sitter løst. Under prøven viste det sig, at rimdannelsene meldte sig likesaa snart i et dobbelt som i et enkelt telt. Dermed syntes nytten av det dobbelte telt mig at bli noget tvilsom. Hvis hensigten bare var at faa det et par grader varmere i teltet, saa fandt jeg det rettest at ofre den bekvemmelighet for den vegt vi dermed sparte. Desuten var vi saa rikelig utstyrt med varmt sovetøi, at vi ikke vilde komme til at lide nogen nød. Men der var dukket frem et andet spørsmaal som følge av denne diskussion, og det var spørsmaalet om et telts mest praktiske farve. Vi blev hurtig enige om, at et mørkt farvet telt var det bedste. Og det av flere grunde. Først og fremst som en øienmedicin. Naar man hadde fartet ute paa den glitrende barriereflate hele dagen, vilde det være en lise for øinene at komme ind i et mørkt rum, det skjønte vi. Dernæst og ikke mindst vilde den mørke farve gjøre teltet betydelig varmere, naar solen var oppe. Derom kan man hurtig overbevise sig ved at gaa i mørke klær i solsteken og saa senere bytte med hvite. Og saa tilslut — et mørkt telt vilde være langt lettere at se paa den hvite flate end det lyse. Efter at alle disse spørsmaal var drøftet og det mørke telts overlegenhet indrømmet, stod vi dobbelt hett i det, for vore telter var netop meget lyse for ikke at si hvite, og muligheten av at opdrive mørke var ikke synderlig stor. Vi hadde vistnok nogen meter mørkagtig „Gaberdine” eller let vindtøi, som vilde ha egnet sig ganske fortrinlig til dette øiemed, men hver en fot og hver en meter av det hadde for længe siden faat sin bestemte anvendelse, saa der kom vi ingen vei. „Men,” sa en — og han saa yderst lur ut — „har vi ikke blæk og blækpulver, saa vi kan farve teltene mørke?” Jo selvfølgelig. Vi smilte allesammen overbærende. Saken var jo saa soleklar, at det næsten var taapelig at nævne det, men allikevel —. Manden blev tilgit sin taapelighet og en farveanstalt oprettet. Wisting overtok ogsaa hvervet som farver og skilte sig saa bra fra det, at inden ret længe stod der to mørkeblaa telter paa bakken istedenfor de hvite. De saa vistnok bra ut nu — nyfarvet som de var — men spørsmaalet var, hvordan de vilde se ut, naar de hadde faat en eller to maaneder paa baken. Den almindelige mening var, at de sandsynligvis for en stor del vilde ha antat sin oprindelige farve — eller ikke farve. Det gjaldt altsaa at forbedre patentet. Som vi en dag sitter og drikker kaffe efter middagen sier pludselig en: „Men — om vi tok og sydde et yttertelt av køiegardinene?” Det smil som gled over forsamlingen var denne gang næsten medlidende. Der blev ikke sagt noget, men meningen var omtrent: Gud for en tosk. Likesom vi ikke allesammen hadde tænkt paa det for længe siden! Forslaget blev antat uten diskussion, og atter hadde Wisting et langt arbeide mer til de mange andre. Vore køiegardiner var mørkerøde og av et ganske let stof. Dette blev nu sydd sammen — gardin til gardin — og endelig blev saa det hele sydd fast til ytterteltet. Gardinene strak ikke til mer end ett telt. Men set ut fra det synspunkt, at noget er bedre end intet, fik vi være fornøide. Det røde telt, som nogen dager efter blev sat op paa bakken, vakte udelt tilfredshet. Dette maatte kunne sees mot sneen paa flere kilometer. En anden betydelig fordel var, at det vilde beskytte og bevare hovedteltet. Indvendig bevirket den blaa og røde farve forenet en mørk, behagelig belysning. Nu var der et andet spørsmaal, som forekom mig av vigtighet, og det var: hvordan nu beskytte teltet mot de ca. 100 løse bikjer? For vi vet jo, at der hvor 2 eller 3 bikjer er forsamlet, der — nu ja, der er det ikke godt at være telt. Vore hunder var ikke mere civiliserte end andre bikjer, og man maatte ta sine forholdsregler. Blev teltet stivt og sprødt, kunde det gjerne brække, og det hele ødelægges paa kort tid. Og vore fordringer til teltene var ikke smaa. Vi vilde, at de mindst skulde greie 120 dager. Jeg lot derfor Wisting sy to teltbeskyttere eller som de senere blev kaldt „garer”. En saadan „gar” bestod simpelthen av et stykke „Gabardine” saa langt, at det kunde strækkes helt rundt teltet og som et gjærde hindre bikjene fra at komme i direkte berøring med teltene. „Garene” blev sydd med hemper i, saa man kunde strække dem ut paa skistavene. De saa gilde nok ut, da de var færdige, men kom aldrig til anvendelse. Vi fandt nemlig, straks vi begyndte turen, et stof, som egnet sig endnu bedre og som altid var forhaanden — sne: Tosken, det visste vi jo alle det. Vilde bare ikke si det. Nu ja — det var altsaa et underlag. Garene kom imidlertid vel med som reservetøi paa turen og meget var det, de blev brukt til.

Dernæst hadde Wisting vindklær at sy til alle mand. De vi hadde, viste sig for smaa, men de han arbeidet, blev da store nok. Jeg skulde da makelig tat to til med i mine bukser! Men slik maa de være. Alt maa være saa i disse egne. Man gjør snart den erfaring, at alt som er rummelig, er varmt og behagelig. Mens alt, som er trangt — fottøi naturligvis undtat — er varmt og ubehagelig. Man gaar sig snart sved og ødelægger tøiet. Foruten bukser og anorak av let vindtøi, som disse blev sydd av, sydde han ogsaa strømper av samme sort. Jeg antok, at disse strømper — fordelt mellem de øvrige strømper man hadde paa foten — vilde virke isolerende. Meningene herom var meget delte. Men baade jeg og mine 4 ledsagere paa polfærden maa erklære, at vi aldrig vilde gjøre en alvorlig tur uten disse. De utrettet akkurat det, som de var beregnet paa. Rimet satte sig av i store mængder paa dem og var let at børste av. Blev de vaate, kunde man let og næsten under alle veirforhold tørke dem. Jeg kjender intet stof, som tørker saa fort som dette vindtøi. En anden ting var, at de beskytter de andre strømper mot slitage, saa de holder meget længere end de ellers vilde ha gjort. Som et bevis paa, hvor fornøide vi deltagere i langfærden var med disse strømper, maa jeg fortælle en ting: Da vi naadde depotet paa 80° s. br. — paa hjemtur vel at merke — det vil si, da vi regnet turen for endt, fandt vi der nogen

Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912-p536.jpg

sækker med forskjellige klædesartikler. I en av disse fandt vi to par nye vindtrækstrømper — sækken tilhørte sandsynligvis en motstander av ideen — og da kan De tro det blev moro! Alle vilde ha dem — alle uten undtagelse. De to, som gik av med seiren, grep hvert sit par og gjemte dem som det skulde været en kostbar skat. Hvad de vilde med dem, aner jeg ikke; vi var jo hjemme. Men dette viser da tydelig, hvor høit vi hadde lært at værdsætte dem. — Jeg gir dem min varmeste anbefaling til folk, som skal ut paa lignende færder. Men — det maa jeg lægge merke til — man maa finde sig i det arbeide at trække av sig fottøiet hver aften og børste rimet av strømpene. Gjør man ikke det, vil selvfølgelig rimet smelte i nattens løp, og alt vil være „søkk-bløtt” om morgenen. Men gi da ikke strømpene skylden. Ta den heller selv.

Efter dette kom turen til underklærne. Det var ikke den ting i skrædderfaget Wisting ikke klarte. I vort medicinutstyr hadde vi to store bundter av det deiligste, fineste lette flanel. Og av dette sydde han undertøi til os alle. Det undertøi vi hadde med hjemmefra var sydd av yderst tykt uldtøi. Vi var ængstelige for, at det skulde bli for varmt. Personlig brukte jeg Wistings fabrikat hele turen og vet aldrig, jeg har hat noget saa fuldkomment. Saa hadde han soveposebetræk at sy og lappe, og snart det ene og snart det andet. Nogen folk gjør indtryk av at kunne gjøre alt mulig, og faa det fra sig i en fart.

Hanssen hadde sine dager vel besat, hændig og flink som han var. I slædefaget var han jo gammel kjendt og visste nøiagtig, hvad der skulde til. Der han var med kunde jeg altid være sikker. Han overlot aldrig noget til tilfældet. Foruten slædesurringen hadde han faat en masse ting i opdrag. Blandt andet skulde han sørge for at ha færdig alle nødvendige sveper, to til hver eller 14 i det hele. Stubberud skulde levere skaftene. I samraad med „De forenede” hadde jeg valgt et skaft bestaaende av tre smale spilrer hickory. Jeg antok, at naar disse blev forsvarlig surret og lærklædning sydd over surringene saa maatte de bli saa sterke, som man overhodet kunde vente at faa skafter. Meningen med at lave skaftet av 3 deler var den, at det skulde gi svigt og bøie sig istedenfor at brække. Et solid svepeskaft visste vi av erfaring ikke stod ret længe. Som sagt, saa gjort. Stubberud arbeidet skaftene og overleverte dem til Hanssen. Snertene var i vinterens løp arbeidet av Hassel efter eskimomodel. De var runde og tunge, som de skulde være, og farlige at komme i nærheten av, naar de blev brukt av en kyndig haand. — Hanssen tok imot disse forskjellige bestanddele for at føie dem sammen og lage svepen. Som vanlig blev det gjort med al mulig omhu. Der blev lagt tre solide surringer paa hvert skaft og disse igjen indsydd i lær. Hanssen var ikke selv tilhænger av det tredelte hickoryskaft, men gjorde arbeidet uten indvending. Vi la vistnok alle merke til, at han i den tid, mot sedvane, tilbragte tiden efter aften oppe hos Wisting. Jeg spekulerte litt paa det der, for jeg visste, at Hanssen var svært glad i en whist efter aften og nødig vilde være den foruten, saafremt han intet forsømte. Ved en eller anden anledning kom jeg til at uttale min forbauselse over dette. Stubberud svarte da: „Dem gjør skafter.” — „Hvad slags skafter?” — „Svepeskafter.” „Men,” la Stubberud til, „jeg skal nu garantere disse hickory skaftene, som jeg skjærer. Solidere og seigere skafter kan ikke faaes.” Han var litt sær, det var tydelig at merke. Ideen var vist ogsaa hans. — Som man taler om solen o. s. v. Ind traadte Hanssen med en stor, fin svepe i haanden. Selvfølgelig lot jeg som jeg blev yderst forbauset. „Naa,” sa jeg, „endda flere sveper?” „Ja,” sa han, „jeg har ikke nogen tro paa dem jeg arbeider nu om dagen. Men her har jeg en, jeg kan stole paa.” Jeg skal indrømme, at den saa pen ut. Der var lagt klædning over hele skaftet, og man kunde ikke se, hvad skaftet var gjort av. „Men,” ind vendte jeg ganske svakt, „er nu denne likesaa sterk som de andre?” „Aa, hvad det angaar,” svarte han, „saa skal jeg gjerne risikere den mot hvilkensomhelst av de — —.” Ordet blev ikke uttalt, men det behøvdes heller ikke. Det var ikke til at ta feil av, at det var „fillesvepene”, han mente. Det ordentlig summet i luften — fillesvepe — fillesvepe. Jeg fik ikke tid til at iagtta virkningen av denne forfærdelige uttalelse, for der lød et bestemt: „Det skal vi se paa!” Jeg vendte mig om. Der stod Stubberud opreist ved bordenden øiensynlig dypt krænket ved uttalelsen, som han optok som en personlig fornærmelse. „Tør du vaage svepen din, saa kom.” Han hadde tat en av „de fornærmede” tredelte ned fra hylden i sin køie og stod allerede i kampstilling. Dette lovet godt. Vi saa alle bort paa Hanssen. Han hadde alt gaat for langt og kunde ikke nu trække sig tilbake. Han maatte kjæmpe. Han tok sit vaaben i haanden og traadte ind i „ringen”. Betingelsene blev drøftet og antat av begge parter. Der skulde kjæmpes, indtil et av skaftene brak. Og saa begyndte tvekampen, den saakaldte „svepeduel”. Motstanderne var meget alvorlige. En, to, tre — det første hug faldt, skaft mot skaft. De kjæmpende hadde lukket øinene, og ventet paa utfaldet. Da de atter aapnet dem, lyste de av glad overraskelse — begge skaftene var like hele. Nu blev enhver av dem isandhet begeistret for sit eget skaft — det hadde de dog aldrig trodd, — og slagene faldt tættere. Stubberud, som stod med ryggen mot bordet, var blit saa ophidset av det uventede utfald, at han hver gang han løftet sit vaaben til slag, slog til bordkanten, saa det sang, uten at merke det. Hvor mange omgange der var gaat, vet jeg ikke, da jeg hørte et knæk med efterfølgende ord: „Der kan du se da, far!” Da Stubberud trak sig ut av „ringen”, fik jeg først se Hanssen. Han stod igjen paa valpladsen og betragtet sin svepe. Den lignet en brukken lilje. Tilskuerne hadde ikke forholdt sig rolige. Med latter og høie rop fulgte de spændt kampen. „Det er rigtig Stubberud! Gi dig ikke, get!” „Bravo Hanssen, der traf du godt!” — Svepene viste sig senere udmerket. Ikke saa at forstaa, at de holdt hele turen ut; men de holdt længe. Svepeskafter er en svært forgjængelig vare. Var det saa, at man brukte bare snerten, vilde den holde uendelig. Men man nøier sig som regel ikke længe med den. Naar der skal „konfirmeres”, som det heter, er det, at skaftet brækker. En konfirmation foretages gjerne, naar en eller anden synder har slaat sig vrang og ikke vil lystre. Den bestaar deri, at man benytter den første anledning naar slæden stopper til at gaa op mellem hundene, ta ut den trodsige og saa dænge den med skaftet. Disse „konfirmationer” kan, naar de gaar ofte paa, kræve mange skafter.

Desuten skulde Hanssen lave sine briller til paa eskimovis. Han begyndte ogsaa paa det, men det viste sig, at enhver især hadde et patent, som var meget bedre. Derfor blev det opgit, og enhver forarbeidet selv sine briller. — Stubberuds hovedarbeide var at gjøre slædekassene lettere. Det lykkedes ham ogsaa, men ikke uten arbeide. Det tok meget længere tid, end man skulde antat. Veden var noksaa kvistet, og motved ikke sjelden at finde. Høvlingen var derfor ofte temmelig vanskelig og sen. Han høvlet meget av dem, — „men garanterte dem”, som han sa. Sidene i dem var ikke mange millimeter tykke. — For at styrke dem i sammenføiningene satte han aluminiumsbeslag paa hjørnene. — Ved siden av klædefabrikationen hadde Bjaaland at sætte skiene istand. Til bruk for de store, brede støvler vi skulde bruke, maatte Huitfeldts beslag laves meget bredere. Vi hadde ogsaa saanne med os, saa det var nu bare for Bjaaland at skifte dem. Med bindingene var det, som med snebrillene; enhver hadde sit eget patent. Jeg fandt Bjaalands bindinger, de han hadde sat istand for sig selv til turen, saa praktiske, at jeg uten at betænke mig bestilte maken. Og det skal siges til deres ære og til hans, som gjorde dem, at de var ypperlige og tjente mig vel hele turen. Det var igrunden bare det gamle system bibeholdt, men de kunde ved hjælp av øier og kroker hukes av og paa i en fart. Og det var de betingelser, vi stillet til vore bindinger — at de skulde holde foten som i en skruestikke og være lette at huke paa og ta av. Vi maatte nemlig stadig gjøre det paa færden. Lot man sine bindinger staa ute en nat, var de forsvundet om morgenen. Hundene ansaa dem for en delikatesse. Taastroppen maatte ogsaa altid fjernes om aftenen. Med andre ord: skiene maatte gjøres absolut rene.

Johansen var ved siden av pakningen beskjæftiget med at lage vegter og teltplugger. Vegtene var meget sindrig gjort. Han brukte bismersystemet. At de aldrig blev anvendt var ikke vegtenes skyld — de var gode nok. Men grunden var den, at al vor proviant var slik, at den kunde tages uten at veies. Han gjorde en stor vegt av samme sort. Til lod brukte han slipestenen. Vi blev veid allesammen den 6. august, og det viste sig at Lindstrøm var den tungeste med 86,5 kg. Ved den anledning blev han officielt kristnet: „Kjukken”.

Desuten arbeidet Johansen teltplugger. De blev gjort akkurat motsat av, hvad saadanne plugger i almindelighet er; det vil si, de var flate istedenfor høie. Fordelen saa vi snart. Ved siden av at være mange ganger lettere, var de ogsaa mange ganger sterkere. Jeg vet aldrig vi brak nogen plug paa turen. Mistet muligens et par. De fleste hadde vi uskadt med os hjem igjen.

Hassel holdt til nede i petroleumslageret med snertene sine. Det var en uhyggelig plads han hadde. Koldt bestandig. Men snertene fik han allikevel færdig til den tid han lovet. Prestrud laget karter og skrev av tabeller. 6 av os skulde ha saanne avskrifter.

Med hver slæde fulgte en kombinert proviant- og observationsbok. Boken bar samme nummer som slæden. Den indeholdt først en nøiagtig indholdsfortegnelse over, hvad hver enkelt kasse paa slæden indeholdt av proviant. Desuten de nødvendige tabeller til vore astronomiske observationer. I disse bøker førte nu hver mand daglig regnskap over den mindste ubetydelighet han tok av proviant. Paa den maaten kunde vi altid kontrollere kassenes indhold eller vor proviantmængde. Længere ut i boken indførte vi observationene og nedskrev den utgaaede distanse for hver dag, kurs o. s. v.

Dette var i store træk, hvad vi holdt paa at arbeide med i vinterens løp i den saakaldte „arbeidstid”. Desforuten var det jo hundrevis av ting, enhver skulde gjøre istand til sit private utstyr. Utpaa vinteren fik hver mand sig sit utstyr tildelt, saa han itide kunde gjøre de forandringer, han maatte finde nødvendige. Av skindklær fik hver mand en svær og en lettere renskindsdragt. Desuten renskindsvotter og strømper. Desuten hundeskindsstrømper og sælskindskamikker. Dertil kom saa fuldt utstyr av undertøi og vindklær. Alt blev blindet ut. Ingen hadde nogensomhelst forret. Skindutstyret var det, man først tok fat paa. Og her var noget at gjøre. Ikke noget var sydd efter maal. En fandt, at anorakhætten sat for langt ned i øinene. En anden, at den ikke rak langt nok ned. Saa begge to til at forandre. Den ene skar bort, den anden la til. En fandt, at buksen var for lang. En anden, at den var for kort. Og saa til at rette paa det. Hvordan de end greide det, saa maatte altid naalen frem, enten for at sy til, hvad der manglet eller stoppe de overskaarne sømmer. Skjønt vi begyndte i god tid med dette arbeide, saa det dog ut, som om vi aldrig skulde bli færdige. Ordensmanden feide ut store hauger av skindlapper og renhaar hver morgen. Men næste dag var det like fuldt. Hadde vi stoppet dernede er jeg viss paa vi sat og sydde paa utstyr endda. En masse patenter blev fundet op. Den evindelige ansigtsmaske var selvfølgelig paa tapetet og tok form av næsebeskyttere. Jeg lot mig ogsaa forlede til at eksperimentere — som jeg syntes med god føie — men med yderst slet resultat. Jeg hadde fundet paa noget, jeg naturligvis trodde var mange ganger bedre end alt, hvad man tidligere hadde forsøkt. Da jeg iførte mig opfindelsen, frøs jeg ikke alene paa næsen, men ogsaa paa pande og kind. Forsøkte den aldrig siden. Hassel var svær til at hitte paa nye ideer. Han anbragte næsebeskyttere overalt. Det skulde ikke forbauset mig, om man hadde fundet „beskytter” paa buksebaken hans. Alle disse patenter er gode til at fordrive tiden med. Naar man kommer ut paa virkelig færd, forsvinder de allesammen. De er ubrukelige under alvorlig arbeide.

Soveposene interesserte alle sterkt. Johansen sydde paa den kjære „dobbelte”. Gud vet, hvor mange skind han sydde ind i den. Jeg vet det ikke. Søkte heller ikke at faa greie paa det. Bjaaland var ogsaa i fuld sving med at forandre sin. Han fandt indgangen fra toppen ubekvem; vilde heller ha den midt paa. Et klaffesystem med knapper og hemper bevirket, at man i farten — naar han var gaat tilkøis — kunde ta feil av ham og en dragonoberst. Han var forresten „svinagtig” fornøid med den. Men det var han nu med snebrillene sine ogsaa, og det uagtet han blev sneblind, skjønt han ikke kunde se med dem. Vi andre beholdt vore poser som de var, med undtagelse av, at vi gjorde dem længere eller kortere. Lukkepatentet — sækkesystemet — var vi alle meget fornøid med. Utenpaa vore poser hadde vi en sæk av ganske tyndt dunlærret. Dette betræk hadde vi overordentlig megen nytte av, og jeg vilde ikke undværet det for nogen pris. Om dagen laa sovesækken altid vel beskyttet i det. Ingen fok kunde trænge ind. Om natten var det kanske til endda større nytte, idet det da beskyttet posen mot fugtigheten, som opstod av aandedrættet. Istedetfor at sætte sig i skindet og gjøre det vaatt, la det sig nu paa betrækket og formet i nattens løp et isdække, som om dagen atter forsvandt — brak og tørket bort, mens den laa utstrakt paa slæden. Dette træk bør være rummelig, specielt noget længere end soveposen, saa man kan faa rikelig av det rundt halsen og derved forhindre, at aanden trænger ind paa posen. Vi hadde alle dobbelte poser — en indre og en yttre. Den indre var av kalveskind eller tyndt simleskind og ganske let. Den yttre var av svært bukkeskind og veide ca. 6 kg. Begge var aapne i enden som en sæk og til at snøre sammen rundt halsen. Jeg har altid fundet den maate lettest, simplest, bekvemmest og bedst. Vil anbefale den til alle.

Snebrillepatentene var der mange av. Det var jo ogsaa en yderst vigtig affære og krævde studium. Og studert blev der! Hvad det i særdeleshet gik ut paa var at finde gode briller uten glas. Vistnok hadde jeg hele høsten bare brukt et par almindelige stangbriller med svakt lysegult glas, og de hadde vist sig udmerket. Men nu paa den lange færd var jeg ræd for, at det skulde bli for liten beskyttelse. Jeg kastet mig derfor ind i konkurransen om det bedste patent. Det endte med, at alle fik sig lærbriller med en liten spalteaapning for øiet. Det Bjaalandske patent vandt prisen og blev mest anvendt. Hassel hadde sit eget patent — kombinert med næsebeskytter. I utspændt stand mindet den mig om den amerikanske ørn. Jeg saa aldrig han brukte dem. Likesaalitt vi andre, naar Bjaaland undtages. Han brukte sine egne briller hele veien; men saa var han ogsaa den eneste som blev sneblind. De stangbriller jeg benyttet — Hanssen hadde maken — de to eneste par vi hadde — viste sig fuldt ut beskyttende. Ikke en eneste gang hadde jeg streif av sneblindhet. De var helt ut som andre stangbriller uten nogetsomhelst net rundt glassene. Disse stod frit, og lyset kunde trænge ind overalt. Dr. Schanz fra Berlin, som sendte mig disse, kan være vel fornøid med sin opfindelse. De slaar av marken alt, hvad jeg har forsøkt og set.

Den næste store ting var støvlene vore. Jeg hadde gjort uttrykkelig opmerksom paa, at støvlene skulde være med, enten eieren agtet at bruke dem eller ikke. Støvlene var nemlig uundværlige, om det skulde bli nogen brævandring, hvilket vi jo maatte regne med, efter den beskrivelse av landet vi kjendte. Paa basis av det fik

DE FORSKJELLIGE SNEBRILLEPATENTER PRØVES

enhver gjøre, hvad han ønsket. Alle begyndte med at forbedre dem paa grundlag av de tidligere gjorte erfaringer. Forbedringen bestod i at gjøre dem større. Wisting tok atter mine under arbeide og begyndte igjen paa utrivningsarbeide. Man kan først se, hvordan en ting er arbeidet, naar man river den istykker. Vi fik et godt indblik i den maate vore støvler var arbeidet paa. Solidere og mere samvittighetsfuldt kunde det ikke været gjort. Det var rent slit at rive dem istykker. Denne gang forsvandt atter et par saaler av mine. Hvilket nummer i rækken, det var, husker jeg ikke. Nu fik jeg, hvad jeg altid hadde ropt paa — plads nok. Foruten at ha alt, hvad jeg hadde av plag, paa foten kunde jeg ogsaa faa en træsaale nedi samtidig. Da var jeg lykkelig — „det store maal var naadd.” Nu kunde al den kulde, som bare vilde, indfinde sig, gjennem træsaalen og mine — jeg tror 7 forskjellige par strømper — kunde den ikke komme. Jeg var fornøid den aften, jeg hadde opnaadd dette resultat. Det var ikke en kamp fra igaar. Den hadde tat mig næsten to aar.

Og saa var det hundesælene, alle skulde ha iorden. Erfaringen fra sidste depottur — da to bikjer faldt ned i en revne paa grund av for daarlige saker — maatte ikke gjenta sig. Derfor blev al flid og omtanke lagt i arbeidet. Alt det bedste vi hadde blev benyttet. Resultatet blev ogsaa derefter. Solide, fine hundesæler over hele linjen.

Denne beskrivelse har muligens oplatt enkeltes øine for, at det er ikke en affære for en dag utrustningen til en saadan færd, som den vi nu stod i begrep med at begynde. Det er ikke bare pengene, som gir seiren paa en saadan færd, — skjønt Gud skal vite de er gode at ha, — men det er for en stor del, ja for største del, tror jeg nok jeg kan si, den maate, færden er utrustet paa — den maate, hvorpaa enhver vanskelighet er forutset og midlene fundet til at møte eller undgaa den. Seier venter den, som har alt iorden — held kalder man det. Nederlag er en absolut følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide — uheld kaldes det. Tro nu endelig ikke, at dette er en inskription, jeg ønsker fæstet paa min egen grav. Nei, æren skal den ha, som fortjener den, æren tilkommer mine trofaste kamerater, som ved taalmodighet, ihærdighet og erfaring bragte vort utstyr frem til grænsen av fuldkommenhet og derved gjorde det mulig at seire.

Den 16. august begyndte vi at pakke vore slæder. To hadde plads i „Krystalpaladset” og to i „Intendanturen”. Det var en stor fordel at kunne staa inde og gjøre dette. I denne tid danset temperaturen kankan mellem ÷50° C og 60° C, av og til med en liten svalende bris av 6 meter pr. sekund. Det hadde været nær sagt en umulighet at pakke slædene utendørs under disse forhold, naar det skulde gjøres omhyggelig og solid. Og det maatte til. Vore faste staaltaugsurringer maatte sys sammen med smekkert taugverk, saa det krævde tid. Men naar de blev ordentlig paalagt, som de blev, vilde kassene staa som i en skrustikke og ikke faa anledning til at bevæge sig. De sinkplater vi hadde hat under slædene for at bære dem oppe i løs sne, hadde vi tat væk. Vi indsaa ikke at vi hadde nogen bruk for dem. Isteden hadde vi under hver slæde surret en reserveski, som senere var os til stor nytte. Den 22. august stod alle slædene fuldt færdige og ventet bare paa at bli kjørt bort. — Bikjene syntes ikke om det kolde veir, vi hadde nu i saa lang tid. Naar temperaturen gik ned mellem ÷50° à 60° C kunde man se paa deres bevægelser, at de følte den. De stod og løftet benene vekselvis fra bakken og holdt dem oppe en stund, inden de atter satte dem ned paa den kolde flate. — Lure og utspekulerte var de i høi grad. De fik kjøt og fisk andenhver dag. Fisken brydde de sig ikke noget videre om, og det var enkelte av dem, som var sene om at komme i hus den kveld de visste det var fisk. Specielt hadde Stubberud meget stræv med en av de unge hunder. „Funcho” het den. Den var født paa Madeira under vort ophold der i september 1910. Paa kjøtaftenene hentet alle, som jeg før har fortalt, naar de hadde sat fast bikjene i teltet, sin kasse med ophugget kjøt borte ved muren om kjøtteltet. Dette øieblik pleiet „Funcho” at observere. Naar den saa Stubberud ta kassen, saa visste den, at det var kjøt, og saa kom den rolig ind i teltet, som om intet var iveien. Gjorde derimot ikke Stubberud tegn til at ta kassen, kom ikke hunden og var heller ikke til at faa fat i. Dette gik nogen ganger, men saa fandt Stubberud paa en list. Naar „Funcho” som vanlig — ogsaa paa en fiskeaften — pr. distanse stod og saa paa, at de andre blev bundet, gik Stubberud rolig bort til muren, tok tomkassen, som stod der, paa skulderen og vendte tilbake til teltet. Da lot „Funcho” sig lure. Glad og fornøid ilte den ind i teltet uten tvil begeistret over, at Stubberud mot sedvane var saa flot at rive i kjøt den kveld ogsaa. Men der inde ventet der „Funcho” — til dens store forbauselse — en ganske anden mottagelse, end den hadde gjort regning paa. Et grep i nakken og den var fast for natten. Den skulte stygt bort paa tomkassen, saa paa Stubberud. Hvad den tænkte, er jeg ikke helt sikker paa. Visst er det, at den list lykkedes ikke Stubberud ofte siden. — „Funcho” fik en tørfisk til kvelds og maatte nøie sig med den.

Av hunder mistet vi ikke mange i vinterens løp. To — „Jeppe” og „Jakob” — døde av en eller anden sygdom. „Knægten” blev skutt, da den var næsten haarløs over halve kroppen. „Madeiro”, født paa Madeira, forsvandt tidlig paa høsten. „Tom” forsvandt senere. Begge disse har sandsynligvis faldt ned i en spræk. Vi fik god anledning to ganger til at se, hvordan det kunde foregaa. Begge ganger saa vi hunden forsvinde i sprækken og kunde iagtta den ovenfra. Den gik da ganske rolig frem og tilbake dernede uten at utstøte en lyd. Disse sprækker var ikke dype, men steile, saa hunden ikke kunde komme op uten hjælp. De to hunder, jeg nævnte, har uten tvil fundet sin død paa den maate. En langvarig død, naar man betænker, hvor seiglivet en hund er. Det hændte flere ganger, at hunder forsvandt og var borte i flere dager, og saa vendte tilbake. Muligens har de da været i en spræk, som det tilslut er lykkedes dem at komme op av igjen. Merkelig nok tok de det ikke saa nøie med veiret, naar de begav sig ut paa den slags turer. Naar det stak dem, kunde de forsvinde paa en dag, hvor temperaturen var nede i ÷50° C med bris og snedrift. Elskende kvartetter kunde ogsaa finde paa at forlægge scenen et andet sted hen for i mere ophøiet ensomhet at dyrke de ømme følelser. „Jaala” — en dame, som tilhørte Bjaaland — fandt saaledes paa at stikke av med 3 kavalerer. Vi kom senere over dem. De laa da stille og rolig bak en skrugar nede paa isen og syntes at ha det ganske bra. De hadde da været borte ca. 8 dage uten mat. Temperaturen i de dage hadde sjelden været over ÷50° C. — Kjølig elskov!

Den 23. august kom med stille veir, dels overskyet og ÷ 42° C. Finere veir til at ta ut slædene paa og kjøre dem over til startpladsen kunde ikke tænkes. Det var op gjennem døren i „Intendanturen” slædene maatte tages. Den var størst og lettest at komme ut igjennem. Vi maatte først maake væk sneen, som i den sidste tid uhindret hadde faat lov til at slaa sig ned der, da intendanturfolkene altid i den sidste tid brukte den indre gang. Foken hadde jevnet saa ut, at intet tegn til nedgangen var at se; men med et par solide skuffer og et par solide folk til at behandle dem, blev snart indgangen gjort fri. At faa slædene ut var et længere arbeide. De veide 400 kg. stykket, og veien op til overflaten var brat. En talje blev rigget op og ned; ved at hale og skyve paa seg de langsomt op i dagen én efter én. Vi drog dem bort paa pladsen ved instrumentburet for at faa en klar start fra huset. Hundene var spræke og gale og maatte ha veien fri. En kasse eller en stolpe, for ikke at tale om instrumentburet, vilde altsammen været gjenstande av yderste interesse, som de uvægerlig vilde lægge veien om, hvis de fik anledning til det. Kjørerens protester vilde de ha git en god dag. Hundene var ikke blit sluppet den morgen, og hver mand var nu i sit telt for at sæle paa. Imens stod jeg og betragtet de pakkede slæder, som stod der færdige til at begynde den lange reise. Jeg søkte at puste op en smule poesi — — „den aldrig hvilende menneskeaand” — — „den mystiske, grufulde isørken!” Nei det gik ikke. Det var vist for tidlig paa morgenen. Jeg sluttet mine bestræbelser efter at jeg var kommet til den overbevisning, at hver slæde mere lignet en likkiste end noget andet, sortmalt som alle kassene var.

Det var slik, som vi nok hadde tænkt os det. Bikjene paa randen av at eksplodere. For et mas, arbeide og leven det var at faa dem alle forspændt. De kunde ikke staa stille et øieblik. Enten var det en ven, de skulde hilse godmorgen paa, eller saa var det en fiende, de skulde dænge. Altid noget paafærde. Sparke i bakbenene, saa snerøken stod høit i veiret, og se utfordrende paa hverandre var gjerne indledningen til kvalm. Fik man øie paa dem i dette stadium, kunde man ved at gripe hurtig og bestemt ind forhindre den paatænkte batalje. Men en kunde jo ikke være allestedsnærværende, og følgen var en række av vilde kampe. Merkværdige dyr! Nu hadde de gaat forholdsvis rolig rundt paa pladsen i hele vinter, men straks de nu kom i sæletøiene maatte de paa død og liv slaas. Endelig var alle mand klare, og avsted bar det. Det var første gang vi kjørte med forspand paa 12, saa vi var spændte paa utfaldet. — Det gik over forventning godt. Selvfølgelig ikke som „smurt”; men det kunde vi jo heller ikke vente den første gang. Nogen var blit for tykke i vinterens løp og hadde vanskelig for at følge med. For dem var denne første utflugt en strid tørn. Men de fleste var i ypperlig stand — fine avrundede former, ikke bollete. Det stod ikke lang tid paa at komme op kneiken denne gang. De fleste maatte vel ha en pust i bakken; men der var dem som klarte den uten stop. Her oppe saa alt ut, som vi hadde forlatt det i april. Flaget stod, hvor det sidst var sat og saa ikke synderlig medtat ut. Ja, hvad endnu rarere var, vi kunde se de gamle sporene vore sydover. Vi kjørte alle slædene vel op, spændte hundene fra og slap dem. Vi tok det for givet, at alle jublende vilde styrte hjem til kjøtgrytene. En stor del skuffet os heller ikke. Glade og muntre slog de ind paa tilbakeveien, og snart saa man isen bortover strødd med bikjer. De opførte sig ikke helt som artige barn. Paa enkelte steder la der sig som en taakedot over isen. Det var snerøiken, som stod om de kjæmpende. De var dog ulastelige ved tilbakekomsten. En halt hist og her kunde man ikke regne paa. Ved inspektionen om aftenen viste det sig, at 10 stykker manglet. Dette var besynderlig. Kunde de alle 10 ha gaat i sprækker? Det var ikke sandsynlig. — Næste morgen drog to mand bortover til startpladsen for at se efter de savnede bikjer. Paa veien passerte de over et par sprækker; men der var ingen hunder at se. Paa veien traf de heller ingen. Da de saa rak op til stedet, hvor slædene stod, laa de der opkveilet alle 10 og sov. De laa ved sine egne slæder. De syntes ikke at ta den ringeste notis av de kommende. En og anden gløttet vel paa øiet, men det var ogsaa det hele. Da de nu blev purret ut og ved haandgripelige tegn gjort opmerksom paa, at man ønsket deres nærvær hjemme, saa de over alle grænser forbauset ut. Ja, enkelte vilde simpelthen ikke tro det; de snudde sig bare rundt et par ganger og la sig saa ned igjen paa samme flek. De maatte jules hjem. — Kan man tænke sig noget mer uforklarlig! Der laa de i 40 graders kulde 5 km. fra sit lune, koselige hjem, hvor de visste der laa mat i overflod og ventet paa dem. Skjønt de nu hadde været der i 24 timer, gjorde dog ingen av dem tegn til at ville forlate stedet. Hadde det endda været sommer, sol og varme, kunde man til nød ha skjønt det. Men nu — nei.

Denne dag — 24. august — stak solen næsen opover barrieren igjen for første gang paa 4 maaneder. Den saa rent smilende ut, — nikket kjendt til de gamle skrugarene, den nu hadde møtt saa mange aar. Men da dens første straaler naadde startpladsen, da kan det vel være forundring stod at læse i dens ansigt. „Ja, saasandelig var ikke de først allikevel da! Og jeg, som har klemt saa paa for at være den første paa stedet!” Det stod ikke til at negte. Vi hadde vundet i kapløpet og rukket barrieren dagen før den.

Dagen for den endelige avreise kunde vi ikke fastsætte. Vi fik vente og se tiden an, indtil temperaturen blev nogenlunde rimelig. Saalænge den holdt paa at rumstere i kjelderen, kunde vi ikke tænke paa at dra ut. Nu hadde vi alle vore saker klare oppe paa barrieren, og det var bare at spænde bikjene for og la det gaa. At vi hadde alle vore saker færdige, vilde man nu egentlig ikke faa indtryk av, naar man kikket ind til os. Der blev klippet og sydd værre end nogensinde. Det som muligens før ved et par leiligheter hadde fløiet en gjennem hodet, som en ting av mindre betydning, som kunde gjøres hvis man fik tid, men som ogsaa godt kunde sløifes, stod nu pludselig for en som det vigtigste av det hele. Og frem kom kniven med fart, kuttet og kuttet, til store dynger av lapper og haar laa foran en. Saa kom naalen frem, og søm efter søm blev lagt til de øvrige.

Dagene gik, men temperaturen vilde ikke vise vaartegn. Av og til kunde den ta en sving op i tredvene, men bare for like hurtig at fare ned i ÷5O°C igjen. Det er ingen fornøielse at gaa slik og vente. Jeg har altid det indtryk, at jeg er den eneste som gaar og venter, mens alle de andre nu er ute paa farten. Men jeg var nok ikke alene om det, kunde jeg skjønne. „Gad vite, hvor langt Scott er idag?” — „Aa, han er Fa'n ikke ute endda. Du kan begripe, det er for kaldt for ponniene hans.” — „Ja, men hvem sier nu, at de har det saa kaldt, som vi? Kanske de har det mye varmere der under fjellsia, og da kan du forbande dig paa, at dem ikke ligger paa latsia. Jeg synes de guttene har vist, hvad de duger til.” Saadanne sætninger kunde man høre daglig. Uvissheten plaget mange av os, og jeg for min del fik ingen ro. Jeg var fast bestemt paa at komme avsted, saa fort som det paa nogen maate lot sig gjøre. Den indvending, at vi kunde tape meget paa at lægge fortidlig ivei, kunde jeg ikke rigtig være enig i. Saa vi nemlig, at det blev for koldt, saa hadde vi raad for det, — vi kunde vende tilbake. Nogen risiko kunde jeg derfor ikke se.

September kom med ÷42°C. Den temperatur kan man nok altid klare, men vi maatte se litt paa'n endda. Det er mulig det bare lurhit igjen. — Dagen efter ÷53° C. — Stille og klart. — Den 6. september ÷29° C. — En delig kom forandringen, vi syntes nu, det var paa høie tid. Dagen efter ÷22° C. Det kjendtes rent som milde vaarluftninger det lille hænget, som kom fra østkanten. — Ja, nu hadde vi da ialfald faat en god temperatur at starte med. Alle mand klare. Imorgen bærer det avsted. —

Den 8. september kom. Vi tørnet ut, som vanlig, spiste frokost og satte os saa i bevægelse. Vi hadde ikke meget at gjøre. Tomslædene, som vi skulde bruke for at kjøre op til startpladsen, stod klare, og det var bare at slænge nogen faa ting paa. Men det viste sig, at det, at vi hadde saa faa ting, var netop grunden til, at det tok lang tid. Vi skulde nu ha 12 bikjer for tomslæden og hadde paa følelsen, at det vilde bli et basketak at komme avsted. To og to assisterte hinanden med at leie bikjene til slædene og faa dem spændt for.

De, som hadde været rigtig forsigtige, hadde forankret sin slæde til en solid pæl i sneen. Andre hadde nøiet sig med at kantre slædene, og atter andre var mer uvorne. Alle maatte være færdige, inden førstemand satte avsted. Hvis ikke vilde det for dem som blev igjen være umulig at holde styr paa bikjene og følgen vilde bli, at de kom avsted, før de var færdige.

Der var et skrækkelig virvar og spektakkel blandt bikjene den morgen. I to spann var damene i tiltrækkende omstændigheter og fremkaldte lurveleven ikke alene indenfor spannet, men ogsaa blandt de andre. Den ene av kjørerne var fornuftig nok til at sætte sin „dame” igjen. Han stængte hende inde i „De forenedes” lokale.

DE FÆRDIGPAKKEDE SLÆDER HEISES OP FRA „INTENDANTUREN”

Derfor slap han ikke bryderi av sit spann nu, det er baade visst og sandt. Hundene stod paa to, hoppet og slet i sæletøiene for at komme bort til „De forenede”. Men kjøreren smilte lunt. Han visste, at naar de først kom igang, vilde al kjærlighet bli glemt for lysten til at komme frem. Den anden kjører derimot beholdt sin tispe i spannet. Den var saa god, mente han, at han intet kunde utrette med spannet, hvis den skulde bli hjemme.

Nu var næsten alt klart. Vi ventet bare paa nogen ubetydeligheter. Da hører jeg pludselig et vildt halloi, og idet jeg snur mig rundt, ser jeg et spann stryke avsted uten kjører. Nærmeste kjører sprang til for at assistere med den følge, at ogsaa hans bikjer rendte avgaarde. De to slæder fore, og kjørerne efter i fuld springmarsj. Men konkurransen var for ulik. Paa nogen øieblikke blev kjørerne distansert. De to rømte spann hadde sat kursen i sydvestlig retning, og avsted gik det med stormfart. Det blev en haard tørn for mændene. De hadde forlængst holdt op med at springe og gik nu efter i slædenes spor. Disse var nu forsvundet bakom skrugarene, som de to først naadde meget senere. Imens ventet vi andre.

Spørsmaalet var nu: — hvad gjør nu de to, naar de endelig har naadd sine slæder? Snur de hjem, eller kjører de op paa startpladsen? At vente var under ingen omstændighet morsomt, og saa bestemte vi os for at kjøre bort paa startpladsen og heller vente der, hvis det blev nødvendig. Som sagt saa gjort, — og avsted bar det. Nu skulde vi faa se, hvilken kommando karene hadde over bikjene sine. For efter al menneskelig beregning vilde nu disse spann søke at slaa ind paa den samme vei, som de rømte hadde tat. Frygten viste sig ikke ugrundet. Tre greide at faa viket sine hunder av og ind i den rigtige retning. Men med de to andre bar det avsted i den nye retning. Vistnok paastod de senere, at de trodde, vi alle vilde slaa ind paa den gale vei. Jeg smilte, men sa ingenting. Det hadde hændt flere ganger, at bikjene hadde tat kommandoen fra mig. Jeg syntes unegtelig hver gang, at det var litt flaut, men Herre Gud. — —

Først klokken 12 middag samledes vi ved vore slæder. De hadde hat et stridt arbeide for at hente dem igjen og var gjennemvaate av anstrengelse. Jeg tænkte saa smaat paa at vende om; tre smaa hvalper hadde nemlig fulgt med. Fortsatte vi med disse i følge, vilde vi bli nødt til at skyte dem. Men at vende om efter alt dette arbeide og saa sandsynligvis faa samme sjau omigjen imorgen, det var ikke behagelige utsigter. Og til syvende og sidst at se Lindstrøm staa i døren og vri sig av latter . . . nei, da heller frem. Vi var vistnok alle enige. Nu blev hundene spændt for de pakkede slæder, og de tomme stablet oppaa hverandre.

Klokken ½ 1 bar det avsted. Sporene vi hadde kunnet se, forsvandt straks, men vi kom straks ind i den række flag, som var blit sat ut for hveranden kilometer paa sidste depottur. Føret var glimrende, og det gik strykende sydover. Vi kjørte ikke langt første dag — 19 km. — og slog leir klokken ½ 4 eftermiddag.

Den første nat ute pleier aldrig at være behagelig, men denne var frygtelig. Den omtalte „dame” gav anledning til de voldsomste scener hele natten. Der var et slikt leven paa vore 90 bikjer, saa vi fik ikke blund paa øinene. Det føltes som en velsignelse, da klokken var blit 4 om morgenen, saa vi kunde begynde morgenstellet. Kjøreren hadde om morgenen forandret mening. Han kunde nu ikke ha hunden i spannet. — Polfærden var en umulighet med den. Jeg gav ordre til at skyte hunden, da vi stoppet for lunch den dag. Samtidig skjøt vi ogsaa de tre hvalper. Føret denne dag var det samme; — kunde ikke bli bedre. Flagene, vi fulgte, stod som da de blev sat. Man kunde ikke paa dem spore, at her hadde været nedbør i denne tid.

Den dag gjorde vi 25 km. Hundene var endnu ikke trænet, men tok sig op for hver time. Den 10de lot de til at være kommet i fuld vigør. Den dag kunde ingen holde sit spann tilbake. De vilde alle frem, med det resultat, at det ene kobbel kjørte op i det andet, og virvar fulgte. Dette var en kjedelig affære. Bikjene slet sig ut til ingen nytte, og tiden som gik med til at løse dem ut fra hverandre var jo tapt. De var fuldstændig vilde den dag. Naar „Lassesen” for eksempel fik øie paa sin fiende „Hans”, som var i et andet spann, saa opmuntret den straks sin ven „Fix” til assistanse. Sammen la saa disse to ut alt, hvad de orket med den følge, at de andre inden samme kobbel blev ophidset av den pludselige fartforøkelse og strakte ut selv, alt hvad de kunde. Det hjalp ikke kjøreren, alt hvad han forsøkte for at stoppe dem. Like susende gik det. Indtil de naadde det spann, hvor maalet for „Lassesen” og „Fix”s stræben befandt sig. Da røk de to spann ihop, og man hadde 96 bikjeben at klare ut. Der var nu intet andet at gjøre end at la dem, som ikke kunde holde sine spann tilbake, koble fra nogen hunder og binde dem i slæden. Paa den maaten fik vi det endelig til at arbeide tilfredsstillende. Gjorde den dag 30 km. —

Mandag den 11te vaagnet vi med en temperatur av ÷55° C. Det var et herligt veir — stille og klart. Man kunde forstaa paa bikjene at de ikke likte sig, for de hadde holdt sig forholdsvis rolige hele natten. Kulden øvet straks virkning paa føret. Det blev nu seigt og trægt. Vi kom op i nogen sprækker, og Hanssens slæde var paa god vei ned, men blev holdt oppe, og han kom uten følger fra det. — Kulden føltes ikke generende under marsjen.

FRA TREDJE DEPOTTUR

Tvertimot — det var til sine tider for varmt. Aanden stod som en sky ut av munden, og saa tæt var dampen over hvert kobbel, at man ikke kunde se det ene spann fra det andet, skjønt slædene kjørte kloss i hverandre.

Den 12te var det ÷52°C. med bris ret imot. Det var unegtelig surt. Det var let at se, at kulden tok paa hundene. Især om morgenen var det en ynk at se dem. De laa rullet op saa tæt de kunde med snuten under halen. Fra tid til anden kunde vi se, at der gik en skjælven igjennem kroppen. Ja, enkelte laa og skjalv ustanselig. Vi maatte løfte dem op og putte dem i sælen. Jeg maatte medgi, at i denne temperatur lønnet det sig ikke at fortsætte. Risikoen var for stor.

Vi bestemte os derfor til at kjøre frem til depotet paa 80° s. br. og losse vor last der. Den dag gjorde vi ogsaa den uhyggelige opdagelse, at væsken i vore flytekompasser var frosset og kompassene ubrukelige. Veiret var blit meget usigtbart, og vi hadde bare en svak anelse om, hvor solen befandt sig. Fremkomsten var under disse omstændigheter meget tvilsom. Kan hænde vi holdt rigtig kurs, men likesaa sandsynlig — ja, sandsynligere var det, at vi var ute av kurs. Det bedste vi kunde gjøre, var der for at slaa leir og vente paa en bedre anledning. Vi velsignet ikke instrumentmakeren, som hadde levert kompassene, den kveld.

Klokken var 10 formiddag da vi stoppet. For at faa et godt hus for den lange dag vi hadde i vente, bestemte vi os til at bygge to snehytter. Sneen var daarlig til dette bruk, men ved at hente blokker allevegne fra lykkedes det os allikevel at faa hyttene op. Hanssen var mester for den ene, og Wisting for den anden. I en temperatur, som den vi hadde, er snehytten mange ganger at foretrække fremfor teltet. Vi følte os derfor ogsaa rigtig tilpas, da vi var kommet ind og faat primusen i sving. Den natten hørte vi en merkelig larm rundt os. Jeg kikket allerede under posen for at se om det var langt ned, men der var intet tegn til forstyrrelse noget sted. I den anden hytte hadde de intet hørt. Vi fandt senere ut, at lyden bare skrev sig fra sne, som „satte sig”. Med dette uttryk mener jeg den bevægelse som foregaar, naar store strækninger av sneoverflaten brister og synker. Bevægelsen gir en fornemmelse av, at grunden synker under en, og det føles ikke behagelig. Den følges av en durende lyd, som ofte faar bikjene — og kjøreren ogsaa forresten — til at hoppe i veiret. Dette drøn hørte vi engang paa plataaet saa sterkt, at det forekom os som sterk kanontorden. Vi vænte os snart til det.

Næste dag var temperaturen ÷ 52,5° C. Stille og aldeles klart. Vi gjorde 30 km. og holdt retningen bedst mulig ved solens hjælp. Det var ÷56,2° da vi slog leir. Jeg hadde denne gang gjort noget, som jeg altid har været en motstander av, nemlig tat brændevin med i form av en flaske akevit og en flaske genever. Jeg fandt denne anledning passende til at bruke den og fik geneveren ind. Den var flinthaard tvers igjennem. Under optiningen sprang flasken, og vi kastet den ut paa sneen med den følge,' at alle bikjene begyndte at nyse. — Den andre flasken — Lysholm nr. 1 — var „bein”.

Nu var vi blit kloke ved den forliste flaske, og med forsigtighet klarte vi at tine den op. Vi ventet, til alle var i posen, og saa tok vi den. Jeg blev meget skuffet. Den smakte ikke, som jeg hadde trodd. Men jeg er glad, jeg har forsøkt det; for jeg gjør det ikke engang til. Virkningen var lik nul. Kjendte ingenting hverken i hodet eller benene.

Den 14de var det kjølig — temperaturen holdt sig ÷56°C. Heldigvis var det klart, saa vi kunde se, hvor vi gik. Vi hadde ikke gaat længe, før en blank ujevnhet viste sig paa den slette overflate. Frem med kikkerten. — Depotet. — Der, like i den retning vi styrte, laa det. Hanssen, som hadde kjørt først hele veien og uten forløper og for det meste uten kompas, behøvde ikke at skamme sig over det. Vi var enige om, at det var godt gjort, og det var vist al den tak han fik.

Vi rak derhen klokken 10 ½ fmd. og losset vore slæder med det samme. Wisting overtok det alt andet end behagelige arbeide at skaffe os en kop varm melk i de ÷56° C. Han satte primussen bak et par av proviant kassene og fyrte op. Merkelig nok hadde petroleumen holdt sig flytende paa beholderen, men det kom vel derav, at den var godt beskyttet i kasse. En kop „Horlick’s Malted milk” smakte bedre den dag end sidst jeg forsøkte den — paa en restaurant i Chikago. Da nydelsen var forbi, slængte vi os paa de næsten tomme slæder og satte kurs for hjemmet.

Føret var seigt, men med den lette vegt, de nu hadde, langet bikjene godt ut. Jeg sat paa med Wisting, da jeg ansaa hans kobbel for det sterkeste. Kulden holdt sig uforandret, og jeg var ofte forbauset over, at det lot sig gjøre at sitte stille paa slædene, som vi gjorde, uten at fryse. Men det gik bra. Der var enkelte, jeg ikke saa av slædene hele dagen; men de fleste hoppet av fra tid til anden og sprang ved siden av for at varme sig. Selv hadde jeg tat til skiene og snørekjørte. Denne hæslige sport har aldrig tiltalt mig, men under disse omstændigheter gik den endda an. Den varmet mig i føttene, og det var hensigten.

Jeg grep ogsaa senere til den „sport”, men da var grunden en anden. Den 15de, som vi sat i teltet om aftenen og kokte og passiarte, sier pludselig Hanssen: „Jamen tror jeg hælen min er gaaet!” Av kom strømpene, og frem kom en stor talgagtig, død hæl. Det saa ikke godt ut. Han gnidde sig til han mente, han „kjendte no igjen”, stak saa benene i strømpene igjen og gik i posen. Nu var det Stubberuds tur. „Jamen tror jeg det er gæli med min ossaa jeg, get”. Samme fremgangsmaate — samme resultat. Nu — det var jo hyggelig — to tvilsomme hæle og 75 km. fra „Framheim”!

Da vi kjørte ut næste morgen, var det heldigvis mildere i veiret — „næsten sommer” — ÷40°C. Det føltes forresten helt behagelig. Forskjellen mellem ÷40° og ÷50° er efter min mening meget følbar. Man skulde muligens tro, at naar man kommer saa langt, spiller nogen grader den ene eller den anden vei ingen rolle. Men jo — de gjør. — Under kjøringen denne dag hadde vi været nødt til at slippe flere hunder, som ikke kunde følge med. Vi antok, at de vilde følge efter i sporet. „Adam” og „Lazarus” viste sig aldrig mer. „Sara” faldt død om paa veien uten forutgaaende varsler. „Kamilla” var ogsaa blandt de løsslupne.

Paa kjøringen hjemover holdt vi samme orden, som de foregaaende dager. Hanssen og Wisting fik som regel et langt forsprang, hvis de ikke stoppet og ventet. Det gik strykende avsted. Ved 16 mils flagget, eller merket paa 30 km. fra „Framheim,” hadde vi tænkt at gjøre holdt og vente paa de andre, men da veiret var av fineste sort, stille og klart, og med vort spor fra sydturen helt klart i dagen, besluttet jeg at fortsætte. Jo før man kunde faa de saare hæler i hus jo bedre. De to første slæder rak frem klokken 4 eftermiddag Den næste klokken 6. De to derefter klokken 6 ½. Den sidste kom ikke før klokken ½ 1 næste morgen — Gud vet, hvad den hadde gjort underveis. —

Under de lave temperaturer vi møtte paa denne tur, traf vi paa en egen snedannelse, som jeg aldrig har set før. Fin — yderst fin foksne samlet sig sammen og dannet smaa cylinderformede legemer med en gjennemsnitsdiameter av 3 cm. og en høide av henved det samme. Forøvrig var størrelsen forskjellig. Som regel trillet de bortover overflaten som et hjul og samlet sig av og til i store hauger, hvorfra de atter en og en eller flere ifølge fortsatte at trille. La man et av disse legemer paa haanden, kunde man ingen vegt merke — ikke den allerringeste — tok man et av de største og presset det sammen blev der saa at si ingenting igjen. I ÷40 gradene saa man dem ikke. —

Saasnart vi kom hjem, tok vi fat paa hælene. Prestrud hadde frosset begge hæler noget, den ene let, men den anden haardere, dog ikke — saavidt jeg kunde skjønne — saa meget som de to andre. Det første vi gjorde var at skjære hul paa de svære blemmer, som hadde dannet sig og tappe ut væsken, som stod der. Senere skiftet vi bordvandsomslag paa morgen og aften. Vi holdt længe paa med denne behandling. Endelig kunde den gamle hud fjernes, og den nye hud laa der frisk og fin. Hælene var lappet.

Indtrufne omstændigheter hadde bevirket, at jeg indsaa nødvendigheten av at dele partiet i to deler. Det ene skulde utføre marsjen mot syd. Det andet skulde søke at række Kong Edward VII’s land og se hvad der var at gjøre, samt undersøke egnen omkring Hvalbugten. Til dette parti hørte Prestrud, Stubberud og Johansen under ledelse av den første. — Fordelene ved denne nye ordning var mange. Først og fremst vilde man faa et mindre parti hurtigere frem end et større. De mange folk og det store antal hunder vi hadde hat med paa flere av de foregaaende ture hadde klart vist, at den ordning ikke var heldig. Vort morgenstel paa 4 timer var saaledes en følge av dette store utstyr. Med halvparten — eller bare ett teltlag — haabet jeg at kunne drive denne tid ned i det halve. De utlagte depoters betydning blev selvfølgelig saa meget større, idet de nu bare skulde understøtte 5 medlemmer av det oprindelige tænkte parti og derved kunde yde disse assistanse i saa meget længere tid. For det videnskabelige utbytte bød jo forandringen paa saa indlysende fordeler, at det er unødvendig nærmere at gaa ind paa det.

I tiden som nu fulgte, arbeidet vi derfor saa at si i to partier. Polpartiet skulde avsted, saasnart vaaren for alvor var kommet. Jeg overlot til Prestrud selv at bestemme avgangen for hans parti. Det hastet ikke saa med dem. De kunde ta det mere med ro.

Nu begyndte igjen det gamle mas med utstyret, og flittig gik naalene den hele tid. — To dager efter vor tilbakekomst reiste Wisting og Bjaaland ut med 30 km.

Bjaaland Hassel Wisting Helmer Hanssen Amundsen Johansen Prestrud Stubberud
„SYSTUEN”

merket til maal og i den hensigt at hente hjem de bikjer, som var sluppet løs paa den strækning og endnu ikke vendt tilbake. De gjorde turen, 60 km., paa 6 timer og fik alle de efterlatte — 10 stykker — med sig. De som var længst borte laa ved merket. Ingen av dem gjorde tegn til at reise sig da slædene kom. De maatte tages og spændes for. De saarbente — som det var et par av — maatte kjøres. Sandsynligvis hadde vel de fleste vendt hjem om nogen dager. Men ubegripelig er det, at friske, kjække hunder, som flere av dem var, kunde finde paa at lægge sig igjen.

Den 24. september fik vi det første budskap om vaaren, idet Bjaaland kom fra isen og hadde skutt en sæl. Sælen hadde altsaa begyndt at gaa op paa isen. Det var et godt merke. Dagen efter reiste vi ut for at kjøre den ind. Vi fik da en til med det samme. Der blev liv blandt hundene, da de fik fersk kjøt, for ikke at tale om fersk spekk. Vi mennesker sa heller ikke nei til en fersk bif.

Den 27. september tok vi bort taket, som hadde dækket over stuevinduet. Vi maatte føre lyset ned gjennem en lang trækanal, saa det blev jo betydelig reducert, inden det naadde ind. Men lys — veritabelt dagslys — var det dog og blev sat stor pris paa.

Den 26de vendte „Kamilla” tilbake efter 10 dagers fravær. Hun blev sluppet 110 km. fra „Framheim” paa forrige tur. Da hun kom, var hun like tyk og fet, som altid. Sandsynligvis har hun festet derborte i ensomheten paa en av sine kamerater. Hun blev mottat med store ovationer av sine mange beundrere.

Den 29. september viste et endnu sikrere vaarbud sig — en flok antarktiske jatriller. Vi frydet os ved at se disse vakre, kvikke fugler igjen. De fløi huset rundt

VAARBILLEDE FRA „FRAMHEIM”

flere ganger for at se, om vi alle var her endnu. Vi var alle ute og tok mot dem. Det var fornøielig at iagtta hundene. Fuglene fløi i begyndelsen noksaa nær marken. Da bikjene nu fik øie paa dem, strøk de ut — hele kompagniet — for at ta dem. De fløi, saa de laa flate paa bakken, og alle skulde selvfølgelig være de første. Saa hæver fugleskaren sig pludselig saa høit, at bikjene taper dem av syne. En stund staar de og glaner paa hverandre, tilsynelatende uvisse om, hvad de nu bør gjøre. En saadan uvisshet varer som regel ikke længe. De bestemmer sig med al ønskelig hurtighet og ryker i haarene paa hverandre.

Nu var altsaa vaaren kommet for alvor, nu var det bare at faa hælene gode først, og saa avsted. — —

  1. Han gik under navnet Lindtrom ikke Lindstrøm.