Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/89

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

89 der paa forskjellige maader kunde tjene bønderne som mønster. Der var saaledes mange militære embeds- mænd, fra løitnanter op til generaler, der sin hele tid boede paa landet idet distrikt, hvor de havde sine sol- dater. Hvor der var bergverker, levede disses eiere med sin familie. Mange eiere af større godser boede paa disse. At saadanne familier, der vare i besid- delse af en høiere dannelse og dog færdedes omkring mellem bøndeme, endog kunne have havt megen ind- flydelse paa disses udvikling, synes i sig selv at være rimeligt. I nyere tid har dette forhold undergaaet en stor forandring, uagtet samfærselsmidlernes udvikling netop skulde gjøre det lettere at leve paa landet end nogen- sinde tidligere. Nu foregaar paavirkningen fra uden- verdenen for en stor del ad andre veie, som ere helt forskjellige fra de ældre tiders. Det er et eiendomme- ligt træk, at enkelte af de mænd, der nu kjøbe op mærkeligere gjenstande fra fortiden, anvende sine der- ved erhvervede penge til at drive handel paa landet med stentøi, glassager og lignende, som de kjøbe i byerne og sprede ud over landdistrikterne. Saadanne gjenstande, som de saaledes indbragte nyere stentøissager o. des1. have imidlertid ikke havt nogen indflydelse paa smagens udvikling i de distrik- ter, hvor de have fundet indpas. n Dels frembyde de i sig selv kun lidet, der kan opmuntre til og fortjene efterligning, dels synes det, som om almuens evne til at tilegne sig det nye og omforme dette med selvstæn- dighed, har været i en stærk tilbagegang paa den tid, dag de første af disse ting kom ind. Senere hen er den gaaet endnu mere tilbage. For nærværende er det vel