Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

63 en lignende paavirkning. Bek1ageligvis er det selv for det rent ydre ikke uden sine vanskeligheder at tilveie- bringe et grundlag for en aldeles paalidelig dom om disse forhold, Hvorvidt der er foregaaet en lignende udvikling a nationa1dragteme i de vestligere tîeldegne i Kristianssands stift, er saaledes ikke ganske klart. Bønderne i disse distrikter havde oprindelig anlagt en lignende dragt som den, der blev baaren i de øst1igere, og denne var der endnu i brug henimod r75o. Det er ogsaa sand- synligt, al de senere have fulgt de samme moder, som deres naboer, uden at imidlertid dette lader sig sikkert paavise. Hvis der her har været en overgangsdragt, saadan som den foran omhandlede, da har dog denne rimeligvis kun ført en kortvarig tilværelse, inden den blev afløst af en efterligning af vort aarhundredes by- dragter. i Bergens stift har før i tiden havt mange national- dragter, som dog for mændenes vedkommende ikke vare meget udprægede. I dette stift har befolkningen i de ytre fiskeridistrikter længe staaet paa et meget lavt trin, og dette har tildels afspeilet sig i deres drag- ter. Paa denne kant af landet er det materiale, hvor- paa vi maa bygge vort kjendskab til den ældre tids dragter, endnu knappere end østenfor. Navnlig er det her meget vanskeligt at opdrive exemplarer af virkelig gamle dragter. Man er mest henvist til de tarvelige beskrivelser, som kunne findes i ældre topograiiske ver- ker, og til tegninger fra begyndelsen af dette aarhun- drede. Holberg fortæller i sin Bergens beskrivelse om de hordelandske bønder paa hans tid, at de havde »en sær