Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/54

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 5“4 i det er aldeles som nyt, uagtet det maaske er henimod 6o aar gammelt. Der er fremdeles i denne dragt kun knæbenklæder; ’strømperne ere lange og beregnede paa at sees. Brudgomsdragten synes paa samme tid at have undergaaet en lignende forandring, hvorved dens mest iøinefaldende del blev en rød, rigt udsyet kufte. Der er af denne nyere brudgomsdragt kun bevaret en ene ke1t kufte, som rimeligvis er omkring 8o aar gammel. Ogsaa de hvide hverdagskufter kunde være udsyede med forskjellige blomsterfigurer i forskjellig form, men vare dog maaske vakrest, naar de ikke havde saadanne prydelser. De ældre dragter vare ikke meget udsyede, og naar en kufte er rigt broderet, er dette som oftest et vidnesbyrd om, at den tilhører et nyere trin i ud- viklingen. Det er denne sidst omtalte dragt, fra hvilken den nuværende stammer. Kuften er stedse skrumpet mere sammen, indtil den er bleven en kort trøie, medens det, som kuften tabte i længde, er blevet erstattet ved, at benklæderne gik i høiden helt op paa brystet. Thi oprindelig vare benklæderne overalt Som regel ganske korte, saa korte, at de ikke engang gik helt op over un- derlivet. Den ældre dragt maa saaledes have været meget usund. Enkelte steder var ogsaa den gamle kufte me- get kort, saaledes at under1ivet var aldeles ubeskyttet. Der maatte unegtelig en meget haardfør slægt ti1J forat l-:;:m1e taale en saadan dragt i et klima som det, der findesi Norges fjeldbygder, og i flere beretninger om de ældre dragter lægges der ogsaa stor vægt paa den haardførhed, der netop i henseende til dragten lagdes for dagen af Sætersdøler og Thelemarkinger.