Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/155

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

„13g ‘ stode ganske løsrevne, der nu vise sig i sin rette sam- menhæng. Overhovedet er det nu blevet muligt at paavise udviklingsgangene med større sikkerhed, end det før har kunnet Ske. Hvis alt stof for et Saadant studium havde været tilgjængeligt i norske samlinger, vilde det have været endnu bedre; men saa gunstig stille forholdene sigikke, og vi maa da ialfald være erkjendtlige for, at den største masse ikke er længere borte end i Stockholm. Naar den norske afdeling af Nordiska museet i denne stad bliver grundig gjennemstuderet, kan det ikke være tvivlsomt, at der vil blive kastet endnu mere lys over de her omhandlede forhold, end det nu har været mu- ligt. Men en Saadan undersøgelse kræver en større tid, end jeg hidtil har kunnet ofre paa mine besøg i Stockholm. Af de private Samlinger i Norge er rimeligvis kon- sul Tho. Joh. Heftyes den betydeligste; denne inde- holder flere ting af interesSe, Som det er glædeligt at vide bevarede for landet, om de end ikke findes ino- gen af de offentlige samlinger. Det kan, saaledes som indsamlingen nu drives fra alle kanter, forudsees, at landdistrikterne om nogle aar ville være aldeles ryddede for alle gjenstande, der kunne betragtes som synlige minder om ældre tiders ku“ltur. Flere af de interessanteste bygden der havde den Største rigdom paa saadanne, ere allerede for længere tid siden blevne saa grundig gjennemsøgte, at der ikke er det ringeste haab om at finde mere i dem. Men lige ved siden af disse kan der findes andre gammeldagse bygder. hvor der endnu er levnet meget fra gamle dage. Ganske nylig har det saaledes været muligt at støde