Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/154

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1s4 . at gjemme de norske sager, som jeg haabede at redde for efter-tiden. Men jeg ansaa dette for det mindre vigtige; hovedsagen var at redde, hvad reddes kunde. Det faar blive fremtidens Sag at bestemme, hvor de reddede sager skulle finde sit endelige opbeva- ringssted. I r88r har jeg ved eget arbeide tilveiebragt hen- imod kr. rooo.oo, og ved en mellem nogle Velyndere af sagen foranstaltet privat indSamling er der indko1n- met henimod kr. 33o.oo. Hvad der er og vil blive indkjøbt for disse penge, vil alt blive overdraget til universitetet Derhos har jeg for hs. maj. kongens regning kunnet anvende om- trent kr. 63o.oo til indkjøb af forskjellige gjenstande, der ville blive opbevarede i HoveStuen paa Bygdø. Saaledes har det alene i dette aar været muligt at anvende henimod kr. 2ooo.oo til indkjøb, foruden hvad der er kommet til oldsamlingen og kuns1indu- strimusæet. Dermed stanses der ikke, da det er min hensigt at fortsætte paa Samme maade i 1882 og skaffe de fornødne midler til videre indkjøb. Ved disse forelæsninger har jeg som mine vig- tigste kilder netop benyttet de gjenstande, som jeg selv har indsamlet i disse tre aar. Derved kan jeg Saa meget bedre haabe at vise, hvilken kulturhistorisk betydning denne virksomhed har-. For tre aar siden vilde det ikke have gaaet an at behandle de samme emner, som jeg her har fremstillet, paa den maade, som det nu har været mig muligt. Der er nu frem- draget meget, som før var aldeles ukjendt, og mange forholde, Som før vare uklare, kunne nu fremstilles i sit rette lys. Ligeledes er der mange træk, som før