Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/146

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

146 af undersøgelsens udbytte ville vise sig med den Største tydelighed. For at godtgjøre dette behøves kun faa exempler, hvilke enhver, der har det ringeste kjendskab til vor landbefolkning, vil kunne fremhente. Der er en bygd, som, naar man ser den, om det ogsaa kun er paa en flygtig gjennemreise, dog straks giver et indtryk af, at dens beboere tidlig ere blevne paavirkede af den nyere tids ku1tur; denne bygd er Namda1en. I det 18de aarhundrede paa en tid, da bygderne i det indre af Kristianssands stift endnu laa meget langt tilbage, var der her gjort store fremskridt. Hvad der nu for tiden i og fra denne dal er levnet af gamle møbler o. lign, tyder altsammen paa, at dens befolkning i henseende til den ydre civilisation tidlig og hurtig har fulgt med sin tid; der er ogsaa meget,.„ som tyder paa, at det samme var tilfældet med hensyn til den indre civilisation. Namdalen er ingen bygd, som kant siges at være særlig gunstig stillet med hensyn til en saadan.tilegnelse af kultur. Den er tildels bleven sent bebygget, og endnu gjør denne dal paa flere ste- der indtrykket af, at dens bebyggelse ikke er rigtig færdig, uagtet der paa andre ligger store gaarde tæt paa hinanden med alle ydre tegn paa gammel vel- Sta nd. Der er andre landskaber, baade norden- og søn- dentjelds, i hvilke den ydre civilisation til samme tid har gjort betydelige fremskridt, medens den indre synes at lade meget tilbage at ønske. I en enkelt del af Oplandene var der endog omkring 18oo indtraadt en fuldstændig moralsk slappelSe, der maaske kunde være en følge af at civilisationen var kommen vel hurtig over befolkningen. Der klages ogsaa fra dette aar-