Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/130

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

13o finde en let løsning. Men desværre er det, man hidtil ved derom udenfor Bergen, kun saare lidet. Oslos gamle bygninger kunde dog efter al rime- lighed skaffes frem, da man ved, hvor de ere at finde. Stillede man saa dem ved siden af de ældste stenhuse i Kristiania, kunde den store overgang i bygningsmaa- den blive fuldstændig belyst, og man kunde da igjen fra dette udgangspunkt vinde kjendskab til flere træk ved bondehusets udvikling. I husenes udstyr, det indre som det ydre, er der i tidens løb foregaaet mange forandringer, tildels som en følge af nye gjenstande, der kom i brug. Da det saaledes i det 18de aarhundrede blev almindeligt at benytte ure, foranledigede dette i Østerdalen, at den bæ11k, der stod langs den ene tværvæg, maatte delesi to, mellem hvilke uret lik sin plads. Af saadanne exempler kunde der anføres flere, uden at det dog i alle tilfælde er muligt at bestemme tiden, naar disse forandringer indførteS. ‘ At de gamle byggeskikke i vore dage efterhaan- den forlades, følger af de Samme forhold, der ville lede til nationaldragterneS fuldstændige forsvinden. Men der er dog en forskjel. I de gamle huses stil findes mangt og 1neget, der ogsaa kan anvendes i de nye, og her er der ialfald en mulighed for en fortsat udvik- ling paa det gamle grundlag. i