Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4 TROMSØ AMT. Tromsø bys territorium er udvidet med tre love: lov af 8de august 1842, W’16de mai 186O og 25de marts 1872. Ved de to første love blev byen udvidet fornemmelig mod syd udover de grændser, som blev bestemte, da byen anlagdes. Anordningen af 20de juni 1794 om byens anlæg stadfæstede en under 15de september 1788 afholdt opgangsforretning. Ved loven af 1842 blev den daværende præstebolig samt kirkens egentlige grund lagt ind under byen og derhos en stræk- ning mod syd, den saakaldte Tromsøstrand, som da var be- bygget. Loven af 186O henlagde til byen den del af Tromsø præste- gaard, som benævnes Præ.s“teengen. Lov om udvidelse af grændserne for kjøbstaden Tromsø af 25de marts 1872 bestemmer: 1. Skjærene i Tromsøsundet og 2. følgende dele af TromsøSundets herred: a) Paulsminde, af skyld 18 skilling, b) Nøisomheden, af skyld 18 skilling, e) den østre, nedre halvpart af begravelseSpla(lsen mellem disse to jordstykker, d) Transitten, af skyld 18 skilling, Forsøget, af skyld 8 og 73Z10 skilling, den Strækning af Tromsø præstegaar(l, som ligger nedenfor nævnte jordstykke og langs sundet, g) Marieborg, af skyld 5Z10 skilling. h) Gyldenborg, af skyld 5Z1O skilling, il Bystrimmelen, af skyld 1Z1O Skilling udgaar af landets matrikul og henhører i enhver hen- seende under kjøbstaden TromSø. Derhos bestemtes i loven, at der skulde afholdes en for- retning til nøiagtig bestemmelse af disse jordstykkers grændser mod Tromsøsundets herred, og Skifte— og skjelstene skulde opSættes. Den 20de september 1872 blev foretaget den i loven om- handlede grændseforretning. Mellem jordstykket For-søget af skyld resp. 8 skill. og 73Z10 skill. og det tilstødende jordstykke Mav“Celie.9 minde af skyld 15 skill. dannede et gjærde grændsen. Den første skjelsten nedsattes ved dette gjærdes østre ende- punkt tæt mod veien langs stranden, den anden skjelsten ved et punkt paa gjærdet, hvor det gaar i en lidt mere sydlig retning, og den tredje skjelsten ved gjærdets øverste ende- punkt. De rette linjer mellem disse stene blev bestemte at skulle danne den nye bygrændse, ligesom denne fra 1ste skjel- sten til veien at skulle være den fortsatte linje fra denne sten af. Det bestemtes, at hvor gjærderne for de jordstykker, som 8) f)