Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 5 efter loven af 25de marts 1872 skulde indlemmes i byen, havde mindre bugter og vinkler, der skulde ikke grændse1injen for byens territorium gaa netop efter gjærderne, men være de rette linjer mellem skjelstenene. Fra nævnte 3dje skjelsten var Forsøgets grændselinje mod den ovenfor liggende Sand.nesvei det der staaende gjærde. Ved dette gjærde, der gaar i —sydlig retning, og ved det Sydligste hjørne af Forsøget nedsattes 4de skjelsten. Mellem Gyldenborg af skyld 5f10 skill. paa den ene side af de tilstødende jordStykker paa landets grund, Peters minde, af skyld 61Z2 skill. og Lillebakken, af skyld 1Z10 skill. var gjærder grændsen, og her nedsattes 5te skjelsten ved det nordligste ende- punkt af disse fortløbende gjærder, og 6te skjelsten ved et punkt, hvor gjærdet, efterat have gaaet i sydvestlig retning, bøier af i mere sydlig retning, og henimod det Sydligste endepunkt af denne del af gjærdet 7de skjelsten. Ved sidstnævnte endepunkt begynder grændsen for Bystrim- melen, bykommm1en tilhørende, og her er ogsaa et gjærde grændsen mod landet, og et stykke fra sidstnævnte sten sattes ved dette gjærde 8de skjelsten, fra hvilken linjen først gaar i sydost hen til et punkt, hvor 9de skjelsten nedsattes. Gjærdet følger her først en tvervei, som gaar ind paa den store vei opover øen, kaldet Kongsveien, og derefter denne kongsvei og hegner om jordstykket Bystrimmelen til dets sydøstre hjørne nede mod Ebeltofts reberbane. Da dette gjærde gaar for en del i krumninger, sattes baade 9de og derefter 1Ode og 11te& skjel- sten paa punkter, hvor krumningerne er størst, og endelig ned- sattes 12te skjelsten i nysnævnte hjørne. Mellem jordstykket Paulsminde af skyld 18 skill. og det til klokkerjord i Tromsøsundet udlagte og dets kommune til- hørende jordstykke Strimmelen, af skyld 1Z2 skill., var et gjærde skjellet. Her nedsattes en skjelsten paa hver af gjærdets ende- punkter, hvoraf det ene er stykket Paulsmindes nordvestre og det andet dets sydvestre hjørne, nemlig 13de og 14de skjelsten. Grændselinjen mellem samme jordstykke og den i loven anførte begravelsesplads paavistes at være en grøft fra vest til øst la-ngs det nordre hegn for begravelsespladsen, og ved midten af dette hegn nedsattes 15de skjelsten og lige imod det søndre hegn for samme 16de do. Ved dette hegn støder til paa sydsiden jordstykket Nøisom- hed, af skyld 18 skill. I dette jordstykkes nordvestre hjørne, hvor begravelsespladsens søndre hegn ophører, og et gjærde mel- lem Nøisomhed og det Tromsøsundets præstegaard tilhørende jordstykke Laureng begynder, nedsattes 17de skjelsten. 18de sten nedsattes ved søndre ende af dette gjærde.