Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/84

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRONDENES HERRED. 79 I Kasfjord er der noget stenet og grundlændt. Paa Grytø og Topsund er der god jord for korn og poteter, men smaa havnegange. J ordstrimlen langs Topsund er frugtbar. J ordbrug. Den meste dyrkede jord ligger paa Hinnøen, hvor ikke alene kyststrækningen, men ogsaa nogle pa1—tier i det indre er opdyrket. Langs Tjeldsund og paa det fra Tjeldsund til Evenes kirke førende eid er herredet ogsaa forholdsvis tæt bebygget. Trondenes er noksaa skikket for kornavl, og udsæden er den betydeligste i Tromsø amt. Det er kun nogle gaarde oppe i Markebygden, som er udsatte for frost. Korn dyrkes paa. de fleste gaarde. I 70—aarene dyrkedes paa Sandtorv og Tovik rug med held; den blev moden; men det er nu ophørt, eller indskrænket mod tidligere. Der saaes lidt blandkorn til grønfor. d Poteter udføres ikke saa lidet til Tromsø og tillige til ødi- strikterne. . — Udførselen er i de sidste aar tiltaget; for 2O aar siden var der ikke megen udførsel af poteter. Der er overmaade meget dyrkbar jord igjen i Trondenes; neppe 1Z10 af den dyrkbare jord er optaget. „ Der er en smule havedyrknin g omkring Harstad og ved Trondenes og i Forhavn; paa Møkland dyrkes kaalrabi til udførsel. Paa Harstad, Sama og Trondenes dyrkes gulerødder og næpen Arealet er saaledes udnyttet: Ager ....... . 4.7 km.2 Eng . 13.8 » — Ager og eng ........ . . 18.5 km.2 Skog ............ . 100.0 » — Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne .“ . . 805.5 » — 924.0 km.2 Efter skylddelingskommissionen var der ager ..... 4 358 maal eng ..... 19 649 » tilsammen 24007 maal eller lidt over 24 km.2 ager og eng, hvad der er større end det- ovenfor angivne tal 18.5 km.2. Herredsstyrelsen har angivet Værdien af 1 maal jord til 100 kr., og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal til 60 kr. “