Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 45 11. Tromsø afholdsforening: Ordinært ...... kr. 500.00 Ekstraordinært til indtagelse af elektrisk lys .... „ 300.00 800.00 12. —Tromsø arbeiderforening: Til populære foredrag ..... 50.00 13. Indremissionsforeningen: Til arbeidsskolens drift i 1898—99 . 1 800.00 1 4. Ynglingeforeningen: Til dens aftenskole ...... 300.00 15. Unge kvinders kristelige forening .“ 200.00 16. Tromsø fattigvæsen: Tilskud til induStrivirksomheden . 500.00 17. Redningsselskabet ....... 500.00 18. Tromsø vognmandsforening: Til vei fra Storsteinnes til lappeleiren i Tromsdalen ........ g . . „ 300.00 kr. 2O 525.10 Ajholdsforeninger og fagjoreninger: Goodtemplar ordenen den norske Stjerne Goodtemplar ordenen (I. O. G. T.) Nordens brødre. Tromsø aj’holdsforening. Tromsø afholds“forenings ungdomslag. Tromsø handelsj’orening er antagelig stiftet mellem 1841 og 1845, den havde i 1895 36 medlemmer. Formaalet er at frem- me handelsstandens tarv. Tromsø arbeider“forening, Stiftet i 1853, grundedes som følge af Thraniterbevægelsen. Dens formaal er at befordre medlem- mernes økonomiske og almene vel. Den har siden 1853 uafbrudt fortsat sin virksomhed; i 1881 fik den eget hus. Den tæller over 30O medlemmer. Hvert medJem, der tilhører arbeiderklas- sen, er for sin kontingent (kr. 6.48 aarlig) medlem af foreningens sygekasse, der skaffer fri læge, sygebidrag og begravelsesbidrag. Den har eiendom i byen. Da dens i 1881 byggede hus, der fra juryinstitutionens begyndelse ogsaa havde tjent til jury- lokale, blev for lidet baade for foreningen og1agmandsretten, ind- kjøbte den byens gamle eentralt liggende apothek, hvor deri 1896 -97 paa apothekets til1iggende ubebyggede grund reistes en ny foreningsbygning, hvori juryen flyttede ind sammen med forenin- gen i 1897, medens apotheket fortsætter sin virksomhed i den gamle gaard, hvor der nu ogsaa er indredet lokale for hypothekban-