Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

THoMSø BY. 1 43 men nedlagdes, da trangen ikke længere syntes at være tilstede. . Midlerne til de større arbeider, selskabet har ladet ud- føre, og den aarlige ved1igeholdelSe af veie, beplantnin- ger m. m. er ydet af brændevinssamlaget. Selskabets medlemsantal har varieret imellem 80 og 120. Foreningen for frivillig fattig og sygepleie lønner en menigheds- diakonisse, der virker blandt fattige og syge. Udgifterne bæres af medlemmernes frivil1ige kontingent samt af tilskud fra sam1aget. Norske kvinders sanitetsjorening har en afdeling paa Tromsø med 87 betalende medlemmer. Samlaget for br(endev-inshandel er oprettet i 1877. Det betydelige overskud er hvert aar i sin helhed anvendt til bedste for byen. En betragtelig del af samme er gaaet til kommunen som bidrag til rent kommunale foranstaltninger, som gadeaWnlæg, belysning, vandværkets forbedring og desl., medens resten er disponeret til andre a1mennyttige eller veldædige fore- tagender og institutioner. — Regnskabet for 1897 udviser et overskud stort kr. 33 708.51. I 1895 var overskuddet stort kr. 19 314.46 og i 1896 kr. 25 114.32. Omsætningen af brændevin har været: -tjtl ” t’‘—V—1Ï—i-A4A—A l4“)—i Lit JL.kt V tA g . Paa Il(l— l “ . V . V . Paa u(lsalgs— Fra hOved— . l Samlet- A“n“’ * sk§;Ï?(Ïg:1Ï::.gs“ stederne. lageret. Þ T11Sam’ sa1gssum.

 “*‘—“Ì„,“ÎV Z Γ;rÏ—ni V“. — — “ — J “— —l ”; n ’ J „„„l,J m V ÏZ— — ËΗ-t:Î:ë†:;V.

I‘ítc1—. I‘m11—. I I.ínc1—. i l I‘1cc1—. x1—0nc1—. 1895 2858 i 32567 å 14247 § 366?2 . 1136O5 1896 r 3171 P 42076 l 15767 ?61014G 13918O 1897 l 3453 F 46668; 10255;60376å 172957 E i . Omsætningen paa udskjæ11kningSstederne har i penge an- draget til: I 189ð . . kn 2l570 — 1896 .1 . „ 26850 -189? ........ „ 29ðV4 — Paa udSkjænkningsStederne er i 1897 nægtet Salg til 1040 personer. I 1895 og 1896 var de tilsvarende tal l1enholdsvis 763 og 604. Ifølge politikammerets opgave er i 1897 107 personer arre- sterede for drukkenskab og gadeuorden mod i 1895 og 1896 hen- holdsvis 82 og 113.