Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 41 sømandsmissionen; tidligere havde han delvis bekostet orgelet i Tromsø kirke. TeStator var født paa Als i Slesvig 14de juni 1805 og døde den 30te juli l89O i Tromsø. Maaske kunde her ogsaa nævnes I. Thams’s legat: Foged Jacob Thullin Thams skjænkede ved gavebrev af 9de mai 1811 til jordemodervæsenets forbedrede indretning i Tromsø kjøbstad og sogn to gaardparter i Dyrø thinglag, nemlig Forsaa matr. no. 34, af skyld 3 sk. fiskeleie, og Kvalneset matr. no 53 af skyld 12 mark fiskeleie, begge med bygsel og paastaaende husebygninger. Selskaber og foreninger. Tromsø havde et læseselskab, op- rettet i 1818; det vedblev at bestaa i 5O aar, og var stiftet efter initiativ af sorenskriver og kancelliraad Johannes Aas Byens kommunale bibliothek er oprettet 187l og bestod oprin- delig af bøger, der havde tilhørt byens læseselskab, stifteti 1818 og opløst i 1868. Bogsamlingen er senere betydelig forøget ved indkjøb og gaver og tæller nu henved 10 000 bind. Indtægterne ydes dels af samlaget, dels af stat og kommune samt af en del be- talende laantagere. Det er et af de første kommunale bibliotheker. Et dramatisk selskab bestod allerede i 2O—aarene. Selskabet opførte stykker af Holberg, Falsen, Overskous «Vor tids men- nesker», endog Shakespeare gav man sig ikast med. Men det viste sig, at jo større byen blev, desto færre dyrkere fandt Tha- 1ias kunst, og i 40—aarene klages der stærkt over, at « Selskabets medlemmer er blevne mindre lystne paa at modtage roller», og at det af den aarsag nu falder langt vanskeligere at faa stykker opførte end tidligere. Ved siden af et dramatisk bestod der tillige et musikalsk selskab, der afsluttede sine «hovedøvelser» med soireer. Tromsø kunstj’orening er gaaet ind. Egentlige koncertlokaler har ikke byen, men som saadanne benyttes arbeiderforeningens lokale, haandværkerforeningens og Grand hotel. Tromsø amts landhusholdningsselskab stiftet efter initiativ af joged Dreyer. Det vedtog sine regler 21de juli 1855. Selskabet for de norske “flskeriers fremme har en afdeling i Tromsø. Selskabet for Tromsø by’s vel. Antallet af medlemmer har vari- eret fra 8O til 120. Det stiftedes den 7de januar 1881, og har særlig ved bidrag af brændevinssamlaget, legater og sparebanken udrettet fø1gende: 1881 blev Raadhusgaden og Raadhusparken beplantet og derhos anSkaffet bænke i parken; Kirkegaardsveie11 blev omlagt “ og udbedret, fiskekister anskaffet til udlaan til driftige fiskere, som vilde forskaffe levende fisk. g