Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4 O „ ’l’ROMSØ AMTc blev af kjøbmand Peder FigensChou skjænket til «sygehus for fattige ». Da et større sygehus senere opførtes, har det i længere tid ikke været brugt i det oprindelige øiemed, men til beboelses- leilighed for gamle hjemløse og erhvervsudygtige fattige. Assurance- værdien er 4000 kroner. P. i Hanssens legat er givet af Peter Hanssen, født 28de fe- bruar 1817, død som kjøbmand i Tromsø 31te Oktober 1872. Han skjænkede 24 OO0 kroner, hvoraf renterne delvis uddeles paa testators fødselsdag mellem 5O husarme og andre fattige. Ligeledes skjænkede han til fri afbenyttelse for fattige, for- nemmelig gam-le, enslige og sygelige personer, sit hus i Vestergade med tilhørende 2 kjør og et jordstykke samt 4000 kroner. Ren- terne af disse anvendes til at betale skatter og andre udgifter, som maatte paahvile omtalte hus, samt til at afholde udgifterne ved dets reparationer og udvidelser; det sidste forsaavidt mid- 1erne maatte strække til. “ Toldbetjent Edvard Meyer og hustru oprettede et legat til fordel for trængende. Kjøbmand Johan Conrad Berg og hustrus legat af 24de august 1829; han skjænkede 2f-Z af sin efterladte formue «til nyttige øiemed for fattige ». Renter af kapitalen bliver at tildele Tromsø børneasyl, som bidrag til dets drift, indtil de maatte befindes at burde anvendes til en anden lignende, for kommunens fattige nyttig anstalt. Den nævnte del af testators formue udgjorde kr. 3999.21 eller med tillæg af renter kr. 4928.96. Jens Olsen og hustrus legat, stort kr. 7695.22 Renterne ud- deles i 4 eller 8 portioner efter fattigkommissionens bestem- melse i december maaned til fattige af Tromsø by. Legatet om- fatter ogsaa et hus i Grønnegade. Kong ()sear den 2dens legat. I 1875 blev dels af kommuner, dels af private sammenskudt et beløb, stort kr. 3738.40 til opret- telse af et legat til minde om kong Oscars nærværelse i Tromsø by og amt 1873. Renterne af kapitalen skulde tillægges denne, indtil den var vokset til 4000 kroner, medens det over-skydende bliver hvert 3dje aar at anvende til nyttige øiemed inden byen eller amtet, fornemmelig til « fremme af husflid og haandgjerning». Kjøbmand Christen Dreyers legater, der bestaar af a) 4000 kroner, hvoraf renterne tilfalder det i 70—aarene ved frivillige gaver oprettede barnea-syl, der eier hus ved torvet, b) 8000 kro- ner, der sammen med bidrag af samlaget samt laan af spare- banken anvendtes til opførelse af et velindrettet og tidsmæssigt badehus, som byen i lang tid havde Savnet, c) 6000 kroner til fordel for trængende af Tromsø by. Samtidig hermed skjænkede han til indremissionen kr. 500.00 og en lignende sum til