Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

36 TROMSØ AMT. i 1828. Hans eftermand boede i de første aar af sin embedstid paa gaarden Løb ved Bodø, men tog i 1832 fast bolig i Tromsø, hvor de senere bisper har boet. Opholdssted for d.istriktets amt- mænd blev Tromsø 1813. Tidligere boede denne embedsmand i Alten. Overøvrighedsd.istriktets nuværende officielle navn, Tromsø stifl, fik det først ved resolution af 14de juni 1844. Af andre embedsmænd havde byen i sin første Periode kun præsten samt en toldfunktionær inden sine grændser. Sorenskri- veren boede paa ‘S’torsteinnes, fogden paa Hansjordnes. Læge havde man ikke i selve byen, og apothekeren maatte derfor ofte fungere som doktor og havde af regjeringen faaet li(:entiam pra(‘ti(:andi. I sin allerførste periode havde byen heller ikke apothek. 1838 fik stedet sin første byfoged, der tillige var byskriver og havde endel af den nuværende politimesters funktioner at ud- føre. Hans eftermand havde foruden de nysnævnte forretninger tillige at være postmester. Tidligere hørte byen og landet ind under samme jurisdiktion. Lensmanden for landsognet fungerede tillige i byen som politibetjent. Ved lov af 15de september 1851 oprettedes et bankkontor. Postmesterembedet adskiltes fra byfogedembedet, middel— og real- skolens lærerkræfter forøgedes. Af civile embedsmænd er der byj’oged og politimester. Tromsø er sæde for stiftamtmanden i Tromsø st-ift, der tillige er amtmand i Tromsø amt. Han har embedsbolig i Tromsø. Tromsø er retssted i Haalogalands lagdømme, der indbefatter Nordlands, Tromsø og Finmarkens lagsogn; Tromsø er bosted for lagmanden i Haalogalands lagdømme. I byen er videre havnefoged og stadsingeniør. I Tromsø er Tromsø sorenskriverkontor, lensmandskontor for Tromsøsundet og til- synskommission for dampskibe. Der er toldinspektør og toldkasserer. Tromsø er sæde for bispen i Tromsø stift. Byen danner et stiftsprovsti. I Byen bor amtslægen, og der er to apotheker. I Tromsø bor Chefen for distrikstkommandoen i Tromsø stift, der er oberstlieutnant, og Chefen for Tromsø kredskompagni. I Tromsø er en postmester og en telegrafbestyrer. “ Fra Tromsø postkontor er i 1897 afsendt 182 30O breve eller ca. 3O breve pr. individ om aaret. Fra Tromsø er afsendt og ankommet følgende antal tele- gi-ammer: Inden1andske. Udenlandske. Afsendte. AIlkOIIl110. Afsendte. Ankomne. 1895 . . 28 492 26 681 2 928 2 632 1896 . . 32 436 31458 3 051 2 684 1897 . . 33 643 37 315 3 590 3154